Тема 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

 

2.1. Методичні вказівки

При вивченні цієї теми необхідно звернути  увагу на те, що в сис- темі статистичного обліку відбуваються  процеси збирання,  обробки, аналізу  і своєчасного  надання  інформації,  яка необхідна  для управ- ління  державою. Для повного розуміння процесів, що відбуваються  в системі статистичного обліку, вивчення даної теми необхідно починати з визначення поняття «інформація», особливостей  інформаційних від- носин, що відображені у вітчизняному та міжнародному законодавстві.

Термін  «інформація» походить  від латинського “information” — виклад фактів, подій, роз’яснення. У філософії в загальному розумінні поняття  «інформація» означає  відображення реального  світу,  тоб- то  це  нові  знання,  отримані  суб’єктом  у  результаті   сприйняття  і обробки  певних  відомостей.  Інформація є одним  із ресурсів,  який може накопичуватися, реалізуватися, поновлюватися. Вона придатна для  колективного використання (на  відміну  від інших  ресурсів),  у процесі споживання не втрачає своїх якостей. Саме тому інформація є головним елементом будь-якої функції управління. Володіння пов- ною, достовірною,  актуальною  та оперативною  інформацією сприяє

отриманню ринкових переваг, прийняттю ефективних рішень, знижує фінансовий ризик.

У Законі  України  «Про інформацію»  подається таке визначення: інформація  —  це документовані або  публічно  оголошені  відомості про події та явища, що відбуваються  у суспільстві,  державі та навко- лишньому  природному середовищі.  У цьому законодавчому акті встановлені загальні правові основи одержання,  використання, поширення та зберігання  інформації,  закріплене  право особи на інформацію в усіх сферах суспільного і державного життя, визначено статус  учасників  інформаційних відносин,  умови  доступу  до інформації  та забезпечення її охорони.

Суб’єктами інформаційних відносин вважаються громадяни України, юридичні особи та держава, інші держави, громадяни та юридичні особи, міжнародні організації та особи без громадянства.

В Україні законодавчо визначені такі принципи  інформаційних відносин:

гарантованість права на інформацію;

відкритість, доступність інформації  та свобода її обміну;

об’єктивність, вірогідність інформації;

повнота і точність інформації;

законність  одержання,  використання, поширення та зберігання інформації.

Органи  державної влади розробляють і здійснюють державну  ін- формаційну політику, головними  завданнями якої є:

забезпечення доступу громадян до інформації;

створення національних систем і мереж інформації;

зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних, правових і наукових основ інформаційної діяльності;

забезпечення ефективного використання інформації;

сприяння постійному оновленню, збагаченню та зберіганню на- ціональних  інформаційних ресурсів;

створення загальної системи охорони інформації;

сприяння міжнародному співробітництву в галузі інформації  і гарантування інформаційного суверенітету  України;

  сприяння  задоволенню   інформаційних  потреб   закордонних українців.

Види інформації та основні її джерела відповідно до вимог чинно- го законодавства України  відображені на рис. 2.1.

 

Слід  зазначити,  що за режимом  доступу  інформація поділяєть- ся на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Контроль  за режимом  доступу до інформації  здійснює держава. При цьому обмеження права на одержання відкритої інформації заборо- няється  законом.

Доступ до відкритої  інформації  забезпечується шляхом система- тичної  публікації  її в офіційних друкованих  виданнях  (бюлетенях, збірниках), поширення засобами масової комунікації; безпосередньо- го надання державним  органам та юридичним особам, а також грома- дянам, які в ній зацікавлені.

Інформація з обмеженим  доступом  за своїм правовим  режимом поділяється на конфіденційну і таємну. При цьому інформація з об- меженим доступом може бути поширена без згоди її власника,  якщо вона суспільно значуща, тобто якщо вона є предметом громадського інтересу і право громадськості знати цю інформацію переважає право її власника  на захист.

Кожний  учасник  інформаційних відносин  для  забезпечення своїх прав, свобод і законних інтересів має право на одержання інформації про:

діяльність органів державної влади;

діяльність народних депутатів;

діяльність органів місцевого і регіонального  самоврядування та місцевої адміністрації;

те, що стосується  його особисто.

Необхідно  звернути  увагу  на  те, що всі  учасники  інформацій- них відносин мають також обов’язки, а саме: поважати  інформаційні права інших суб’єктів; використовувати інформаційні права інших суб’єктів; використовувати інформацію згідно із законом або догово- ром (угодою);  забезпечувати доступ до інформації  усім споживачам на умовах, передбачених законом або угодою; зберігати її в належному стані протягом встановленого терміну і надавати іншим громадянам, юридичним особам або державним органам у передбаченому законом порядку; компенсувати шкоду, заподіяну  при порушенні  законодав- ства про інформацію.

