Тема 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

 

Визначення поняття  «інформація». Суб’єкти  і об’єкти інформа- ційних  відносин.  Принципи інформаційних відносин.  Основні  на- прями  державної  інформаційної політики.  Галузі  інформації.  Види інформації:  статистична,  адміністративна, масова, правова,  соціоло- гічна, інформація про особу, інформація державних  органів та орга- нів місцевого і регіонального самоврядування, інформація довідково- енциклопедичного характеру. Інформаційна діяльність.  Режим доступу  до інформації.  Відкрита  інформація. Інформація з обмеже- ним доступом: конфіденційна і таємна. Право власності  на інформа- цію. Учасники  інформаційних відносин,  їх права, обов’язки і відпо- відальність. Охорона права на інформацію.

Основи   здійснення державної  сатистичної   діяльності.  Статис- тична інформація. Джерела статистичної інформації.  Первинні  та статистичні дані. Органи  державної статистики:  їх основні завдання, права і обов’язки. Право власності на статистичну інформацію та до- ступ до неї.

Види перевірок, що здійснюються  органами державної статистики: тематичні, комплексні, повторні, спільні. Об’єкти перевірки. Суб’єкти перевірки, їх права і обов’язки. Права і обов’язки перевіряючих. Орга- нізація підготовки та порядок проведення  перевірок. Порядок  оформ- лення матеріалів  за результатами перевірки. Акт за результатами проведення  перевірки  достовірності  первинних  та статистичних да- них, вивчення  стану первинного обліку і статистичної звітності. Реа- лізація матеріалів  за результатами перевірки.