5.11. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ БАГАТОВАРІАНТНОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ

В ідеалі компанія повинна мати уявлення про економічні на- слідки різних варіантів цінової поведінки і, порівнюючи їх між со- бою, вибирати найоптимальніше рішення. Для цього використо- вують графічний інструмент аналізу – побудову «кривої беззбитко- вих продажів».

Крива беззбиткових продажів – це лінія, котра описує зміни обсягів продажів, за яких зміни цін не призводять до ско- рочення обсягів маржинального прибутку, що його отримує фірма при попередньому рівні ціни. Криву будують на основі да- них про можливі зміни ціни, відповідні витрати й беззбитковий приріст обсягів продажів. Розглянемо методику розрахунків на прикладі.

Припустімо, що відома нам фірма розглядає діапазон змін по- чаткової ціни від –20% до +40%. Також відомо, що будь-яке збіль- шення обсягу виробництва порівняно з теперішнім рівнем викли- кає потребу придбання нового виробничого устаткування, яке ви- магає нових витрат у розмірі 3000 грн на кожні 500 од. приросту випуску. Використовуючи методику обчислення  потрібних для збереження маржинального прибутку обсягів нових продажів, складемо таблицю (табл. 5.15).


 

Таблиця 5.15. Розрахунок беззбиткового обсягу продажів при різних варіантах ціни

 

 

Зміна ціни,

%

 

Нова ціна, грн

 

Беззбитко- вий приріст продажу,

%

Беззбит- ковий приріст продажу, од.

 

Приріст постій- них ви- трат, грн

Приріст прода- жу для покриття приросту по- стійних витрат, од.

 

Сумарний беззбитко- вий обсяг продажу, од.

1

2

3

4

5

6

7

40

140

–50

–500

0

500

30

130

–42,86

–429

0

571

20

120

–33,33

–333

0

667

10

110

–20

–200

0

800

0

100

0

0

0

1000

–5

95

14,29

142

3000

85

1085

–10

90

33,33

333

3000

100

1100

–15

85

60

600

6000

240

1240

–20

80

100

1000

6000

300

1300

 

Для побудови кривої беззбиткових продажів використовують дані про ціни, які відкладають на осі ординат (стовпець 2 табл.

5.15), а також про сумарний беззбитковий обсяг випуску при кож- ній ціні, який відкладають на осі абсцис (стовпець 7 табл. 5.15). Лінія, зображена на рис. 5.22, дає змогу чітко побачити залеж- ність між різними змінами початкової ціни і тими змінами обсягів продажу, які потрібні (чи допустимі), щоб величина маржиналь- ного прибутку фірми залишилася такою самою і при новому рівні ціни. Точка відліку характеризує початковий рівень ціни й обсяг випуску компанії.

За допомогою кривої беззбиткових продажів неважко зрозумі- ти, що при зниженні ціни на 10% компанії потрібно довести що- річний обсяг продажів до 1100 од. З іншого боку, якщо ціна буде підвищена на 10%, то для збереження маржинального прибутку треба зберегти обсяг продажу на рівні 500 од. Трикутники, позна- чені як зони приросту прибутку, характеризують умови підвищен- ня початкового маржинального прибутку. Наприклад, якщо ціна знижена на 5%, а обсяг продажу виявився більшим, ніж це потріб- но для збереження покриття, то ясно, що фірма отримає додатко-


 

вий виграш (точка N). Якщо ж ціну понизили на 20%, а продано товарів було менше, ніж це потрібно для збереження покриття, то фірма зазнає збитків (точка М). Аналогічні міркування використо- вують і для ситуацій підвищення ціни.

Ціна, грн


 

140

100


+40%

+30%


+20%

+10%

Точка


-5%


Зони приросту прибутку

N


відліку

8


-10%

M


 

-15%   -20%


 

Q, од.

