ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

До програми  навчальної  дисципліни «Статистичний облік» вхо- дять чотири  теми, кожна з яких  є відокремленим змістовним  моду- лем. Вивчення  дисципліни планується відповідно  до логічної  побу- дови змісту модулів.

Всі теми навчальної програми дисципліни входять до одного про- грамного модуля, за яким може проводитися контроль у формі пись- мової роботи.

ВАРІАНТ 1

І. Дайте розгорнуту відповідь на питання

1. Визначення інформації. Її галузі і види.

2. Міжнародне співробітництво у галузі статистики.

3. Статистична звітність: види, вимоги, класифікація.

ІІ. Оберіть правильну відповідь

1. Суб’єктами інформаційних відносин є:

а) громадяни  України, юридичні особи, держава;

б) документована або публічно  оголошувана  інформація про події та явища  в галузі політики,  економіки,  культури,  охо- рони здоров’я, а також у соціальній,  екологічній,  міжнарод- ній та інших сферах;

в) громадяни України, юридичні особи, держава, інші держави, громадяни  і юридичні особи інших держав.

2. Персональні дані — це:

а) національність, освіта, сімейний  стан, кількість  дітей, іден- тифікаційний код, розмір заробітної плати;

б) національність, освіта, сімейний стан, кількість дітей, розмір заробітної плати, релігійність, стан здоров’я, адреса, дата на- родження і місце проживання;

в) національність, освіта, сімейний стан, релігійність,  стан здоров’я, адреса, дата і місце народження;

г) немає правильних відповідей.

3. У повідомленні  про проведення  перевірки зазначається:

а) посади, прізвища, імена та по батькові осіб, які здійснювати- муть перевірку, вид перевірки, програма перевірки;

б) посади, прізвища, імена та по батькові осіб, які здійснювати- муть перевірку,  вид перевірки,  програма  перевірки,  період, за який проводиться перевірка;

в) посади, прізвища, імена та по батькові осіб, які здійснювати- муть перевірку, вид перевірки, звітний  період, за який пере- віряються  дані, строки проведення  перевірки.

4. Показник  середньооблікової кількості   штатних   працівників використовується для:

а) оцінки зайнятості на мікрорівні  (підприємство);

б) визначення кількості зайнятих працівників за сферами  еко- номічної діяльності  та ведення спостереження за змінами мобільності робочої сили;

в) визначення умовної кількості  працівників (робочих  місць), що відпрацювали повний  робочий  день, яка  необхідна  для виконання встановленого (визначеного) підприємством об- сягу робіт (послуг);

г) визначення середнього  рівня  заробітної  плати  та інших се- редніх величин  у цілому  по підприємству, а також  аналізу ефективності використання робочої сили.

5. Оплата простоїв не з вини працівника належить  до:

а) інших виплат, що не належать до фонду оплати праці;

б) інших заохочувальних та компенсаційних виплат;

в) фонду основної заробітної плати;

г) фонду додаткової заробітної плати.

ІІІ. Розв’яжіть задачу

1. Підприємство з сезонним  характером  виробництва (цукро- вий завод)  почало працювати  у серпні і закінчило  у грудні того ж року. Середньооблікова кількість  штатних працівни- ків становила:

у серпні         – 538 осіб;

у вересні        – 1385 осіб; у жовтні         – 1408 осіб; у листопаді    – 901 особу; у грудні         – 383 особи.

Визначити:  середньооблікову кількість  штатних  працівників за рік.


2. Створене  підприємство почало працювати  з 23 жовтня.  Об- лікова кількість штатних працівників підприємства стано- вила:

23 жовтня — 51 особу;

24 жовтня — 51 особу;

25 жовтня — 52 особи;

26 жовтня — 54 особи;

27 жовтня (субота) — ?

28 жовтня (неділя) — ?

