9.4. Комплексні ситуаційні задачі

Комплексна ситуаційна задача № 1

І. Вихідні дані:

Органи місцевого самоврядування Кримської АР досягли домовлено-

сті з генеральною дирекцією «Оболонь» щодо створення на Кримському


 

півострові технологічної та торгівельної мережі споживання безалкоголь-

них напоїв.

Цією угодою планується принципово нова технологія виробництва напоїв, їх трансформування та зберігання. Наприклад, з метою найбільш повного збереження станових якостей напоїв та скорочення транспортних витрат на доставку продукції до місця призначення пропонується перево- зити напої не в склотарі автомобілями, а в спеціальних бочках — залізни- цею. При цьому рекомендується провести реконструкцію та розширення місцевих склозаводів та побудувати на півострові сучасну автоматизовану мережу пунктів розливу та упаковки безалкогольних напоїв. Застосування такої логістичної системи дозволить не тільки забезпечити мешканців та гостей Кримської АР харчовими продуктами високої якості, але й суттєво скоротити транспортні витрати.

Для успішної реалізації логістичної технології створення системи під- приємств «Оболонь» в Криму генеральна дирекція вирішила залучити дип- ломованих молодих спеціалістів–логістиків, які повинні пройти конкурс- ний відбір.

ІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Вихідні дані витрат за традиційною та  прогресивною логістичною системою (ЛС) фірми  «Оболонь», гр. од.

 

 

Показник

Роки

0

1

2

Прогресивна ЛС Очікувані витрати Коефіцієнт дисконтування (К=8 %)

Дисконтовані очікувані витрати

 

100000

1,0000

10000

 

30000

0, 9259

27777

 

40000

0, 8573

34292

Традиційна ЛС

Коефіцієнт дисконтування

(К=12 %)

Дисконтовані очікувані витрати

 

1,0000

10000

 

0,8929

35716

 

0,7972

31888


 

Коментар:  Традиційна  та  прогресивна  логістичні  системи  фірми

«Оболонь», термін життя яких складає три роки, співставляються за крите- рієм ефективності витрат. ЛС потребують по 100 тис. грн.. од. капітальних витрат кожна, поточні витрати за потенційною ЛС складають в 1–ому році

30 тис. грн.. од., в 2–ому 40 тис. грн. за од, а за прогресивної ЛС — 40 тис. гр. од. щорічно. При цьому прогресивною ЛС розглядається як така, що має середній рівень ризику, і вартість капіталу за ним оцінюється на рівні

12 %. Прогресивна ЛС розглядається такою, що є більш ризикованою, вар-

тість капіталу за нею складає 16 %.

ІІІ. Алгоритми вирішення задачі

Критерії оцінки прогресивної ЛС:

1.         Цілі фірми «Оболонь», її логістична стратегія (відповідність ЛС стратегіч- ним та довгостроковим планам; відношення персоналу до нововведення; очікуваного ризику; інноваційного потенціалу зростання фірми тощо.)

2.         Ринкові критерії (очікувані потреби у нововведені, ймовірність ко- мерційного доходу, очікуваний обіг продажу напоїв; поведінка конку- рентів тощо).

3.         Науково–технічні критерії (використання для ЛС НДВКР, наприклад, науково–технічного розвитку та наявність науково–технічних ресурсів фірми, унікальність безалкогольних напоїв (відсутність аналогів тощо)

4.     Фінансові критерії

5.     Екологічні критерії

Етапи розробки прогресивної ЛС:

1.         Формування  логістичного  задуму  (формалізація  ідеї,  суб’єкти  та об’єкти ЛС);

2.         Дослідження ресурсних можливостей ЛС (організаційно–правові та розрахунково–фінансові документи, уточнення оцінки ефективності ЛС, залучення інвестора)

3.     Підготовка контрольної документації (розробки умов фінансування,

контроль виконання робіт, вибір підрядчиків).

Проведення порівняльного аналізу

1.     Підготовка проектної документації (розробки організаційно–логістич-

них рішень, отримання дозволу на реконструкцію тощо).

2.     Монтажно–будівельні роботи.

3.         Авторський нагляд та експлуатація логістичного об’єкту (управління виробництвом, кадрами, фінансами, збутом; повернення інвестицій і отримання прибутку).


 

Чиста приведена вартість  в умовах застосування методу еквівалента

αt (Bt  +Ct  )

 

визначеності представляється рівнянням  NPV =

t =1


,

f

 

(1+ K  )t

 

f

 

де α — коефіцієнт еквівалентності визначеності, К — безризикова ставка

доходу, B C — відповідно вигоди і витрати по t–ому варіанту

t,      t

Чиста приведена вартість  при використанні методу скоригованих на ризик

n

 

t

 

ставок  дисконта складає: Bt  Ct


, де K = K


f  + K r  — скоригована на

 

t =1  (1+ K )

 

премію за ризик ставка  доходу,  K r


— надбавка за ризик

 

 

За умов, що приведені чисті вигоди в кожному періоді, які визначали за кожним з вищеназваних методів, є однаковими, записуємо:

 

Bt  Ct

(1+ K )t


α (B  + C )

=    t     t           t

f

 

(1+ K  )t

 

 

 

і, відповідно:  α =


1+ K f 

 

⎣         ⎦

 

 

t

 

t           1+ K

Таким чином, забезпечити одинакові значення чистої приведеної вартості при застосування методів, що розглядалися, можна лише за обставини, що при зростанні часового періоду t величина коефіцієнту αt має знижуватися. Тобто застосування ставки дисконта, що скориговано на ризик, передбачає, що ризик з часом зростає і чисті витрати, які надходять пізніше, мають оцінюватися більш «жорстоко».

Сума дисконтних витрат за прогресивною ЛС складає 162069 тис. гр. од., а

за традиційною ЛС — 167604 тис. грн., тобто слід віддати перевагу прогресивній

ЛС, оскільки очікується, що сума дисконтних витрат за нею буде меншою.

Рис. 1.

Формалізований алгоритм вирішення задачі


 

Студент може самостійно навести схему етапів розробки і реалізації ЛС.

Таким чином, вам доручена відповідальна справа. Якщо ви отримаєте перемогу в конкурсі, то вам буде запропонована посада провідного логіс- тика фірми «Оболонь» в Кримській АР. З іншого боку, цей логістичний проект є для вас справжнім викликом, бо перешкоди, які доведеться подо- лати при його виконанні, досить складні.

ІІ. Завдання до ситуації:

1.         Визначити  й  описати  критерії  оцінки  логістичної  системи  і  фірми

«Оболонь». Визначити й описати логістичні рішення, які будуть су-

проводжувати дану ситуацію.

2.         Використовуючи інформацію з табл. № 1, провести порівняльний ана-

ліз логістичних систем з різним розподілом у часі. Обґрунтуйте якій

логістичній  системі  слід  віддати  перевагу  і  прийняти  логістичне рішення щодо його ефективності.

3.         Обґрунтуйте економічну, правову, екологічну оцінку ЛС та прийміть логістичне рішення щодо її ефективності

4.         Результати оформити у вигляді резюме відповіді на завдання конкур-

су на заміщення посади провідного логістика фірми «Оболонь».

Резюме відповіді на завдання конкурсу щодо посади провідного логіс- тика фірми «Оболонь» повинно мати тільки висновки та остаточне логісти- чне рішення щодо ефективності прогресивної логістичної системи.

Комплексна ситуаційна задача № 2

І. Вихідні дані:

Автотранспортне підприємство «Україна» було засновано в 1965 році. Йо- го основними клієнтами були підприємства промисловості та будівництва. 70 % обсягу перевезень компанія здійснила на території Києва та Київської області. В умовах розпаду планової економіки і переходу до ринку обсяги перевезень під- приємства «Україна», як наслідок зниження обсягів виробництва підприємства промисловості і будівництва і скорочення відповідних їм потоків вантажів, зме- ншились на 40 %, а тому фінансовий стан компанії суттєво погіршився. На поча- тку 1996 року підприємство було приватизоване і нові власники дійшли виснов- ку щодо необхідності його реструктуризації. Визначаючи напрямки подальшо- го росту підприємства, вони виділили в якості стратегічних бізнес одиниць, три підрозділи, а саме: підрозділ, що здійснює міські, міжміські, міжнародні


 

перевезення, підрозділ технічного обслуговування та логістично–експедиційний підрозділ. Для успішної реалізації логістичної стратегії на підприємстві керівни- цтво вирішило залучити молодих спеціалістів — дипломованих логістиків.

При проведенні конкурсу на заміщення вакансії логістики логістич-

но–експедиційного підрозділу компанії «Україна» претендентам було запропоновано скласти прогноз обсягу реалізації транспортних послуг за період  2006–2013 рр.;  сформувати  висновок  щодо  правильності  вибору схеми логістичної стратегії.

ІІ. Завдання до ситуації:

1.     Скласти  прогноз  обсягу  реалізації  транспортних  послуг  за  період

2006–2013 рр.

2.     Визначити амортизаційні нарахування за життєвий цикл 2006–2013 рр.

3.     Визначити прогнозні витрати на реалізацію транспортних послуг за

період 2006–2013 рр.

4.         Визначити структуру джерел фінансування інвестиційних витрат за період 2006–2013 рр.

5.     Скласти план погашення банківського кредиту.

6.     Скласти прогноз фінансового результату щодо динаміки формування

прибутку в часі від реалізації проекту.