500      1000    1300

Рис. 5.22. Крива беззбиткових продажів при зниженні ціни

Крива беззбиткових продажів також дає ще одну цікаву мож- ливість для аналізу – вона дає змогу пов’язати можливості фірми й ринковий попит. Оскільки крива попиту показує залежність між рівнями цін і величинами попиту, які пред’являє ринок при цих рівнях цін, то її можна зобразити на тому самому графіку, що й криву беззбиткових продажів. Зіставлення кривих дозволяє більш обґрунтовано ухвалювати цінові рішення.

Наприклад, на рис. 5.23 можна побачити економічні наслід- ки змін цін в ситуації, коли ринковий попит еластичніший, ніж цього вимагає крива беззбитковості продажів. Це проявляється в тому, що крива попиту D є більш пологою, тобто одній і тій са- мій зміні цін увідповіднюється більша зміна величини продажу, ніж це потрібно для забезпечення беззбитковості цінових рішень. На основі цього доцільно коригувати цінові маневри фірми. Так, підвищення ціни для фірми стає неприпустимим, оскільки воно


 

призведе до скорочення обсягів продажу (ефект обсягу) більшою мірою, ніж зросте виторг через продаж товарів за вищими ціна- ми (ефект ціни). В результаті при спробі підвищити ціну фірма зі- ткнеться зі скороченням величини маржинального прибутку. Від- повідно, зона між кривою беззбиткових продажів і кривою попиту ліворуч точки відліку – це втрати фірми. Навпаки, зниження ціни для фірми, яка діє на такому ринку, стає дуже вигідним, оскіль- ки воно забезпечує приріст продажу, набагато більший, ніж по- трібно для збереження попередньої суми прибутку (забезпечення беззбитковості змін цін). Тому зона між кривою попиту і кривою беззбиткових продажів праворуч точки відліку позначена як «при- буток».

Ціна, грн


 

140


+40%

+30%


 

100


 

Втрати


+20%

+10%

Точка відліку


-5%

-10%


D

Прибуток


80        -15%


-20%


 


 

500      1000    1300

Рис. 5.23. Крива беззбиткових продажів і еластичний попит


Q, од.


 

Якщо фірма діє на ринку, де реальний попит менш еластичний, ніж цього потребує крива беззбиткових продажів (рис. 5.24), то ло- гіка її цінової політики кардинально змінюється. Оскільки попит D малоеластичний, то фірмі вигідно підвищувати ціни. Тоді кількість товарів, які вона продасть, скоротиться (ефект обсягу) меншою мі- рою, ніж зросте виторг від продажу кожної одиниці (ефект ціни). А зниження цін в такій ситуації категорично не рекомендується:


 

покупці відреагують на такий крок надто байдуже, і приріст обсягу збуту не окупить втрати виторгу з кожної одиниці товару.

Ціна, грн

D


140

100

80


 

+40%

+30%


Втрати

+20%

+10%

Точка відліку


-5%

-10%

-15%

-20%

Прибуток


 

Q, од.

500      1000    1300

Рис. 5.24. Крива беззбиткових продажів і нееластичний попит

Якщо поглянути на побудовані графіки під дещо іншою точкою зору, то можна побачити, що вони допомагають визначити:

•           мінімальну еластичність, яка дає змогу фірмі уникнути па- діння прибутку при тому чи іншому зниженні ціни;

•           максимальну еластичність, яка дає змогу фірмі уникнути падіння прибутку при тому чи іншому підвищенні ціни. Звичайно, щоб здійснити такий аналіз, треба чітко представ-

ляти криву попиту на ринку і знати еластичність попиту при змі-

нах ціни в той чи інший бік від рівня, що склався. В більшості ви- падків це малоймовірно, проте, щонайменше, приблизні оцінки отримати все ж таки можна. Так, менеджери зазвичай в змозі до- статнього достовірно оцінити, чи є еластичність попиту на їхньо- му ринку більшою або меншою, ніж це потрібно за умовами кривої беззбиткових продажів. А якщо ці експертні оцінки доповнити ре- зультатами спеціальних досліджень і розрахунків, то цілком мож- на забезпечити прийнятну точність і надійність висновків.


