Дніпро – найбільша  ріка України,  третя в Європі  після Дунаю і Волги. Його довжина 2201 км, в межах України 981, площа водозбір- ного басейну 504 тис. кв. км. До нього впадає 32 тис. водотоків – ве- ликих і малих, з яких 89 – ріки довжиною понад 100 км. Тому все те, що надходить на поверхню землі у вигляді промислових, сільськогос- подарських  відходів, забруднених  атмосферних опадів, обов’язково спливає в Дніпро. Потім всі отруйні речовини по харчових ланцюгах поширюються у довкіллі, потрапляють в організм людини.

У Дніпро щорічно скидається від майже 10 тис. підприємств по- над 10 куб. км стічних  вод, з яких  0,15 без будь-якої  очистки  – це небезпечні  води. Його  вода забруднена  отруйними хімічними  речо- винами: сполуками  важких  і радіоактивних металів, особливо  після Чорнобильської катастрофи на АЕС, пестицидами.  Через  наявність великих водоймищ швидкість його течії зменшилася, що призвело до майже постійного  «цвітіння» води – результат  розмноження синьо- зелених водоростей, які виділяють токсичні речовини. Стан Дніпра відображено у затвердженій Верховною Радою України Національній програмі екологічного  оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, бо «Забруднення води в басейні Дніпра призвело до порушення  природних  процесів  самоочищення водних  об’єктів, що значно ускладнило проблему одержання якісної питної води на водогінних  станціях, а «Середньорічна концентрація забруднюючих речовин досягла в Каховському водосховищі: фенолів (канцерогени)

– 1–2 ГДК, сполук міді – 6–11 ГДК, цинку – 7–12 ГДК.»

І далі: «Як показали  дослідження,  стан водопровідних очисних  спо- руд нині такий, що більшість хімічних сполук з води практично не усува- ються, особливо коли їх вміст перевищує гранично допустимі концентрації (ГДК)». «Проблема загострюється тим, що існуючі технології питної води передбачають широке застосування хлору, зокрема для знешкодження про- дуктів розпаду фітопланктону, внаслідок  чого в питній воді утворюється велика кількість  токсичних  канцерогенних сполук, що мають кумулятив- ну дію. Неякісна вода є однією з причин того, що в останні роки в Україні спостерігається зростання  рівня таких захворювань, як виразкова  хвороба шлунка, жовчнокам’яна хвороба, хвороби органів дихання тощо».

Отже через недбале ставлення  до цієї водної артерії державного значення, через велику кількість стічних вод низької якості очистки, які скидають  промисловий та аграрний  комплекси,  Дніпро  знахо- диться на грані екологічної катастрофи.


Питання

1.   Наведіть геоекологічні характеристики Дніпра, його еколо- гічного стану.

2.   Що Ви знаєте про Програму екологічного оздоровлення Дніпра?

3.   Яка мета цієї Програми?

4.   Яке соціальне, економічне, екологічне значення Дніпра?

5.   Як впливають малі ріки на екологічний стан Дніпра?