7.     Скласти прогноз грошових потоків за період 2006–2013 рр.

8.     Сформувати висновок щодо правильності вибору схеми логістичної

стратегії.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Прогноз доходів від реалізації транспортних послуг компанії

«України»

 

 

Показники

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Обсяг реалізації, тис. км

 

22,0

 

 

 

 

 

 

 

Тариф, грн.

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

Чистий дохід від реалізації послуг, тис грн.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Таблиця 2

Амортизація відрахування за експлуатацію основних засобів, тис. грн.

 

 

Показники

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Вартість основних засобів на початок періоду

 

30,0

 

 

 

 

 

 

 

Сума амортизаційних нарахувань за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3

Прогноз поточних витрат, тис. грн.

 

 

Показники

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Матеріальні затрати

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

 

8,0

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на соціальні заходи

 

2,96

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні витрати

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

Всього  поточних витрат

 

18,96

 

 

 

 

 

 

 


 

Таблиця 4

Структура джерел фінансування інвестиційних витрат, тис. грн.

 

Інвестиційні витрати

Значення

Джерела фінансування

Значення

Основні  фонди

30,0

 

 

Оборотні кошти

11,0

 

 

Всього

41,0

 

 

 

Таблиця 5

План  погашення кредиту, тис. грн.

 

 

Показники

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Залишок…

6,0

 

 

 

 

 

 

 

Сума…

 

 

 

 

 

 

 

 

відсотки …

1,8

 

 

 

 

 

 

 

погашення …

2,0

 

 

 

 

 

 

 

Залишок

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 6

Прогноз фінансового результату, тис. грн.

 

 

Показники

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Чистий дохід від реалізації  послуг

 

30,24

 

 

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованих послуг:

 

17,71

 

 

 

 

 

 

 


 

Закінчення табл. 6

 

 

Показники

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

матеріальні

затрати

 

3

 

 

 

 

 

 

 

витрати на

оплату праці

 

8

 

 

 

 

 

 

 

відрахування на

соціальні заходи

 

2,96

 

 

 

 

 

 

 

амортизація

3,75

 

 

 

 

 

 

 

Валовий прибуток

12,53

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні витрати

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

 

7,53

 

 

 

 

 

 

 

Інші доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати

1,8

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

 

5,73

 

 

 

 

 

 

 

Податок на при- буток від звичайної діяльності

 

1,72

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові резуль- тати від звичайної діяльності

 

4,01

 

 

 

 

 

 

 


 

IV. Алгоритми вирішення задачі:

Блок 1

Скласти  прогноз  обсягу  реалізації  транспортних  послуг  за  період

2006–2013. Прогноз повинен врахувати темп зростання (зниження) обсягу перевезень в продовж всього життєвого циклу проекту. Відповідно до про- гнозу реалізації транспортних послуг і заданого тарифу скласти прогноз доходів від реалізації транспортних послуг. Результати розрахунків пред- ставлені у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1

Прогноз доходів від реалізації транспортних послуг компанії

«Україна»

 

 

Показники

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Обсяг реалізації, тис. км

 

27

 

28,35

 

31,75

 

33,34

 

35,01

 

36,76

 

38,60

 

40,53

Тариф, грн.

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

Чистий дохід від реалізації послуг, тис грн.

 

30,24

 

31,75

 

35,56

 

37,34

 

39,21

 

41,17

 

43,23

 

45,39

 

Рішення:

Обсяг реалізації:

Q2 = Q1 * 1.05=28.35 тис. км Q3 = Q2 * 1.05=31.75 тис. км Q8 = Q7 * 1.05=40.53 тис. км

Чистий дохід:

Д2 = Q1 * 1,12=30,24 тис. км

Д8 = Q7 * 1,12=45,39 тис. км


 

Блок 2

Визначити амортизаційні нарахування за весь життєвий цикл логі- стичного проекту. Порядок нарахування амортизації основних засобів наведено в таблиці 2. Для спрощення розрахунків можна використову- вати прямолінійний метод згідно положення (стандарту) бухгалтерсько- го обліку 7 «Основні засоби», за яким річна сума амортизації визнача- ється діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання об’єкта основних засобів. Результати амортизації пред- ставлено в таблиці 2.

Таблиця 2

Амортизація відрахування за експлуатацію основних засобів, тис. грн.

 

 

Показники

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Вартість  основ- них засобів на початок періоду

 

30

 

226,25

 

22,50

 

18,75

 

15,00

 

11,25

 

7,50

 

3,75

Сума амор- тизаційних  на- рахувань за рік

 

3,75

 

3,75

 

3,75

 

3,75

 

3,75

 

3,75

 

3,75

 

3,75

 

Nав.=1/T (кі–ть років) = 1/8=0.125

AB=Cпервісна * Nав.=30*0.125=3.75

Вартість основних засобів=30–3,75=26,25

26,25–3,75=22,50

7,5–5,75=3,75

Блок 3

Визначити прогнозні витрати на реалізацію транспортних послуг. Прогноз поточних витрат складається з прогнозів витрат на заробітну пла- ту працівників, відрахувань на соціальні заходи, матеріальних витрат, ад- міністративних витрат (таблиця 3).


 

Таблиця 3

Прогноз поточних витрат, тис. грн.

 

 

Показники

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Матеріальні затрати

 

3,0

 

3,15

 

3,31

 

3,47

 

3,64

 

3,82

 

4,01

 

4,21

Витрати на оплату праці

 

8,0

 

8,0

 

8,0

 

8,0

 

8,0

 

8,0

 

8,0

 

8,0

Відрахування на соціальні заходи (8x37 %)

 

2,96

 

2,96

 

2,96

 

2,96

 

2,96

 

2,96

 

2,96

 

2,96

Адміністративні витрати

 

5,0

 

5,0

 

5,0

 

5,0

 

5,0

 

5,0

 

5,0

 

5,0

Всього

поточних витрат

 

18,96

 

19,11

 

19,27

 

19,43

 

19,60

 

19,78

 

19,97

 

20,17

 

Відрахування на соціальні заходи =37 %

Пенсійний фонд = 32 %

Фонд соціального страхування = 2,9 %

Фонд соціального страхування на випадок безробіття = 1,9 %

Нещасні випадки = 0,2 %

Блок 4

Визначити структуру джерел фінансування інвестиційних витрат.

Інвестиційні витрати включають витрати на придбання основних та початкових оборотних засобів в нульовий рік. Джерелами здійснення цих витрат є власні кошти і залучені кредити. Обсяг банківського кредиту, по- трібно визначити на основі вихідних даних.

При придбання початкових оборотних коштів необхідно мати суму, яка може фінансуватися як за рахунок власного (якщо в повному обсязі ви- користаний), так і за рахунок запозиченого капіталу (банківського креди- ту). Розрахунки представлені у вигляді таблиці 4.


 

Таблиця 4

Структура джерел фінансування інвестиційних витрат, тис. грн.

 

Інвестиційні витрати

 

Значення

Джерела фінансування

 

Значення

Основні  фонди

30,0

Власні

35,0

Оборотні кошти

11,0

Запозичені

6,0

Всього

41,0

Всього

41,0

 

Блок 5

Скласти план погашення банківського кредиту, який доцільно пред- ставити у таблиці 5. Щорічні платежі з обслуговування кредиту складають з погашення основної суми боргу і виплати відсотків за користування кре- дитом. Вибирати схему погашення кредиту потрібно самостійно.

Таблиця 5

План  погашення кредиту, тис. грн.

 

 

Показники

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Залишок кредиту на початок року

 

6,0

 

4,0

 

2,0

 

 

 

 

 

Сума річного платежу в т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

проценти за

кредит (30 %)

 

1,8

 

1,2

 

0,6

 

 

 

 

 

погашена час-

тина кредиту

 

2,0

 

2,0

 

2,0

 

 

 

 

 

=

Залишок креди- ту за кінець року

 

4,0

 

2,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

Висновок: Кредит буде погашений протягом трьох років.


 

Блок 6

Скласти прогноз фінансового результату, який показує динаміку фор-

мування прибутку в часі від реалізації проекту, за формою таблиці 6.

Таблиця 6

Прогноз фінансового результату, тис. грн.

 

 

Показники

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Чистий дохід від реалізації послуг

 

30,24

 

31,75

 

35,56

 

37,34

 

39,21

 

41,17

 

43,23

 

45,39

Собівартість реалізованих послуг:

 

17,71

 

17,8

 

17,96

 

18,12

 

18,29

 

18,47

 

18,63

 

18,83

матеріальні

затрати

 

3

 

3,15

 

3,31

 

3,47

 

3,64

 

3,82

 

4,01

 

4,21

витрати на

оплату праці

 

8

 

8

 

8

 

8

 

8

 

8

 

8

 

8

відрахування

на соціальні

заходи

 

2,96

 

2,96

 

2,96

 

2,96

 

2,96

 

2,96

 

2,96

 

2,96

амортизація

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

Валовий прибуток

 

12,53

 

13,95

 

17,6

 

19,22

 

20,92

 

22,70

 

24,6

 

26,56

Адміністративні витрати

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

Фінансовий результат від операційної діяльності

 

7,53

 

8,95

 

12,6

 

14,22

 

15,92

 

17,70

 

19,60

 

21,56

Інші доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати

 

1,8

 

1,2

 

0,6

 

 

 

 

 


 

Закінчення табл. 6

 

 

Показники

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Фінансові резуль- тати від звичайної діяльності до оподаткування

 

5,73

 

7,75

 

12

 

14,22

 

15,92

 

17,70

 

19,60

 

21,56

Податок на при- буток від звичай- ної діяльності

 

1,72

 

2,33

 

3,6

 

4,26

 

4,78

 

5,31

 

5,88

 

6,47

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

4,01

 

5,42

 

8,4

 

9,96

 

11,14

 

12,39

 

13,72

 

15,09

 

Висновок: На протязі всього періоду дохід підприємства зростає, то-

му підприємство є прибутковим.