 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Якими є основні причини, за яких підприємства знижують ціни?

2.  Яким є вплив зміни ціни на прибуток, в порівнянні з інши- ми факторами?

3.  В чому полягає практичний зміст матриці цілей ціноутво- рення?

4.  Якими є умови застосування маржинального аналізу?

5.  Дайте означення ефекту ціни і ефекту обсягу.

6.  Що таке беззбиткова зміна продажу?

7.  Напишіть формулу розрахунку зміни продажу для збере- ження попереднього маржинального прибутку при зміні ціни.

8.  Як структура витрат впливає на фінансові результати ком- панії при зміні ціни?

9.  Як розраховують беззбитковий обсяг продажу при різних варіантах зміни ціни?

10. Як пов’язати криву беззбиткових продажів з еластичністю попиту?

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗКУ

1. Діяльність підприємства характеризується такими даними: ціна товару – 60 грн, питомі змінні витрати – 46 грн, постійні ви- трати підприємства – 80 тис. грн. Потрібно:

а)  розрахувати точку беззбитковості в натуральному та гро- шовому вираженні;

б)  визначити коефіцієнт маржинального прибутку;

в)  обчислити обсяг продаж, необхідний для досягнення при- бутку 30 тис. грн;

г)  визначити обсяг маржинального прибутку, що його отримає підприємство в разі виробництва 10 тис. одиниць товару.

2. Торговельна організація на наступний період діяльності за- планувала такі показники:


 

Показник

Значення

Кількість вироблених товарів, од. Відпускна ціна, грн

Дохід від продажу, грн Змінні витрати, грн Постійні витрати, грн

70 000

50

3500 000

2300 000

800 000

 

Потрібно визначити обсяг продаж, який забезпечить організа- ції беззбитковість, та зобразити графік беззбитковості.

3. Ціна одиниці товару – 25 грн, змінні витрати на одиницю –

9 грн. Постійні витрати підприємства на рік становлять 240 тис. грн, а операційний прибуток від продажу 26 тис. виробів стано- вить 176 тис. грн. Керівництво вважає величину операційного прибутку недостатньо високою, у зв’язку з чим аналітиками за- пропоновано розглянути кілька ситуацій, змодельованих з ураху- ванням можливостей підприємства та потреб ринку:

1)  ціна виробу збільшується на 8%, що призведе до зниження обсягу продажу на 6%;

2)  ціна зростає на 10%, що забезпечить ріст обсягу продажу на

15%;

3)  споживчі характеристики виробу покращуються, що при- зведе до зростання змінних витрат на 3 грн в розрахунку на один виріб, а також до підвищення ціни на 40% та знижен- ня продажу на 40%;

4)  проводиться агресивна рекламна кампанія з просування продукції підприємства, що потребує 150 тис. грн та дасть змогу збільшити обсяг продажу на 35%.

Потрібно для кожної ситуації (включаючи базисну) розраху- вати:

а)  точку беззбитковості в натуральному та грошовому вира- женні;

б)  величину маржинального прибутку;

в)  величину операційного прибутку;

г)  кількість проданих виробів, які безпосередньо забезпечу- ють прибуток.

4. Очікувані результати діяльності підприємства наведені в та- блиці. Враховуючи, що постійні витрати підприємства становлять

7000 грн, потрібно визначити:

а)  яку кількість моделей А і Б треба реалізувати, щоб забезпе- чити беззбитковість діяльності;


 

б)  як вплине на точку беззбитковості збільшення обсягу про- дажу моделі А на 100 од.,

в)  як вплине на точку беззбитковості збільшення постійних витрат на 10%.

Для кожного випадку навести графічну ілюстрацію.

