4.2. Проектні параметри і вимірники матеріального потоку

Об’єктом дослідження логістики як науки і об’єктом управління логі- стики як сфери підприємництва є система матеріальних, інформаційних, фінансових та інших потоків. Принципова відмінність логістичного підхо- ду від управління рухом матеріальних ресурсів полягає в тому, що тепер об’єктом управління став потік — безліч об’єктів, що сприймаються як єдине ціле [3, 4].

Таким чином, головними категоріями логістики є потік і запас, які незалежно один від одного не можуть існувати. Очевидно, що в довгостро- ковому періоді сукупність ресурсів представляються у вигляді потоків, а запаси можуть розглядатися як окремі випадки останніх. Але в коротко- строковому періоді в прагматичному плані допустимий і доцільний роз- гляд потоків і запасів як паритетних логістичних категорій [3].

Потік є сукупністю об’єктів, що сприймається як єдине ціле, існує як процес на деякому тимчасовому інтервалі та вимірюється в абсолют- них одиницях за певний період часу. Параметри потоку — це параметри, що характеризують кількість об’єктів, які є в наявності в конкретний мо- мент часу, та вимірюються в абсолютних одиницях. Між статичними ве- личинами запасів і динамічними характеристиками потоків існує тісний взаємозв’язок:

•           потік (П) характеризує процес зміни запасу (3), тобто

П = d3/dt;       (4.1)

•           запас відображає результат зміни і накопичення потоку, тобто

З = ∫ П dt.       (4.2)

Категорії потоку і запасу широко використовуються в макроеконо- мічних моделях, правда, без такого глибокого і деталізованого опрацю- вання, яке необхідне в логістиці. Потоки і запаси в логістиці є окремим ви- падком узагальнених економічних категорій, втім, так само, як і логістичні


 

закономірності — частковим проявом загальноекономічних законів. Але щодо економічних досліджень відмінність між потоком і запасом далеко не очевидна.

Основні параметри, що характеризують потік, наступні: його початковий і кінцевий пункти, геометрія шляху (траєкторія), довжина шляху (міра траєк- торії), швидкість і час руху, проміжні пункти, інтенсивність. Для опису пото- ків і роботи з ними застосовується класифікація за наступними ознаками.

1.      За відношенням до даної системи:

а)         внутрішні  потоки — циркулюють усередині  системи

p є S,   (4.3)

де        р — потік;

S — дана система;

б)         зовнішні  потоки  — поступають в систему  ззовні  і/або  зали-

шають її межі

р1  ‹ S1, р2 › S.           (4.4)

2.      За ступенем  безперервності:

а)         безперервні  потоки — в кожен момент часу по траєкторії  по-

току переміщується певна кількість  об’єктів

Р = ∫ t (t) dt;    (4.5)

б)         дискретні  потоки  — утворюються об’єктами,  що переміщу-

ється за інтервалами

Р = ∑ Pi.          (4.6)

3.      За ступенем  регулярності:

а)   детерміновані потоки — характеризуються визначеністю параметрів  на кожен момент часу

Р = f (t);          (4.7)

б)    стохастичні потоки — характеризуються випадковістю па- раметрів,  які в кожен момент  часу приймають  певну величи- ну з відомим  ступенем  вірогідності

Рf = ∑ Pfi = 1,            (4.8)

де Pfi — вірогідність стану потоку.


 

4.         За ступенем  стабільності:

а)     стабільні потоки — характеризуються постійністю значень параметрів  протягом  певного проміжку  часу

Р = f (t) = const; t1 ‹ t ‹ t2;     (4.8)

б)         нестабільні  потоки  — характеризуються флуктуаційним ха-

рактером  зміни потоку

P = f (t) ≠ const.          (4.9)

5. За ступенем  мінливості:

а)         стаціонарні  потоки — характерні  для сталого процесу,  їх ін-

тенсивність є величиною  постійною

λ = n / t = const,          (4.10)

де        λ — інтенсивність потоку;

n — кількість  пройдених  одиниць;

t — часовий  період;

б)     нестаціонарні потоки  — характерні для несталого процесу, їх інтенсивність змінюється протягом певного періоду часу

λ = f (t) ≠ const.          (4.11)

6.         За характером переміщення елементів потоку:

а)     рівномірні  потоки  — характеризуються постійною швидкістю (V) переміщення об’єктів, тобто в однакові відрізки часу t об’єк- ти проходять однаковий шлях; інтервали початку і завершення руху об’єктів дорівнює

S = Vt;            (4.12)

б)    нерівномірні потоки — характеризуються зміною швидкості переміщення, можливістю прискорення, уповільнення, зупи- нки на шляху, зміни інтервалів  відправлення і прибуття

S = Vt; V ≠ const.       (4.13)

7.         За ступенем періодичності:

а)     періодичні  потоки  — характеризуються постійністю параметрів або постійністю характеру їх зміни через певний період часу Т

ρ = f (T);          (4.14)


 

б)     неперіодичні потоки — характеризуються відсутністю закономі-

рності зміни параметрів  потоку

ρ = f (t); tі ≠ T.                                                                                         (4.15)

8.         За ступенем  відповідності зміни параметрів  потоку  наперед  зада-

ному ритму:

а)     ритмічні потоки;

б)     неритмічні  потоки.

9.         За ступенем складності:

а)     прості (диференційовані) потоки — складаються з об’єктів од-

ного виду

ρ є {ρі};                                                                                                   (4.16) б)     складні (інтегровані) потоки — об’єднують  різного роду об’єкти ρ = ∑ ρі.                                                                                                   (4.17)

10.   За ступенем керованості:

а)     керовані потоки — що адекватно реагують на дію, що управляє

rі з боку системи

ρ =f ({rі});                                                                                               (4.18)

б)     некеровані потоки — не реагуючі на дію, що управляє rі

ρ ≠f ({rі}).                                                                                                (4.19)

Вищенаведені принципи класифікації потоків є загальноприйнятими. Така класифікація надає можливість вивчити потоки, що розгляда- ються в логістиці, і застосувати адекватний до них механізм регулю- вання. Проте, в міру зростання кількості потоків і їх напруженості в сферах виробництва і обслуговування може виникнути потреба поді- лу потоків ще за однією ознакою.

11.   За ступенем впорядкованості елементів потоку:

а)     ламінарні потоки — в них спостерігається взаємне переміщен- ня елементів, що носять цілеспрямований, керований характер, вони мають регулярний характер і здатні змінюватися в часі лише при зміні зовнішніх умов або дій, що управляють. Для ха- рактеристики потоків за наведеною ознакою вводяться наступ- ні поняття:


 

•           в’язкість (ŋ) — властивість потоку чинити опір переміщенню од- нієї частини його елементів щодо іншої під впливом зовнішньо- го середовища;

•           внутрішнє тертя (τ) — характеристика зміни швидкості потоку щодо різних шарів його елементів (виникає при переміщенні елементів потоку щодо один одного)

τ = ŋ ∆V / ∆n, (4.20)

де        ∆V — зміна швидкості потоку при переміщенні в напрямі, перпендикулярному напряму руху потоку на величину ша- ру елементів потоку ∆n;

•           можливість (φ) — характеристика швидкості переміщення одна- кового шару даного потоку під впливом зовнішнього середови- ща; це величина, зворотня в’язкості

φ = 1 / ŋ;          (4.21)

б) турбулентні потоки — характеризуються хаотичними взаємними переміщеннями елементів потоку, що викликають флуктуаційні зміни практично всіх показників потоку і що істотно ускладнює процес управління потоком.

Матеріальний потік — це продукція (у вигляді вантажів, деталей, товарно–матеріальних цінностей), що розглядається в процесі додатку до неї різних логістичних (транспортування, складування тощо) і/або тех- нологічних операцій і віднесена до певного тимчасового інтервалу. Матері- альний потік не на тимчасовому інтервалі, а в даний момент часу перехо- дить в матеріальний запас.

Матеріальний потік зовнішній — матеріальний потік, що протікає в зовнішньому (по відношенню до логістичної системи) середовищі.

Матеріальний  потік  внутрішній  —  матеріальний  потік  усередині даної логістичної системи.

Матеріальний потік вхідний — зовнішній матеріальний потік, що поступає в дану логістичну систему із зовнішнього середовища.

Матеріальний потік вихідний — зовнішній матеріальний потік, що поступає від вхідної логістичної системи в зовнішнє середовище.

Вантажний потік — кількість вантажів, перевезених окремими видами транспорту в певному напрямі від пункту відправлення до пункту призна- чення за певний період.