Тема 4. СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

 

4.1. Методичні вказівки

Ефективне управління економікою підприємств і держави в ціло- му значною мірою залежить від повноти, обґрунтованості, доцільнос- ті і достовірності  інформації  про здійснювані  господарські  процеси, їх характер  і обсяги, наявність  матеріальних,  трудових  і фінансових ресурсів, їх використання, фінансові  результати діяльності. Осно- вним  джерелом  такого інформаційного забезпечення є дані бухгал- терського і статистичного обліку, які систематизуються у звітність.

Звітність — це система підсумкових  і взаємопов’язаних даних (показників) у вигляді звітів, складених  за спеціально затвердженою формою, які характеризують результати і умови  діяльності  підпри- ємств за певний проміжок часу.

Звітність складається на основі даних різних облікових  систем, внаслідок  чого забезпечується відображення в ній різносторонньої господарської діяльності господарюючих суб’єктів. Єдина бухгал- терська служба кожного суб’єкта господарювання формує інфор- мацію одночасно у системах бухгалтерського,  фінансового,  по- даткового, управлінського (внутрігосподарського), статистичного обліку тощо.

Необхідно  зазначити,  що бухгалтерська звітність — це звітність, яка складається на підставі даних бухгалтерського обліку для за- доволення потреб певних користувачів. Така звітність є важливим інструментом  управління. Базуючись на даних бухгалтерського об- ліку  як  системи  суцільного,  безперервного і суворо  документаль- ного оформлення господарських процесів, вона відображає  і дає можливість  оцінити результати діяльності, причини відхилень від виробничих і фінансових  планів, виявити внутрішні резерви для підвищення ефективності роботи підприємств тощо. Складанням бухгалтерської звітності завершується обліковий цикл бухгалтер- ської обробки даних.

Звітність відіграє  велику  роль,  оскільки  її   використовують не лише для економічного  аналізу  діяльності  окремого підприємства з метою отримання інформації,  необхідної  для  управління, але і для узагальнення результатів у масштабах галузей і видів діяльності, а та- кож усього народного господарства.  У цьому контексті  ринкова  еко- номіка  висуває  серйозні  вимоги  до ефективності використання по- казників  звітності підприємств і глибини їх статистичного аналізу.

У народному господарстві держави існує певна науково обґрун- тована система бухгалтерської звітності, яку можна узагальнити і класифікувати за різними ознаками.

За місцем використання звітність умовно поділяється на вну- трішню і зовнішню. На відміну від внутрішньої звітності, яку розро- бляють  самі суб’єкти господарювання і яка використовується лише всередині  підприємства менеджерами  різних  рівнів,  зовнішня  звіт- ність затверджується певними  урядовими структурами і використо- вується  також за межами підприємства органами державного  управ- ління (міністерствами, відомствами, органами державної статистики, фінансовими органами тощо) та іншими користувачами (акціонера- ми, інвесторами,  контрагентами, банками) (рис. 4.1).

 

 

ВНУТРІШНЯ БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ

 

 

 

Фінансова

Податкова

Статистична

Спеціальна

Управлінська (внутрішньо- господарська) звітність

 

Бухгалтерська звітність,

яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів підприємства за звітний період

Бухгалтерська звітність, яка складається на підставі даних податкового обліку для розрахунку податків

Звітність, яка складається на підставі даних

бухгалтерсько го і оперативно- технічного

обліку для

визначення макроекономі чних показників

Звітність для органів соціального страхування, відомча та, інша, яка складається на підставі даних

бухгалтерсько го обліку

 

Звітність складається для передачі керівництву

з метою прийняття на її основі

управлінських рішень і для планування виробництва

 

 

Рис. 4.1. Класифікація бухгалтерської звітності за джерелами  і показниками

Основними ознаками  статистичної звітності є:

відповідність  поставленій меті — підготовка  статистичної ін- формації;

наявність  статистичного спостереження;

наявність  методології для складання.

В умовах регульованого ринку призначенням статистичної звіт- ності є моніторинг  господарських процесів у часі і просторі для побудови інтегральної  інформаційної статистичної бази з метою комплексної оцінки фінансового стану держави, регіонів, окремих економічних  систем і прогнозування економічної ситуації.

