Зелена книга України  є державним  документом, в якому зведені відомості про сучасний стан рідкісних, зникаючих  і типових при- родних рослинних угрупувань України, що потребують охорони і мають важливе значення  як складова частина біологічного різнома- ніття. Цей документ є основою для розробки  заходів щодо охорони та  невиснажливого використання  природних   рослинних   угрупу- вань, визначає  категорії рідкісних, зникаючих  і типових природних рослинних  угрупувань, внесених до Зеленої  книги України.

Зелена  книга України  складається з окремих  аркушів,  які міс- тять інформацію  про кожне рослинне  угруповання, занесене до неї (назва,  мотиви та категорія,  поширення в світі та в Україні,  еколо- гічні умови, будова та склад, причини  скорочення  поширення, за- безпеченість охороною та необхідні заходи охорони, джерела інфор- мації), а також карту поширення цього угрупування в Україні.

Визначають  п’ять категорій  природних  рослинних  угрупувань, що потребують охорони та внесення до Зеленої  книги України:

1.   Корінні рослинні угрупування, в складі яких домінують види рослин, внесені до Червоної книги України, а також реліктові та ендемічні види рослин.

2.   Корінні  рослинні  угрупування, склад яких  визначається типо- вими видами рослин, що зростають на межі свого ареалу чи ви- сотного поширення та мають тенденцію до зниження свого жит- тєвого потенціалу.

3.   Рослинні угрупування, що не пов’язані з природною  зональніс- тю (болота, луки, водні об’єкти тощо), які потребують охорони з ботаніко-географічних міркувань.

4.   Рослинні угрупування, взаємопов’язані зі зникаючими видами представників тваринного  світу.

5.   Рослинні угрупування, утворені поширеними в минулому вида- ми рослин, які стали рідкісними  під впливом  антропогенних чи стихійних факторів.

Пропозиції щодо внесення до Зеленої книги України природних рослинних угрупувань подаються відповідними науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами, державними і громад- ськими організаціями, окремими фахівцями, науковцями.

Природні  рослинні  угрупування, що увійшли  до Зеленої  книги

України,  підлягають  особливій  охороні на всій території  України.


Охорона  природних  рослинних  угруповань,  внесених  до Зеленої книги  України,  передбачає  збереження  умов їх місцезростання та охорону від знищення  й пошкодження.

Інформація про зміст Зеленої  книги України,  стан внесених до неї природних  рослинних  угрупувань  підлягає  широкому  пропагу- ванню, в тому числі через засоби масової інформації, і доводиться до відома підприємств,  наукових, освітніх, виховних  та інших установ і організацій.

Державний контроль за додержанням вимог щодо охорони при- родних рослинних  угрупувань,  внесених до Зеленої  книги України, здійснює  Міністерство охорони навколишнього природного  серед- овища України.

Питання

1.   Що таке Зелена книга  України, яке її значення?

2.   За якими ознаками об’єкт вносять до Зеленої книги?

3.   Хто контролює стан обєктів, занесених до Зеленої книги?