У процесі еволюційного розвитку природа виробила механізми, за- вдяки яким вона стала єдиним цілим з певними зв’язками, які прояв- ляються законами, правилами, порушуючи які ми руйнуємо структуру біосфери. Слід пам’ятати, що природа може існувати без людини, а лю- дина без неї – ні. Найбільш активною і рухливою, а отже, одночасно і вразливою і стійкою, є біотична складова біосфери, сталість якої визна- чається еволюційними процесами. В природі все взаємозв’язано і пору- шення рівноваги  в одній системі спричиняє зміни в інших. Найбільш швидко  нівелює  зміни  рослинний світ – продукує  кисень,  асимілює вуглекислий газ, різноманітні відходи, але не всі, зменшує активність процесів опустелювання, активує планетарні кругообіги речовин.

Біотична регуляція  стану навколишнього середовища  відбу- вається  за законами  біосфери,  зокрема  – у природі  ніщо не зникає безслідно  і не утворюється з нічого. Всі відходи  життєдіяльності, господарювання, особливо ксенобіотики,  накопичуються в природ- ному середовищі, створюючи екологічну небезпеку всьому живому. Завдання людини – зменшити  антропогенний пресинг на природне середовище, використовуючи знову-таки біотичні можливості  при- роди, а отже, убезпечити  себе і природу від негативних  антропоген- них дій.

В природі  всі процеси  відбуваються  в оптимальних режимах, які формувалися мільйони  років, а втручання людини порушили їх. Найбільш швидко  і ефективно їх можуть  відновити  біотичні  сили природи. Це відновлення родючих земель, прибережних екосистем, збереження  і відновлення зникаючих  видів. Цьому сприяє  Конвен- ція про біологічне різноманіття, яка була прийнята в 1992 р. на кон- ференції в Ріо-де-Жанейро і яка визнала  біорізноманіття важливим для еволюції і збереження  систем життєзабезпечення біосфери.

Важливим документом  є Конвенція Об’єднаних Націй  про змі- ну клімату,  який  можна  відновити  не стільки  техногенними засо- бами, скільки завдяки  біотичній регуляції, збільшуючи  площі лісів, що сприятиме зменшенню концентрації вуглекислого газу.

Проблеми біотичної регуляції навколишнього середовища відо- бражені і в інших документах всесвітнього саміту в Ріо-де-Жанейро: боротьба зі знищенням лісів, опустелюванням та посухами; захист та раціональне використання світового океану; охорона, раціональ- не використання ресурсів питної води.


Отже, завдяки  раціональному використанню біотичного потен- ціалу  можна  покращити  сучасний  екологічний стан, починаючи  з регіонального  рівня, де екологічний стан наближається до кризово- го, наприклад в Україні.  Для  цього треба більше використовувати природні технології – біологічні методи очищення  газових викидів, скидів стічних вод, переробки  відходів. Приклади такі вже існують, наприклад біологічні  методи  очищення  забруднених  вод. Впрова- дження таких технологій, а не технічних, сприятиме формуванню ноосферних відношень в системі людина–природа.

Питання

1.   Чим визначається біотична сталість природи?

2.   Чому  біотична регуляція у відношеннях людини з природою більш ефективна, ніж технічна?

3.   Як техногенна діяльність впливає на процеси біотичної ре- гуляції в біосфері?