 

Показник

Модель А

Модель Б

Кількість товарів, од.

400

600

Ціна продажу, грн

50

30

Середні змінні витрати, грн

25

20

Змінні витрати, грн

10 000

12 000

 

5. Аптека реалізує широкий спектр лікарських препаратів, які згруповано на 4 групи – А, Б, В і Г. Постійні витрати аптеки – 10 тис. грн, інші показники продажу наведено в таблиці:

 

Показник

А

Б

В

Г

Обсяг продаж, тис. грн

12

5

6

14

Змінні витрати, тис. грн

7

2

2

9

Маржинальний прибуток, тис. грн

5

3

4

5

 

Треба визначити стан рівноваги підприємства та накреслити графік беззбитковості.

6. Виробниче підприємство виготовляє лампи різної потужнос- ті: 40, 60 і 100 Вт. Вихідні дані про витрати та доходи підприємства наведено в таблиці. Планується, що наступного місяця структура реалізації буде такою: лампи 40 Вт – 13%, 60 Вт – 35%, 100 Вт –

52%. Требу визначити, скільки ламп кожного типу потрібно ви- готовити та реалізувати, щоб отримати запланований прибуток в розмірі 85 000 грн.

 

 

Показник

Типи ламп

40 Вт

60 Вт

100 Вт

Обсяг реалізації, од.

85 000

120 000

180 000

Змінні витрати на 1 од., грн

0,60

0,80

1,00

Ціна реалізації 1 од., грн

0,90

1,20

1,50

Постійні витрати, грн

85 500


 

7. Собівартість послуги з хімічного чищення одиниці виробу становить 20 грн, величина прибутку – 20% до собівартості, част- ка постійних витрат у собівартості – 75%. Підприємство, надаючи

1000 послуг щомісячно, передбачає у зв’язку з інфляцією підви- щити ціну на 5 грн. Як за цих умов зміниться обсяг виробництва? Відомо, що коефіцієнт прямої еластичності попиту за ціною в цій галузі дорівнює 1,874. Наскільки обґрунтованим є передбачуване підвищення ціни, якщо підприємство поставило завдання збере- ження прибутку на попередньому рівні?

8. Повні витрати фірми на одиницю виробу склали в поточно- му році 3500 грн. При розрахунку ціни фірма закладає коефіцієнт прибутковості (частку прибутку в ціні) 25%. В умовах інфляції спо- стерігається зростання витрат на 250 грн. Розрахуйте:

а) ціну в поточному році;

б) ціну, яка повністю відшкодовувала б витрати фірми і збере- гла б прибуток (на одиницю виробу) в попередньому розмірі;

в) ціну, яка не тільки б відшкодовувала витрати, а й забезпечи- ла коефіцієнт прибутковості 25%.

9. Повні витрати фірми на одиницю виробу склали в поточно- му році 2000 грн. При розрахунку ціни фірма закладає коефіцієнт прибутковості (частку прибутку в ціні) 25%. В умовах інфляції спо- стерігається зростання витрат на 500 грн. Розрахуйте:

а) ціну в поточному році;

б) ціну, яка повністю відшкодовувала б витрати фірми і збере- гла б прибуток (на одиницю виробу) в попередньому розмірі;

в) ціну, яка не тільки б відшкодовувала витрати, а й забезпечи- ла коефіцієнт прибутковості 25%.

10. Повні витрати фірми на одиницю виробу становлять у по- точному році 4000 грн. В умовах інфляції на наступний рік перед- бачено їхнє зростання на 430 грн. Зважаючи на те, що фірма при розрахунку ціни передбачає частку прибутку в ціні на рівні 30%, потрібно визначити:

а)  ціну в поточному році;

б)  ціну на наступний рік, яка б повністю відшкодувала витра- ти і зберегла прибуток на одиницю виробу на попередньому рівні;

в)  ціну на наступний рік, яка б повністю відшкодувала витра- ти і забезпечила планову рентабельність.