Блок 7

Скласти прогноз грошових потоків, форма якого наведена в таблиці 7. Цей прогноз розробляється з метою оцінки руху грошових коштів в проце- сі реалізації логістичного процесу.

Таблиця 7

Прогноз грошових потоків, тис. грн.

 

 

Показники

Роки

0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1. Рух грошо- вих коштів в результаті операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Продовження табл. 7

 

 

Показники

Роки

0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Чистий дохід від реалізації послуг

 

 

30,24

 

31,75

 

35,56

 

37,34

 

39,21

 

41,14

 

43,23

 

45,39

Поточні витрати

 

 

18,96

 

19,11

 

19,27

 

19,43

 

19,60

 

19,78

 

19,97

 

20,17

Інші витрати

 

Фінансові витрати

 

 

1,8

 

1,2

 

0,6

 

 

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

 

 

1,72

 

2,33

 

3,6

 

4,26

 

4,78

 

5,31

 

5,88

 

6,47

Грошовий потік від операційної діяльності

 

 

7,76

 

9,11

 

12,09

 

13,65

 

14,83

 

16,05

 

17,38

 

18,75

2. Рух грошо- вих коштів від інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість основних фондів

 

–30

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість  обо- ротних коштів

 

–11

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошовий потік від інвестиційної діяльності

 

–41

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Закінчення табл. 7

 

 

Показники

Роки

0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3. Рух грошових коштів від фінансової діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власні кошти

35

 

 

 

 

 

 

 

 

Запозичені кошти

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення позик

 

 

–2

 

–2

 

–2

 

 

 

 

 

Грошовий потік від фінансової діяльності

 

41

 

–2

 

–2

 

–2

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів

 

0

 

5,76

 

7,11

 

10,09

 

13,65

 

14,83

 

16,05

 

17,38

 

18,75

 

8. Висновок щодо правильності вибору схеми логістичної стратегії підприємства «Україна» полягає в наступному: якщо чистий грошовий по- тік має позитивне значення (що підтверджено розрахунками), то запропо- нована схема логістичної стратегії підприємства «Україна» має право на впровадження на виробництві.

Комплексна ситуаційна задача № 3

І. Вихідні дані:

Ви — логістик логістичної фірми «ЛАД». Фірма «ЛАД» функціонує на регіональному ринку Києва та Київської, Чернігівської та Житомирської


 

областей. Проблема виживання фірми в складних конкурентних умовах обумовило застосування елементів логістичної стратегії. Так щорічно логі- стик фірми здійснює аналіз, що дає змогу сформувати та вирішити логісти- чні проблеми фірми, а саме: розрахувати показники фінансової ефективно- сті елементів логістичної стратегії; чисту теперішню вартість, індекс при- бутковості, внутрішню форму рентабельності та період окупності інвести- цій на основі дисконтова них грошових потоків. Для розрахунку цих показ- ників використовується традиційний грошовий потік, який визначається як сума грошового потоку від операційної та інвестиційної діяльності за пев- ний період.

ІІ. Завдання до ситуації:

1.     Визначити величину чистої теперішньої вартості (NPV).

2.     Розрахувати індекс прибутковості: (PI)

3.     Визначити внутрішню форму рентабельності (IRR);

4.     Розрахувати період окупності (Ток.);

5.     Результати аналізу оформити у вигляді службової записки на ім’я ке-

рівника логістичної фірми «ЛАД».

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Щодо визначення чистої теперішньої вартості (NPV) та індексу рентабельності (PI) впровадження при  ставці дисконту r = 12 %

 

 

Показники

Роки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Традиційний грошовий  потік

 

–41

 

7,76

 

9,11

 

12,09

 

13,65

 

14,83

 

16,05

 

17,38

 

18,75

Коефіцієнт дисконтування

 

1

 

0,89

 

0,79

 

0,71

 

0,64

 

0,57

 

0,51

 

0,45

 

0,4

Дисконтова ний грошовий потік

 

–41

 

6,91

 

7,20

 

8,58

 

8,74

 

8,45

 

8,19

 

7,82

 

7,5


 

Таблиця 2

Щодо визначення внутрішньої норми рентабельності впровадження (IRR) при  ставках дисконту r1=12 % та  r2=40 %

 

 

Показники

Роки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Традиційний грошовий потік

 

–41

 

7,76

 

9,11

 

12,0

9

 

13,6

5

 

14,8

3

 

16,0

5

 

17,3

8

 

18,7

5

Коефіцієнт дисконтування

 

1

 

0,71

 

0,51

 

0,36

 

0,26

 

0,19

 

0,13

 

0,09

 

0,07

Дисконтова ний грошовий потік

 

–41

 

5,51

 

4,65

 

4,35

 

3,55

 

2,82

 

2,09

 

1,56

 

1,31

 

Таблиця 3

Щодо визначення періоду окупності впровадження (Ток.) при ставці дисконту r=12 %

 

 

Показники

Роки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Дисконтова- ний грошо- вий потік

 

–41

 

6,91

 

7,20

 

8,58

 

8,74

 

8,45

 

8,19

 

7,82

 

7,5

Кумулятивний грошовий потік

 

–41

 

–26,89

 

–18,31

 

–32,42

 

–9,57

 

–1,12

 

7,07

 

14,89

 

22,39

 

ІV. Алгоритм вирішення задачі:

1)         Коефіцієнт дисконту (Кд) визначається:

1

 

Кд =


(1 = r )t


 

Розрахункові дані заносяться до таблиці № 1

 

В 0 році 1/(1+0,12)0=1

В 2 році 1/(1+0,12)2=0,79

В 1 році 1/(1+0,12)1=0,89

В 3 році 1/(1+0,12)3=0,71

Дисконтований грошовий потік

В 0 році –41*1=–41

В 1 році 7,76*0,89=6,91

В 2 році 9,11*0,79=7,20

В 3 році 12,09*0,71=8,58

В 4 році 13,65*0,64=8,74

Коефіцієнт дисконту: Кд

1


В 4 році 1/(1+0,12)4=0,64

В 5 році 1/(1+0,12)5=0,57

В 6 році 1/(1+0,12)6=0,51

В 7 році 1/(1+0,12)7=0,45

В 8 році 1/(1+0,12)8=0,4

В 5 році 14,83*0,57=8,45

В 6 році 16,05*0,51=8,19

В 7 році 17,38*0,45=7,82

В 8 році 18,75*0,4=7,5

 

Визначається Кд =

В 0 році 1/(1+0,4)0=1


(1 = r )t


і результати вносяться в табл.№ 2

В 4 році 1/(1+0,4)4=0,26

 

В 1 році 1/(1+0,4)1=0,71

В 2 році 1/(1+0,4)2=0,51

В 3 році 1/(1+0,4)3=0,36

Дисконтований грошовий потік

В 0 році –41*1=–41

В 1 році 7,76*0,71=5,51

В 2 році 9,11*0,51=4,65

В 3 році 12,09*0,36=4,35

В 4 році 13,65*0,26=3,55

Кумулятивний грошовий потік:

В 1 році –41+6,91=–34,09

В 2 році –34,09+7,20=–26,89

В 3 році –26,89+8,58=–18,31

В 4 році –18,31+8,74=–9,57


В 5 році 1/(1+0,4)5=0,19

В 6 році 1/(1+0,4)6=0,13

В 7 році 1/(1+0,4)7=0,09

В 8 році 1/(1+0,4)8=0,07

В 5 році 14,83*0,19=2,82

В 6 році 16,05*0,13=2,09

В 7 році 17,38*0,09=1,56

В 8 році 18,75*0,07=1,31

В 5 році –9,57+8,45=–1,12

В 6 році –1,12+8,19=7,07

В 7 році 7,07+7,82=14,89

В 8 році 14,89+7,5=22,39

 

Сt — витрати на проект в t–й рік, гр.. од.;

R — ставка дисконту, яка визначається на основі аналізу альтернативних

можливостей використання власного капіталу.

n — тривалість проекту.


 

3)         Індекс прибутковості (PI) визначається:

 

 

n          Bt


n      C nom t

 

 

 

t           t

 

 

PI =


t =1  (1 + r )

n


t =1  (1 + r )

C інв t

t

 

t =1  (1 + r )

PI = 41 + 22.39 = 63.39 = 1.55

41        41

де        Сnom t — поточні витрати за проектом, гр. од.

Сінв t — інвестиційні витрати за проектом, гр. од.

4)         Внутрішня норма рентабельності (IRR) визначається:

 

IRR= r1 + (r2  + r3 )


NPV1

NPV1 + NPV2

 

IRR= 0.12 + (0.4 0.12)


22.39

22.39 +15.16


= 0.12 + (0.28 × 0.6) = 0.29 = 29%

 

 

де        r1 — ставка дисконту, при якій NPV1, більше 0;

r2 — ставка дисконту, при якій NPV2 менше 0.