Отже, форми статистичної звітності  повинні складатися на основі достовірних даних первинного, зведеного, аналітичного обліку. Джерела


інформації для складання статистичної звітності визначаються особли- востями форм, періодичністю подання звітності. Форми статистичної звітності,  термін подання  яких  один раз на місяць  (квартал), склада- ються на підставі даних аналітичного  обліку. Форми  звітності,  термін подання  яких менший від одного місяця (два тижні, декада, тиждень), складаються на основі даних первинних документів.

До вересня  1997 р. статистичну звітність  в Україні  організовувало Міністерство статистики на підставі наказів. Міністерство затверджувало Загальнодержавний табель (перелік) форм державної статистичної звіт- ності, до якого періодично вносилися необхідні зміни. У 1997 р. Міністер- ство статистики України було ліквідовано, і функції центрального органу державної статистики передані Державному комітету статистики Украї- ни. Плани щорічних спостережень затверджуються постановами Кабіне- ту Міністрів  України. На основі планів щорічних статистичних спосте- режень  Державний комітет  статистики розробляє Загальнодержавний табель (перелік) форм державної  статистичної звітності  для об’єднань, підприємств, організацій і установ України всіх форм власності.

Слід зазначити,  що в 2008 р. план державних  статистичних спо- стережень, затверджений Кабінетом Міністрів  України, за видами статистики нараховував 409 форм. А вже у 2009 р. наказом  Держав- ного комітету статистики України від 30.12.2008 № 530 затверджений Загальний табель (перелік) форм державних  статистичних спостере- жень, який містить скорочений  перелік форм звітності на наступний рік (табл. 4.1), чим забезпечується державна політика в галузі статис- тики, зокрема зменшення  навантаження на респондентів.

Протягом  року відповідно  до плану  статистичних спостережень можуть  вводитися нові форми  статистичної звітності  та скасовува- тися чинні. Отже, в табель постійно вносяться  зміни відповідно до потреб щодо отримання інформації.

Наведені в табл. 4.1 дані свідчать про те, що сьогодні в Україні ви- соке навантаження на постачальників первинної статистичної інфор- мації — структури,  які звітують. При цьому необхідно враховувати і надмірно стислі терміни надання усіх статистичних звітів.

Виходячи з цього, одним з актуальних завдань органів державної ста-

тистики залишається розробка нових методологічних підходів до органі- зації статистичних спостережень, удосконалення обліку і запроваджен- ня форм статистичної звітності, адаптованої до міжнародних стандартів.


 

Таблиця 4.1

Кількість державних статистичних звітів за видами у 2008-2009 рр.

 

 

 

пор.

 

 

Державні статистичні спостереження

 

Кількість форм

 

2008 р.

 

2009 р.

1

Система національних рахунків

51

2

Статистика промисловості

21

21

3

Статистика будівельної діяльності

13

3

4

Статистика інвестицій

11

5

5

Статистика основних засобів

5

1

6

Статистика сільського  та рибного господарства

49

25

7

Статистика ринкових нефінансових послуг

5

6

8

Статистика транспорту та зв’язку

22

23

9

Статистика науки, інновацій та інформатики

12

13

10

Статистика соціальних послуг

31

23

11

Статистика внутрішньої торгівлі та товарних ринків

31

22

12

Статистика зовнішньої торгівлі

17

4

13

Статистика цін

10

10

14

Статистика фінансів підприємств

17

3

15

Структурні обстеження підприємств

10

4

16

Статистика населення

48

3

17

Статистика праці

25

7

18

Обстеження умов життя домогосподарств

9

7

19

Статистика навколишнього природного середовища

9

8

20

Комплексні статистичні роботи

13

21

Обстеження ділової активності підприємств

5

22

Обстеження якості даних ЄДРПОУ щодо видів економіч- ної діяльності підприємства

5

Всього

409

243


 

