ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СТАТИСТИЧНИЙ ОБЛІК»

 

Тема 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СТАТИСТИЧНОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

 

Єдина система обліку на підприємствах. Місце і роль статистич- ного обліку в системі обліку. Поняття «бухгалтерський облік», «опе- ративний   облік»,  «статистичний облік»,  їх  взаємозв’язок. Статис- тичний  облік у порівнянні з іншими  видами  господарського  обліку. Вимірники,  що використовуються в статистичному обліку.

Історія  виникнення  статистичного обліку  в Україні.  Еволюція понять «статистика»,  «статистичний облік». Задачі, форми статис- тичного  обліку,  облікові  одиниці,  що  використовувалися  залежно від типу соціально-економічних відносин. Характеристика основних етапів статистичного обліку. Розвиток наукових  підходів до статис- тичного обліку: розробка інструкцій, порядок зведення та обробки статистичних даних, форми обліку.

Характеристика форм практичної  статистики — державно- адміністративної, земської і відомчої. Методологічна база земського статистичного аналізу: використання методів групувань, складних групових  і комбінаційних таблиць,  середніх  величин  у поєднанні  з методом групування. Праці відомих українських та російських  пись- менників у галузі статистики.

Започаткування форм статистичної звітності в промисловості. Розвиток статистики України  за радянських часів. Централізація статистики.  Баланс народного господарства.

Стратегія  розвитку  державної  статистики в незалежній Україні. Гармонізація  методології державних  статистичних спостережень  із стандартами  ЄС.