2.8.3.7. Законодавчі основи охорони вод

В Україні, в рамках природоохоронного законодавства, діє Водне законодавство, яке складають Водний кодекс України, закони «Про питну  воду та питне  водопостачання», «Про  питну  воду». Важли- вими з екологічної, економічної, соціальної точок зору є лікувальні води. Від техногенного навантаження на певну територію залежить стійкість поверхневих  вод.

Закон  забороняє:  змінювати  рельєф  басейну  ріки;  руйнувати русла пересихаючих річок, струмків; випрямляти русла річок та по- глиблювати їх дно нижче природного  рівня або перекривати їх без


улаштування водостоків, перепусків,  акведуків.  Не можна зменшу- вати природний рослинний покрив та лісистість  басейну ріки та розорювати заплавні  землі, застосовувати на них засоби  хімізації. Заборонено проводити осушувальні меліоративні роботи на заболо- чених ділянках  та урочищах  у верхів’ях річок і надавати  земельні ділянки у заплавах річок під будь – яке будівництво (крім гідротех- нічних, гідрометричних та лінійних  споруд),  а також  для садівни- цтва та городництва; здійснювати  інші роботи, які можуть негатив- но впливати  чи впливають  на водність річки і якість води в ній.

Важливими для охорони вод є прибережні  захисні смуги. Їх встановлюють по обидва береги ріки та навколо водойм уздовж урі- зу води (у меженний  період)  шириною:  для малих  річок, струмків і потічків, ставків, площа яких менше 3 га, – 25 м; для рік середніх розмірів, водосховищ на них, водойм та ставків площею більше як 3 га – 50 м; для великих річок, водосховищ на них та озер – 100 метрів. Якщо крутизна схилів перевищує  3 градуси, мінімальна  ширина прибережної смуги подвоюється. Уздовж морів та навколо морських заток, лиманів  виділяється прибережна захисна смуга шириною не менше 2 км від урізу води.

Прибережну смугу можна використовувати для будівництва санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів з обов’язковим централізованим водопостачанням та каналізацією. Одним  з мето- дів покращання стану водойм є штрафні санкції за забруднення, які нараховують  з використанням такс (лат.  – плата),  значення  яких наведені в табл. 3, 4 Додатку 2.

Як бачимо, існують людські закони, які регулюють відносини суспільства  з природою,  але, на жаль, від цього кількість  проблем, пов’язаних з порушенням природоохоронного законодавства, не меншає. Це результат  незнання  законів, як людських  так і природ- них, що є результатом екологічного та правового невігластва.

Питання

1.   Охарактеризуйте Водне законодавство України.

2.   Які показники визначають стійкість вод до забруднення?

3.   Чим відрізняються поверхневі води від інших?

4.   Що таке прибережні захисні смуги, яке їх значення?

5.   Що забороняє Водний кодекс України?

6.   Що тае такси, яке їх значення?