ВСТУП

Ціна належить до найважливіших економічних категорій, бо справляє неабиякий вплив на всі аспекти господарської діяль- ності кожного окремого підприємства і усієї країни в цілому. За допомогою ціни відшкодовуються витрати підприємства, які роз- поділяються на заробітну плату працівників, матеріали, оренду приміщень, сплату податків та ін. Ціна є орієнтиром для покупців при виборі товару для купівлі, за допомогою цін значною мірою регулюються зв’язки між попитом і пропозицією. Ціну найлегше змінити, але знайти й обґрунтувати її оптимальний, за певних біз- нес-умов, рівень – надзвичайно складне і неоднозначне завдання. Це, без перебільшення, – мистецтво, причому мистецтво управлін- ської діяльності.

Динамічний характер сучасної української економіки разом з недостатнім досвідом господарювання в умовах ринку викли- кає неабиякі труднощі у менеджерів компаній, відповідальних за цінову політику. Зазвичай ціну встановлюють інтуїтивно, або ж

«таку, як у всіх», не надто переймаючись питаннями її обґрунту- вання. Водночас теорія ціноутворення в ринкових умовах пропо- нує надзвичайно широкий спектр наукових методів встановлен- ня ціни та способів її зміни в бік підвищення чи зниження. Тож майбутнім спеціалістам в сфері управління вкрай необхідно бути озброєними потрібними знаннями і розуміти, як треба грамотно обирати та обґрунтовувати цінову стратегію компанії, як ефектив- но застосовувати різні методи аналізу чинників ціноутворення, як обрати з-поміж багатьох підходів до встановлення ціни саме той, який буде найкращим за наявних умов та обмежень, як доцільно будувати оперативну цінову політику з урахуванням економічної кон’юнктури, що схильна до постійних змін.

Зазначене зумовило логіку і структуру цього навчального посіб- ника. Він містить 6 розділів, в яких послідовно, згідно з сучасною методологією ринкового ціноутворення, викладено такі питання:


ВСТУП

•           місце політики ціноутворення в управлінській діяльності, засадничі моменти ціноутворення, базові підходи до вста- новлення ціни;

•           структурні компоненти ціни та види цін в сучасних умовах;

•           методи аналізу факторів ціноутворення та вибір оптималь- ної цінової стратегії;

•           визначення функції попиту на товар, вимірювання елас- тичності попиту;

•           особливості психологічного сприйняття цін споживачами;

•           система методів ціноутворення;

•           управління зміною цін і методологія аналізу фінансових на- слідків цінових змін;

•           встановлення цін з урахуванням взаємозв’язку між това- рами;

•           переваги і вади застосування ціноутворення зі знижками. Навчальний  посібник є  відображенням навчального  курсу

«Управління ціноутворенням», який читається автором студентам спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова. В ньому є значна кількість цифрових прикладів, питання для самоконтро- лю, а також задачі для самостійного розв’язку.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальнос- тей вищих навчальних закладів, викладачів економічних дисци- плін (зокрема маркетингу і менеджменту), а також фахівців-прак- тиків, діяльність яких пов’язана з встановленням цін на товари і які цікавляться питаннями ефективного ціноутворення в ринко- вих умовах.