АННОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

 

Ю. Б. Слободяник

 

СТАТИСТИЧНИЙ ОБЛІК

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ «Центр учбової літератури» 2010


УДК 657(075.8) ББК 65.052я73 С 48

Гриф наданий Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-10282 від 14.12.2009)

 

Рецензенти:

Усач Б. Ф. — доктор економічних наук, професор,завідувач кафедри об- ліку і аудиту Львівського інституту банківської  справи Університету банків- ської справи Національного банку України;

Чернелевський Л. М. — кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Національного університету  харчових технологій;

Школьник І. О. — доктор економічних  наук, завідувач кафедри  фінан- сів ДВНЗ «Українська академія  банківської  справи  Національного банку України».

 

Відповідальна за випуск — кандидат економічних  наук, доцент

Назаренко З. В.

 

 

Навчальний посібник  підготовлений з урахуванням вимог Болонської декларації відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом  0501 —

«Економіка  і підприємництво».

Посібник  містить навчальну  програму курсу «Статистичний облік», погодинний розподіл аудиторних  занять, навчально-методичне забезпечення до кожної теми курсу (методичні вказівки щодо вивчення теоретичного матеріалу, термінологічний словник, теми рефератів, контрольні  питання, тестові завдання для перевірки знань), зразки за- вдань для поточно-модульного контролю  знань студентів, інформаційні матеріали  та список рекомендованої літератури.

Призначений для студентів спеціальності  «Облік і аудит» усіх форм навчання.

 

УДК 657.37(075) ББК 65.052я73

 

 

ISBN 978-978-611-01-0079-3


 

© Слободяник Ю. Б., 2010

© Центр учбової літератури, 2010


 

 

ВСТУП

 

Система державної статистики формується на основі стандартів, що регламентують процеси збирання, обробки і подання економічних даних. Входження  України до світового економічного простору пе- редбачає  освоєння  методів обліку,  що використовуються у світовій практиці.  Інтенсивний розвиток  приватного  сектора, становлення ринкової  інфраструктури, прискорення соціальної  стратифікації на- селення  та інші якісно нові явища, що відбуваються  в реформованій економіці,  обумовлюють  застосування сучасних  методів  організації статистичного спостереження, розробку принципово нових системо- утворюючих ознак та складу економічних  показників.

Сучасна система державної статистики повинна забезпечувати отримання об’єктивної, якісної та надійної інформації про стан еконо- міки, соціальної сфери, довкілля,  яка гармонізована з міжнародними вимогами  та стандартами.  Найбільш повне задоволення потреб усіх категорій користувачів у якісній  статистичній інформації  повинне відбуватися на основі зміцнення інституційного потенціалу  держав- ної статистики,  удосконалення статистичної методології,  поліпшен- ня процедур  збирання і обробки  інформації,  технічної  модернізації органів державної статистики.

Викладання дисципліни «Статистичний облік» дозволяє сформу- вати систему знань про статистичний облік, надає можливість студентам зрозуміти  місце статистичного обліку і звітності в інформаційній системі підприємства,  оцінити їх значення для управління підприєм- ством, бути обізнаними  з порядком  подання  звітів суб’єктами госпо- дарювання  до органів державної статистики.

Мета навчально-методичного посібника — допомогти студентам в освоєнні  теорії і практики статистичного обліку підприємств,  зокре- ма при вивченні історії розвитку, правових засад, методології вітчиз- няного  статистичного обліку, а також структури,  змісту та порядку складання і подання статистичної звітності підприємств.


 

Завдання дисципліни «Статистичний облік»:

вивчення  основних  понять  та інструментарію статистичного обліку;

дослідження структури  системи державної статистики в Україні;

ознайомлення з порядком  ведення  статистичного обліку суб’єктами господарювання;

ознайомлення з методологією статистичного обліку, яка засно- вана на світових стандартах;

засвоєння  основних законодавчих та нормативних документів, які регламентують ведення  статистичного обліку  і складання статистичної звітності;

розкриття економічної сутності окремих показників статистич- ної звітності;

використання даних статистичної звітності для прийняття від- повідних управлінських рішень.

Навчальна дисципліна «Статистичний облік» викладається після вивчення  студентами  дисциплін  «Регіональна економіка»,  «Статистика».

Після засвоєння  теоретичного  матеріалу студент повинен знати:

історію розвитку  статистичного обліку в Україні;

організаційні засади здійснення державної статистичної діяль- ності в Україні;

зміст понять «інформація», «статистична інформація», «джере- ла статистичної інформації»;

перелік та структуру державних  класифікаторів;

положення та інструкції,  якими  регламентуються вимоги і по- рядок складання статистичної звітності;

формування системи показників статистичної звітності;

склад і основні форми статистичної звітності, порядок  їх скла- дання і подання.


 

 

1