2.8.1.1. Метеорологічний потенціал  атмосфери

Атмосфера, як частина біосфери, має здатність до самоочищен- ня, але вона не безкінечна і тому треба газові викиди  промислового походження очищати від шкідливих  домішок – пилу, оксидів азоту, сірки, вуглеводнів  та інших речовин.  Але часто об’єми забруднень настільки  великі, що виникають  потреби у додатковому,  швидкому і якісному  очищенні  повітря.  Для цього застосовують  різноманітні методи очищення повітряних викидів.

Розрахунок забруднення повiтря, з урахуванням впливу забудо- ви, проводять за етапами:

1)   якщо об’єкт віддалений  вiд джерела на вiдстань меншу, при якій створюється мінімальна  приземна  концентрацiя шкiдливої  ре- човини;

2)   якщо джерело розташоване на покрiвлi будови, а її висота не пе- ревищує висоти вiдповiдного вітрового затiнку;

3)   висота будови не менше 0,4 висоти джерела викладів;

4)   висота будови бiльше 0,7 висоти джерела викидiв.

Санiтарнi  норми  вимагають  вiдокремлювати пiдприємства або їх окремi пiдроздiли вiд районiв житлової забудови спецiальними вiльними  територiями, на яких не можна розташовувати житловi  i громадські  споруди. Це санiтарно-захисні зони (СЗЗ), які повинні бути навколо пiдприємств, що мають джерела забруднення серед- овища.

Щоб забезпечити безпеку всім живим істотам, людині, вико- ристовують  принцип  лiмiтування викидів не тiльки для окремих пiдприємств,  а й i для окремих його джерел. Важливими є нормати- ви, які можна було б орієнтувати не тiльки на конкретну технологiю, але i на її рiвень на нових i старих пiдприємствах. Для цього необ- хідно мати нормативи,  за недотримання яких повинна дiяти проста система матерiальної  вiдповiдальностi пiдприємств,  стимулюючи економічно  їх природоохоронну дiяльнiсть,  спрямовану на скоро- чення викидiв.

Мiнiмiзації   забруднення  повiтря   та  додержанню   нормативiв якостi  довкілля  сприяють  органiзацiйно-технічні заходи. Вони пе-


редбачають  оптимальне  розміщення  пiдприємств,   що  будуються на пiдвищених елементах рельєфу, обладнання  їх трубами певної висоти з метою досягнення  найбiльш  ефективного розсіювання шкiдливих речовин. Це необхідно для підтримання метеорологічно- го потенціалу  атмосфери, її здатності до самоочищення.

Метеорологічний потенціал атмосфери характеризує перева- жання  в повітрі  тих чи інших процесів  – накопичення або розсію- вання шкідливих речовин. Він залежить передусім від природних геофізичних умов  даної  території.  Його  характеризують напрями вітрів, їх швидкість, рельєф місцевості.

Велике значення  в самоочищенні повітря мають моря, великі озера, поверхня яких адсорбує, розчиняє шкідливі речовини, зокре- ма гази кислотної  природи.  Тому над прибережними територіями повітря значно чистіше.

Метеорологічний потенціал  треба  враховувати для  раціональ- ного архітектурного розміщення кварталів,  споруд, проїздiв, що до- зволяє  уникнути  затримки  повiтря, сприяє  утворенню  температур- них iнверсій i теплових островiв.

Слід дотримуватись принципу  зонування територiй в процесi їх забудови  та розмiщення пiдприємств з урахуванням мiсцевої  тро- янди  вітрів. Ефективним є також  озеленення населених  пунктів  з метою використання екрануючих властивостей рослинностi.

Найкращий стан метеорологічного потенціалу  атмосфери  – Причорномор’я,  Приазов’я,  окремі райони  Кіровоградської, Миколаїв- ської, Полтавської, Харківської та Рівненської областей. Найгірший стан

– гірський Крим, Карпати, де високі гори затримують повітряні маси.

1

 

2

 
Важливим є сумарний, або інтегральний, показник  (Км)  метеопо- тенціалу, який залежить: від повторюваності днів (%) зі швидкістю вітру від нуля до одного метра за секунду (В ), від кількості днів з туманами (Т), з опадами від 0,5 мм і більше (О), від повторюваної  кількості днів (%) зі швидкістю вітру від 5 м/c  і більше (В ). Інтегральний показник (Км) метеопотенціалу визначають за формулою: Км=(В +Т):(О+В ).

1          2

Якщо значення  Км більше одиниці, то преважають  процеси на-

копичення шкідливих  речовин у повітрі, а отже, і на території. При умові Км менше одиниці відбуваються процеси розсіювання, само- очищення повітря.

Стани метеопотенціалів над різними регіонами України  наведе- но на карті (рис. 15).


 

Рис. 15. Метеорологічний потенціал в Україні

Для  штучного, примусового  очищення  повітря  розроблено  ба- гато пристроїв, які працюють на основі законів фізики,  хімії, і тому виділяють фізичні, хімічні методи очищення повітряних викидів.

Питання

1.   За   якими   етапами  проводять  розрахунок  забруднення повiтря?

2.   Як необхідно розташовувати підприємства та житло?

3.   Що таке метеорологічний потенціал, його значення?

4.   Як визначити метеорологічний потенціал?

5.   Для яких територій України метеопотенціал найкращий, чому?