Як і в більшості  країн  світу, вона стала загрозливою,  тому що майже всі природні ресурси виснажені, природне середовище зміне- не в гіршу сторону.

До надзвичайно забруднених  віднесені промислові  регіони До- нецької, півдня  Луганської,  Дніпропетровської, Запорізької облас- тей, а також узбережжя України  – прибережні  регіони Азовського і Чорного морів. На цих територіях  проживають  близько 15 млн. лю- дей, про що свідчать дані, наведені на карті (рис. 21).

Рис. 21. Стан забрудненості повітря в містах України

Території надзвичайного забруднення та екологічної біди займають близько  15% площі  держави.  Територія екологічної  катастрофи – це

30-кілометрова зона аварії на Чорнобильській АЕС, екологічної  біди –

північна частина Житомирської та Київської областей.

Вже тепер вкрай забруднений повітряний басейн, в який щоріч- но надходить понад 20 млн т шкідливих  речовин – майже 400 кг на кожну людину, не більше 1 кг на одну людину за добу,

Результатом видобутку  надмірно великих  кількостей  корисних копалин  стала  руйнація  0,7% площі  республіки  (226  тис.  га),  ще

4-5% втрачено  після чорнобильської кризи  і 2,1% родючих ґрунтів

(700 тис. га) затоплено штучними  водоймами.


З кількості  корисних  копалин,  що видобувають  тільки  близько

10% використовується з користю, а 90% – губиться, накопичується в природному середовищі у вигляді відходів, кількість  яких кожні 12–

15 років подвоюється. Якщо терміново не змінити промислові тех- нологічні процеси, то до середини XIX ст. в природному середовищі кількість  різноманітних шкідливих  речовин зросте: заліза – в 2 рази, цинку і свинцю – в 10, ртуті, кадмію, стронцію – в 100, миш’яку – в

250 разів. А це призведе  до порушення  хімічної рівноваги, яке стане незворотним,  несумісним із життям. Ще в постанові Верховної Ради СРСР від 27 листопада  1989 р. «Про невідкладні  заходи екологічно- го оздоровлення країни» вказувалося, що на грані екологічної  кризи знаходиться Придніпров’я, Придністров’я,  Донбас, басейни Чорного та Азовського морів. У результаті  приріст населення в Україні в три рази нижчий, ніж в середньому у світі, тривалість життя на 8–10 років менша, ніж в розвинутих країнах.

Щоб змінити теперішній стан в кращу сторону в Україні розро- блена і вже почала працювати програма «Спеціальний комплексний екомоніторинг України»,  який виконують  30 організацій.  Мініс- терство  охорони  навколишнього природного  середовища  України розробило критерії оцінки екологічних ситуацій: ступінь ризику за- гального стану здоров’я населення,  що враховує баланс смертності і народжуваності, кількість найбільш уразливих територій, ступінь їх екологічної ємності, яка характеризує можливості самовідновлення, саморегуляції і нормального  функціонування території.

Питання

1.   Що таке урбанізація, які її проблеми?

2.   Охарактеризуйте проблеми соціальної екології в Україні.

3.   Який  перспективи розвитку цивілізації?

4.   Яий урбоекологічний, демографічний стан у світі,  в Україні, Вашому населеному пункті?