3.6. Шляхи  подолання екологічної кризи

Азово-Чорноморського басейну

Для подолання кризового  стану Чорного моря було прийнято у березні 2001 р. Закон  України  «Про затвердження загальнодержав- ної програми  відтворення довкілля  Азовського  і Чорного  морів». Цей  документ  спрямований на охорону  та відродження довкілля Азовського  і Чорного  морів, на забезпечення виконання Конвенції про захист Чорного  моря від забруднення (1994  р.), Міністерської декларації  про захист Чорного моря (1993 р.) та Стратегічного пла- ну дій щодо відтворення та захисту Чорного моря (1996 р.). Реаліза- ція Програми  розрахована на період до 2010 р. і здійснюватиметься в два етапи: 2001–2005 та 2006–2010 роки.

Програмою визначено такі пріоритетні напрями вирішення основних  проблем екологічного  стану Азовського  і Чорного  морів:

1) зменшення  рівня забруднення морів та антропогенного наванта-


ження  на їх екосистеми; 2) зниження ризику  для здоров’я людини, пов’язаного із забрудненням морських вод та прибережної смуги; 3) збереження  та відтворення біологічного різноманіття, природних ландшафтів прибережної смуги і місць існування  біологічних видів, розширення мережі державних  заповідників, заказників, створення національних парків;  4)  збалансоване використання та відтворен- ня морських  біологічних  ресурсів і розвиток  аквакультурних видів діяльності,  особливо цінних промислових видів риб, із забезпечен- ням належного  державного  контролю;  5) запобігання руйнуванню морського  берега та охорона  земель  в прибережній смузі морів; 6) створення системи інтегрованого  управління природокористування в межах водоохоронної зони морів, їх прибережній смузі, територі- альних морських водах України; 7) удосконалення системи моніто- рингу  для оцінки  впливу  природних  і антропогенних факторів  на довкілля;  8) залучення громадськості до реалізації  природоохорон- них заходів, підвищення рівня екологічної освіти та виховання насе- лення; 9) вдосконалення законодавчої та іншої нормативно-правової бази для впровадження державної політики  у сфері збереження  до- вкілля  Азовського  і Чорного  морів, узгодження  її з вимогами  чин- них міжнародних  договорів України.

Документ  підкреслює  небезпечність  переміщення великих  об- сягів донних відкладень під час здійснення днопоглиблювальних і дноочисних робіт у морських акваторіях, бо це призводить  до дегра- дації донних біоценозів  і забруднення морського  середовища  зави- слими та токсичними речовинами.

У 1998 р. до підводних  морських  звалищ  скинуто близько  2600 куб. м грунтів. Це є актуальним, бо щорічні днопоглиблювальні ро- боти на припортових каналах, які проходять  поблизу кіс, зокрема і Бердянської, сприяють  їх розмиванню.  Через  це виникла  важлива проблема  руйнування морського  берега та інтенсифікація негатив- них геологічних процесів.

Загальна вартість  робіт, передбачених  програмою, складає  90–

120 млн грн. Це передусім збереження  та відтворення біологічного різноманіття, природних  ландшафтів прибережної  смуги і місць іс- нування біологічних видів. Необхідно провести інвентаризацію дже- рел забруднення повітря, оцінку обсягів викидів від стаціонарних та пересувних джерел у прибережній смузі Азовського моря, створити систему моніторингу забруднення морських вод та геоінформаційну систему. Згідно з програмою треба створити  систему інтегрованого


управління природокористуванням у прибережній смузі морів, про- вести паспортизацію стану малих річок і розробити  схему охорони та раціонального використання водних  і земельних  ресурсів  у ба- сейні Азовського моря, зменшити об’єми скидів стічних вод.

Питання

1.   Які державні документи спрямовані на збереження екосис- тем водойм України?

2.   Що передбачає Програма оздоровлення екологічного стану

Азовського моря?

3.   Які дії спрямовані на збереження Азово-Чорноморського ба- сейну?

4.   Які  негативні процеси характерні для  узбережжя морів, в чому  їх причини?