Після   засвоєння   законодавчої   бази   інформаційних  відносин в Україні можна приступати  до вивчення сучасних особливостей збирання,  накопичення, обробки, розповсюдження і зберігання  ста- тистичної  інформації.  На  підставі  ст. 19 Закону  України  «Про  ін-

формацію» статистична інформація — це офіційна документована державна   інформація,  яка  дає  кількісну   характеристику  масових явищ та процесів, що відбуваються  в економічній,  соціальній,  куль- турній  та інших  сферах  життя.  Доповнює  і конкретизує норми  за- значеного законодавчого акта Закон  України  «Про державну статис- тику», відповідно  до якого статистичною  інформацією є також дані банківської  і фінансової  статистики,  статистики платіжного  балансу тощо, які складаються на підставі  адміністративних даних, отрима- них Національним банком  України  та спеціально  уповноваженими органами державної влади (крім органів державної статистики) від- повідно до їх компетенції.

Державна  статистична інформація підлягає  систематичному від- критому  публікуванню. Повинен  також  забезпечуватися відкритий доступ громадян, наукових установ, зацікавлених організацій  до нео- публікованих статистичних даних, які не підпадають під дію законо- давчо встановлених обмежень.

Необхідно  пам’ятати, що статистична інформація, отримана  на підставі  статистичних спостережень,  проведених  органами  держав- ної статистики,  існує у вигляді первинних  даних про респондентів, статистичних даних, які пройшли  одну чи декілька  стадій  опрацю- вання та накопичені на паперових, магнітних та інших носіях або в електронному вигляді, а також аналітичних матеріалів,  що підготов- лені на підставі цих даних.

Рішення про  вибір  джерела  статистичної інформації  (див.  рис.

2.1) приймається органами  державної  статистики самостійно,  з ура- хуванням  якості  і своєчасності  подання  інформації,  витрат, а також обов’язків, які у зв’язку з цим виникають  у респондентів.

Сукупність дій, пов’язаних з проведенням державних  статистич- них  спостережень  та  наданням  інформаційних послуг,  спрямовані на збирання,  опрацювання,  аналіз,  поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації,  забезпечення її достовір- ності, а також удосконалення статистичної методології,  являють  со- бою державну статистичну діяльність.  Правовою  основою державної статистичної діяльності  є Конституція України,  закони  України  та нормативно-правові акти, які регулюють  відносини  в галузі статис- тики, інформації, інформатизації, науково-технічної діяльності, стан- дартизації, а також міжнародні договори України в галузі статистики, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

В Україні існує єдина система органів державної статистики,  яка подана на рис. 2.2. Зазначимо, що державні органи статистики І та ІІ рівнів фінансуються за рахунок  Державного  бюджету України.  Ор- гани ІІІ  рівня  (функціональні органи)  здійснюють  свою діяльність на принципах  господарського  розрахунку.  Основні  завдання,  права і обов’язки органів державної статистики подані у додатку Б.

Статистична інформація, отримана  у процесі державних  ста- тистичних  спостережень,  а також первинні  дані, отримані  у процесі проведення  інших статистичних спостережень,  є державною  влас- ністю, що знаходиться в оперативному управлінні  органів державної статистики,  які володіють, використовують і розпоряджаються цією інформацією,  визначають  правила  її збирання,  опрацювання,  поши- рення, збереження, захисту та використання.

Зверніть увагу на те, що право власності  на зведену знеособлену статистичну інформацію,  отриману  органами  державної  статистики у процесі статистичних спостережень, що проводяться за рахунок ко- штів замовника,  визначається договорами  про створення цієї інфор- мації, які також передбачають умови поширення органами державної статистики вказаної інформації.

Для  забезпечення потреб  органів  державної  влади,  органів  міс- цевого самоврядування, інших юридичних,  а також фізичних  осіб у статистичній інформації  та доступу  до неї в органах  держаної  ста- тистики  створюються  спеціальні  інформаційні служби.  Порядок  їх створення,  структура,  права  та обов’язки  визначаються Державним комітетом статистики України.

Доступ до статистичної інформації  забезпечується шляхом:

систематичної публікації її в друкованих  виданнях;

поширення її засобами масової інформації;

безпосереднього надання її органам державної влади та органам місцевогосамоврядування,іншимюридичним,атакожфізичним особам.

Безкоштовне надання органам державної влади та органам місце- вого самоврядування статистичної інформації,  яка передбачена  пла- ном державних  статистичних спостережень  або окремими  рішення- ми Кабінету Міністрів, здійснюється органами державної статистики у межах коштів, які виділені на зазначені цілі з Державного бюджету України.  Така  інформація надається  із дотриманням вимог  конфі- денційності.