Cтатистична звітність характеризується такими якостями,  як обов’язковість,  систематичність і достовірність  (рис.  4.2). Статистич- ну звітність  можна  класифікувати за різними  ознаками  (рис.  4.3). Так, за частотою надання  статистичну звітність  можна  розподілити на періодичну та річну. Періодична звітність (місячна, квартальна) охоплює показники поточної діяльності суб’єктів господарювання. У річній звітності подаються підсумки фінансово-виробничої діяльнос- ті суб’єктів за рік. Частота надання звіту зазначається в правій адрес- ній частині під назвою кожного звіту. Слід зазначити,  що одна звітна форма може складатися і надаватися щомісячно,  щоквартально і на- ростаючим підсумком за рік.

 

ЯКОСТІ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

 

 

Обов’язковість

Систематичність

Достовірність

Звіти подають всі зареєстровані суб’єкти господарювання, дотримуючись уніфікованої форми і затвердженого переліку показників, зазначаючи свої реквізити:

назву, адресу, прізвище і підпис відповідальної особи, дату складання звіту

Регулярне і своєчасне складання та подання звітності

у затверджені

терміни

Дані, наведені у звітності, повинні відповідати дійсності і бути без

будь-яких викривлень

(приховування

та приписки)

 

Рис. 4.2. Якості статистичної звітності

 

Для статистичної звітності найчастіше  встановлюється термін подання не пізніше будь-якої дати місяця, наступного за звітним. На- приклад, річний Звіт про основні показники діяльності підприємства за формою № 1-підприємництво надається  не пізніше 20 лютого на- ступного за звітним  року. Для багатьох форм статистичної звітності термін надання також чітко регламентується конкретною  датою. На- приклад, Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б, місячна, квартальна) подається на 20-й день після звітного періоду.


 

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

 

 

За частотою надання:

- періодична:

- місячна;

- квартальна;

- піврічна

- річна


За термінами надання:

- на визначену дату;

- не пізніше визначеної дати


За призначенням

- загально-державна;

- статистична звітність підприємств певних галузей  і видів діяльності


За адресатом

- органам державної статистики;

- міністерствам і відомствам;

- Державній податковій адміністрації;

- Фонду державного майна;

- інші


За способом відправлення

- телеграфна;

- поштова;

- відправлена власноруч;

- електронна

 

 

Необхідно  зазначити,  що датою надання  статистичної звітності вважається день фактичної передачі її за належністю, а у випаду по- штового відправлення з повідомленням про вручення адресату — дата його отримання,  яка зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує адресата.

Незважаючи на те, що для здійснення державних  статистичних спостережень використовується значна кількість звітно-статистичних форм,  підприємства не повинні  заповнювати всі існуючі  форми.  Із значного переліку звітно-статистичної документації  можна виділити форми  статистичної звітності,  які подаються  усіма підприємствами незалежно  від форм  власності  і видів діяльності.  Така  звітність  на- зивається загальнодержавною.

Крім того, державні  статистичні спостереження проводяться і в розрізі окремих  видів діяльності,  тому для підприємств різних галу- зей і видів діяльності  передбачена специфічна  звітність про процеси, що відбуваються, і результати діяльності.

Слід зазначити, що в більшості випадків форми статистичної звіт- ності розробляє і затверджує  Державний комітет статистики Украї- ни. Звітність підприємств окремих  галузей  і видів  діяльності  може розроблятися також й відповідними міністерствами за домовленістю з Держкомстатом.


Статистичні звіти зазвичай подаються в органи державної статис- тики  за місцем реєстрації  суб’єктів господарювання. Окремі  форми статистичної звітності  можуть надаватися в органи, які здійснюють державне регулювання відповідного виду діяльності. Так, адресатами статистичних звітів  можуть  виступати  Державна  податкова  адміні- страція, Фонд державного майна, Міністерство юстиції, Міністерство охорони здоров’я тощо. Наприклад, Звіт  про суми пільг в оподатку- ванні юридичних та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяль- ності за формою № 1-ПП, затверджений спільним наказом Державної податкової  адміністрації  та Державного  комітету  статистики Украї- ни, подається  до державних  податкових органів за місцем реєстрації. Інформація про те, кому надавати ту чи іншу форму звітності, завжди зазначається на бланку звіту.