5)         Період окупності (Ток.) визначається:

T

ГП

Ток.= T +  t =0           

ГПТ +1

Ток.= 5 + 1.12 = 5 + 0.34 = 5.3 роки

8.19

де        Т  —  кількість  повних  років  відшкодування  інвестиційних  витрат,

роки:

ГПt — дисконтова ний грошовий потік t–го періоду, гр. од.

Результати проведених розрахунків ефективності потрібно занести в таблицю 5.


 

Таблиця 5

Показники фінансової ефективності впровадження

 

 

Показники

Умовні позначення

Одиниці виміру

 

Значення

Чиста теперішня вартість

NPV

тис. грн.

22,39

Індекс рентабельності

PI

1,55

Внутрішня норма рентабельності

 

IRR

 

%

 

29

Термін окупності

Tok

роки

5,3

 

6)     Службова  записка  логістика  на  ім’я  керівника  логістичної  фірми

«ЛАД»  повинна  мати  тільки  висновки  та  остаточне  рішення  щодо ефективності застосування елементів логістичної стратегії:

     На основі проведення розрахунків та аналізу застосування елементів

логістичної стратегії здійснено прогноз вигод: витрат, на базі розроб-

лених прогнозних документів визначені критерії їх ефективності;

     Запропоноване  логістичне  рішення  є  ефективним,  оскільки  чиста

теперішня вартість NPV=22,39, що більше за 1.

Індекс рентабельності PI=1,55, що більше за 1.

Внутрішня норма рентабельності IRR=29, що більше 12(r).

Термін окупності в межах життєвого циклу проекту = 5 років.

Комплексна ситуаційна задача № 4

І. Вихідні дані:

Автотранспортне   підприємство   «Перевізник»   було   засновано   в

1961 році і до 1990–х років залишалось єдиним, що доставляло хліб і хлі- бобулочні вироби від хлібозаводів до підприємств торгівлі в м. Києві. Але вже в 1990–х рр. «Перевізник» здійснює перевезення лише 72 % хліба, що випікається хлібозаводами, іншу частину хлібозаводи почали доставляти власним транспортом.

В 2003 році АТП було приватизовано, і нові власники та логістики дійшли висновку щодо необхідності розробки нової логістичної стратегії.


 

Більшість менеджерів, прихильники так званої стратегії 1, вважали, що підприємство має слідувати стратегії скорочення щодо перевезень хліба наступні 3–4 роки і потім розглянути можливості запровадження стратегії можливого росту, тобто водночас підприємство повинно вийти на ринок міжнародних перевезень, реалізуючи стратегію зростання. Друга частина логістиків, прихильники стратегії 2, вважають, що перевезення хліба зали- шатиметься перспективним для АТП. Разом з тим, наприклад, у Франції, де традиційно існують високі вимоги до свіжості хліба, близько 85 % продов- жує виробляти його малими магазинами–пекарнями. А тому, деякі логісти- ки вважають, що наш ринок хліба стабілізується на рівні: 60 % — доля кру- пних хлібозаводів, 40 % — малих пекарень. Це і є логістична стратегія 3.

Вам як дипломованому логістику запропоновано кваліфіковано обра- ти оптимальне логістичне рішення щодо стратегії підприємства «Перевіз- ник» на ринку реалізації хліба та хлібної продукції.

ІІ. Завдання до ситуації:

1.     Визначити сумарні витрати, що пов’язані з постачанням хліба;

2.     Мінімізуючи функцію сумарних витрат визначити оптимальну вели-

чину основного заводу хліба, побудувати відповідний графік.

3.         Сформувати висновок щодо вибору оптимальної логістичної стратегії постачання хліба.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

 

 

Витрати


Оптимальна величина основного завозу


Сумарні

витрати

Витрати,  що пов’язані з виникненням нереалізованих залишків

Витрати на основний завоз Витрати на додатковий завоз

Величина  поставки за графіком


 

ІV. Алгоритм вирішення задачі:

1.         Провести аналіз системи постачання «хлібзавод–АТП–підприємст-

во торгівлі», який підтверджує, що дана система мала б забезпечи- ти високий рівень задоволення попиту і знизити витрати, що пов’я- зані з виникненням нереалізованих залишків хліба, шляхом опера- тивного реагування на коливання попиту, тобто введення додатко- вого заводу.

2.         Довести,  що  сумарні  витрати,  які  пов’язані  з  постачанням  хліба,

мають включати логістичні витрати, головним чином транспортні, а також логістичні витрати, що пов’язані з виникненням нереалізованх залишків.

3.         Здійснити на прикладі рисунку мінімізацію функції сумарних витрат

щодо оптимізації величини основного заводу.

4.         За  умов  реалізації  оптимальної  стратегії  3 очікується,  що  обсяги продажу хліба зростуть на 4–6 % на рік внаслідок успішної конкуре- нції з малими пекарнями на ринку хліба; загальні обсяги продажу на якому поступово почнуть зростати. Крім того, поточні витрати в ло- гістичній  системі  «хлібзавод  —  АТД  —  торгівля»  знизиться  на

1,68 %,  що  є  результатом  зменшення  логістичних  операцій  щодо

транспортування, навантаження, розвантаження, експедирування то- що. Разом з тим, очікується, що суто транспортні витрати зростуть в середньому на 8,3 %.

Комплексна ситуаційна задача № 5

І. Вихідні дані:

Ви — логістик з організаційного розвитку підприємництва.

Шахта «Біляківська», на якій з 40–х років ХХ ст. введено видобуван- ня залізної руди, представляє собою відкритий кар’єр, який вийшов на небезпечний горизонт 100 м нижче рівня моря. Територія, яка прилягає до кар’єру, багата на залізну руду. Вам необхідно розглянути можливість здійснення логістичного проекту, яким передбачається розширення шахти, а саме: планується збільшити площу кар’єру, подвоїти кількість персоналу і потроїти обсяг виробництва — довівши його до 8 млн. т. руди на рік (рис. 1).


 

Рис. 1.

Шахта Біляківська: проект розширення

Основними компонентами логістичного проекту виступають:

        Розширення добування і первісної переробки шляхом будівництва но-

вої збагачувальної фабрики, доставка продукції з шахти за допомогою

конвеєра;

        Перевезення руди від збагачувальної фабрики до морського порту,

яке включає доставку руди автомобільним транспортом від фабрики

до м. Лимар (планується додаткове залучення автомобілів вантажопі-

дйомністю 50 т) і залізничним транспортом від м. Лимар до морсько- го порту (терміналу), для чого необхідно побудувати залізничну гілку між зазначеними пунктами;


 

        Реконструкція морського порту, яка передбачає його розширення для

зберігання доставленої руди, і укріплення берегової лінії камінням мі-

сцевих скельних порід.

Був здійснений SWOT–аналіз та складений «Профіль середовища» шахти, що дає змогу визначити її логістичні проблеми. Це стало підставою для оцінки факторів у балах за рівнем їх впливу, напрямом впливу та їх значущості для галузі (табл.1)

ІІ. Завдання для ситуації:

1.         Визначити  чинники  екологічного  ризику  логістичного  проекту  за умов: впливу на навколишнє середовище (повітря, підземні води, флора і фауна, здоров’я людей); фінансового інституту, який надає кредит; думки громадськості даного регіону.

2.         Визначити відносну значущість кожного фактора середовища для шахти.

3.         Визначити силу тиску кожного середовища на шахту. Здійснити порі-

вняльний аналіз отриманих результатів.

4.         Сформувати  висновок  про  залежність  шахти  від  макро–  та  мікро-

оточення.

5.         Побудувати  матрицю  SWOT,  визначити  та  обґрунтувати  характер можливих стратегічних альтернатив розвитку шахти.

ІV. Інформаційне забезпечення задачі:

 

 

Фактори

Оцінка ступеня впливу факA торів

 

Напрям впливу фактору (+,–)

ЗначуA щість факA торів для галузі

ІнтеA гральA ний показA ник

1

2

3

4

5

1. Макросередовище

Зниження обсягів виробництва

3

–1

3

 

Жорстока податкова політика

3

–1

3

 

Постійна зміна законодавства

3

–1

3

 

Зростання рівня інфляції

3

–1

2

 


 

Продовження таблиці

 

1

2

3

4

5

Недоскональна економічна політика

2

–1

3

 

Погіршення демографічної ситуації

3

–1

2

 

Зниження народжуваності

2

–1

2

 

Зниження культурного рівня

2

–1

2

 

Забруднення навколишнього середовища

 

3

 

–1

 

3

 

Впровадження нових технологій

3

–1

3

 

Нові продукти

3

+1

3

 

Наявність природних ресурсів

2

+1

2

 

Високий науково–технічний потенціал

2

+1

3

 

Всього:

 

 

 

 

2. Безпосереднє оточення

Пасивне  відношення  до продукції

3

–1

3

 

Необмежені можливості споживача

з вибору продавців аналогічного товару

 

2

 

–1

 

2

 

Обмежена наявність сильних сторін на підприємстві

 

2

 

–1

 

2

 

Наявність потенційних споживачів

3

+1

2

 

Налагодження нових господарських зв’язків

 

1

 

+1

 

1

 

Підприємство  знаходиться в більш вигідному становищі, ніж деякі конкуренти

 

3

 

+1

 

2

 

Всього:

 

 

 

 


 

Закінчення таблиці

 

1

2

3

4

5

3. Внутрішнє середовище

Відсутність  чітких стратегічних направлень розвитку

 

3

 

–1

 

3

 

Слабка  система моніторингу конкурента

 

3

 

–1

 

2

 

Низькі маркетингові можливості

3

–1

2

 

Низькі фінансові можливості

3

–1

3

 

Неефективна організаційна структура апарату управління на підприємстві

 

3

 

–1

 

2

 

Недостатній рівень кваліфікації робітників  для переорієнтації підприємства на маркетинг

 

3

 

–1

 

3

 

Всього:

 

 

 

 

 

V. Алгоритм вирішення задачі:

1.         Здійснити розрахунок інтегрального показника (відносна значущість фактора) за кожним фактором логістичного середовища.

