2.8.3.2. Водні ресурси України

Україна  має 31 тис. кв. км водної поверхні  рік та 6,8 тис. кв. км штучних  водойм, 6 тис. кв. км лиманів,  1 тис. кв. км поверхні  озер. Всього в Україні 22 тис. ставків і 420 водойм на малих і великих ріках, що напувають і годують населення. Всього на території України нара- ховується 73 тис. назв рік, з яких малих (довжина до 10 км) – 68796, від 10 до 25 км – 3020, від 25 до 100 км – 968, від 101 до 500 (середні за розміром ріки) – 123, більше 500 км (великі ріки ) – їх 14.

Побудовано  канали:  Сіверський Донець  – Донбас  довжиною

131,6 км, Дніпро – Донбас – 263 км, Північно-Кримський – 402 км, по якому за рік подається в Крим понад 3 млрд. куб. м дніпровської води, Дніпро – Кривий  Ріг – 35,4 км. Каховський канал довжиною

130 км подає воду в найбільшу  в Європі  зрошувальну систему.  З

2004 р. працює найдовший  водогін в Європі – від Каховського водо- сховища до Північного Приазов’я (зокрема  до Приморська, Бердян- ська) довжиною понад 200 км. Будується друга черга каналу Дніпро

– Донбас. Вони необхідні для подачі води на промислові,  сільсько- господарські об’єкти. Україна – наймаловодніша держава в Європі. І дуже тривожно, що за останні 20 років зникло близько 20000 малих рік. Замість знищених природних водойм люди будують штучні, але вони, як правило, викликають негативні зміни в природному серед- овищі. З-за  цього змінюється  структура  водних ресурсів в Україні, що відображено  на рис. 18.


 

Рис. 18. Структура водних ресурсів України

Зміни у поверхневих водних ресурсах викликали небезпечні явища  – підтоплення, заболочування грунтів,  їх засолення,  водну ерозію.

У Донецькій,  Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській і Одеській областях на 1 кв. км поверхні припадає всьо- го від 5–10 до 40 тис. куб. м води, включаючи підземні, або 120–400 куб. м на одну людину, що в 15–20  разів менше, ніж у західних об- ластях України.

Особливість поверхневих вод – майже повна не відновлюваність їх властивостей. З цього випливає необхідність суворої охорони всіх вод на підставі Водного законодавства України, зокрема Водного кодексу. Стан стійкості поверхневих  вод відображено  на Рис. 19:


 

Рис. 19. Стійкість  поверхневих  вод до техногенних  навантажень

Показниками стійкості  поверхневих  вод до техногенних  на- вантажень  є кількість  діб з температурою води понад 10 град. за Цельсієм, індекс кольоровості (інтенсивність «цвітіння») та середні багаторічні втрати води (куб. м за сек.). Всі води, як і землі, підля- гають державному  моніторингу  та обліку і кадаструванню – систе- матизації  даних державного  обліку вод та визначення наявних  для використання водних ресурсів. Слід зауважити,  що води, які вико- ристовують  для лікувальних, курортних,  оздоровчих, рекреаційних цілей, мають більш суворі нормативи екологічної безпеки водокорис- тування.

Питання

1.   Які водойми розташовані на території України?

2.   Які найбільші канали в Україні, яке їх значення?

3.   Яка структура водних ресурсів України?

4.   Які особливості поверхневих вод, їх стан?