Якщо надання статистичної інформації здійснюється на дого- вірній  основі, порядок  і умови  її надання  визначаються відповід- ними договорами. Запитувачі відшкодовують витрати, пов’язані з виконанням запитів про доступ до статистичної інформації  та її на- дання.  Виконання та оплата  робіт за цими  запитами  здійснюється відповідно  до Положення про проведення  статистичних спостере- жень та надання  органами  держаної  статистики послуг на платній основі.

Статистична інформація, яка має внутрівідомчий характер і використовується для подальших розрахунків зведених статис- тичних даних, розробки звітно-статистичної та іншої документації, державних  класифікаторів техніко-економічної та соціальної ін- формації, що передує їх прийняттю або затвердженню, не підлягає наданню  за запитами.  На рис. 2.3 представлені  основні форми  по- дання статистичної інформації  органів державної  статистики та їх користувачі.

На підставі Конституції України і Закону України «Про державну статистику» органи державної статистики мають право вивчати стан первинного  обліку і статистичної звітності, перевіряти достовірність первинних і статистичних даних, поданих респондентами, а також за- стосовувати при цьому у порядку, встановленому спеціально уповно- важеним центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, метод      безпосереднього       відвідування     виробничих,      службо- вих  та  інших  приміщень,   ділянок   тощо  юридичних   осіб,  їх  фі- лій,   відділень,   представництв  та   інших   відособлених   структур- них підрозділів, а також громадян — суб’єктів підприємницької діяльності.  Проведення таких  перевірок  регулюється наказом  Дер- жавного комітету статистики України  № 186 від 19.06.2003 «Про затвердження Порядку  проведення  перевірок  достовірності первинних   та   статистичних  даних,   вивчення   стану   первинного обліку і статистичної звітності органами державної статистики».

Органи державної статистики І і ІІ рівнів (див. рис. 2.2) та посадо- ві особи, які від імені цих органів беруть участь у проведенні статис- тичних спостережень  та мають відповідне  доручення  на проведення

Об’єктами перевірки  органів державної статистики є стан пер- винного  обліку  та  статистичної звітності,  первинні  та  статистичні дані (інформація, що міститься  у бланках  первинного  обліку,  фор- мах звітності, інших статистичних формулярах, необхідних для про- ведення  статистичних спостережень), відповідність  нормативних та установчих документів респондента відомостям Єдиного державного реєстру підприємств та організацій  України. Суб’єктами перевірки  є респонденти,  які підлягають статистичному спостереженню,  а саме:

юридичні особи, їх філії, відділення, представництва та інші ві-

дособлені структурні  підрозділи,  що знаходяться на території

України;

фізичні  особи — суб’єкти підприємницької діяльності,  які пе- ребувають на території України.

Види перевірок, які проводяться органами державної статистики, подані на рис. 2.4.

 

ВИДИ ПЕРЕВІРОК

 

 

Тематичні перевірки проводяться за однією або декількома формами

звітності однієї галузі статистики

з одночасною перевіркою документів первинного

обліку і даних

статистичних спостережень

 

Комплексні перевірки проводяться за двома та більше галузями статистики і відповідно за декількома формами звітності

 

Повторні перевірки проводяться упродовж року з часу попередньої за однією або декількома формами звітності, що вже перевірялися, або за розширеним переліком форм з метою контролю усунення встановлених попередньою перевіркою недоліків та вивчення поточного стану обліку

і звітності, а також достовірності первинних і статистичних даних

 

Спільні перевірки (тематичні, комплексні, повторні) проводяться органами державної статистики

за запрошенням інших уповноважених на це органів, зокрема контролюючих органів:

державної податкової

служби, митних органів, органів державного казначейства, органів державної

контрольно-ревізійної служби тощо

 

 

Слід пам’ятати, що перевіряючі зобов’язані дотримуватися вимог

Конституції України,  законів  України  «Про  державну  статистику»,

«Про державну  службу»,  інших нормативно-правових актів і мають такі права:

безпосередньо  відвідувати  виробничі,  службові та інші приміщення, ділянки суб’єктів перевірки;

отримувати  і ознайомлюватися з усією без винятку  інформа- цією та документацією щодо стану первинного обліку та даних статистичних спостережень;

отримувати  первинні  фінансові  і бухгалтерські  документи, робити копії або виписки  з усіх без винятку  документів  щодо об’єкта перевірки;

у разі потреби в детальному з’ясуванні фактичного  стану справ здійснювати вивчення та огляд документів (огляд проводиться обов’язково в присутності суб’єкта перевірки);

вимагати й отримувати  від суб’єктів перевірки, у разі виявлен- ня приписок  та інших перекручень первинних та статистичних даних, унесення  виправлень до форм звітності,  інших статис- тичних формулярів;

у разі невиконання вимоги щодо внесення  у тижневий  термін виправлень до форм звітності,  інших статистичних формуля- рів самостійно вносити зазначені виправлення з наступним по- відомленням про це суб’єкта перевірки.