І5 = 2×3×4.

2.         Використовуючи отримані результатами розрахунку інтегрального по-

казника розрахувати його загальний результат по кожному середовищу.

3.         На підставі порівняння загального інтегрального показника по кожному сере- довищу визначити, яке з них впливає найбільш суттєво на шахту і виявити ха- рактер впливу. За результатами такого порівняння сформулювати висновок про залежність шахти від макросередовища та безпосереднього оточення.

4.         На підставі даних профілю середовища угрупувати фактори за можливостями, загрозами, сильними і слабкими сторонами шахти, що дається можливість по- будувати матрицю SWOT. Проаналізувавши парні комбінації сильних /слаб- ких сторін із можливостями / загрозами зовнішнього середовища, слід визна- чити характер можливих логістичних альтернатив розвитку шахти.


 

Комплексна ситуаційна задача № 6

І. Вихідні дані:

Ви — логістик компанії ТРАН.

ТРАН здійснює переробку вантажів сільськогосподарського при- значення (мінеральних добрив), що доставляються автомобільним транспортом.

Керівництво компанії доручило Вам розглянути та обґрунтувати логістичну ситуацію щодо створення нової мережі термінів переробки вантажів.

ІІ. Завдання до ситуації:

1.     Визначити й описати критерії оцінки логістичного напрямку.

Визначити й описати логістичне рішення щодо нововведення в діяль-

ності компанії ТРАН.

2.     У вигляді графіка з використання дерева рішень визначити.

3.     Результати оформити у вигляді доповідної на ім’я керівника компанії

ТРАН.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Витрати на проведення аналізу оцінюється в 1000 гр. од. і мають нас- лідком дві взаємовиключаючі події, а саме: реалізацію проекту — будівни- цтва терміналів (ймовірність — 0,7) — капіталовкладення за яким оціню- ються на рівні 20000 гр. од., або відмову від його реалізації. Якщо логісти- чний проект буде реалізовано, то в процесі його експлуатації (3 роки) і век- тори очікують на три можливі варіанти розвитку подій: 1-й — щорічно проект  буде  забезпечувати  1500 гр.  од.  (ймовірність  —  0,30),  2-й  —

10000 гр. од. (ймовірність — 0,50), і, нарешті, 3-й підхід щорічні збитки в

1000 гр. од. (ймовірність — 0,20). При цьому інвестори передбачають, що якщо в 1–й рік експлуатації виникнуть збитки, то проект буде призупине- но. Вартість капіталу за логістичним проектом оцінюється на рівні 10 %.

ІV. Алгоритм вирішення задачі:

Критерії оцінки логістичного проекту:

1.     Цілі організації ТРАН, її логістична стратегія.

2.         Ринкові критерії (ймовірність комерційного доходу, очікуваний обіг вантажів, поведінка конкурентів).

3.         Науково–технічні критерії (перспектива науково–технічного розвитку та наявність науково–технічних ресурсів ТРАН).

4.     Екологічні критерії.


 

Етапи розробки логістичного проекту:

1.         Формування логістичної ідеї, суб’єкти та об’єкти логістичної системи.

2.         Попередня оцінка ефективності логістичного проекту, підготовка про-

позицій для потенціального інвестора.

3.         Організайно–правові та розрахунково–фінансові документи, залучен-

ня інвестора.

4.         Розробка умов фінансування, контролю виконання, вибір підрядників.

5.         Розробка організаційно–економічних рішень.

6.         Будівельно–монтажні роботи (за необхідністю).

7.         Управління виробництвом, отримання продукту.

Студент самостійно обирає схему етапів розробки і реалізації логісти-

чного проекту.

Проведення порівняльного аналізу:

а)         Математичне  сподівання  чистої  приведеної  вартості  логістичного проекту обчислюється за рівнянням виду:

m

M NPV   = Pj × NPV j

j =1

де        Pj  =  ймовірність розвитку подій за j;

NPVj — чиста приведена вартість логістичного проекту в умовах роз-

витку подій, що розглядаються.

Середньоквадратичне відхилення чистої приведеної вартості, яке може

слугувати вимірником абсолютного ризику логістичного проекту дорівнює:

 

 

NPV


m

j      j           NPV

 

σ        =

j =1


P ( NPV  M            )2

 

 

Коефіцієнт варіації, який відображає відносний ризик логістичного проекту і обчислюється як відношення середньоквадратичного відхилення до математичного сподівання, складає:

 

 

CVNPV


σ

=          NPV

M NPV

 

 

В нашому прикладі, кількісні вимірники ризику за логістичним проектом

 

становлять: M NPV


= 1191 гр.. од., σ x  = 1797 гр. од., CVNPV   = 1,15.


 

Комплексна ситуаційна задача № 7

І. Вихідні дані:

Припустимо, що в 0–му часовому періоді компанія розглядає мож- ливості щодо створення мережі терміналів, на яких буде здійснюватися переробка вантажів, що доставляються автомобільним транспортом. Ви- трати на проведення відповідного аналізу оцінюються в 1 000 гр. од. і мо- жуть мати наслідком дві взаємовиключаючі події, а саме: реалізацію про- екту — керівництво терміналів (ймовірність — 0,7) — капіталовкладення за яким оцінюються на рівні 20 000 гр. од., або відмову від його реаліза- ції. Якщо інвестиційний проект буде реалізовано, то в процесі його екс- плуатації (3 роки) інвестори очікують на три можливі варіанти розвитку подій:  1–й  —  щорічно  проект  буде  забезпечувати  15 000 гр.  од.  (ймо- вірність — 0,30), 2–й — 10 000 гр. од. (ймовірність — 0,50), і, нарешті, 3–й — щорічні збитки в 1 000 гр. од. (ймовірність — 0,20). При цьому нівестори передбачають, що якщо в 1–й рік екплуатації виникнуть збитки, то про- ект буде призупинено. Вартість капіталу за інвестиційним проектом оцінюється на рівні 10 %.

Визначте математичне сподівання, середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації приведеної вартості інвестиційного проекту.

ІІІ. Алгоритм вирішення задачі:

На рис. 1 представлено схему розрахунків.

 

0–й рік


1–й  рік           2–й  рік           3–й рік            4–й  рік           NPV    р          NPV × р

15 000             15 000             15 000             14 729             0,21     3 093

 

 

0,70


0,30


 

10 000             10 000             10 000             3 425   0,35     1 199

0,50

 

 

(1 000)


0,20  (1 000)   Зупинка          (20 008)           0,14     (2 801)

Зупинка          (1 000)             0,30     (300)

 

 

0,30

Рис. 1.

Оцінка ризику інвестиційного проекту з використанням дерева рішень


 

Таким чином, кількісні вимірники ризику за інвестиційним проектом становлять: mNPV=1 191 гр. од., σх=1 797 гр. од., cv=1,51.

Комплексна ситуаційна задача № 8

І. Вихідні дані:

Логістичний комплекс «Альянс» здійснює поставку продукції спожи-

вачам в середній кількості 5000 тис. т, в тому числі: залізничним транспортом — 2800 тис. т; автомобільним транспортом — 2000 тис. т; повітряним транспортом — 200 тис. т.

Потрібно визначити зміни основних показників роботи різних видів транспорту в залежності від капітальних вкладень, розрахувавши:

        доходи;

        вантажтажообіг;

        фондовіддачу;

        рентабельність;

        прибутки;

        продуктивність праці;

        чисельність робітників;

        собівартість перевезень.

Примітка: період до інвестування приймає за базовий, а після інвесту-

вання — за плановий.

ІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Вихідні дані показників підприємства за видами транспорту представ-

лені в таблиці 1.

Таблиця 1

Вихідні дані для  вирішення

 

з/п

 

Показник

 

з/т

 

а/т

 

п/т

 

ЛК

1

Середня дальність  поїздок, км

240

260

390

250

2

Основні виробничі фонди, млн. грн.

620

900

3 300

4 820


 

Закінчення табл.1

 

з/п

 

Показник

 

з/т

 

а/т

 

п/т

 

ЛК

3

Оборотні фонди,  млн. грн.

100

140

600

840

4

Чисельність робітників

1 500

900

600

3 000

 

5

Експлуатаційні витрати,  в т. ч. накладні, тис. грн.

