5.9. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИ ЄДИНОМУ ВАРІАНТІ ЗМІНИ ЦІНИ

Вище ми розглядали умови, за яких фірма зберігає свої фінансові досягнення. Проте у практиці менеджерів набагато більше цікавлять розрахунки прибутку для різних варіантів розвитку подій, оскільки невідомо, яким точно буде попит при новій ціні. Тому доцільно прора- хувати можливий прибуток в рамках певного діапазону прогнозова- них рівнів продажу (з урахуванням еластичності попиту), а потім об- рати прийнятний варіант поведінки. Цю задачу зручно вирішувати з використанням табличного і графічних прийомів, що буде показане на прикладі, який знову стосується нашої фірми.

Припустімо, що фірма збирається знизити ціну на 20% і роз- глядає різні сценарії приросту обсягу збуту (при різній еластич- ності попиту) – в діапазоні від 0 до 140% з кроком 20%.

Для кожного значення приросту обсягу продажу обчислюють такі показники:

•           значення еластичності попиту, %;

•           скорочення маржинального прибутку, викликане ефектом ціни, грн;


 

•           приріст маржинального прибутку, викликаний ефектом об- сягу, грн;

•           підсумковий приріст маржинального прибутку, грн. Звернімося до табл. 5.11, яка допомагає сформувати широке

уявлення про фінансові наслідки зниження ціни для фірми. Тепер не тільки чітко видно поріг, при якому маржинальний прибуток не зростає і не зменшується, а й стає зрозуміло, який конкретно до- датковий прибуток (збиток) отримає компанія, прийнявши те чи інше рішення. Для підвищення точності розрахунків корисно біль- ше диференціювати інтервали можливої зміни збуту (наприклад, використовувати крок в 5%).

Таблиця 5.11. Розрахунок маржинального прибутку при зниженні ціни для різних варіантів еластичності попиту

 

 

Варі- анти

 

Можливе збільшен- ня обсягу збуту,

%∆Q

 

Потрібна еластичність попиту, %

–(2):20%

 

Можливий приріст обсягу збу- ту ∆Q, од. (1000∙(2))

:100

Формування маржинального прибутку, грн

Скорочення МП за рахунок ефекту ціни з розрахунку на попередній обсяг продажу, грн

– (1000 од. ∙ 20 грн)

 

Приріст МП за рахунок ефекту об- сягу, грн

+ (20 ∙ (4))

 

Зміна маржиналь- ного прибут- ку ∆МП, грн (5) + (6)

1

2

3

4

5

6

7

1

0

0

–20000

0

-20000

2

20

–1

200

–20000

4000

–16000

3

40

–2

400

–20000

8000

–12000

4

60

–3

600

–20000

12000

–8000

5

80

–4

800

–20000

16000

–4000

6

100

–5

1000

–20000

20000

0

7

120

–6

1200

–20000

24000

4000

8

140

–7

1400

–20000

28000

8000

 

Табличний аналіз доповнимо графічним (рис. 5.18). На осі ор- динат відкладемо значення зміни маржинального прибутку ∆МП (стовпець 7), а на осі абсцис – можливий приріст обсягу збуту ∆Q (стовпець 4). Точка перетину лінії з горизонтальною віссю відпо- відає варіанту №6 – тут немає ані приросту, ані скорочення МП


 

порівняно з початковим рівнем. Це точка беззбиткового приросту продажу – Qбез. Ліворуч від неї розташована зона збитків – будь- який приріст обсягу збуту, який потрапляє до неї, при зниженні ціни на 20% викликає скорочення маржинального прибутку. Пра- воруч – зона прибутку, де компанія нарощує маржинальний при- буток. Двосічні стрілки показують величину прирістного збитку (прибутку) за конкретного приросту збуту.

∆МП,

грн


10 000

5000


 

Зона прибутку

Зона

 
Qбез


 


 

Зона збитків


500      1000    1500


 

∆Q, од.


 

10 000

-20 000

Рис. 5.18. Графік варіантів зміни МП при зниженні ціни

В аналогічний спосіб розраховують варіанти обсягів прода- жу й прибутку при підвищенні ціни на 20%. Проте при цьому слід пам’ятати, що відсоток зменшення прогнозних продажів не може перевищувати 100%. Для прикладу розглянемо діапазон збуту від

0 до 50% з кроком 5% (табл. 5.12).


 

Таблиця 5.12. Розрахунок маржинального прибутку при підвищенні ціни для різних варіантів еластичності попиту

 

 

Варі- анти

 

Можли- ве ско- рочення обсягу збуту,

%∆Q

 

Достатня еластич- ність по- питу, %

–(2):20%

 

Можливе скорочення обсягу збуту ∆Q, од.

1000∙(2)

:100

 

Досягнутий обсяг збуту, од.

Qнов= Qперв

– – ∆Q=

=1000– ∆Q

Формування маржинального при- бутку, грн

Збільшення МП за рахунок ефекту ціни, грн

+ (Qнов ∙20)

Скорочен- ня МП за рахунок ефекту обсягу, грн

–(40∙∆Q)

Зміна маржи- нального прибутку

∆МП, грн

(6)+(7)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

0

0

1000

20 000

0

20 000

2

5

–0,25

50

950

19 000

–2000

17 000

3

10

–0,5

100

900

18 000

–4000

14 000

4

15

–0,75

150

850

17 000

–6000

11 000

5

20

–1

200

800

16 000

–8000

8000

6

25

–1,25

250

750

15 000

–10 000

5000

7

30

–1,5

300

700

14 000

–12 000

2000

8

35

–1,75

350

650

13 000

–14 000

–1000

9

40

–2

400

600

12 000

–16 000

–4000

10

45

–2,25

450

550

11 000

–18 000

–7000

11

50

–2,5

500

500

10 000

–20 000

–10000

 

Рис. 5.19 ілюструє ситуацію підвищення ціни. Його будуємо аналогічно, як і рис. 5.18, проте на осі абсцис відкладаємо не при- ріст обсягу збуту, а його абсолютне скорочення. Точка Qбез має ко- ординати (333; 0). Це значення ми знайшли в п. 5.6, і воно озна- чає, що для збереження маржинального прибутку достатньо ско- ротити обсяг збуту на 33,3 %, тобто на 333 од. Ліворуч від точки Qбез  розташована зона приросту, а праворуч – зона втрат маржи- нального прибутку.


 

∆МП,

грн

20 000

15000


10000

5000


Зона

 
Зона прибутку


Qбез


 


 

-5 000

-10 000


100      200      300      400      500

Зона

 
Зона збитків


 

∆Q, од.


 

Рис. 5.19. Графік варіантів зміни МП при зниженні ціни