Суб’єкти перевірок мають такі права і обов’язки:

вимагати від перевіряючих пред’явлення доручення на право проведення  перевірки;

подавати перевіряючим на будь-якій  стадії перевірки  усні й письмові пояснення,  обґрунтування та заяви щодо ходу та ре- зультатів  перевірки;

вимагати від перевіряючих після закінчення перевірки один при- мірник підписаного акта перевірки;

подавати письмові зауваження до акта перевірки в разі незгоди з викладеними в ньому фактами  та доказами, вимагати  їх роз- гляду перевіряючими;

оскаржувати в разі необхідності  дії перевіряючих  безпосеред- ньо у керівника  відповідного органу державної статистики або у судовому порядку;

допускати перевіряючих  до проведення  перевірки за наявності в них відповідного доручення;

забезпечувати перевіряючим умови, необхідні для проведення

перевірки,  та сприяти  її належній  організації, а саме: надавати робоче місце та можливість  користуватися засобами телефон- ного зв’язку та оргтехнікою, подавати на вимогу перевіряючих необхідну  інформацію,  у тому числі архівну, та інформацію  з обмеженим  доступом, яка стосується  діяльності  суб’єкта пере- вірки (довідки, дані регістрів бухгалтерського обліку, фінансо- ві звіти тощо);

своєчасно  надавати  пояснення та обґрунтування щодо об’єкта

перевірки;

ознайомлюватися з актом  перевірки  та підписувати два при- мірники документа;

у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та

статистичних даних уносити виправлення до статистичної звіт- ності, інших статистичних формулярів та в усі взаємопов’язані показники інших звітів і подавати виправлені форми звітності, інші статистичні формуляри органам державної статистики та всім адресатам, яким були направлені недостовірні дані. Ви- правлення вносяться  не пізніше  тижневого  терміну  після  ви- явлення порушення  в дані за той звітний  період, у якому були допущені приписки  та інші перекручення, а також у відповідні наростаючі підсумкові дані;

уживати невідкладних заходів щодо усунення виявлених у ході

перевірки порушень.

Алгоритм  проведення  перевірки  респондентів  органами  держав- ної статистики поданий на рис. 2.5.

Суб’єкт перевірки, який підлягає перевірці, попереджається письмово  не пізніше  ніж  за три  календарні  дні до початку  пере- вірки. При цьому в повідомленні  про проведення  перевірки  вказу- ються:

посади, прізвища,  імена та по батькові  осіб, які здійснювати-

муть перевірку;

вид перевірки;

програма перевірки.


На всіх учасників перевірки оформляються доручення, в яких за- значаються  посади, прізвища, імена, по батькові перевіряючих. Дору- чення обов’язково підписує керівника органу статистики. Крім того, перевіряючим видається  копія  повідомлення про перевірку  з датою його відправки респонденту.

Перед початком перевірки перевіряючі повинні пред’явити рес- понденту доручення  на перевірку та особові службові посвідчення.

Програма  перевірки  детально опрацьовується і затверджується керівником  органу статистики.  У ній відображається:

перелік  форм  звітності,  інших  статистичних формулярів, що

підлягають перевірці;

звітний період, за який перевіряються дані;

реквізити  респондента, зокрема форму власності, вид еконо- мічної діяльності тощо;

інструкції  і роз’яснення,  якими  перевіряючі  керуватимуться під час перевірки;

перелік первинних документів, на підставі яких складаються форми звітності, інші статистичні формуляри, які перевіряти- муться;

порядок  порівняння взаємозв’язку показників форм звітності, інших статистичних формулярів, що перевіряються, з показни- ками інших форм звітності та статистичних формулярів;

строки проведення  перевірки та подання матеріалів про її ре- зультати.

