2.8.3.  Екологія  гідросфери, її проблеми

Гідросфера (гр.  гідрос  – вода)  – неперервна  водна  оболонка Землі  площею 363 млн кв. км – 71% земної поверхні,  об’ємом 1,6 млрд куб. км, або 1/800 об’єму планети. Вода – океанська, ґрунтова, річкова, атмосферна знаходиться в безупинному русі. Вода океанів відновлюється за 2 млн років, ґрунтова  – за 1 рік, річкова  – за 12 діб, атмосферна за 9 діб. Двигуном цих процесів є сонячна енергія – щохвилинно під її дією випаровується 1 млрд т води. Це найбільш поширена речовина у біосфері.

Наша  планета  містить  на поверхні  16 млрд  куб. км  води,  що складає 0,25% її маси, але 80% її знаходиться у паровому стані в гли- бинних зонах Землі, в її мантії.

Щорічно  з водної поверхні планети випаровується 500 тис. куб. км, яких з поверхні Океану  – 430 тис. куб. км. Над океанами  випа- дає 110 тис. куб. км води, з котрих 45 тис. куб. км – об’єм річкового стоку за рік.

Вода є середовищем життя – зовнішнього або внутрішнього  для всіх організмів,  розмаїтість  яких залежить  від її солоності. Води, в залежності  від кількості  розчинних  солей  (г/кг)  класифікують на прісні (не більше 1 г/кг), солонуваті  (1–25), солоні (25–50), ропні (понад 50 г/кг).

В залежності від солоності води формуються її біоценози – пріс- новодні або солоноводні. Прісноводні організми  – галофоби (гр. га- лос – сіль, гр. фобос – боятися) не переносять  підвищенних концен- трацій солі. Галофіли (гр. галос та гр. філео – любити) – солоноводні


організми.  Отже,  сольовий  склад  визначає  структуру  водоймища, його різноманіття. Людині, як і майже всім наземним тваринам, рос- линам необхідна прісна вода, дефіцит якої збільшується.

Беручи  до уваги  зростання  чисельності  населення на планеті, промислового потенціалу,  дуже різко виявляється в багатьох краї- нах дефіцит  прісної води. Вона стає в прямому значенні дорогоцін- ною. За підрахунками один куб. м питної води коштує 2000 доларів з урахуванням всіх витрат.

Багато води використовується у виробництві:  на 1 т чавуну 300 куб. м, міді – 500, синтетичного  каучуку – 2100–3500, нікелю – 4000 куб. м. В Україні  промисловість використовує 48%, сільське госпо- дарство – 40, комунальне – 12% від загального  об’єму води, що ви- трачається. З 434 міст України в 74 водокористування здійснюється за рахунок підземних вод.

Світові  запаси вод складають  1,35 млрд куб. км, з яких 97,2% – солоні води, а прісної тільки 2,8%, найбільша кількість якої зосеред- жено у Світових  льодах – 28,5 млн куб. км, але їх поки ще майже не використовують.

Ґрунтова волога складає 65 куб. км, вода озер – 223 тис. куб. км, з яких 55% – у проточних прісних, а 45 – в безстокових  із різноманіт- ним ступенем солоності. Найменший запас води в ріках – 1,2 тис. куб. км – одна десятитисячна від загального об’єму Світового запасу.

Запаси  води великі, але через її використання постійно  зміню- ється природний склад, зокрема сольовий, зменшуються  запаси тих категорій  вод, які використовуються в різних  напрямах  господар- ської діяльності, про що свідчить табл. 13.

Таблиця 13

Динаміка світового водоспоживання в XX столітті

 

 

Водоспоживання

 

1900 р.

 

1940 р.

 

1985 р.

2000 р.

Км3

%

Км3

%

Км3

%

Км3

%

Населення

20

5

40

4,8

147

5

440

7

Промисловість

30

8

120

15

633

21

1900

32

Сільське господарство

350

87

660

80

2074

70

3400

57

Водосховища

0

0

2

0,2

112

4

240

4

Всього

400

100

822

100

2966

100

5980

100

Примітка. Км3  – кубічний кілометр, дорівнює в середньому одному мільярду тонн.


Слід зважити  на те, що Україна, не дивлячись на досить велику мережу річок, озер відноситься до однієї з маловодних держав Євро- пи, тому до існуючих водних запасів треба відноситися бережливо.

Питання

1.   Що таке гідросфера?

2.   Які особливості та значення води?

3.   Які тенденції використання води у світі?

4.   В якій частині біосфери найбільше зосереджено води?

5.   Як впливає сольовий склад води на екологічний склад організмів?