Відповідно  до чинної нормативної бази (Переліку типових до- кументів) терміни зберігання  звітно-статистичної документації  зале- жать від того, чи надаються документи  підприємства до Державного архіву, а також від виду статистичних звітів і від інформації, яка в них відображається (табл. 4.2).

 

 

Терміни зберігання статистичної звітності

Таблиця 4.2

 

 

 

пор.

 

 

Вид документів

Терміни зберігання на підприємствах, документи яких:

поступають до Держархіву

не поступають до Держархіву

1

Статистичні звіти і таблиці організацій за всіма основними видами діяльності:

а) зведені річні і з більшою періодичністю

 

 

Постійно

 

 

До ліквідації підприємства

б) річні і з більшою періодич- ністю

 

Постійно

До ліквідації підприємства

в) за півроку

3 роки; при від- сутності річних — постійно

3 роки; при відсут- ності річних — до ліквідації підпри- ємства

г) квартальні

3 роки; при відсут- ності річних — за півроку — постійно

3 роки; при відсут- ності річних — за півроку — до ліквіда- ції підприємства


 

продовж. табл. 4.2

 

 

д) місячні

1 рік; при відсут- ності річних — за півроку, кварталь- них — постійно

1 рік; при відсутності річних — за півроку, квартальних — до ліквідації підпри- ємства

2

Статистичні звіти і таблиці організацій за допоміжними видами діяльності; звіти структурних підрозділів

 

 

5 років

 

 

5 років

3

Переписка про організацію і удосконалення обліку і звітності

 

3 роки

 

3 роки

4

Переписка з органами держав- ної статистики про складання, надання і перевірку статистич- ної звітності

 

 

3 роки

 

 

3 роки

5

Замовлення на бланки обліку і звітності

 

1 рік

 

1 рік

За  порушення  правил  обліку  і статистики на службових  осіб та осіб, що займаються  підприємницькою діяльністю,  можуть накладати штрафи згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушен- ня. Так, згідно зі ст. 1863  Кодексу (Порушення порядку подання або ви- користання даних державних  статистичних спостережень) неподання органам державної статистики даних для проведення  державних  ста- тистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою  звітно-статистичною документа- цією, чи із запізненням; незабезпечення належного стану первинного обліку; порушення порядку ведення Єдиного державного реєстру під- приємств і організацій  України тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів гро- мадян (від 51 грн. до 85 грн.), на посадових осіб та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності  — від десяти до п’ятнадцяти  неоподатко- вуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн. до 255 грн.). Ці ж дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 грн. до 170 грн.), на посадових осіб та громадян — суб’єктів підприємниць- кої діяльності  — від п’ятнадцяти  до двадцяти  п’яти неоподатковува- них мінімумів доходів громадян (від 255 грн. до 425 грн.).


 

4.2. Термінологічний словник

Адміністративна відповідальність — вид юридичної відповідаль- ності. Адміністративною відповідальністю слід вважати  застосуван- ня уповноваженим органом  чи посадовою  особою адміністративно- го стягнення  до особи, яка вчинила  правопорушення, що за своїм характером не тягне за собою відповідно до чинного законодавства кримінальної відповідальності. Підставою  для адміністративної від- повідальності  є адміністративне правопорушення. Питання порядку застосування адміністративної відповідальності регулюються Кодек- сом України  про адміністративні правопорушення (КпАП). До по- рушників застосовуються адміністративні стягнення  (попередження, штраф, оплатне  вилучення предмета, конфіскація, позбавлення спе- ціального права, виправні роботи, адміністративний арешт).

Адміністративна звітність  — організаційна форма спостережень, які проводяться органами державної влади (за винятком органів державної статистики), органами місцевого самоврядування та ін- шими юридичними особами відповідно до законодавства та з метою виконання адміністративних обов’язків та завдань, віднесених  до їх компетенції.

