2.2. Запас мінливості логістичної системи

Серед основних продуктових характеристик, що впливають на логіс- тичні витрати і процес ухвалення логістичних рішень у виробництві і збуті, необхідно вказати на ціну, торговий асортимент і номенклатуру, габаритні розміри  упаковки,  вагу,  схильність  до  пошкоджень.  Часто  логістичні


 

витрати аналізують по параметру щільності, яка визначається як відношен- ня ваги готової продукції в торговій упаковці до об’єму упаковки. В основ- ному щільність товару впливає на транспортні витрати і витрати на збері- гання готової продукції в складській мережі. Товари, що мають високу щільність, вимагають, як правило, менших витрат на транспортування і зберігання, оскільки забезпечують раціональніше використання вантажопі- дйомності (вантажомісткості) транспортних засобів і можливостей склад- ських площ (рис. 2.2а). Тарифи за послуги з транспортування і вантажопе- реробки обернено пропорційні щільності готової продукції, тому багато фірм підвищують компактність (щільність) готової продукції в період транспортування і зберігання (наприклад, меблеві фабрики доставляють меблі в магазини в розібраному вигляді).

Ще однією продуктовою характеристикою, що впливає на логісти-

чні витрати, є відношення «ціна/вага» («ціна/маса») [2, 3]. Продукція з низьким рівнем відношення ціни до ваги, така, наприклад, як сировинні напівфабрикати, матиме порівняно невеликі витрати на зберігання, але високі транспортні витрати у відсотках від ціни продажів. Це поясню- ється тим, що головним чинником, що впливає на витрати зберігання, є ціна товару. В той же час транспортні витрати залежать в основному від ваги вантажу, що перевозиться, і будуть більшими, чим меншим є від- ношення ціни до ваги (рис. 2.2б). Тому для фірм, що випускають проду- кцію з високим значенням цього показника (дорога відео– і аудіотехні- ка, ювелірні вироби, музичні інструменти тощо), логістичний менедж- мент полягає в мінімізації запасів готової продукції в розподільчій ме- режі, а для фірм, продукція яких має низьке співвідношення «ціна/ва- га», він зводиться до роботи за пільговими транспортними тарифами. Велике значення для логістичного менеджменту має властивість взаємо- замінності продуктів. Фірми витрачають величезні засоби на рекламу товарів–замінників, що характеризуються навіть незначними змінами параметрів базовій моделі, щоб сформувати у потенційних покупців відчуття неповторності свого товару.

 

41

 

В більшості випадків логістичний менеджер не може вплинути на властивість взаємозамінності. Проте він може забезпечити такий сервіс і рівень доступності товару в дистриб’юції, що покупець не думатиме про вибір товару–замінника.


 

Подпись: Логістичні витрати,
% від об’єму продаж
Загальні  витрати

а)

Витрати на транспортування

Витрати на  зберігання

Відношення «вага/об’єм»

Загальні  витрати

 

Подпись: Логістичні витрати,
% від об’єму продаж
б)         Витрати на зберігання


 

Витрати на транспортування

 

 

Відношення «ціна/вага»

Загальні  витрати

Подпись: Логістичні витрати,
% від об’єму продаж
Витрати на транспортування

в)         Витрати від

зменшення об’єму

Витрати на зберігання

Покращення транспортного сервісу


 

Загальні  витрати

Подпись: Логістичні витрати,
% від об’єму продаж
Витрати на

д)         транспортування

Витрати на зберігання

Продуктові ризики

Загальні  витрати

 

Подпись: Логістичні витрати,
% від об’єму продаж
г)                     Витрати на транспортування


 

Витрати на зберігання

 

 

Витрати від зменшення об’єму продаж

Середній рівень запасів

Рис. 2.2.

Вплив продуктових характеристик на логістичні витрати:

а — залежність логістичних витрат по відношенню

«вага/об’єм»;

б — залежність логістичних витрат по відношенню

«ціна/вага»;

в — залежність логістичних витрат від покращення транспортного сервісу;

г — залежність логістичних витрат від середнього рівня запасів;

д — залежність логістичних витрат від продуктових ризиків


 

Вплив чинника заміщення може бути представлений у вигляді можли- вої втрати об’єму продажів фірмою–виробником або дистриб’ютором. Ви- щий рівень заміщення зазвичай означає для покупця можливість ширшого вибору серед товарів–замінників і велику вірогідність втрати, фірмою час- тини об’єму продажів. Логістичні рішення залежать від поліпшення транспорт- ного сервісу або середнього рівня підтримуваних запасів (рис. 2.2в та 2.2г). Графіки на рис. 2.2в показують, що поліпшення транспортного сервісу може ви- кликати зменшення втрат об’єму продажів товару–замінника. Для заданого рів- ня запасів фірма може збільшити швидкість або надійність доставки, що робить продукт доступнішим для споживача. Звичайно, в цьому випадку необхідно по- рівняти вигоду, що досягається, від зменшення збитків у продажу із зростанням транспортних витрат. Графіки на рис. 2.2г показують, як міняються втрати об’- єму продажів залежно від середнього рівня запасів в дистриб’юції при постій- них транспортних витратах. У обох випадках логістичний менеджер повинен вибирати якнайкращі рішення з погляду максимізації прибутку фірми.

Ще одна продуктова характеристика, що впливає на логістичні витрати, пов’язана з ризиками в процесі фізичного розподілу. Ці ризики виявляються в таких властивостях продукту, як схильність до псування (для продовольчих товарів), пошкодження в процесі транспортування і вантажопереробки, вибу- хо– і пожежонебезпечність тощо. Ризики вимагають додаткових витрат для забезпечення збереження вантажу при транспортуванні, вантажопереробці, зберіганні. Наприклад, швидкопсувні вантажі повинні перевозитися і зберіга- тися в спеціальних рефрижераторах. Із зростанням рівня ризику збільшуються і логістичні витрати на транспортування, зберігання і підтримку запасів.

Як видно з рис. 2.2б, — загальні логістичні витрати мають мінімум, що дозволяє логістичному менеджменту ставити і вирішувати задачі опти- мізації відповідних продуктових характеристик по критерію мінімуму логі- стичних витрат.