3.7. Екологічний рух в Україні. Роль  громадських організацій в збереженні природи

Корені організацій  з охорони природи сягають в кінець XIX ст., коли в 1889 році в Ісландії виникла  перша в світі громадська органі- зація з охорони природи. У 1914 р. в Італії виникла національна ліга охорони пам’ятників природи.

Перша  світова війна та соціальні  потрясіння істотно загальму- вали природоохоронну роботу в Україні, завдавши  довкіллю  чима- лих збитків  та руйнації.  Українська Гетьманська  Держава  за часів гетьмана Павла Скоропадського утворила  Міністерство Земельних Справ, а при ньому – окремий відділ з охорони пам’яток природи, а також Koмісію iз вчених та діячів у цій cправі.

У Києві в 1918 р. існував також пpивaтний «Краєвий Природо- охоронний  Koмiтeт» (голова  – проф. П. А. Тутківський), в Харкові функціонувало Товариство  любителів  Природи  (голова  – проф. В. Л Taлієв); в Одеci – Спілка наукових товариств пpupoдooxopoнного спрямування (голова  — проф. Г. І. Танфільєв). У Полтаві  заснову- ється Комітет Охорони  Природи  та Старовини.

Становлення та розвиток  заповідної  справи на науковій  основі пов’язано з В.В. Докучаєвим, Г.І. Танфільєвим, В.Л. Талієвим,  Г.М. Висоцьким.  Перші  товариства  охорони  природи  з’явилися  в кінці XIX  – на початку  XX ст. в Харкові,  Олександрівську (тепер  За- поріжжя), Полтаві,  Одесі, на Волині  купували  цінні території  для створення заповідників.


У 1924 р. було створено  Всеросійська  громадська  організація  з охорони  природи,  метою якого  було виховання у населення дбай- ливого ставлення  до всього живого. В 1926 р. в Англії виникає  Рада з охорони сільської місцевості. Тепер такі громадські організації природоохоронного прямування діють в усіх цивілізованих країнах. Особливе  значення  мають неурядові  організації  як міжнародного, так і місцевого значення.  Це всесвітньо  відомі організації:  Всесвіт- ній фонд дикої природи, Міжнародна організація  по збереженню водно-болотних угідь, яка складається з трьох структур  – Міжна- родне бюро з досліджень  водоплаваючих птахів, Азіатське бюро водно-болотних угідь та Бюро водно-болотних угідь Америки, всім відома

Гринпіс, Міжнародна організація  «Зелений хрест», Федерація природних  та національних парків Європи.

Однією з найбільших таких організацій  є Осборнівська гро- мадська  організація   та  Національна федерація   з  охорони  диких тварин  у США.  Зараз  всі природоохоронні організації,  течії, рухи об’єдналися  в Міжнародний рух «Зелений світ». Це впливова  ор- ганізація,  що має розгалужену мережу наукових  установ і технічні засоби контролю  стану природи у світі та засоби інформування на- селення планети з екологічних питань.

Останнім часом одержали розвиток екологічні фонди різних рів- нів – всесвітні, міжнародні,  регіональні,  котрі діють на громадських засадах. Їхні основні задачі – фінансова  допомога в здійсненні  еко- логічних програм в різних регіонах планети. Прикладом міжнарод- них фондів  можуть бути «Євразія», «Відродження», які спонсують екологічні програми  в країнах Європи, Азії, на теренах колишнього СРСР.

Тепер на території України  працюють 373 великих громадських неформальних (неурядових) організацій  екологічного профілю, од- ним з головних напрямків роботи яких також є екологічна освіта на- селення.  Цією ж проблемою  займаються  і 343 формальні державні організації,  в тому числі 35 спеціалізованих вищих навчальних  за- кладів.

Особливе  значення  в цьому мають студентські  дружини  охоро- ни природи, які ще в 1988 р. стали основою більш широкого масово- го руху – Українська екологічна  ліга, Соціально-екологічний союз. Більшість з цих формальних і неформальних організацій  видають і поширюють серед населення літературу, в якій аналізуються еколо-


гічні проблеми, як загальнодержавного, так і регіональних, місцевих масштабів.

Це   наприклад   «Екоправо»   у   Києві,    Львові    та   Харкові,

«Соціально-екологічний союз» в Одесі, Міжнародний екологічний фонд «Азовське море» у Бердянську і багатьох інших містах, сели- щах.

Важливою  є не тільки пасивна освіта, а й залучення громад- ськості до практичних дій, що можливо тільки при усвідомленні  на- селенням  важливості  тієї чи іншої проблеми  екологічного  характе- ру. А це, як свідчать результати,  відбулося.

Питання

1.   Коли і чому з’явилася необхідність створення органів охоро- ни природи?

2.   Яка   ефективність  роботи   міжнародних  органів  охорони природи?

3.   Охарактеризуйте   структуру   природоохоронних  органів

України, їх завдання.

4.   Де  і коли з’явилися в Україні перші  громадські організації охорони природи?

5.   Що таке екологічні фонди, які їх цілі?

6.   Охарактеризуйте громадські природоохоронні організації, які діють в Україні, в Північному Приазов’ї, які їх цілі?