 

11. У таблиці представлені дані фірми з виробництва певного товару.

 

 

Показники

Значення

1

Собівартість одиниці, грн

3000

2

Прибуток від продажу одиниці, грн

400

3

Частка змінних витрат у повній собівартості за наявного обсягу ви- робництва

0,6

4

Обсяг виробництва тис. шт.

100

 

Фірма вирішує знизити ціну на 100 грн. За якого значення кое- фіцієнта цінової еластичності можливе збереження прибутку фір- ми на попередньому рівні?

12. Ціна модельної жіночої стрижки в перукарні становить 30 грн, з них витрати – 20 грн, прибуток – 10 грн і коефіцієнт при- бутковості надання послуги (відношення прибутку до ціни) – 33%. Очікується зростання витрат на 15 % у зв’язку з підвищенням та- рифів на електроенергію і рівня орендної плати. Розрахуйте ціну, яку треба встановити для збереження рівня прибутку та коефіці- єнта прибутковості реалізації послуги. На скільки скоротиться по- пит покупців, якщо коефіцієнт еластичності попиту за ціною ста- новить 1,959? Проаналізуйте отримані результати.

13. Є такі дані: щорічні постійні витрати підприємства – 50 000 грн; відпускна ціна одиниці продукції – 18 грн; змінні витрати на одиницю продукції –10 грн; поточний обсяг продажу – 8000 шт.; прийнятний діапазон обсягу виробництва – 4000 –12 000 шт. По- трібно визначити:

а)  прибуток підприємства при скороченні змінних витрат на

10% і постійних витрат на 5000 грн за умови, що поточний обсяг продажу залишиться таким самим;

б) відпускну ціну одиниці продукції, яку варто встановити для отримання прибутку в сумі 25 000 грн від продажу 8000 одиниць продукції;

в)  додатковий обсяг продажу, потрібний для покриття додат- кових постійних витрат у розмірі 10 000 грн, пов’язаних з розширенням виробництва.

14. Є такі дані: питома вага незмінної частини витрат – 25%; щорічні постійні витрати – 60 000 грн; ціна реалізації одиниці про- дукції – 20 грн; змінні витрати на одиницю продукції – 12 грн; по-


 

точний обсяг реалізації – 8200 шт.; прийнятний діапазон обсягів виробництва – 4500 –12 500 од. Визначте:

а) яким буде прибуток підприємства після скорочення змінних витрат на 10% і постійних витрат на 8000 грн за умови збе- реження поточного обсягу реалізації;

б)  яку ціну реалізації слід було б встановити для отримання прибутку у розмірі 28 000 грн від реалізації 8200 одиниць продукції;

в) який додатковий обсяг продажу потрібен для покриття до- даткових постійних витрат у розмірі 6000 грн, пов’язаних з розширенням виробництва.

15. Винна крамниця з поточним щотижневим збутом пива на рівні 400 од. визначає, скільки одиниць треба продавати для під- тримання поточного виторгу, якщо ціни на всі сорти пива будуть знижені на 5%. Початковий рівень цін прийняти за 100%.

16. Фірма «Телематика» реалізує свій товар за роздрібною ці- ною 28 грн і розглядає два варіанти нової ціни – 26 і 29 грн. Пито- мі змінні витрати становлять 18,21 грн. В минулому періоді попит становив 677 тис. од., хоча виробництво перебувало на рівні 520 тис. од. Виробничі потужності підприємства сягають 525 тис. од. Дослідження також показують, що еластичність попиту за ціною становить 2%. Дайте відповіді на такі запитання:

а)  наскільки треба підвищити обсяг продажу, щоб зберегти рентабельність при зниженні ціни до 26 грн? Дайте оцінку можливості й доцільності такого рішення;

б) наскільки можна знизити обсяг збуту, щоб за ціною 29 грн рентабельність не змінилася? Дайте оцінку і цього рішення.

