ЛІТЕРАТУРА

1.         Вернадский  В. И. Биосфера: Избранные труды по биологии.  – М.: На- ука, 1967. – 351 с.

2.         Генсірук С. А. Ліси України. – Львів, – 2002. – 496 с.

3.         Голубець М. А. Біотична різноманітність і наукові  підходи до її збере- ження. – Львів: Ліга Прес, 2003. – 33 с.

4.         Голубець М. А. Вступ до системології. – Львів: Поллі, 2005. – 200 с.

5.         Данилов-Данильян В. И., Лосев К. С. Экологический вызов и устойчивое развитие. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 416 с.

6.         Долін В. В., Бондаренко Г. М., Орлов О. О. Самоочищення природного серед- овища після Чорнобильської катастрофи. – К.: Наукова думка, 2004. – 221 с.

7.         Екологія  і закон. Екологічне  законодавство України  у двох томах. Від- повід. ред. В. І. Андрейцев – Т. 1. – 1998. – 576 с. – Т. 2. – 1998. – 702 с.

8.         Кайку М. Візії: як наука змінить ХХI століття. – Львів: Літопис, 2004. –

544 с.

9.         Крисаченко В. С., Хилько М. І. Екологія,  культура,  політика.  К.: Знання

України, 2001. – 597 с.

10.  Кучерявий В. П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 493 с.

11.  Кучерявий В. П. Урбоекологія. – Львів: Світ, 2002. – 440 с.

12. М’ягченко О. П. Екологічні  проблеми  Північного  Приазов’я. – Бер- дянськ.: АРІУ, 2004. – 354 с.

13. Мусієнко М. М., Серебряков В. В., Брайон О. В. Екологія. Тлумачний словник. – К.: Либідь. – 376 с.

14.  Національна доповідь України  на конференції ООН (Бразилія, 1992 р.) “Навколишнє середовище  і розвиток.”  – К.: Мін. охорони  навкол.  при- родн. середовища, 1992. – 42 с.

15.  Національна доповідь про стан навколишнього середовища в Україні. – К.: Мін. охорони навкол. природн. середовища, 2000. – 184 с.

16.  Програма  дій “Порядок  денний на ХХ1 століття” (Agenda 21). – К.: Ін- телсфера, 2000. – 359 с.

17.  Реймерс  Н.  Ф.  Природоиспользование: Словарь-справочник. –  М.: Мысль, 1990. – 637 с.

18.  Тейяр де Шарден. Феномен человека. – М.: Наука, 1987. – 240 с.

19.  Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Анотований  список українських наукових назв птахів фауни України.-  Київ-Львів: Центр ІТ, 2002. – 44 с.

20.  Шевчук В. Я., Білявський Г. О., Саталкін Ю. М., Навроцький В. М. Ноос- ферогенез і гармонійний розвиток. – К.: Геопринт.- 2002. – 127 с.

21.  Яремчик І. Г. Екополітика природокористування. – К.: Просвіта, 2000. – 430 с.