3.5. Інструментарій розширення ринкової межі логістичної системи

Раціональна організація та управління матеріальними потоками сьогодні передбачають обов’язкове використання основних логістичних принципів: односпрямованість, гнучкість, синхронізацію, оптимізацію, ін- теграцію потокових процесів.

Інструментарій розширення ринкової межі логістичної системи базу- ється на організації та оперативному управлінню матеріальними потоками, яким належить провідна роль в оперативному управлінні підприємством, у своєчасній поставці продукції та особливо з метою підвищення ефективно- сті виробництва, так як в їх межах вирішуються всі питання, що пов’язані з використанням виробничих ресурсів у часі та в просторі.

Сучасна організація та оперативне управління виробництвом (матері-

альними потоками) повинні відповідати певним вимогам, а саме:

1.         Забезпечення ритмічної, узгодженої роботи всіх ланок виробництва за єдиним графіком і рівномірного випуску продукції.

2.         Забезпечення максимальної неперервності виробничих процесів.

3.         Забезпечення максимальної надійності планових розрахунків і мініма-

льної трудомісткості планових робіт:

3.1.  Дефіцит виробничих потужностей.

3.2.  Субоптимальність календарних планів.

3.3.  Більша тривалість виробничих циклів.

3.4.  Неефективне управління запасами.

3.5.  Низький ККД обладнання.