17. Собівартість одиниці товару 2300 грн, прибуток від прода- жу – 150 грн, частка змінних витрат у повній собівартості за на- явного обсягу продажу – 0,8. Фірма зменшує ціну на 50 грн. За якої величини еластичності попиту прибуток буде збережений на по- передньому рівні і наскільки має зрости збут? Дайте відповіді на ці запитання, якби частка змінних витрат у повній собівартості ста- новила 0,2. Зіставте отримані результати.

18. Компанія розглядає можливості зміни ціни свого товару з метою вивчення фінансових наслідків. Потрібно заповнити про- пуски в таблиці, якщо діапазон зміни ціни становить від –20% до

+20% з кроком 10%.


 

 

Показники

Варіанти зміни ціни

А1

А2

А0

А3

А4

1. Ціна, грн

...

...

20

...

...

2. Зміна ціни порівняно з А0, %

...

...

...

...

...

3. Змінні витрати на 1 од., грн

12

12

12

12

12

4. Сума покриття (МП) у ціні 1 од., %

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

5. Відсоток МП за попередньої ціни А0, %

 

 

 

...

 

 

6. Постійні витрати, грн

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

7. Цільовий прибуток (МП), грн

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

8. Критичний обсяг продажу для досягнення  цільового прибутку, од.

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

9. Відсоток зміни збуту для збе- реження прибутку, %

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

10. Критичний виторг, грн

...

...

...

...

...

11. Зміна виторгу у порівнянні з

А0, %

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

12. Частка цільового прибутку у виторгу, %

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

 

19. Компанія «Смолоскип» випускає блокноти – щоденники. Річ- ний обсяг продажу – 6 000 шт., відпускна ціна – 12 грн за 1 шт., змін- ні витрати на 1 шт. – 6 грн, постійні витрати підприємства – 20 000 грн. Визначте обсяг маржинального прибутку, його величину в роз- рахунку на 1 блокнот й коефіцієнт маржинального прибутку.

Менеджери розглядають різні ситуації ринкового поведінки ком- панії «Смолоскип», у тому числі й наслідки зміни цін. Потрібно роз- глянути кожну з ситуацій і дати відповіді на поставлені запитання:

а)  Розглядається варіант зниження ціни на 10% заради збіль- шення обсягу продаж. Наскільки в цих умовах має зрости обсяг збуту (у % та шт.), щоб компенсувати 10%-е зниженні ціни? Використайте для розрахунку обидві формули (у від- носних та абсолютних вимірниках). Якою має бути елас- тичність попиту для досягнення цього обсягу? Якщо фірма передбачає, що наступного року може збільшити обсяг збу-

ту на 2000 шт. (за зниженої ціни), чи призведе це до збіль- шення маржинального прибутку? Якщо так, то який пито- мий і загальний маржинальний прибуток вона отримає?


 

б)  Фірма знайшла постачальника ресурсів (паперу), який про- понує свою продукцію за нижчою ціною, що дасть змогу скоротити змінні витрати з 6 до 5 грн на один блокнот. Як це відобразиться на беззбитковому обсягу продажу, якщо ціна залишиться зниженою? Розрахуйте достатній для збе- реження попереднього маржинального прибутку приріст обсягу продажу (у %, шт. і грн). Якими будуть нові питомий та загальний маржинальний прибуток?

в)  Фірма вирішує розширити власні виробничі потужності, що буде пов’язано з витратами 10 000 грн на закупівлю до- даткової виробничої установки. Скільки одиниць товару щомісячно потрібно продавати в цьому разі, щоб компенсу- вати приріст постійних витрат, якщо ціну передбачається залишити зниженою на 10%, а установка слугує 4 роки?