29 жовтня — 63 особи;

30 жовтня — 64 особи;

31 жовтня — 65 осіб. Визначити:

1) облікову кількість  штатних працівників 27 та 28 жовтня;

2) облікову кількість  штатних працівників за жовтень;

3) середньооблікову кількість  штатних працівників у жовтні.

 

ВАРІАНТ 2

 

І. Дайте розгорнуту відповідь на питання

1. Земська статистика.

2. Порядок  проведення  перевірок достовірності  статистичних да- них і звітності органами державної статистики.

3. Державні  статистичні класифікації (класифікатори): види  та напрямки використання.

ІІ. Оберіть правильну відповідь

1. Інформаційна продукція — це:

а) матеріалізований результат інформаційної діяльності, призначений для задоволення інформаційних потреб гро- мадян, державних  органів, підприємств,  установ і органі- зацій;

б) здійснення у визначеній  законом  формі  інформаційної ді- яльності  з доведення  інформаційної продукції  до спожива- чів з метою задоволення їх інформаційних потреб;

в) товар, призначений для задоволення інформаційних потреб громадян, державних  органів, підприємств,  установ і органі- зацій.


2. Інструкція зі статистики кількості працівників була розробле- на з метою:

а) одержання об’єктивної статистичної інформації щодо зайня- тості працівників;

б) одержання  об’єктивної  статистичної інформації  щодо роз- мірів оплати праці працівників;

в) одержання об’єктивної статистичної інформації щодо зайня- тості працівників та розмірів оплати їхньої праці.

3. Показник середньої  кількості  усіх  працівників в еквіваленті повної зайнятості використовується для:

а) оцінки зайнятості на мікрорівні  (підприємство);

б) визначення кількості зайнятих працівників за сферами  еко- номічної діяльності  та ведення спостереження за змінами мобільності робочої сили;

в) визначення умовної кількості  працівників (робочих  місць), що відпрацювали повний  робочий  день, яка  необхідна  для виконання встановленого (визначеного) підприємством об- сягу робіт (послуг);

г) визначення середнього  рівня  заробітної  плати  та інших се- редніх величин  у цілому по підприємству, а також аналіз ефективності використання робочої сили.

4. Об’єктами класифікації в КОПФГ є:

а) визначені  чинним  законодавством організаційно-правові форми юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів  (філій, представництв), а також фізичних  осіб-підприємців, які не мають статусу юридичної особи;

б) визначені  чинним  законодавством організаційно-правові форми юридичних  осіб та їх відокремлених підрозділів  (фі- лій, представництв);

в) центральні і місцеві органи виконавчої влади, громадські, са- моврядні організації, державні установи.

5. Оплата  праці  за час перебування у відрядженні відноситься до:

а) фонду додаткової заробітної плати;

б) фонду основної заробітної плати;

в) інших заохочувальних та компенсаційних виплат;


г) інших виплат, що не відносяться до фонду оплати праці.

ІІІ. Розв’яжіть задачу

1. Підприємство почало працювати  у березні. Середньооблікова кількість  штатних працівників становила:

у березні        – 390 осіб; у квітні          – 405 осіб; у травні          – 520 осіб; у червні         – 610 осіб.

Визначити:  середньооблікову кількість  штатних  працівників за період з початку року.

2.         Підприємство мало таку середньооблікову кількість штатних працівників:

у січні            – 320 осіб; у лютому       – 330 осіб; у березні        – 340 осіб; у квітні          – 350 осіб; у травні          – 350 осіб; у червні         – 380 осіб; у липні           – 390 осіб; у серпні         – 390 осіб; у вересні        – 390 осіб; у жовтні         – 410 осіб; у листопаді    – 420 осіб; у грудні         – 430 осіб.

Визначити:

1) середньооблікову кількість  штатних працівників за І квартал;

2) середньооблікову кількість  штатних працівників за І півріччя;

3) середньооблікову кількість  штатних працівників за 9 місяців;

4) середньооблікову кількість  штатних працівників за рік.