Гармонізація обліку  передбачає  певну  відповідальність та зла- годженість,  дотримання принципів ведення  бухгалтерського обліку і статистики,  складання звітності групою країн чи їх об’єднанням, наприклад,  країнами  ЄС, СНД.  Гармонізація  передбачає  поєднання та взаємну  відповідальність законодавства країн щодо регулювання бухгалтерського обліку і статистики,  існування  в кожній країні своєї моделі організації обліку і системи стандартів. Головне завдання гар- монізації  полягає  в тому, щоб вони суттєво  не відрізнялися від ана- логічних стандартів  в інших країнах — членах співтовариства, тобто знаходилися у гармонії один з одним.

Державна статистична звітність  — організаційна форма держав- них статистичних спостережень,  яка проводиться органами  держав- ної статистики на регулярній основі.

Державний архів  — структурний підрозділ  місцевих  державних адміністрацій, який фінансується у межах бюджетних асигнувань відповідно до чинного законодавства України  з метою здійснення державного контролю за додержанням законодавства про Національ- ний архівний фонд та архівні установи.


Загальнодержавний табель  (перелік) форм  статистичної звіт- ності — документ, яким затверджено загальнодержавний табель (пе- релік)  форм державної статистичної звітності для об’єднань, підпри- ємств, організацій  і установ України  всіх форм власності.

Звітно-статистична документація — програми статистичних спо- стережень, форми звітності та інструкції  щодо їх заповнення, анкети, переписні (опитувальні) листи, інші статистичні формуляри, необхідні для проведення статистичних спостережень, які затверджуються орга- нами державної статистики,  а також державні класифікатори техніко- економічної та соціальної інформації  тощо. Звітно-статистична доку- ментація  може видаватися на паперових,  магнітних  та інших носіях або передаватися за допомогою засобів телекомунікації.

Неоподатковуваний мінімум доходів  громадян — встановлюва- ний в різні періоди часу законами  України, постановами  і декретами Кабінету Міністрів України, указами Президента України  розмір до- ходів громадян, який не підлягав оподаткуванню.  На сьогодні неопо- датковуваний мінімум доходів громадян  складає  17 грн. (Указ  Пре- зидента України  від 25.08.96 № 762/96.) і застосовується у випадках, коли норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум, крім норм адміністративного та кримінального законодав- ства у частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму  доходів  громадян  встановлюється на рівні податкової соціальної пільги.

Переписний (опитувальний) лист — форма  (бланк) державного статистичного спостереження, за якою респонденти  подають інфор- мацію органам державної  статистики під час проведення  таких спе- ціально організованих державних  статистичних спостережень,  як переписи  та опитування. Переписний (опитувальний) лист може за- повнюватися респондентом або інтерв’юером зі слів респондента.

Посада — визначена  структурою  і штатним  розписом  первинна структурна  одиниця певної організації, на яку покладені встановлені законом та корпоративними актами повноваження.

Посадова особа  — для державних  службовців  — керівник  та за- ступник керівника  державних  органів та їх апарату, інші державні службовці,  на яких законами  або іншими нормативними актами по- кладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно- дорадчих функцій; особа, яка обіймає певну посаду в організації.


Програма державного статистичного спостереження — перелік запитань,  на які потрібно отримати  відповіді  під час проведення  та- кого спостереження.

Спеціально організоване державне статистичне спостереження — організаційна форма державних  статистичних спостережень, за якою органами державної статистики збираються  відомості, не охоплені державною статистичною  звітністю. Спеціально  організованими дер- жавними  статистичними спостереженнями є переписи, одноразові спостереження, вибіркові обстеження  тощо.

Статистичний формуляр  —  форма  (бланк) державного  статис- тичного спостереження у вигляді облікового документа, за яким рес- понденти подають органам державної статистики інформацію під час проведення  державного статистичного спостереження.

Форма державного статистичного спостереження — документ (бланк), що містить питання  програми  державного  статистичного спостереження і місце для відповіді на них. Існує у вигляді форм звіт- ності, анкет, переписних  (опитувальних) листів, інших статистичних формулярів.

