РОЗДІЛ 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЇ. СТАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ У СВІТІ, В УКРАЇНІ, ЇЇ РЕГІОНАХ

Поняття про прикладну екологію. Соціальна екологія, її зна- чення. Проблема перенаселеності, її ознаки. Шляхи стабілізації процесу перенаселення. Процес  урбанізації – глобальна пробле- ма сучасності. Стан еколого-економічних відносин суспільства з природою. Проблеми видобутку, використання мінеральних ресурсів. Поняття про  екологічний стан, методи  його  оцінки. Здоров’я людей як індикаторний показник стану довкілля. По- няття про нормативні показники забруднень (ГДК, ГДР,  ГДВ, ГДС, ГДЕН). Екологічний моніторинг, його види.

Прикладна  екологія – це практичне  використання досягнень  тео- ретичної екології для зменшення проявів негативних результатів, які сформувалися в біосфері через нераціональні дії людини, всього сус- пільства.  Ці питання  досліджує  соціальна екологія – розділ  екології, який вивчає впливи  суспільства,  соціуму на природні  системи, дослі- джує причини  негативних  результатів  таких дій та розробляє методи, технології, які б попереджували негативні результати або зменшували інтенсивність їх проявів – наслідки руйнування озоносфери, парнико- вого ефекту, процеси опустелювання, глобальне  забруднення довкіл- ля, вичерпання природних  ресурсів. Отже, прикладна екологія  – на- ука, яка на практиці  застосовує  теоретичні  досягнення  екології. Вона вивчає  проблеми  взаємостосунків природи  та суспільства,  проблеми збереження біорізноманіття, тобто охорони природи.

Її підрозділами є технічна  та промислова екологія,  екологічна політика, екологічне право, екологічна освіта та виховання, еколо- гічна етика, екологічний менеджмент і аудит, маркетинг, урбоеколо- гія, демографічна  екологія.

Соціальна екологія вивчає проблеми отримання енергії, сільсько- го господарства,  транспортних систем, промисловості, екологічної безпеки. Враховуючи  недоліки  взаємодії  суспільства  з природою, її розділ «Технічна екологія»  розробляє технології, устаткування для очистки викидів, скидів, для поліпшення стану природних  систем.