Тема 4. СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

 

Звітність,  бухгалтерська звітність.  Класифікація бухгалтерської звітності.  Місце  і роль  статистичної звітності  в системі  бухгалтерської звітності підприємств.  Регламентація статистичної звітності підприємств.

Види статистичної звітності. Якість статистичної звітності: обов’язковість,  систематичність, достовірність.  Класифікація статистичної  звітності.  Загальнодержавний табель (перелік) форм дер- жавної  статистичної звітності.  Вибір звітних  форм. Перелік  звітних форм. Організація підготовки статистичної звітності на підприємстві. Терміни подання та зберігання  статистичної звітності.


Тематичний план аудиторних занять з навчальної дисципліни

 

 

 

пор.

 

 

Назва теми

 

Розподіл за годинами

денна форма навчання

заочна форма навчання

 

лекції

 

практичні (семінарські) заняття

 

СРС

 

разом

 

лекції

 

практичні (семінарські) заняття

СРС

 

разом

1

Історія розвитку статистичного обліку в Україні

 

3

 

2

 

4

 

9

 

0

 

0

 

9

 

9

 

2

 

Правові засади статистичного обліку в Україні

 

6

 

6

 

10

 

22

 

2

 

2

 

18

 

22

 

3

Методологія статистичного обліку

 

6

 

6

 

10

 

22

 

0

 

0

 

22

 

22

 

4

Статистична звітність

 

5

 

4

 

10

 

19

 

2

 

0

 

17

 

19

Всього

20

18

34

72

4

2

66

72

 

Усі теми навчальної програми входять до одного програмного модуля, за яким проводиться контроль  у формі письмового  тесту на останньому практичному занятті.