3.8. Органи охорони природи в Україні

На основі чинного законодавства державна влада організує контр- оль за станом природного середовища. В структурі державної влади – від Верховної Ради до місцевих Рад існують комісії з питань екологіч- них проблем  і раціонального природокористування. Вони формують екологічну політику – Верховна Рада на території всієї держави, а міс- цеві Ради (обласні, міські, районні, селищні, сільські) – кожна на своїй території, контролюють  хід виконання державних  нормативних актів, рішень Рад.

Нагляд за дотриманням природоохоронного законодавства вико- нує Генеральна Прокуратура України і насамперед її підрозділ – При- родоохоронна прокуратура,  що має свої відділення  у великих містах, районах.  Важливу  роль  у здійсненні  екологічної  політики  держави має Кабінет Міністрів України, а також виконавчі комітети обласних, міських, районних рад депутатів.


Важливе  місце в структурі  Кабінету  Міністрів  України  в сфері охорони природи, координації діяльності  державних  (формальних) і недержавних  (неформальних) організацій  займає Міністерство охорони навколишнього природного середовища.

Для повсякденної роботи з питань охорони природи існує Дер- жавна  екологічна   інспекція   з  охорони  природного   середовища,а також обласні, міжрайонні екологічні інспекції, санітарно- епідеміологічні  станції, спеціалізовані державні інспекції – водні, земельні, лісові, з рибних запасів. Під їх контролем  знаходиться ді- яльність  аграрних, промислових об’єктів, громадян.  У разі потреби вони накладають  штрафи, залучають до адміністративної чи кримі- нальної відповідальності фізичних,  юридичних  осіб, припиняють роботу шкідливих  виробництв. Основне  завдання  всіх природоохо- ронних організацій  – збереження  цілісності  природи,  здоров’я лю- дей.

Цьому ж підпорядкована і діяльність  природоохоронних від- ділів, лабораторій на промислових підприємствах, які зобов’язані контролювати якісний і кількісний склад викидів, відходів, сприяти впровадженню ефективних природоохоронних технологій. Особли- ва увага приділяється обліку шкідливих  речовин, не перевищенню їх ГДК, ГДВ та ГДС у природному середовищі.

Велике  значення   в  загальнодержавній системі  охорони  при- роди мають неурядові громадські рухи, організації, які зазвичай співпрацюють  з державними природоохоронними оганами. Одним з важливих  завдань громадських організацій, рухів екологічного спрямування є формування національної екологічної  культури  на основі суспільно-етнічної системи поглядів  на значення  природи  в житті людини. Великим надбанням українського народу є шанобли- ве ставлення  до природи.

Природоохоронні організації  повинні  бути провідником демо- кратичних  ідей у спілкуванні  суспільства  з владою. Позитивним є створення громадських  рад з природоохоронних проблем  при Мі- ністерстві охорони природи, його обласних управліннях, місцевих органах самоуправління.

Громадські природоохоронні організації на підставі законів України  «Про  громадські  організації»,  «Про  інформацію»  мають право  контролю  за виконанням програм  природоохоронного зна- чення, отримувати  інформацію екологічного змісту.


Питання

1.   Коли і чому виникла необхідність створення органів охорони природи?

2.   Яка  результативність роботи  міжнародних органів охоро- ни природи?

3.   Охарактеризуйте   структуру   природоохоронних   органів

України.

4.   Яке значення мають неурядові природоохоронні організації?