СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Основна література

1.     Бухгалтерський облік і фінансова  звітність  — об’єкти фінансового контролю  [Текст]:  методичний посібник  / Державна  контрольно-ревізійна служба ; ред. П. К. Германчук.  — К.: Атіка ; Ельга-Н,  2003. — 304 с. — ISBN

966-8074-47-5.

2.     Гольцова,    С.   М.   Звітність   підприємств   [Текст]:    навчальний посібник/ С. М. Гольцова, І. Й. Плікус. — Київ: Центр навчальної літератури,2004. — 292 с. — ISBN 966-8568-55-9.

3.         Господарський кодекс України:  кодекс України  від 16 січня 2003 р.

№ 436-ІV [Електронний ресурс] / сторінка  «Законодавство України»  сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua. — Заголо- вок з екрана.

4.    Добровський,  В. М. Звітність підприємств [Текст]:  навчально- методичний посібник  / В. М. Добровський.  — К.: КНЕУ,  2001. — 195 с. — ISBN 966-574-266-3.

5.     Класифікація видів економічної  діяльності  (NACE, Rev.1.1-2002)  / В. Анісімов: Офіційне видання. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. —

192 с. — (Національний класифікатор України).

6.     Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]: Кодекс України  від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х / сторінка  «Законо- давство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http://www.za- kon1.rada.gov.ua.  — Заголовок з екрана.

7.     Нариси  з історії статистики в Україні [Текст]  / Науково-дослідний інститут статистики Державного  комітету статистики України. — К.: НДІ статистики Держкомстату України, 1997. — 47 с. — ISBN 95248-0-6.

8.    Про бухгалтерський облік і фінансову  звітність в Україні [Елек- тронний  ресурс]: Закон  України  від 16 липня  1999 р. № 996-ХІV  / сторінка

«Законодавство України»  сайта Верховної  Ради.  — Режим  доступу: http://

www.zakon.rada.gov.ua.  — Заголовок з екрана.

9.     Про  внесення  змін  і доповнень  до Державної  програми  переходу України  на міжнародну  систему обліку і статистики [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів  України  від 8 червня 1995 р. № 403 / сторінка

«Законодавство України»  сайта Верховної  Ради.  — Режим  доступу: http://

www.zakon.rada.gov.ua.  — Заголовок з екрана.

10.   Про державну статистику  [Електронний ресурс]: Закон України  від

17 вересня  1992 р. № 2614-ХІІ  / сторінка  «Законодавство України»  сайта Верховної Ради. — Режим  доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. — Заго- ловок з екрана.


11.   Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати [Елек- тронний ресурс]: наказ Державного комітету статистики України від 13 січня

2004 р. № 5 / сторінка «Законодавство України» сайта Верховної Ради. — Ре- жим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. — Заголовок з екрана.

12.  Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників [Електронний ресурс]: наказ Державного комітету статистики України  від 28 вересня 2005 р. № 286 / сторінка  «Законодавство України»  сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. — Заголовок з екрана.

13.   Про  затвердження  Інструкції  про  порядок   виправлення  звітних даних  у випадках  виявлення приписок  та інших  перекручень  у державній статистичній звітності  [Електронний ресурс]: наказ Міністерства статисти- ки України  від 10 травня  1994 р. № 94 / сторінка  «Законодавство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua — За- головок з екрана.

14.   Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми  державного статистичного спостереження № 3-ПВ (термінова,  піврічна) «Звіт про вико- ристання  робочого часу» [Електронний ресурс]: наказ Державного  комітету статистики України  від 24 грудня 2007 р. № 467 / сторінка  «Законодавство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http://www.zakon.rada. gov.ua. — Заголовок з екрана.

15.  Про затвердження інструкцій  щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з праці [Електронний ресурс]: наказ Державного комітету  статистики України  від 5 жовтня  2006 р. № 463 / сторінка  «Зако- нодавство  України»  сайта Верховної  Ради.  — Режим  доступу: http:// www. zakon.rada.gov.ua  — Заголовок з екрана.

16.   Про затвердження інструкцій  щодо заповнення форм державних  ста- тистичних спостережень  зі статистики товарних ринків [Електронний ресурс]: наказ Державного комітету статистики України  від 27 жовтня 2005 р. № 331 / сторінка  «Законодавство України»  сайта Верховної  Ради.  — Режим  доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. — Заголовок з екрана.

17.  Про затвердження інструкцій  щодо заповнення форм державних статистичних спостережень  з обліку послуг [Електронний ресурс]: наказ Дер- жавного комітету статистики України  від 17 червня 2004 р. № 382 / сторінка

«Законодавство України»  сайта Верховної  Ради.  — Режим  доступу: http://

www.zakon.rada.gov.ua.  — Заголовок з екрана.