Результати перевірки  оформляються у вигляді акта (додаток  В). Акт складається у двох примірниках, один з яких обов’язково  зали- шається у респондента. В акті записуються:

дата складання;

прізвища, ім’я, по батькові перевіряючих, реквізити  і дані рес- пондента,  осіб, які присутні  при перевірці,  та відповідають  за ведення первинного обліку, статистичної звітності та достовір- ність первинних  і статистичних даних;

форми звітності, інші статистичні формуляри, які перевіряли- ся, і за який звітний період;

порушення, встановлені перевіркою, а також прізвища, ім’я, по батькові  і посади  осіб, які підписували форми  звітності,  інші статистичні формуляри, і в яких знайдені порушення;


 

як порушення  вплинули на показники звіту, а також те, який характер  мали такі порушення  (були  постійними  чи випадко- вими, а якщо проводилася повторна  перевірка,  зазначають,  як були виконані  рекомендації  попередніх).

рекомендації  щодо усунення  порушень  (відображаються ті ви- правлення, які респондент  повинен  був внести  чи вніс під час перевірки).

Акт перевірки підписують перевіряючі і респондент (керівник респондента). Побачити і прочитати акт можна лише після підписан- ня його перевіряючими. Респондент  може надати органу статистики зауваження до акта. На це відводиться три дні після ознайомлення і підписання акта.

Одержавши такі зауваження, органи статистики повинні роз- глянути  їх протягом  п’яти днів, а за результатами скласти окрему довідку. Зауваження та довідка додаються до акта перевірки  і є його невід’ємною частиною.

Усі матеріали про результати перевірки передають керівнику  ор- гану статистики.  Саме він приймає  рішення  про притягнення до від- повідальності винних посадових осіб у випадках, коли респондент не- належним чином забезпечував стан первинного обліку і статистичної звітності, не подавав дані для проведення статистичних спостережень або подавав недостовірні, не в повному обсязі, не за формою чи із запізненням.

 

2.2. Термінологічний словник

Адміністративні дані — дані, отримані  на підставі спостережень,

проведених  органами державної влади (за винятком органів держав- ної статистики), органами місцевого самоврядування та іншими юри- дичними особами відповідно до законодавства та з метою виконання адміністративних обов’язків та завдань, віднесених до їх компетенції.

Використання інформації — задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.

Вторинний  документ — документ, що являє  собою результат аналітико-синтетичної та іншої переробки  одного або кількох  доку- ментів.

Галузі інформації — сукупність  документованих або публічно оголошених відомостей про відносно самостійні сфери життя і ді- яльності  суспільства  та держави.  Основними галузями  інформації  є


політична,  економічна,  духовна, науково-технічна, соціальна,  еколо- гічна, міжнародна.

Державна інформаційна політика — сукупність  основних напря- мів і способів діяльності  держави з одержання, використання, поши- рення та зберігання  інформації.

Державна статистика — централізована система збирання,  опра- цювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації.

Документ — передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації  шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому носії.

Інформація державних органів та органів місцевого і регіональ- ного  самоврядування —  офіційна  документована інформація, яка створюється в процесі поточної діяльності  законодавчої,  виконавчої та судової влади, органів місцевого і регіонального  самоврядування.

Інформація довідково-енциклопедичного характеру — система- тизовані,  документовані або публічно  оголошені  відомості  про сус- пільне, державне життя та навколишнє природне середовище.

Інформація про особу  — сукупність  документованих або публіч- но оголошених відомостей про особу.

Конфіденційна інформація — відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням  відповідно до передбачених ними умов.

Масова інформація — публічно поширювана  друкована та аудіо- візуальна  інформація.

Об’єкти  інформаційних відносин — документована або публічно оголошувана інформація про події та явища в галузі політики, еконо- міки, культури, охорони здоров’я,  також у соціальній, екологічній, міжнародній та інших сферах.

Одержання інформації — набуття, придбання,  накопичення відпо- відно до чинного законодавства документованої або публічно оголоше- ної інформації громадянами, юридичними особами або державою.

Первинний документ — документ, що містить в собі вихідну інформацію.

Первинні  дані — інформація про кількісну  та якісну характерис- тику явищ і процесів, яка надана респондентами під час статистичних спостережень.


Поширення інформації — розповсюдження, обнародування, ре- алізація  у встановленому законом  порядку  документованої або пу- блічно оголошуваної  інформації.

Правова інформація — сукупність  документованих або публічно оголошуваних відомостей про право, його систему, джерела, реаліза- цію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушен- ня і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.

Режим доступу  до інформації — передбачений  правовими  нор- мами порядок  одержання,  використання, поширення і зберігання  ін- формації.

Респондент — особа або сукупність  осіб, які підлягають  статис- тичному спостереженню  у встановленому законодавством порядку.

Соціологічна інформація — документовані або публічно  оголо- шені відомості про ставлення  окремих громадян і соціальних  груп до суспільних  подій та явищ, процесів і фактів.

