ПЕРЕДМОВА

Сучасні екологічні проблеми всього світу, України  та її регіонів тісно пов’язані між собою, тому фахівцю будь-якої спеціальності не- обхідно орієнтуватися як в глобальних, так і регіональних  екологіч- них проблемах, які породжують  економічні  та соціальні негаразди. Це важливо, бо кожний фахівець працює в конкретному регіоні, для якого  характерні  певні місцеві  проблеми,  без знання  причин  яких не можливо отримати  ефективний позитивний результат. Тому пе- ред усім потрібно  знати причини  загальноекологічних проблем  як світового масштабу, так і державного, регіонального, місцевого та взаємозв’язки між ними.

Наведена  в підручнику  інформація може бути корисною фахів- цям в галузі економіки природокористування – менеджменту вироб- ництва, туризму, готельного та курортного  сервісу, при викладанні екології, краєзнавства у вищих навчальних  закладах  гуманітарного профілю та середніх школах.

Для  вирішення сучасних  проблем  – забруднення повітря,  пит- ної, морської води, ґрунтів необхідно виробити стратегію на май- бутнє. Для цього потрібна інформація про минулий і сучасний стан, зокрема про місцевість, де працює фахівець. Україна, завдяки її ком- фортним  погодно-кліматичним умовам, наявності  родючих ґрунтів, багатому розмаїттю  рослинного  та тваринного  світів здавна вабила людей, за неї суперничало багато держав. Природні багатства, зокре- ма наявність  родовищ  залізних,  марганцевих  руд, розвинене  сіль- ське господарство,  транспортна система  шляхів  сполучення  стали поштовхом  до аграрно-промислового розвитку  держави, її регіонів. Тому в історичному  аспекті треба досліджувати зміни в різних сфе- рах діяльності  людини  – природній,  соціально-економічній, куль- турній.

Важливою   проблемою   для   збереження   природних   ресурсів та раціональному їх використанні в будь-якому  регіоні необхідні спеціалісти  в галузі практичної  екології, зокрема екологічного ме- неджменту та аудиту, управлінні екологічною безпекою та приро- доохоронною  діяльністю.  Розвинені країни  світу давно зрозуміли, що покращити  екологічний стан без фахівців  екологів-практиків неможливо. Тепер необхідно інтегрувати  екологічні знання з еконо- мічними. Економіст  повинен бути екологом, а еколог економістом.


Підручник призначений для студентів економічних факультетів вищих навчальних  закладів гуманітарного профілю третього та чет- вертого рівнів акредитації.  Він може бути корисним  вчителям  шкіл та викладачам вищих навчальних закладів, учням та студентам, всім хто цікавиться природою,  екологічним  станом України,  її регіонів. Для полегшення користування посібником  в кінці його наведено іменний та предметний покажчики,  словник  термінів. Терміни,  по- няття, що розкриті в тексті в словнику  не наводяться.

Автор вдячний  всім, хто надав допомогу у здійсненні  видання, за поради.