18.   Про затвердження плану державних  статистичних спостережень  на

2008 рік [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів  України  від 31 жовтня  2007 р. № 1289 / сторінка «Законодавство України»  сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. — Заголовок з екрана.

19.   Про затвердження Положення про порядок  і умови  користування даними  Єдиного  державного  реєстру  підприємств та організацій  України


[Електронний  ресурс]:   наказ   Державного   комітету   статистики  України від 28 листопада  2008 р. № 386 / сторінка  «Законодавство України»  сайта Верховної  Ради. — Режим  доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. — Заголо- вок з екрана.

20.  Про затвердження Порядку  проведення  перевірок  достовірності первинних  та статистичних даних, вивчення  стану первинного  обліку і статистичної звітності органами державної статистики [Електронний ре- сурс]: наказ Державного  комітету статистики України  від 19 червня 2003 р.

№ 186 / сторінка «Законодавство України»  сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. — Заголовок з екрана.

21.   Про затвердження типових форм первинної  облікової документації зі статистики праці [Електронний ресурс]: наказ  Державного  комітету  ста- тистики  України  від  5 грудня  2008  р. №  489  / сторінка  «Законодавство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http://www.zakon.rada. gov.ua. — Заголовок з екрана.

22.   Про затвердження форми державної статистичної звітності із стати- стики основних засобів та Інструкції про порядок її складання: наказ Держав- ного комітету статистики України  від 27 серпня 2001 р. № 365 [Електронний ресурс] / сторінка «Законодавство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua — Заголовок з екрана.

23.   Про  інформацію:  Закон  України  від  2 жовтня  1992  р. №  2657- ХІІ  // [Електронний ресурс]  / сторінка  «Законодавство України»  сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. — Заго- ловок з екрана.

24.   Про Концепцію побудови національної статистики України  та Дер- жавну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики: поста- нова Кабінету  Міністрів  України  від 4 травня  1993 р. № 326 [Електронний ресурс] / сторінка «Законодавство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. — Заголовок з екрана.

25.   Про схвалення Стратегії  розвитку  державної  статистики на період до 2012 року [Текст]:  розпорядження Кабінету  Міністрів  України  від 5 ли- стопада 2008 р. № 1413-р // Офіційний вісник України. — 2008. — № 86. — 21 листопада. — С. 115.

26.   Фещур,  Р.  В. Статистика: теоретичні  засади  і прикладні аспекти

[Текст]: навчальний посібник / Р. В. Фещур,  А. Ф. Барвінський, В. П. Кічор.

— Львів: Інтелект-Захід, 2003. — 576 с. — ISBN 996-7597-27-Х.

27.   Хомин, П. Я. Звітність підприємств [Текст]:  навчальний посібник  / П. Я. Хомин, Г. П. Журавель. — К.: ВД «Професіонал», 2006. — 656 с. — ISBN

966-370-026-2.


 

2. Додаткова література

28.   Жук, А. Статистическая отчетность  [Текст]  / А. Жук, А. Озеран  // Бухгалтерский учет и аудит. — 2005. — № 8. — С. 74–88.

29.  Жуковська, Ю. Г. Сучасні  міжнародні  та національні центральні статистичні класифікації в процесі їх розвитку  [Текст] / Ю. Г. Жуковська // Статистика України. — 2007. — № 1. — С. 63–69.

30.   Інформація про реалізацію у 2007 році заходів з експериментально- го запровадження дворівневої  системи збирання,  оброблення  та поширення статистичної інформації  [Електронний ресурс] / Державний комітет стати- стики України. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/plan_dvorivn/ dvorivn.htm — 05.09.2008. — Заголовок з екрана.

31.   Колесник,  В. И.  О  совершенствовании информационно-аналити- ческой работы регионального органа статистики [Текст] / В. И. Колесник  // Статистика України. — 2007. — № 3. — С. 51–56.

32.   Концепція розвитку  системи національних рахунків: розпоряджен- ня Кабінету  Міністрів  України  від 25 липня  2002 р. № 413-р [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. — Режим  доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/ — 05.09.2008. — Заголовок з екрана.

33.   Котельников, В. Д. Региональная статистика: между информацион- ными потребностями и возможностями [Текст]  / В. Д. Котельников // Ста- тистика України. — 2006. — № 1. — С. 49–52.

34. Методологічні положення щодо визначення основного  виду економічної  діяльності  підприємства: наказ Державного  комітету  статисти- ки України  від 14 грудня 2006 р. № 607 [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. — Режим  доступу: ttp://www.ukrstat.gov.ua/ edrpoy/mpvr.htm — 05.09.2008. — Заголовок з екрана.

