ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЇ. . . . 8

1.1. Історія виникнення та розвитку  екології як ознаки

глобальних  проблем безпеки людства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.2. Сучасна екологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.3. Основи біосферології  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.3.1. Еволюція  біосфери Землі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.3.2. Роль космічних впливів на еволюційні процеси  . . . . . . 24

1.3.3. Основні функції біосфери  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1.3.4. Закони  біосфери  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1.4. Основи загальної біоекології  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

1.4.1. Організм  і середовище. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

1.4.2. Екологія  популяцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

1.4.3. Угрупування та екосистеми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

РОЗДІЛ 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЇ. СТАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

У СВІТІ, В УКРАЇНІ, ЇЇ РЕГІОНАХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.1. Загальнобіологічні проблеми довкілля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.2. Урбанізація та її наслідки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2.3. Відходи виробництва та їх утилізація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

2.3.1. Проблеми відходів в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

2.3.2. Міжнародна торгівля відходами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

2.4. Загальний стан природних  ресурсів. Проблеми

еколого-економічних відносин суспільства з природою. . . . . . . . . . 58

2.4.1. Мінеральні ресурси України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

2.5. Поняття про методи оцінки екологічного стану  . . . . . . . . . . . . . 65

2.6. Екологічний моніторинг, його види, значення  в збереженні природи, біорізноманіття у світі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

2.7. Екологія  флори та фауни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

2.7.1. Флоро-фауністичний склад України . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

2.7.2. Екологія  тваринного  світу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

2.7.3. Основи ландшафтної екології. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78


2.8. Соціально-екологічні проблеми біосфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

2.8.1. Екологія  атмосфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

2.8.1.1. Метеорологічний потенціал атмосфери  . . . . . . . 89

2.8.1.2. Інженерно-технічні методи очищення

повітряних викидів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

2.8.2. Екологія  літосфери,  її проблеми  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

2.8.2.1. Земельні ресурси України  та їх стан . . . . . . . . . . 97

2.8.3. Екологія  гідросфери, її проблеми  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

2.8.3.1. Стан світового океану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

2.8.3.2. Водні ресурси України  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

2.8.3.3. Екологічний стан Дніпра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

2.8.3.4. Проблеми малих рік України . . . . . . . . . . . . . . . . 109

2.8.3.5. Екологічні  проблеми питної води . . . . . . . . . . . . 110

2.8.3.6. Методи очищення стічних вод . . . . . . . . . . . . . . . 114

2.8.3.7. Законодавчі основи охорони вод . . . . . . . . . . . . . 117

2.8.4. Заповідна справа – збереження  біорізноманіття

рослин і тварин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

2.8.5. Стан біорізноманіття в Україні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

2.8.6. Поняття про Червону книгу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

2.8.7. Зелена  книга України  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

2.8.8. Сучасний  стан созологічних  територій в Україні.

Природно-заповідний фонд України  . . . . . . . . . . . . . . . . 127

2.9. Екологічні  особливості галузевого використання

природних  ресурсів та екотехнологій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

2.9.1. Охорона біосфери – найважливіше завдання сучасності.

Вплив діяльності людини на довкілля . . . . . . . . . . . . . . . 131

2.9.2. Проблеми сільського господарства . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

2.9.3. Екологія  лісових систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

2.9.4. Лісовий покрив України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

2.9.5. Екологічні  проблеми транспорту.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

2.9.6. Екологічні  проблеми одержання  енергії . . . . . . . . . . . . . 145

2.9.7. Альтернативні джерела енергії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

2.9.8. Урбоекологічна ситуація в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

2.9.9. Основи електромагнітної екології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

2.9.10. Основи радіоекології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

2.9.11. Радіоктивний фон території України  . . . . . . . . . . . . . . 159

2.9.12. Дія радіоактивних випромінювань на організми та принципи  захисту від іонізуючих випромінювань. . . . 160

2.9.13. Основи екологічного менеджменту  та аудиту. . . . . . . 162

2.9.14. Екологiчний паспорт пiдприємства . . . . . . . . . . . . . . . . 167


Зміст

2.10. Основи економіки раціонального природокористування . . 170

2.10.1. Екологічні  основи раціональної економіки природокористування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

2.10.2. Екологічно збалансована діяльність та екологічні ризики. . .172

2.10.3. Економічна оцінка природних  ресурсів  . . . . . . . . . . . . 175

2.10.4. Оцінка екологічності  речовинного  виробництва . . . . 178

2.10.5. Методи оцінки екологічних збитків і негативних впливів на природне середовище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

2.10.6. Економічна доцільність екологічної діяльності . . . . . 185

2.10.7. Основи екологічної безпеки і безпека

життєдіяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

2.10.8. Екологічне  ліцензування і природоохоронна

діяльність у виробництві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ,

ЇЇ РЕГІОНІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

3.1. Cучасний  стан навколишнього природного

середовища в Україні, її регіонах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

3.2. Загальний огляд екологічних проблем регіонів України  . . . . 198

3.3. Соціально-екологічні проблеми – результат відносин

людини з природою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

3.4. Екологічні  проблеми Чорного моря . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

3.5. Екологічні  проблеми Азовського моря, його узбережжя . . . . 209

3.6. Шляхи  подолання екологічної кризи Азово-Чорноморського басейну . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

3.7. Екологічний рух в Україні. Роль громадських

організацій  в збереженні природи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

3.8. Органи охорони природи в Україні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

3.9. Міжнародні природоохоронні організації  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

РОЗДІЛ 4. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ЗБЕРЕЖЕННЯ

ТА СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ . . . . . . 224

4.1. Сталий  розвиток  суспільства – результат нового

екологічного мислення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

4.2. Біологічні,  соціальні аспекти екології людини . . . . . . . . . . . . . . 228

4.3. Екологія  і культура  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

4.3.1. Еколого-етичні проблеми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

4.4. Екологічна  освіта і виховання в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

4.4.1. Екологічна  освіта і виховання за кордоном . . . . . . . . . . 241


4.5. Основи екологічного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

4.5.1. Структура екологічного права України. . . . . . . . . . . . . . 244

4.5.2. Природоохоронне та ресурсоохоронне право України . . . .247

4.5.3. Антропоохоронне право і безпека людини . . . . . . . . . . . 250

4.5.4. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і природокористування. . . . . . . . . .255

4.5.5. Національна екологічна політика України  . . . . . . . . . . 257

4.5.6. Основи глобальної екологічної політики  . . . . . . . . . . . . 259

4.5.7. Проблеми біотичної регуляції навколишнього середовища. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

2. Практична частина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

2. Практична частина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Словник  термінів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306


 


 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Олександр Петрович  МЯГЧЕНКО

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

ПІДРУЧНИК

Керівник  видавничих проектів – Б. А. Сладкевич

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Підписано  до друку 29.09.2009. Формат  60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 18,2.

Наклад  800 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006