26 000

10 400

29 000

8 700

11 700

2 340

66 700

21 440

 

6

Питома вага умовно–постійних витрат, % від загальної суми експлуатаційних витрат

 

40

 

30

 

20

 

35

 

7

Частина робітників,  які залежать від об’єму робіт, %

 

60

 

70

 

80

 

75

8

Прибуткова ставка,  коп. на 1 ткм

8,0

12,0

22,0

16,0

 

9

Фінансові інвестиції, млн. грн., в основні виробничі фонди,  в оборотні засоби

 

 

 

 

108  20

 

10

Приріст об’єму перевезень за рахунок додаткових інвестицій, тис. т

 

320

 

120

 

120

 

 

ІІІ. Алгоритм вирішення задачі:

Блок 1. Розрахунок вантажообігу

Вантажообіг — це добуток перевезених вантажотон на середню даль- ність шляху слідування, відображається в тоно–кілометрах, виходячи з якого в подальшому визначається загальних прибуток від перевезень, так як прибуток приносить кожен кілометр по шляху транспортування ванта- жів. Тобто, підприємство, в годинних межах отримує прибуток від кожної робочої одиниці часу, а якщо взяти по перевезеннях — то від кожного кілометру.

Вантажообіг розраховується по формулі:

Гр = Wпер × l,

де        Wпер — загальний об’єм перевезень;

l — середня дальність поїздок.


 

Примітка: під середньою дальністю розглядається середня дальність перевезень в обидві сторони, тобто перевезення вантажів з урахуванням повернення транспорту в початкове місце призначення. А у випадку коли дана дальність перевезень тільки в одному напрямку, то цей показник да- льності потрібно помножити на два.

Визначимо,  який  вантажообіг  має  місце  в  логістичному  комплексі

(далі — ЛК) «Альянс»:

        по залізничному транспорту до інвестування капіталу:

Гр = 2,8 × 240 = 672 млн. ткм;

після інвестування:

Грінвест = 3,12 × 240 = 748,8 млн. ткм;

        по автомобільному транспорту до інвестування капіталу:

Гр = 2 × 260 = 520 млн. ткм;

після інвестування:

Грінвест = 2,12 × 260 = 551,2 млн. ткм;

        по повітряному транспорту до інвестування капіталу:

Гр = 0,2 × 390 = 78 млн. ткм;

після інвестування:

Грінвест = 0,32 × 390 = 124,8 млн. ткм;

        по ЛК до інвестування:

Гр = 5 × 250 = 1 250 млн. ткм;

після інвестування в З/Т:

Грінвест = 5,32 × 250 = 1 330 млн. ткм;

після інвестування в А/Т:

Грінвест = 5,12 × 250 = 1 280 млн. ткм;

після інвестування в П/Т:

Грінвест = 5,12 × 250 = 1 280 млн. ткм.


 

Блок 2. Розрахунок доходів за видами транспортних засобів

Визначимо, який прибуток приносить кожен кілометр на шляху транспортування вантажів, використавши розрахунковий показник ванта- жообігу:

Д = Дхставка × Гр

де        Д — прибуток підприємства;

Дхставка — прибуткова ставка, встановлена підприємством в грошових одиницях на кожну тону — кілометр;

Гр — вантажообіг підприємства.

Визначимо, який прибуток в ЛК по всьому транспортному шляху пе- ревезень вантажів виходячи з прибуткової ставки кожного кілометра шля- ху і загального вантажообігу:

        по залізничному транспорту до інвестування капіталу:

Д = 0,08 × 672 = 53,76 млн. грн.;

після інвестування:

Дінвест = 0,08 × 748,8 = 59,9 млн. грн.;

        по автомобільному транспорту до інвестування капіталу:

Д = 0,12 × 520 = 62,4 млн. грн.;

після інвестування:

Дінвест = 0,12 × 551,2 = 66,14 млн. грн.;

        по повітряному транспорту до інвестування капіталу:

Д = 0,22 × 78 = 17,16 млн. грн.;

після інвестування:

Дінвест = 0,22 × 124,8 = 27,46 млн. грн.;

        по ЛК до інвестування в його капіталу:

Д = 0,16 × 1250 = 200 млн. грн.;

після інвестування в З/Т:

Дінвест = 0,16 × 1330 = 212,8 млн. грн.;


 

після інвестування в А/Т:

Дінвест = 0,16 × 1280 = 204,8 млн. грн.;

після інвестування в П/Т:

Дінвест = 0,16 × 1280 = 204,8 млн. грн.

Блок 3. Визначення фондовіддачі

Фондовіддача — це узагальнений показник використання всієї сукуп- ності основних засобів. Чим він вищий, тим більш ефективніше вони вико- ристовуються, низький показник свідчить про недостатній об’єм продажу або про дуже високий рівень вкладень капіталу. Його величина в значній мірі залежить від особливостей галузі, методів нарахування амортизації, оцінки активів і інших показників.

На показник фондовіддачі, який відображає зв’язок між засобами праці та виробленої за їх допомогою продукції, впливають з одного боку, зміна об’єму і структури основного капіталу, його вартості, рівня екстенсивного та інтенсивно- го використання, з другого — зміна цін, об’єму та структури продукції, частка спеціалізації та кооперування виробництва. Комплекс заходів по підвищенню фондовіддачі, який розробляється на всіх рівнях управління, повинен забезпечу- вати ріст об’ємів виробництва за рахунок більш повного використання внутріш- ньогосподарських резервів, машин і обладнання, підвищення їх змінності та продуктивності, ліквідації простоїв, зменшення термінів освоєння виробничих потужностей. У всіх галузях виробництва, на кожному підприємстві і робочому місці є значні резерви покращення використання основних фондів і особливо їх активної частини. Реалізація резервів визначає випуск продукції з найменшими витратами засобів виробництва на кожну її одиницю, в повному об’ємі при мен- шій кількості виробничих фондів. Слід мати на увазі, що фондовіддача може бути вище там, де основні засоби більш зношені.

Отже, фондовіддача — це відношення доходу до вартості основних фондів або засобів

 

 

базова


 

Д базова

 

Ф віддача  =


 

С

 

базова

основні  фонди

 

 

де        Д — дохід за рік;

Сосновні фонди — вартість основних фондів.


 

Розрахуємо фондовіддачу:

        залізничного транспорту до інвестування капіталу:

Фвіддача = 53,76 / 620 = 0,09;

після інвестування:

Фвіддача інвест = 59,9 / 620 = 0,1;

        автомобільного транспорту до інвестування капіталу:

Фвіддача = 62,4 / 900 = 0,07;

після інвестування:

Фвіддача інвест = 66,14 / 900 = 0,073;

        повітряного транспорту до інвестування капіталу:

Фвіддача = 17,16 / 3300 = 0,005;

після інвестування:

Фвіддача інвест = 27,456 / 3300 = 0,008;

        ЛК до інвестування в його капіталу:

Фвіддача = 200 / 4820 = 0,0415;

після інвестування в З/Т:

Фвіддача інвест = 212,8 / 4928 = 0,043;

після інвестування в А/Т:

Фвіддача інвест = 204,8 / 4928 = 0,0416;

після інвестування в П/Т:

Фвіддача інвест = 204,8 / 4928 = 0,0416.

Блок 4. Розрахунок прибутку транспортної компанії

Прибуток (загальна по господарській структурі) — це той залишок за- собів, який є як різниця отриманих доходів фірми, підприємства або іншої діючої господарської структури від загальної суми виконаних витрат

Пбаз = Дбаз – Эбаз,


 

де        П — прибуток господарської структури,

Д — її доходи.

Аналогічним чином рахується плановий прибуток. Планові показники витрат розраховуються за формулами

 

Эпл  = Рпост


 

Э          Р

 

 

(

 

баз

загальні          пост


)× К збільш ,

 

 

питома вага постійних витрат

К витр   = від загальних базових витрат (%)  ,

 

пост

К збільш


= Грплановий   ,

Грбазовий


100

 

 

де      Э

 

баз загальні


 

— експлуатаційні витрати базові (загальні);

 

Эпл — витрати планові (загальні);

Рпост — витрати постійні;

Кзбільш — показник (коефіцієнт) збільшення продукції (в даному випа-

дку вантажообігу) в плановому періоді по відношенню до базового;

витр

 

Кпост


— коефіцієнт постійних витрат від загальної суми витрат під-

 

приємства.

Розрахуємо коефіцієнт збільшення на:

        залізничному транспорті:

Кзбільш = 48,8 / 672 = 1,1143;

        автомобільному транспорті:

Кзбільш = 551,2 / 520 = 1,06;

        повітряному транспорті:

Кзбільш = 124,8 / 78 = 1,6;

        всьому ЛК після інвестицій в З/Т:

Кзбільш = 1330 / 1250 = 1,064;

        всьому ЛК після інвестицій в А/Т:

Кзбільш = 1280 / 1250 = 1,024;


 

        всьому ЛК після інвестицій в П/Т:

Кзбільш = 1280 / 1250 = 1,024.

Знайдемо умовно–постійні витрати на:

        залізничному транспорті:

Рпост = 26 × 40 / 100 = 10,4 млн. грн.;

        автомобільному транспорті:

Рпост = 29 × 30 / 100 = 8,7 млн. грн.;

        повітряному транспорті:

Рпост = 11,7 × 20 / 100 = 2,34 млн. грн.;

        ЛК:

Рпост = 66,7 × 35 / 100 = 23,345 млн. грн.

