2.9.14.  Екологiчний паспорт  пiдприємства

Це комплексний документ, який мiстить характеристику взаємовiдносин пiдприємства з навколишнiм середовищем. Згідно з Державним  стандартом  17.0.0.04-90 «Екологічний паспорт промис- лового підприємства» це важливий документ підприємства,  який складається з титульного  аркуша, загальних відомостей про підпри- ємство, його реквізити,  природно-кліматичні характеристики місця його розташування, балансової  схеми матеріальних потоків.  Доку- мент мiстить загальнi вiдомостi про сировину, яку використовують в технологічних процесах, характеристики цих процесів, схеми очи- щення скидів і викидів, їх характеристики пiсля очищення, данi про тверді i рідинні відходи, а також вiдомостi про наявнiсть технологiй, що можуть забезпечити досягнення найкращих питомих показників з охорони природи.


Екологічний паспорт містить перелік заходів, що спрямовані на зни- ження навантаження на навколишнє середовище, з вказiвкою  термiнiв їх впровадження, обсягу витрат, питомого  i загального  обсягу викидiв шкiдливих  речовин до i пiсля здiйснення кожного заходу. Документ вiдбиває декiлька принципових моментiв. По-перше – перехід від вивчен- ня наслідків впливу на стан довкілля  до детального диференцiйованого аналiзу причин (ситуацiя по кожному зокрема i групах спорiднених пiдприємств). По-друге – перехiд вiд розгляду загального обсягу викидiв до питомих показників на одиницю виробленої продукції у порівнянні з найкращими показниками, досягнутими в свiтi.

Важливими є показники впливу пiдприємства на стан навколиш- нього природного середовища: 1) екологічність всієї продукцiї або її частки з покращеними екологiчними показниками; 2) вплив  підпри- ємства на воднi ресурси: об’єм води, що забирається з рiзноманiтних джерел; використання води суто для виробництва;  об’єм води, пере- даної iншим пiдприємствам i органiзацiям;  скинуті стічні води; частка забруднених  стічних вод; концентрацiя шкiдливих  речовин  в забруд- нених стічних водах; ступінь очистки стічних вод; змiна об’єму i якостi стічних вод; 3) вплив на повiтрянi ресурси: об’єм використаного атмос- ферного повiтря; кiлькiсть  шкiдливих  речовин по видах i джерелах; кiлькiсть  шкiдливих  речовин, що надходять на очисні споруди; частка речовин, що уловлюються,  та речовин, які знешкоджуються; кiлькiсть шкiдливих  речовин,  які  надходять  в атмосферу  пiсля  очищення  по різних компонентах  від окремих джерел; змiна обсягу i якостi викидiв шкiдливих  речовин в атмосферу  в порiвнянні з попереднiм  перiодом;

4) вплив на матерiальнi  ресурси i відходи виробництва:  кількість шкiдливих  речовин, вилучених  із стічних вод та газових викидів,  які підлягають утилізації; кiлькiсть утворених твердих відходів, які можна утилiзувати, та кiлькiсть твердих відходів, компонентiв, які пiдлягають захороненню; 5) вплив на земельнi ресурси: коефiцiєнт забудови – вiдношення площi, зайнятої виробничими будовами i спорудами, до за- гальної площi пiдприємства; вартість продукцiї пiдприємства,  яка ви- пускається на одному га землi; спiввiдношення основних, допомiжних i обслуговуючих площ; величина виробничої площi на одного працівни- ка, одиницю устаткування, агрегату; загальна  довжина  коммунікацій, під’їзних шляхiв, водопостачання, каналiзацiї, енергопостачання; площі земель, що відводяться пiд культурно-побутове i житлове будiвництво; площа, зайнята  пiд відходи; територія  санiтарно-охоронної зони; пло- ща рекультивованих земельних дiлянок.


Важливим показником є органiзацiйно-технiчний рiвень при- родоохоронної дiяльностi пiдприємства, який  визначається показни- ками: 1) обладнанність джерел забруднення пристосуваннями для очищення (загальна кiлькiсть джерел шкiдливих викидiв та кiлькiсть з них неорганiзованих); 2) пропускна  спроможнiсть  iснуючих очис- них  споруд  – кiлькiсть  i потужнiсть  технологiчного  устаткування, функцiонування якого супроводжується видiленням певних видiв забруднень; частка забруднень, що утворюються при виробництвi одиницi основної продукцiї; кiлькiсть i потужнiсть природоохоронно- го устаткування, призначеного для очищення певних видiв забрудню- ючих речовин; 3) коефіцієнт корисної дії (ККД) очисного устаткуван- ня або його ефективність (або частка такого устаткування з високим ККД),  частка шкiдливих  викидiв,  очищенних  на устаткуваннi з ви- соким ККД; 4) контроль  за функцiонуванням очисного обладнання, або наявність  на обладнанні контрольно-вимiрювальної апаратури; коефiцiєнт фактичного  використання контрольно-вимiрювальної апаратури; частка прогресивних контрольно-вимiрювальних приладiв в їх загальнiй кiлькостi; частка споруд, працюючих пiд контролем прогресивних приладiв; частка устаткування від його загальної кiлькостi,  працюючого  пiд  централiзованим контролем  за  викида- ми; 5) раціональність iснуючої органiзацiйної структури  природо- охоронної  дiяльностi:  наявнiсть  природоохоронних служб i вiддiлiв, рiвень централiзацiї управлiння природоохоронною дiяльнiстю,  опе- ративність  керiвництва природоохоронними службами  та вiддiлами, забезпеченість кадрами з екологічного менеджменту  й аудиту, об- числювальною технiкою, iнформацiйна забезпеченiсть,  економiчна самостiйнiсть  природоохоронних служб i вiддiлiв. Паспорт затвер- джує керівник  підприємства,  який відповідає за його оформлення та достовірність вихідних даних. Документ змінюється при зміні тех- нології, обладнання, сировини,  складу відходів, через реконструкцію об’єкта. Отже, екологічний паспорт підприємства – це віддзеркален- ня його діяльності – промислової, екологічної, економічної.

Питання

1.   Що таке екологічний паспорт, яке його значення?

2.   Які показники впливу пiдприємства на стан  довкілля треба враховувати?

3.   Які   показники  характеризують  органiзацiйно-технiчний рiвень природоохоронної дiяльностi підприємства?