Статистична інформація — офіційна документована державна ін- формація,  яка дає кількісну  характеристику масових явищ та проце- сів, що відбуваються  в економічній,  соціальній,  культурній та інших сферах життя.

Статистичні дані — інформація, отримана на підставі проведених статистичних спостережень,  яка опрацьована і подана у формалізо- ваному вигляді відповідно до загальноприйнятих принципів та мето- дології. Статистичні дані, які є результатом зведення  та групування первинних  даних, за умови забезпечення їх знеособленості являють собою зведену знеособлену  статистичну інформацію (дані).

Таємна  інформація — інформація, що містить відомості, які ста- новлять  державну  та іншу, передбачену законом таємницю, розголо- шення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.

Учасники інформаційних відносин — громадяни, юридичні особи або держава, які набувають  передбачених  законом прав і обов’язків у процесі інформаційної діяльності. Основними учасниками цих відно- син є автори, споживачі, поширювачі, зберігачі (охоронці) інформації.

2.3. Теми рефератів

1.  Інформація державних  органів та органів місцевого і регіо- нального самоврядування.

2. Міжнародна інформаційна діяльність.


3. Забезпечення конфіденційності статистичної інформації.

4. Міжнародне співробітництво у галузі статистики.

5. Стратегія  розвитку  державної статистики в Україні.

6. Удосконалення інформаційно-аналітичної роботи органів дер- жавної статистики.

7. Особливості проведення   перевірок  органами  державної  ста- тистики в Україні.

2.4. Контрольні питання

1.  Дайте визначення терміну «інформація».

2.  Охарактеризуйте чинне законодавство про інформацію.

3.  Назвіть  суб’єкти і об’єкти інформаційних відносин.

4.  Що таке інформаційна діяльність?

5.  Назвіть  основні види інформаційної діяльності.

6.  Назвіть  галузі й види інформації.

7.  Що таке статистична інформація?

8.  Дайте визначення масової інформації  та її засобів.

9.  Що таке правова інформація?

10. Що таке інформація про особу?

11. Що таке соціологічна  інформація?

12. Назвіть  джерела інформації.

13. Які існують режими доступу до інформації?

14. Охарактеризуйте порядок доступу до відкритої інформації.

15. Охарактеризуйте інформацію з обмеженим доступом.

16. Кому належить  право власності на інформацію?

17. Хто є учасниками інформаційних відносин?

18. Назвіть  права і обов’язки учасників інформаційних відносин.

19. Охарактеризуйте охорону права на інформацію  відповідно  до вимог законодавства.

20. Що таке гарантія права на інформацію?

21. Назвіть  основні принципи  інформаційних відносин.

22. Охарактеризуйте державну інформаційну політику.

23. Дайте визначення адміністративної інформації.

24. Дайте визначення інформації довідково-енциклопедичного ха- рактеру.

25. В чому відмінності  між інформацією як товаром, інформацій- ною продукцією та інформаційною послугою?


26. Що таке інформація державних  органів та органів місцевого і регіонального  самоврядування?

27. Охарактеризуйте доступ громадян до інформації  про них.

28. Охарактеризуйте державну  статистику  і державну  статистич- ну діяльність.

29. В чому полягає  правова  основа  державної  статистичної діяль- ності?

30. Охарактеризуйте державну політику в галузі статистики.

31. Що таке первинні дані?

32. Охарактеризуйте джерела статистичної інформації.

33. В чому полягає статистична методологія?

34. Назвіть  органи державної статистики?

35. Назвіть  основні завдання  органів державної статистики.

36. Що таке статистичні спостереження?

37. Охарактеризуйте основні права і обов’язки органів державної статистики.

38. Опишіть  планування і фінансування діяльності  органів  дер- жавної статистики.

39. Чим  забезпечується конфіденційність статистичної інформа- ції?

40. Кому належить  право власності на статистичну інформацію?

41. Як відбувається міжнародне  співробітництво у галузі статис- тики?

42. Назвіть  правові  підстави  здійснення перевірок  органами  дер- жавної статистики.

43. Охарактеризуйте права органів державної статистики.

44. Охарактеризуйте тематичну,  комплексну,  повторну  і спільну види перевірок.

45. Як відбувається організація  підготовки перевірки?

46. Охарактеризуйте порядок проведення перевірки органами дер- жавної статистики.

47. Охарактеризуйте порядок оформлення матеріалів  за результа- тами перевірки.

48. Як реалізуються матеріали за результатами перевірки?

49. Охарактеризуйте права і обов’язки перевіряючих  органів дер- жавної статистики.

50. Охарактеризуйте права і обов’язки суб’єктів перевірки.


