2.8.5.  Стан біорізноманіття в Україні

За даними зоологів тваринний світ – фауна України нараховує

44800 видів, із яких 98,5% – безхребетні, у тому числі 20 тис. видів молюсків. Хребцевих  – 800 видів, з яких 108 – ссавці, птахів – 367, плазунів  – 21, земноводних  – 17, риб – 250, інших видів – 12. Фло- ристично  найбільш  багаті регіони – Крим і Карпати  – 2012 видів, з яких  92 – ендеміки, Полісся  – 1403 види. В степовій  зоні – Доне- цький кряж – 2400 видів, із них 240 ендеміків.

З метою спасіння  фітогенофонду до нового видання  Червоної книги України внесено понад 450 видів квіткових  і вищих спорових рослин (10% флори ) 28 – мохоподібних,  27 – лишайників, 17 – во- доростей,  30 видів грибів. У 1980 р. була вперше  видана  офіційна

«Червона книга України», до якої було занесено 151 вид рослин. До її другого видання  вже було занесено 38 видів тварин (з них 60% – безхребетні),  531 вид рослин, грибів, у тому числі 429 видів судин- них рослин, що складало 12% всієї дикої флори України.

У порівнянні зі списком 1976 р. кількість видів тварин, рослин, за- несених в Червону книгу України, збільшилася майже в 4 рази. Через двадцять років (1996) це співвідношення збільшилося майже в 10 разів. У 2003 р., на Слуханнях Верховної Ради України  про стан природи в державі, підкреслювалося, що якщо в 1980 р. до Червоної книги Украї- ни було занесено 85 видів тварин, то на момент Слухань – вже 382.

Цілком  вимерли  дикі бики – тури, які на території  України  зу- стрічалися ще в середині XVI ст. Остання самка-туриця загинула  в

1627 р. у мисливському господарстві поблизу Варшави. Про числен- ні табуни диких коней – тарпанів  повідомляють письмові  джерела XVIII  ст., але вже в 1866 р. невеличкий їхній табун з шести голів бачили в останній  раз. Останній  тарпан дожив до початку XX ст. в зоопарку.

За даними зоологів тваринний світ – фауна України  нараховує

44800 видів, з яких 98,5% – безхребетні,  в тому числі 20 тис. видів молюсків. Хребцевих – 800 видів, з яких 108 видів ссавців, птахів –

367, рептилій – 21, земноводних  – 17, риб – 250, інших видів – 12.


Згідно  з «Загальнодержавною програмою збереження  біорізно- маніття на 2005–2025 роки» біорізноманіття є національним багат- ством  України,  збереження  та невиснажливе використання якого визнано одним з пріоритетів державної політики в сфері природоко- ристування, екологічної  безпеки  та охорони довкілля,  невід’ємною умовою поліпшення його стану та екологічно  збалансованого соці- ального, економічного розвитку.

Цьому сприяють  такси (плати) за пошкодження, або знищення об’єктів, занесених до Червоної книги України (табл. 8, Додаток 2), за незаконний проїзд транспорту  (табл. 11 Додатку 2), за свавільне  ви- користання площ природно-заповідного фонду (табл. 12 Додатку 2).

До Червоної книги України занесено 511 видів рослин і 382 види тварин. За багатством біорізноманіттяУкраїна поступається в Євро- пі тільки  Франції,  і це покладає  на неї високу  відповідальність за його збереження. Водночас біорізноманіття є природним капіталом, а отже, рівень його збереження  визначатиме вже в найближчому майбутньому долю держави. Збереження біорізноманіття є сьогодні також однією з вирішальних умов збереження  самобутності нації.

Це пов’язано  з тим, що різноманіття, і насамперед  рослинного світу, який  є автотрофним блоком  біосфери  і початковою  ланкою всіх процесів, які відбуваються  в екосистемах,  забезпечує  функціо- нування, стабільність та екорівновагу  біосфери.

Крім  Червоної  книги  існує «Зелена книга»  – офіційний доку- мент, затверджений Кабінетом  Міністрів  України,  в який  заносять рідкісні рослини,  що зникають,  або ті, що знаходилися в Червоній книзі, але їх вдалося вивести з-під загрози зникнення.

Питання

1.   Який  стан біорізноманіття в Україні?

2.   Охарактеризуйте Червону книгу України.

3.   Яке значення законодавства в збереженні біорізноманіття?

4.   Що Ви знаєте про такси за знищення, пошкодження природ- них об’єктів?