Форма звітності  — форма (бланк) державного  статистичного спостереження, за якою  респонденти  подають  інформацію  органам державної статистики під час збирання державної статистичної звіт- ності у вигляді звіту затвердженого зразка та за підписом посадових осіб, які відповідають за достовірність  наданої інформації.

Штраф —  грошове  стягнення,   що  накладається  судом  у  ви- падках і межах, встановлених чинним законодавством; грошове стягнення,  що накладається на громадян  і посадових  осіб за адмі- ністративні  правопорушення у випадках і розмірах, встановлених діючими нормами.

 

4.3. Теми рефератів

1.  Звітність зі статистики промисловості.

2.  Звітність зі статистики будівельної діяльності.

3.  Звітність зі статистики інвестицій.

4.  Звітність зі статистики основних засобів.

5.  Звітність зі статистики транспорту  і зв’язку.

6.  Звітність зі статистики науки, інновацій та інформатики.


7.  Звітність зі статистики соціальних  послуг.

8.  Звітність зі статистики цін.

9.  Звітність зі статистики фінансів підприємств.

10. Звітність зі статистики праці.

11. Звітність зі статистики населення.

12. Звітність зі статистики навколишнього природного середовища.

4.4. Контрольні питання

1.  Дайте визначення поняття  «звітність».

2.  Назвіть  види звітності?

3.  Охарактеризуйте зовнішню і внутрішню звітність.

4.  Назвіть  види статичної звітності.

5.  Опишіть особливості статистичної звітності.

6.  Наведіть класифікацію статистичної звітності.

7.  Назвіть  терміни подання статистичної звітності.

8.  Назвіть  терміни зберігання  статистичної звітності.

9.  Назвіть  види статистики.

10. Назвіть  основні форми статистичної звітності, які подаються в органи державної статистики у поточному році.

11. Назвіть  форми статистичної звітності з праці.

12. Як обраховується тривалість  робочого часу?

13. Що таке фактично  відпрацьований час?

14. Що таке сумісництво?

15. Для чого використовується показник  людино-година?

16. Що таке фонд робочого часу?

 

4.5. Тестові завдання для перевірки знань

1. Створене підприємство почало працювати з 23 жовтня. Обліко- ва кількість штатних працівників підприємства становила: 23 жовтня —

51 особа; 24 жовтня — 51 особа; 25 жовтня — 52 особи; 26 жовтня — 54 особи; 27 жовтня (субота) — ?; 28 жовтня (неділя) — ?; 29 жовтня — 63 особи; 30 жовтня — 64 особи; 31 жовтня — 65 осіб. Облікова кількість штатних працівників за жовтень складає:

а) 65 осіб;

б) 508 осіб;

в) 56 осіб.


2. Підприємство з сезонним  характером  виробництва (цукровий завод)  почало працювати  у серпні і закінчило  у грудні того ж року. Середньооблікова кількість штатних працівників становила: у серпні

— 538 осіб; у вересні — 1385 осіб; у жовтні — 1408 осіб; у листопаді —

901 особу; у грудні — 383 особи. Середньооблікова кількість штатних працівників за рік складає:

а) 384,5 особи;

б) 385 осіб;

в) 923 особи;

г) 30 осіб.

3. Підприємство почало працювати  у березні. Середньооблікова кількість штатних працівників становила: у березні — 320 осіб; у квіт- ні — 580 осіб; у травні — 710 осіб. Середньооблікова кількість  штат- них працівників за період з початку року становить:

а) 537 осіб;

б) 18 осіб;

в) 322 особи.

4. Бухгалтерська звітність підприємства поділяється на:

а) зовнішню і внутрішню;

б)  фінансову,  податкову,  статистичну,   спеціальну,   управлін- ську;

в) перша і друга відповіді правильні.

5. Якості статистичної звітності:

а) обов’язковість, систематичність, достовірність;

б) безперервність, правдивість;

в) перша і друга відповіді правильні.

6. Класифікація статистичної звітності за призначенням:

а) органам  державної  статистики,  міністерствам  і відомствам, державній податковій  адміністрації;

б) загальнодержавна, статистична звітність підприємств певних галузей і видів діяльності;

в) телеграфна, поштова, власноручна,  електронна.