35.   Осауленко,  А. Судьба статистики — быть всегда под прицелом  кри- тики [Електронний ресурс]  / А. Осауленко.  — Режим  доступу: http://www. ukrstat.gov.ua/coment/ — 09.01.2009. — Заголовок з екрана.

36.   Осауленко,  О. Г. Проект  «Розвиток системи державної  статистики для моніторингу  соціально-економічних перетворень  в Україні» та його зна- чення в подальшій  розбудові  національної статистики [Текст]  / О. Г. Осау- ленко // Статистика України. — 2004. — № 3. — С. 4–7.

37.   Осауленко,  О. Статистика потребує модернізації  [Текст] / О. Осау- ленко // Урядовий кур’єр. — 2006. — № 229. — 5 грудня.

38.   Осауленко,  О. Стратегія  розвитку статистики [Текст] / О. Осаулен- ко // Урядовий кур’єр. — 2007. — № 227. — 4 грудня.

39.   Пікало, В. Ф. Концептуальні підходи до оцінки фінансового резуль- тату в системі статистики підприємств [Текст] / В. Ф. Пікало // Статистика України. — 2006. — № 4. — С. 28–33.


 

40.   Погребняк,    М.   М.   Державна   економічна   статистика    Японії   / М. М. Погребняк // Формування ринкових  відносин  в Україні.  — 2005. —

№ 9. — С. 7–10.

41.   Про затвердження Положення про проведення  статистичних спо- стережень  та  надання  органами  державної  статистики послуг  на  платній основі: постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1659 [Текст] // Офіційний вісник України. — 2000. — № 45. — 24 листопада. — С.

82.

42.   Проблеми розвитку  регіональної  статистики в  Україні  [Текст]  / Ін-т регіональних  досліджень  НАН  України  ; НДІ  статистики Державного комітету  статистики України  ; ред. М. І. Долішній.  — Л.: НДІ  статистики Держкомстату України, 1997. — 96 с. — ISBN 95248-2-2.

43.   Програма   розвитку   системи   національних  рахунків   на  період  до

2010 року: постанова  Кабінету  Міністрів  України  від 7 квітня  2003 р. № 475 [Електронний ресурс]  / Державний комітет  статистики України.  — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/ — 05.09.2008. — Заголовок з екрана.

44.  Проект розвитку  системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних  перетворень   [Електронний  ресурс]   / Державний комітет  статистики України.  — Режим  доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ prsds/prsds_u/opus.htm — 20.10.2008. — Заголовок з екрана.

45.  Хомин, П. Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку [Текст] / П. Я. Хомин. — Т. 1: Економічна думка, 2004. — 288 с. — ISBN 966-654-134-3.

46.   Щодо  законодавчого  врегулювання  порядку   проведення   переві- рок органами державної статистики: лист Державного комітету статистики України від 10 жовтня 2001 р. № 02-2-5/55 [Текст] // Бухгалтерія. — № 48/2.

— 29.11.2001 р.

47.   Щодо  права  органів  державної  статистики накладати адміністра- тивне стягнення  за ненадання фінансової звітності [Текст]: лист Державного комітету статистики України  від 11 січня 2001 р. № 16-1-67 // Бухгалтер.  —

№ 32. — листопад 2001 р.


 

ДОДАТОК А

 

Основні  параметри системи статистичного обліку в Україні

Таблиця А.1

 

 

пор.

Назва параметра

 

Опис

1

Мета

Вивчення, узагальнення і контроль масових явищ, які мають загальнодержавний характер

2

Задачі

1)   визначення кількісних і якісних показників роботи суб’єктів господарювання;

2)   забезпечення належної якості, повноти та оперативності макроекономічної інформації;

3)   проведення макроекономічного  аналізу;

4)   інформаційна база державного управління;

5)   оцінка результатів державної економічної політики;

6)   проведення зіставлень між країнами відповідно до вимог міжнародних економіко-статистичних стандартів і рекомендацій

3

Принципи

1)   гласність;

2)   доступність і відкритість статистичної інформації;

3)   системність;

4)   комплексність;

5)   об’єктивність;

6)   повне висвітлення;

7)   періодичність;

8)   стратегічне планування

4

Об’єкт

Інформація, яка дає кількісну  характеристику масових явищ та процесів, що відбуваються в економічній, соціальній, куль- турній та інших сферах життя

5

Суб’єкти

1)   фізичні та юридичні особи;

2)   державні органи управління

6

Ресурсне забезпе- чення

1)   власні кошти підприємств;

2)   бюджетні кошти;

3)   цільові кошти Міжнародного банку реконструкції і розвитку та інших міжнародних організацій