2.8. Соціально-екологічні проблеми біосфери

Через нераціональне ставлення  суспільства, кожної окремої лю- дини до біосфери  вже зараз  ми підійшли  до екологічної  катастро- фи, яка може стати причиною  незворотних явищ у природному се- редовищі  в найближчі  50–70  років, якщо  ми не переглянемо своїх відношень до природи. Вже зараз в ній різко проявилися негативні зміни, які відображають  найактуальніші глобальні  проблеми  – ат- мосферні, літосферні і гідросферні.