Зараз розрахуємо витрати комплексу в лановому періоді на:

        залізничному транспорті:

Рінвест = 10,4 + (26 – 10,4) × 1,1143 = 10,4 + 17,38 = 27,78 млн. грн.;

        автомобільному транспорті:

Рінвест = 8,7 + (29 – 8,7) × 1,06 = 8,7 + 21,52 = 30,22 млн. грн.;

        повітряному транспорті:

Рінвест = 2,34 + (11,7 – 2,34) × 1,6 = 2,34 + 14,98 = 17,31 млн. грн.;

        ЛК після інвестицій в З/Т:

Рінвест = 23,345 + (66,7 – 23,345) × 1,064 = 21,44 + 48,16 = 69,475 млн. грн.;

        ЛК після інвестицій в А/Т:

Рінвест = 23,345 + (66,7 – 23,345) × 1,024 = 21,44 + 46,35 = 67,74 млн. грн.;

        ЛК після інвестицій в П/Т:

Рінвест = 23,345 + (66,7 – 23,345) × 1,024 = 21,44 + 46,35 = 67,74 млн. грн.


 

Розрахуємо прибуток від роботи:

        залізничного транспорту від інвестування капіталу:

П = 53,76 – 26 = 27,76 млн. грн.;

після інвестування:

Пінвест = 59,9 – 27,78 = 32,12 млн. грн.;

        автомобільного транспорту від інвестування капіталу:

П = 62,4 – 29 = 33,4 млн. грн.;

після інвестування:

Пінвест = 66,14 – 30,22 = 35,92 млн. грн.;

        повітряного транспорту від інвестування капіталу:

П = 17,16 – 11,7 = 5,46 млн. грн.;

після інвестування:

Пінвест = 27,46 – 17,31 = 10,15 млн. грн.;

        ЛК до інвестування капіталу:

П = 200 – 66,7 = 133,3 млн. грн.;

після інвестування в З/Т:

П = 212,8 – 69,6 = 143,2 млн. грн.;

після інвестування в А/Т:

П = 204,8 – 67,8 = 137 млн. грн.;

після інвестування в П/Т:

П = 204,8 – 67,8 = 137 млн. грн.

Блок 5. Визначення рентабельності

Рентабельність — це відносна величина (комплексний інтегральний показник), яка відображена у відсотках (або коефіцієнтом) і характеризує ефективність використання у виробництві ресурсів матеріалізованої праці або витрат виробництва. Підприємство, яке здійснює господарську діяльність,


 

зацікавлене не тільки у отриманні максимального прибутку, але і у ефекти- вному використанні вкладених у виробництво засобів, вираховуваних розміром прибутку, отриманої на одну грошову одиницю виробничих фон- дів, капіталу, обігу реалізованої продукції, інвестицій, поточних витрат ви- робництва.

Розрахуємо рентабельність активів, яка є показником, що відображає здатність підприємства використовувати оборотний і необоротний капіта- ли, який свідчить про те, скільки грошових одиниць потрібно для отриман- ня однієї одиниці прибутку. Він використовується для визначення рівня конкурентоспроможності підприємства і порівнюється в практиці з його середньогалузевим значенням:

прибуток ( П )

 

r =

основні засоби ЛК


,

+ оборотні

 

 

де        r — рентабельність активів.

Рентабельність активів:

        залізничного транспорту від інвестування капіталу:

r = 27,76 / 620 + 100 = 0,0386;

після інвестування:

r = 32,12 / 728 + 120 = 0,0379;

        автомобільного транспорту від інвестування капіталу:

r = 33,4 / 900 + 140 = 0,0321;

після інвестування:

r = 35,2 / 1008 + 160 = 0,0301;

        повітряного транспорту від інвестування капіталу:

r = 5,46 / 3300 + 600 = 0,0014;

після інвестування:

r = 10,15 / 4028 = 0,0025;

        всього ЛК від інвестування капіталу:

r = 133,3 / 4820 + 840 = 0,0236;


 

після інвестування в З/Т: r = 143,2 / 5788 = 0,0247; після інвестування в А/Т: r = 137 / 5788 = 0,0237; після інвестування в П/Т: r = 137 / 5788 = 0,0237.

Блок 6. Розрахунок чисельності працівників в запланованому періоді

В даному випадку ми розрахуємо чисельність працівників логістично-

го комплексу після інвестування капіталу в даний комплекс:

 

 

Ч планова   = Ч базова


 

× Др% К

100


 

збільш  + Ч базова


× 100% Др% ,

100

 

 

де        Др% — частка працівників, які залежать від об’єму робіт, %;

Кзбільш — коефіцієнт збільшення W вантажообігу

 

 

К збільш   =


 

Грінвест   .

Грбазовий

 

 

Тепер розрахуємо чисельність працівників логістичної компанії в за-

планованому періоді на:

        залізничному транспорті:

Ч = 1500 × 0,6 × 1,1143 + 1500 × 0,4 = 1002,9 + 600 = 1603 чол.;

        автомобільному транспорті:

Ч = 900 × 0,7 × 1,06 + 900 × 0,3 = 667,8 + 270 = 938 чол.;

        повітряному транспорті:

Ч = 600 × 0,8 × 1,6 + 600 × 0,2 = 768 + 120 = 888 чол.;

        всьому ЛК після інвестування капіталу в З/Т:

Ч = 3000 × 0,75 × 1,064 + 3000 × 0,25 = 2394 + 750 = 3144 чол.;


 

        всьому ЛК після інвестування капіталу в А/Т:

Ч = 3000 × 0,75 × 1,024 + 3000 × 0,25 = 2304 + 750 = 3054 чол.;

        всьому ЛК після інвестування капіталу в П/Т:

Ч = 3000 × 0,75 × 1,024 + 3000 × 0,25 = 2304 + 750 = 3054 чол.

Блок 7. Зміна рівня продуктивності праці

Для того, щоб визначити продуктивність праці слід визначити в першу чергу, що таке продуктивність взагалі. Продуктивність — це показник серед- нього об’єму товару або реальної продукції на одиницю витрачених ресурсів. Наприклад, середній об’єм праці або виробіток одного працюючого за годину.

В свою чергу, продуктивність праці — це загальний об’єм продукції,

поділений на кількість витраченого на його виробництво трудових ресурсів.

Продуктивність праці може виражатись:

        у вартісному виразі:

А = Доход / чисельність працюючих (грн./чол.);

        у натуральному виразі:

А = Вантажообіг / чисельність працюючих (т. км/чол.).

Продуктивність праці у вартісному виразі на:

        залізничному транспорті від інвестування капіталу:

А = 53,76 / 1500 = 0,036 млн. грн./чол.;

після інвестування капіталу в ЛК:

А = 59,9 / 1603 = 0,037 млн. грн./чол.;

        автомобільному транспорті від інвестування капіталу:

А = 62,4 / 900 = 0,069 млн. грн./чол.;

після інвестування капіталу в ЛК:

А = 66,14 / 938 = 0,07 млн. грн./чол.;

        повітряному транспорті від інвестування капіталу:

А = 17,16 / 600 = 0,0286 млн. грн./чол.;


 

після інвестування капіталу в ЛК:

А = 27,46 / 888 = 0,03 млн. грн./чол.;

        по ЛК до інвестування капіталу:

А = 200 / 3000 = 0,0667 млн. грн./чол.;

після інвестування капіталу в З/Т:

А = 212,8 / 3144 = 0,0677 млн. грн./чол.;

після інвестування капіталу в А/Т:

А = 204,8 / 3054 = 0,0671 млн. грн./чол.;

після інвестування капіталу в П/Т:

А = 204,8 / 3054 = 0,0671 млн. грн./чол.

Продуктивність праці у натуральному виразі на:

        залізничному транспорті від інвестування капіталу:

А = 672 / 1500 = 0,45 млн. т. км/чол.;

після інвестування капіталу:

Аінвест = 748,8 / 1603 = 0,47 млн. т. км/чол.;

        автомобільному транспорті від інвестування капіталу:

А = 520 / 900 = 0,58 млн. т. км/чол.;

після інвестування капіталу:

Аінвест = 551,2 / 938 = 0,59 млн. т. км/чол.;

        повітряному транспорту від інвестування капіталу:

А = 78 / 600 = 0,13 млн. т. км/чол.;

після інвестування капіталу:

Аінвест = 124,8 / 888 = 0,14 млн. т. км/чол.;

        ЛК до інвестування капіталу:

А = 1250 / 3000 = 0,417 млн. т. км/чол.;


 

після інвестування капіталу в З/Т:

Аінвест = 1330 / 3144 = 0,423 млн. т. км/чол.;

після інвестування капіталу в А/Т:

Аінвест = 1280 / 3054 = 0,419 млн. т. км/чол.;

після інвестування капіталу в П/Т:

Аінвест = 1280 / 3054 = 0,419 млн. т. км/чол.

Блок 8. Розрахунок собівартості перевезень

Собівартість перевезень — це ті витрати, які витрачає ЛК на кожну тону за кілометр:

 

 

Sбазова


 

=          Витрати          ,

Вантажообіг

 

 

Sзапланована


 

=          Витрати інвест          .

Вантажообіг інвест

 

 

Собівартість перевезень в базовому періоді на:

        залізничному транспорті:

Sбазова = 26 / 672 = 0,0387 грн./т. км;

        автомобільному транспорті:

Sбазова = 29 / 520 = 0,0558 грн./т. км;

        повітряному транспорті:

Sбазова = 11,7 / 780 = 0,15 грн./т. км;

        ЛК:

Sбазова = 66,7 / 1250 = 0,053 грн./т. км.

