Відношення людей до  природи на  різних етапах розвитку людства. Глобальні біосферні проблеми. Концепція збалансо- ваного, гармонійного розвитку суспільства. Екологічні пробле- ми сільського господарства. Екологія лісових систем. Сучасний стан  лісового покриву у  світі,  в Україні. Екологічні проблеми транспорту, джерел отримання енергії. Альтернативні дже- рела енергії. Урбоекологічна ситуація в Україні.

У сучасному світі однією з найважливіших екологічних, соціально-економічних проблем є проблема відходів, особливо тих, що отруюють  довкілля,  негативно  впливають  на  здоров’я  людей, всього живого. Тому важливою є проблема маловідходних техноло- гій.