г)  Змоделюйте ситуацію, за якої компанії «Смолоскип» змінює ціну на ±10% і при цьому розглядає різні варіанти змін в об- сягах продажу. Якими будуть додаткові фінансові резуль- тати, якщо прогнозований щомісячний збут коливається в межах 40% з кроком 10% (товар є нормальним)? Побудуйте відповідні графіки.

д)  Змоделюйте ситуацію, за якої фірма знижує ціну на 10% і купує додаткову установку, амортизаційні відрахування на яку становлять 2500 грн щорічно і яка дає змогу виробля- ти максимально 2000 шт. блокнотів на місяць. Розгляньте варіанти отримання додаткового маржинального прибутку в діапазоні місячних продажів від 0 до 40% з кроком 10%. Проілюструйте рішення графічно.

20. Початкова ціна товару становить 12 000 грн, обсяг прода- жу – 100 000 од., повні витрати – 900 млн грн, співвідношення між постійними і змінними витратами – 20 : 80. Визначте, чи доцільно знижувати ціну товара на 1000 грн, якщо еластичність попиту за ціною – 1,5.

Підприємство щомісяця реалізує 100 автомобілів за ціною 170 тис. грн за одиницю. При цьому змінні витрати становлять 150 тис. грн за 1 од., а сума постійних – 1 млн. грн. На автомобільно- му ринку спостерігаються часті коливання цін. Визначте наслідки

10%-го підвищення і 10%-го зниження ціни автомобіля за умови, що обсяг продажу не змінюється, і результати занесіть в таблицю. Яким має стати обсяг продажу, щоб за нової ціни зберегти досяг- нутий прибуток (розглянути два варіанти зміни ціни)?


 

 

Показник (тис. грн)

Варіант ціни

 

Початкова ціна

Зростання ціни на 10%

Зменшення ціни на 10%

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

Ціна 1 автомобіля

...

...

...

Дохід від реалізації

...

100

...

100

...

100

Змінні витрати

...

...

...

...

...

...

Маржинальний прибуток

...

...

...

...

...

...

Постійні витрати

...

...

...

...

...

...

Прибуток

...

...

...

...

...

...

 

21. Визначте наслідки зниження ціни на товар для торгівель- ної організації, потрібну еластичність попиту для збереження прибутку, якщо відомо: до зниження ціни обсяг реалізації товару становив 50 тис. шт. за ціною 28 тис. грн за 1 шт., сукупні витрати

– 900 млн грн, в тому числі постійні – 400 млн грн. Прогнозоване зниження ціни – 4000 грн в розрахунку на 1 шт. Виробничі потуж- ності підприємства використовуються на 65%.

22. Магазин реалізує щорічно 1 млн. од. товару за середньою ціною 2500 грн. Показник еластичності попиту за ціною – 1,5. Со- бівартість виробництва товару – 2300 грн, співвідношення між по- стійними і змінними витратами – 20 : 80. Для збільшення обсягу продажу і виторгу магазин планує знизити ціну на 100 грн. Як це відобразиться на прибутку магазину? Які заходи варто здійснити, щоб обсяг прибутку зберігся на попередньому рівні?

23. За даними останніх місяців підприємство, що виробляє електричні млинки для кави, зауважує значне скорочення обсягів збуту. Їх продавали за ціною 25 грн за 1 од. Оскільки конкуренти за цей період ціни не змінювали, менеджер з маркетингу розмір- ковує, чи варто змінювати ціну Відділ маркетингових досліджень, аналізуючи вплив ціни на динаміку попиту, визначив еластич- ність попиту на електричні млинки для кави від ціни на рівні

–2,7%. Чи порадили б ви менеджеру прийняти рішення про зни- ження ціни на 3 грн за 1 од., якщо дотепер щомісяця у середньому продавалось 670 одиниць товару, змінні витрати на виробництво і продаж одного млинка для кави становлять 17 грн, а постійні ви- трати – 1275 грн на місяць? Треба, щоб балансовий прибуток сягав не менше, ніж 18% від обсягів продажу.