АНОТАЦІЯ

О. П. Мягченко

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

ПІДРУЧНИК

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

“Центр учбової літератури”

2010


 

УДК 574(075.8) ББК 20.1я73

М 99

Гриф надано Міністерством освіти  і науки України (Лист № 14/18–Г–438 від 26.06.2007)

Рецензенти:

Ґудзь П. В. – професор, доктор економічних  наук;

Котляревський М. Б. – професор, доктор фізико-математичних наук;

Пономаренко В. І.  – професор, доктор медичних наук.

Мягченко О. П.

М 99    Основи екології. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 312 с.

ISBN 978-966-364-943-6

Підручник відповідає  змісту і структурі  типової  програми  “Основи  екології”, за- твердженої  Міністерством освіти і науки України,  призначений для студентів факуль- тетів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів 3 та 4 рівнів акредитації. Розглянуто питання  теоретичних  основ екології, стан соціально-екологічних проблем у світі, в Україні,  її регіонах, як результат  діяльності  людини, суспільства  та економічні проблеми, які виникли в результаті нераціональної діяльності людства в біосфері.

Підручник містить картографічний матеріал, який відображає сучасні соціально- економічні проблеми України  та два додатки. Додаток 1 містить орієнтовні схеми лабораторно-практичних робіт. Додаток 2 надає інформацію, необхідну для виконан- ня практичних робіт та сприяє кращому розумінню основного тексту.

УДК 574(075.8) ББК 20.1я73

ISBN 978-966-364-943-6       © Мягченко  О. П., 2010.

© Центр учбової літератури, 2010.