2.5. Тестові завдання для перевірки знань

1. Відповідно до Закону України «Про інформацію» інформація — це: а) публічно оголошені відомості про події та явища, що відбува- ються у суспільстві, державі та навколишньому середовищі;

б) документовані або публічно  оголошені  відомості про події та явища, що відбуваються  у суспільстві, державі та навколиш- ньому природному середовищі;

в) відомості у вигляді  даних, зафіксованих на папері, фотоплівці,  в електронному вигляді або в іншій формі про події та явища, що від- буваються у суспільстві, державі та навколишньому середовищі.

2. Статистична інформація — це:

а) офіційна документована державна інформація, яка дає кількіс- ну характеристику масових явищ та процесів, що відбуваються в економічній,  соціальній, культурній та інших сферах життя;

б) систематизовані, документовані або публічно оголошені відо- мості про суспільне, державне життя та навколишнє природне середовище;

в) офіційні  систематизовані, документовані або публічно  оголо- шені відомості про суспільну, економічну, соціальну, культур- ну сферу життя і природне середовище;

г) відомості у вигляді даних, зафіксованих на папері, фотоплівці, в електронному вигляді  або в іншій формі про події та явища, що відбуваються  у суспільстві,  державі та навколишньому се- редовищі.

3. Джерела інформації  — це:

а) документи  та інші носії інформації,  які являють  собою матері- альні об’єкти, що зберігають інформацію,  а також повідомлен- ня засобів масової інформації, публічні виступи;

б) дані, зафіксовані на папері, фотоплівці,  в електронному вигля- ді або в іншій формі;

в)  первинні  і статистичні дані про респондентів,  адміністративні дані органів державної  влади, дані банківської  і фінансової  ста- тистики;

г) статистична інформація міжнародних  організацій  та статис- тичних служб інших країн, оцінки і розрахунки;

д) документи  та інші носії інформації, які являють  собою матері-

альні об’єкти, що зберігають інформацію.


4. Конфіденційна інформація — це:

а) інформація окремих фізичних  осіб з обмеженим доступом;

б) відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпо- рядженні  окремих фізичних  чи юридичних  осіб і поширюють- ся за їх бажанням  відповідно до передбачених ними умов;

в) відомості, які знаходяться у володінні,  користуванні або роз- порядженні  окремих фізичних  чи юридичних  осіб і не можуть бути поширені;

г) інформація, що містить відомості, які становлять державну  та іншу  передбачену  законом  таємницю,  розголошення якої  за- вдає шкоди особі, суспільству і державі.

5.         Інформація з обмеженим доступом:

а) може бути поширена без згоди її власника;

б) не може бути поширена без згоди її власника;

в) може бути поширена без згоди її власника, якщо ця інформація є суспільно важливою.

6.         Інформаційна продукція — це:

а) матеріалізований результат інформаційної діяльності, призна- чений для задоволення інформаційних потреб громадян,  дер- жавних органів, підприємств,  установ і організацій;

б) здійснення у визначеній  законом  формі інформаційної діяль- ності з доведення інформаційної продукції до споживачів  з ме- тою задоволення їх інформаційних потреб;

в) товар, призначений для задоволення інформаційних потреб гро- мадян, державних органів, підприємств, установ і організацій.

7.         Учасниками інформаційних відносин є:

а) громадяни, юридичні особи або держава;

б) автори, споживачі, поширювачі, зберігачі (охоронці) інформації;

в) перша і друга відповіді правильні.

8.         Зведена  знеособлена статистична інформація (дані)  — це:

а) інформація, отримана  на підставі проведених  статистичних спостережень, що опрацьована і подана у формалізованому ви- гляді за умови забезпечення її знеособленості;

б) інформація про кількісну  та якісну характеристику явищ і проце- сів, яка подана респондентами під час статистичних спостережень;

в) інформація, отримана  на підставі проведених  статистичних спостережень, що опрацьована і подана у формалізованому ви- гляді, і належить  конкретній особі (фізичній або юридичній).


9. Рішення про вибір джерела статистичної інформації:

а) приймається органами державної влади і доводиться  до відома органів державної статистики;

б) приймається органами державної статистики самостійно;

в)  приймається органами  державної  статистики з обов’язковим погодженням з органами державної влади;

г) приймається лише центральним органом в галузі статистики.

10.  Органи державної статистики мають право:

а) отримувати безкоштовно від усіх респондентів первинні та статистичні дані;

б) забезпечувати розвиток  і удосконалення технології опрацю- вання статистичної інформації;

в) аналізувати соціально-економічні, демографічні  та екологічні явища і процеси, які відбуваються  в Україні та її регіонах;

г) перша і друга відповіді правильні;

д) усі відповіді правильні.