Для того, щоб знайти собівартість перевезень в запланованому пері- оді, потрібні витрати в запланованому періоді, а ми їх вже розрахували ра- ніше і для наглядності ще раз відобразимо.

Витрати плановані на:

        залізничному транспорті:

Рінвест = 10,4 + (26 – 10,4) × 1,1143 = 10,4 + 17,38 = 27,78 млн. грн.;


 

        автомобільному транспорті:

Рінвест = 8,7 + (29 – 8,7) × 1,06 = 8,7 + 21,52 = 30,22 млн. грн.;

        повітряному транспорті:

Рінвест = 2,34 + (11,7 – 2,34) × 1,6 = 2,34 + 14,98 = 17,31 млн. грн.;

        ЛК після інвестицій в З/Т:

Рінвест = 23,345 + (66,7 – 23,345) × 1,064 = 21,44 + 48,16 = 69,475 млн. грн.;

        ЛК після інвестицій в А/Т:

Рінвест = 23,345 + (66,7 – 23,345) × 1,024 = 21,44 + 46,35 = 67,74 млн.

грн.;

        ЛК після інвестицій в П/Т:

Рінвест = 23,345 + (66,7 – 23,345) × 1,024 = 21,44 + 46,35 = 67,74 млн. грн.

Тепер розрахуємо собівартість перевезень в інвестиційному і плано-

вому періоді на:

        залізничному транспорті:

Sінвест = 27,78 / 748,8 = 0,0371 млн. грн./т. км;

        автомобільному транспорті:

Sінвест = 30,22 / 551,2 = 0,0548 млн. грн./т. км;

        повітряному транспорті:

Sінвест = 17,31 / 124,8 = 0,1388 млн. грн./т. км;

        ЛК після інвестування капіталу в З/Т:

Sінвест = 69,475 / 1330 = 0,0522 млн. грн./т. км;

        ЛК після інвестування капіталу в А/Т:

Sінвест = 67,74 / 1280 = 0,0529 млн. грн./т. км;

        ЛК після інвестування капіталу в П/Т:

Sінвест = 67,74 / 1280 = 0,0529 млн. грн./т. км.


 

Блок 9. Оцінка економічної ефективності

Економічна ефективність може визначатись на рівні підприємства, галузі, народного господарства, яка враховує витрати та результати із здійсненням інвестицій в проект, показники якої виходять за межі прямих фінансових інтересів його учасників і допускають їх до грошової оцінки. Показники економічної ефективності на рівні підприємства дозволяють враховувати виробничі результати — виручку від реалізації продукції (ро- біт) за винятком тієї частини, яка витрачена на власні потреби, прибуток (дохід) або зниження поточних витрат виробництва (собівартості); і соціа- льні, які відносяться до працівників підприємств і членів їх сімей. В них враховуються тільки інвестиції і поточні витрати підприємства, не допус- каючи їх повторного рахунку.

Оцінка економічної ефективності додаткових фінансових інвестицій в розвиток логістичної системи може здійснюватись за допомогою системи показників і різних критеріїв, які мають одну важливу особливість — вико- ристані при їх визначенні витрати і прибутки розподілені в часі, а тому по- трібно приводити їх до одного (базового) моменту. І причина в цьому — неоднакова цінність грошових засобів в часі, тобто грошова одиниця, вкла- дена в інвестиції, не тотожна грошовій одиниці через рік — два і т.ін. Тому на практиці інвестиційного проектування (і у інших випадках) використо- вують метод урівняння поточних витрат і доходів по проекту із змінами, викликаними вказаними причинами.

В нашому випадку економічна оцінка ефективності додаткових фінан- сових інвестицій в розвиток транспортного комплексу по методу наведе- них витрат розраховується

Эпр = Рпланові + Sвсіх кап. вкладень + Sінвестицій × Еn min,

де        Эпр — наведені витрати;

Еn — коефіцієнт ефективності.

Слід також відмітити, що ефективність інвестиційного проекту полягає

в найменших наведених витратах, розрахованих по вище написаній формулі.

1

Ен  =   ,

Т н

де        Тн  — час або період вкладення інвестицій (оберемо його, наприклад,

рівним п’яти рокам).


 

Звідси коефіцієнт ефективності буде дорівнювати

Е  = 1 = 0, 2.

н          5

Визначимо ефективність ЛК від інвестицій на:

        залізничному транспорті:

Эпр = 27,78 + 848 × 0,2 = 197,38 млн. грн.;

        автомобільному транспорті:

Эпр = 30,22 + 1168 × 0,2 = 263,82 млн. грн.;

        повітряному транспорті:

Эпр = 17,31 + 4028 × 0,2 = 822,92 млн. грн.

Всі зміни основних показників роботи різних видів транспорту в зале- жності від капітальних вкладень по кожному виду транспорту і по всьому ЛК ми розрахували, тепер всі їх для наочності внесемо в таблицю 2.

Таблиця 2

Показники роботи різних видів транспорту

 

 

Найменування показника

 

З/Тб

 

З/Тпл

 

А/Тб

 

А/Тпл

 

П/Тб

 

П/Тпл

 

1

Вантажообіг, млн. т. км

 

672

 

748,8

 

520

 

551,2

 

78

 

124,8

2

Доходи,  млн. грн.

53,76

59,9

62,4

66,14

17,16

27,46

3

Витрати,  млн. грн.

26

27,78

29

30,22

11,7

17,31

4

Фондовіддача

0,09

0,1

0,07

0,073

0,005

0,008

5

Рентабельність

0,039

0,038

0,032

0,03

0,001

0,003

6

Прибуток, млн. грн.

27,76

32,12

33,4

35,92

5,46

10,15

 

7

Продуктивність праці, грн./чол.

 

0,036

 

0,4

 

0,069

 

0,071

 

0,029

 

0,031

 

8

Продуктивність праці, млн. т. км/чол.

 

0,45

 

0,5

 

0,58

 

0,59

 

0,13

 

0,14


 

Закінчення табл. 2

 

 

Найменування показника

 

З/Тб

 

З/Тпл

 

А/Тб

 

А/Тпл

 

П/Тб

 

П/Тпл

 

9

Чисельність працівників,  чол.

 

1500

 

1603

 

900

 

938

 

600

 

888

 

10

Собівартість, грн./т. км

 

0,039

 

0,037

 

0,056

 

0,055

 

0,155

 

0,14

11

К         , %

збільш

 

11,43

 

6

 

60

 

Розрахуємо показники роботи всього ЛК після інвестування.

Таблиця 3

Показники роботи всього ЛК в базовому періоді і після проведення інвестицій в різні  напрямки транспорту

 

 

Найменування

Показника

 

ЛК

ЛКпл

в З/Т

ЛКпл

в А/Т

ЛКпл

в П/Т

1

Вантажообіг, млн. т. км

1250

1330

1280

1280

2

Доходи,  млн. грн.

200

212,8

204,8

204,8

3

Витрати,  млн. грн.

66,7

69,47

67,74

67,8

4

Фондовіддача

0,041

0,043

0,041

0,041

5

Рентабельність

0,024

0,025

0,024

0,024

6

Прибуток, млн. грн.

133,3

143,3

137

137

7

Продуктивність праці, грн./чол.

0,067

0,068

0,067

0,067

 

8

Продуктивність праці, млн. т. км/чол.

 

0,417

 

0,423

 

0,419

 

0,419

9

Чисельність працівників, чол.

3000

3144

3054

3054

10

Собівартість, грн./т. км

0,0534

0,0522

0,0529

0,0529

11

К         , %

збільш

 

6,4

2,4

2,4


 

Ми обрали за ефективний напрямок інвестування залізничний транс- порт по мінімальних наведених витратах. А тепер розрахуємо загальну ефективність даного проекту:

 

 

Эеф


= П ,

К

 

де        П — приріст прибутку;

К — капітальні вкладення, які викликали приріст прибутку.

Эеф = (32,12 – 27,76) / 128 = 0,0341.

Тепер зіставимо цю величину з коефіцієнтом ефективності:

Ен = 0,2, тобто Эеф < Ен..

Звідси видно, що даний логістичний проект не можна назвати ефекти- вним, хоча наведені витрати мінімальні, так як, якщо ефективність менша коефіцієнта приведення, то логістичний проект в запланований строк не окупиться.

Для наглядності розрахуємо фактичний час окупності даного проекту

 

 

Тфак


= П ,

К

 

 

Тфак = 128 / (32,12 – 27,76) = 128 / 4,36 = 29,36 років.

Висновок. Інвестиції в логістичному комплексі «Альянс» за напрям- ком залізничний транспорт забезпечує найменші наведені витрати по ЛК в запланованому періоді, отже, це напрямок інвестицій найбільш ефектив- ний із всіх наведених варіантів, що підтверджується також іншими показ- никами в вищенаведених таблицях.

Але є недолік — це відсутність ефективності даного проекту по фак- тичній окупності, так як реальний строк окупності — 29 років і 2 місяці. Отже, в даному випадку слід відмовитись від інвестування засобів в даний проект і знайти інші методи підвищення ефективності логістичної системи, або якщо прийняти, що керівництво комплексу намагається не тільки отримати максимальний прибуток за мінімальний інвестиційний період (швидку окупність), але й переслідує іншу мету, як, наприклад, збільшення вантажообігу підприємства за рахунок вкладення фінансових засобів в роз- виток залізничного транспорту або зниження собівартості продукції тощо.