ЗМІСТ    

Вступ ........................................................................................... 6

Розділ 1. Економічна сутність ціни і методологія її визначення .................................................................... 8

1.1. Ціна як інструмент управління підприємством ................ 8

1.2. Методологічні засади ринкового ціноутворення ............. 14

1.3. Типи цінової політики компанії ...................................... 32

1.4. Систематизація моделей ціноутворення в сучасній ринковій економіці .......................................................... 35

Питання для самоконтролю .................................................. 44

Розділ 2. Система цін і теоретичні основи механізму ціноутворення ............................................................. 45

2.1. Склад і структура ціни .................................................... 45

2.2. Основи систематизації цін .............................................. 58

2.3. Співвідношення цілей ціноутворення з цілями підприємства ................................................................. 105

2.4. Класифікація факторів ціноутворення і методи їх

аналізу ........................................................................... 110

2.5. Стратегії ціноутворення ............................................... 115

Питання для самоконтролю ................................................ 140

Задачі для самостійного розв’язку ....................................... 140

Розділ 3. Аналіз попиту і оцінка його еластичності ............. 157

3.1. Значення попиту для ціноутворення і методичні

основи його визначення ................................................ 157

3.2. Цінова еластичність попиту: її види і способи

визначення .................................................................... 166

3.3. Застосування цінової еластичності попиту

в ціноутворенні .............................................................. 172

3.4. Перехресна еластичність попиту .................................. 175

3.5. Еластичність попиту за доходом ................................... 178

3.6. Прогнозування зміни попиту при зміні ціни ................. 180

3.7. Практичні способи визначення попиту і його цінової еластичності .................................................................. 182


ЗМІСТ

3.8. Особливості суб’єктивного сприйняття ціни

споживачами ................................................................. 201

Питання для самоконтролю ................................................ 213

Задачі для самостійного розв’язку ...................................... 213

Розділ 4. Методи ціноутворення ............................................ 220

4.1. Методи витратного ціноутворення

(методи «витрати плюс») ................................................. 220

4.2. Методи ціноутворення, які базуються на попиті ......... 241

4.3. Параметричні методи ціноутворення ........................... 258

4.4. Методи визначення цін з орієнтацією на конкуренцію .. 279

4.5. Методи ціноутворення з орієнтацією на максимальний прибуток.........................................................................290

4.6. Ціноутворення в умовах ризику і невизначеності ......... 297

Питання для самоконтролю ................................................. 306

Задачі для самостійного розв’язку ........................................ 307

Розділ 5. Зміна цін: причини і фінансові наслідки ............. 339

5.1. Причини і напрями зміни цін ....................................... 339

5.2. Реакції суб’єктів ринку на зміну цін ............................ 341

5.3. Вплив ціни на прибуток й обсяг збуту .......................... 346

5.4. Маржинальний аналіз – основний інструмент

для фінансового обґрунтування цінових рішень ........... 351

5.5. Методологія аналізу фінансових наслідків зміни цін .... 361

5.6. Розрахунок потрібної (достатньої) зміни обсягу продажу для збереження попереднього маржинального прибутку при зміні цін .................................................................. 366

5.7. Розрахунок потрібної (достатньої) зміни обсягу продажу для збереження попереднього маржинального прибутку при зміні цін і витрат ....................................... 374

5.8. Фінансовий аналіз цінової поведінки при пасивному ціноутворенні ............................................................... 378

5.9. Дослідження фінансових результатів при єдиному

варіанті зміни ціни ........................................................ 380

5.10. Дослідження фінансових результатів при єдиному варіанті зміни ціни і зміні постійних витрат .................. 384

5.11. Комплексний аналіз багатоваріантної цінової

політики ........................................................................ 391

Питання для самоконтролю ................................................ 396

Задачі для самостійного розв’язку ....................................... 396


ЗМІСТ

Розділ 6. Встановлення цін на взаємопов’язані товари

і нелінійне ціноутворення ..................................... 405

6.1. Форми взаємозалежності товарів ................................. 405

6.2. Загальні умови та цілі встановлення цін на

взаємозамінні товари (диференціація цін) ..................... 410

6.3. Метод цінових ліній ...................................................... 411

6.4. Економічне обґрунтування диференціації цін: два приклади ....................................................................... 414

6.5. Деякі підходи до встановлення ціни на взаємозалежні товари ........................................................................... 424

6.6. Ініціативна зміна цін на взаємозв’язані товари ............. 429

6.7. Пакетне ціноутворення: визначення, форми і правила використання ................................................................ 435

6.8. Обґрунтування пакетного ціноутворення ..................... 438

6.9. Економічні підстави для нелінійного ціноутворення .... 443

6.10. Знижки за кількість придбаного товару ...................... 447

Питання для самоконтролю ................................................ 459

Задачі для самостійного розв’язку ....................................... 459

Список літератури  .............................................................  474