11.  Органи державної статистики зобов’язані:

а) отримувати безкоштовно від усіх респондентів первинні та статистичні дані;

б) подавати правоохоронним органам пропозиції про притягнення до відповідальності, передбаченої законами, винних у порушенні вимог Закону  України  «Про державну  статистику» посадових осіб і громадян — суб’єктів підприємницької діяльності;

в) вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності, перевіряти достовірність  первинних  і статистичних даних, поданих респондентами;

г) забезпечувати гласність статистичної інформації,  видавати відповідно до плану державних статистичних спостережень статистичні збірники,  бюлетені, огляди, прес-випуски тощо, проводити  прес-конференції;

д) усі відповіді правильні.

12. Фізичним особам забезпечується:

а) вільний  і безкоштовний доступ до будь-якої  статистичної ін- формації;

б)  вільний  і безкоштовний доступ  до статистичної інформації, яка стосується  їх особисто;

в) вільний  доступ до статистичної інформації,  яка стосується  їх особисто, але за окрему плату;


г) вільний  доступ до статистичної інформації,  яка стосується  їх особисто, але одночасно не є державною таємницею.

13.  Право власності на статистичну інформацію:

а) належить  виключно державі;

б) в окремих випадках може визначатися договорами на створен- ня статистичної інформації;

в) належить  органам державної статистики,  які її збирають;

г) перша і друга відповіді правильні;

д) усі відповіді правильні.

14.  Об’єктом перевірки є:

а) органи  державної  статистики та посадові  особи,  які  від імені цих органів беруть участь у проведенні  статистичних спостережень  та мають відповідне доручення на проведення  перевірки;

б) стан первинного  обліку та статистичної звітності, первинні  та статистичні дані (інформація, що міститься  у бланках первинного обліку, формах звітності, інших статистичних формулярах, необхідних для проведення  статистичних спостережень), відповідність  норма- тивних та установчих документів респондента відомостям Єдиного державного реєстру підприємств та організацій  України;

в) юридичні особи, щодо яких прийнято рішення про перевірку;

г) респонденти,  які підлягають статистичному спостереженню.

15.  Перевіряючі мають право:

а)  отримувати  та ознайомлюватися з усією без винятку  інфор- мацією та документацією про стан первинного обліку та даними статистичних спостережень;

б)  отримувати   та  ознайомлюватися  з  усією  інформацією (за винятком конфіденційної) та документацією щодо стану первинного обліку та даних статистичних спостережень;

в)  отримувати  та ознайомлюватися з інформацією та докумен- тацією про стан первинного обліку та даних статистичних спо- стережень за наявності  дозволу суб’єкта перевірки.

16.  Перевіряючі зобов’язані:

а) проводити  перевірку відповідно до програми, затвердженої  ке- рівником органу державної статистики, який організовує дану перевірку;

б) приймати  від суб’єктів перевірки  надані ними письмові пояс-

нення, обґрунтування і заяви  про результати перевірки  та до- лучати їх до матеріалів  перевірки;


в) безпосередньо  відвідувати  виробничі,  службові та інші примі- щення, ділянки суб’єктів перевірки;

г) перша та друга відповіді правильні;

д) усі відповіді правильні.

17.  Суб’єкти перевірки мають право:

а) вимагати  від перевіряючих  пред’явлення  доручення  на право проведення  перевірки;

б) своєчасно надавати  пояснення та обґрунтування щодо об’єкта перевірки;

в)   ознайомлюватися  з  актом   перевірки   та   підписувати  два примірники документа;

г) перша та друга відповіді правильні;

д) усі відповіді правильні.

18.  Суб’єкти перевірки зобов’язані:

а) подавати письмові зауваження до акта перевірки в разі незгоди з викладеними в ньому фактами  та доказами;

б)   ознайомлюватися  з  актом   перевірки   та  підписувати  два примірники документа;

в)  вимагати  від перевіряючих  після  закінчення перевірки  один примірник підписаного акта перевірки;

г) вимагати  від перевіряючих  пред’явлення  доручення  на право проведення  перевірки.

19.  Суб’єкти перевірки:

а) повинні  ознайомитися з актом перевірки  до його підписання перевіряючими;

б) не допускаються до ознайомлення з актом, доки він не підписа- ний перевіряючими;

в) підписують акт перевірки одночасно з перевіряючими.

20.  Усі матеріали про результати перевірок:

а) доповідаються керівнику  органу державної статистики;

б) передаються  до органів прокуратури;

в) перша і друга відповіді правильні.

 

Література: 6, 9, 10, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39,

40, 41, 42, 43, 45, 46.