4.6. ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ РИЗИКУ І НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Ухвалення цінових рішень зазвичай потребує вибору між різни- ми стратегіями і ускладнене тим, що особа, яка приймає рішення, має передбачити майбутні події, котрі можуть вплинути на очікува- ний результат. Ці події стосуються змін у внутрішньофірмових умо- вах діяльності, попиті, погодних умовах, політичній кон’юнктурі та ін. Деякі з них менеджери здатні контролювати, деякі взагалі не підлягають контролю і навіть прогнозуванню. Отже, стани особи, яка приймає рішення стосовно майбутньої ціни товару, класифіку- ють як стани визначеності, ризику й невизначеності. Відмін- ності між ними відображують різну міру знань менеджерів. Якщо уявити ці знання як лінію спектру, то на одному її кінці буде визна- ченість (повне знання), на іншому – невизначеність (повна відсут- ність знання), а між ними розташується ризик (часткове знання). Поточне розташування менеджера на лінії буде віддзеркалювати рівень визначеності у прийнятті цінового рішення.

Концепція визначеності – це такий стан знання, за якого ме- неджер заздалегідь має вичерпну інформацію про стан середови- ща, а відтак знає конкретний результат для кожної альтернативи.


 

На перший погляд здається, ніби така концепція є нереалістич- ною, проте існує чимало практичних ситу-ацій короткострокового характеру, коли менеджери володіють вичерпною інформацією. Проте це не є справедливим для довгострокового терміну, адже пе- редбачити значну кількість динамічних взає-мовпливів невідомих змінних, які нас цікавлять, можливо лише у виключних випадках.

Концепція ризику передбачає інформованість про один чи кілька результатів кожної альтернативи, а також ймовірність їх- нього настання. Інакше кажучи, менеджер має певне об’єктивне знання про середовище та здатен об’єктивно прогнозувати ймо- вірну сутність явищ та результат чи віддачу по кожній з можливих стратегій. Концепція невизначеності – це стан, за якого одна чи кілька альтернатив мають ряд можливих результатів, ймовірність яких невідома. Зазвичай такий стан має місце, якщо не існує на- дійних даних, на базі яких можна було б розрахувати ймовірності. Тому на відміну від ризику прийняття рішень в умовах невизна- ченість завжди є суб’єктивним: два спостерігачі, які розглядають певну ситуацію, ніколи не дадуть однаковий прогноз – надто не пе- редбачуваними є майбутні зміни.

Розроблення цінового рішення в умовах визначеності здійсню- ють за допомогою широкого кола методів встановлення ціни, які ми розглядали, – з орієнтацією на витрати, попит, конкуренцію та па-раметричних. Ціноутворення в умовах ризику й невизначенос- ті ґрунтується на різних економіко-математичних підходах, але кожен з них допомагає своєчасно вибрати оптимальний альтерна- тивний варіант ціни, який дає змогу послабити чи уникнути впли- ву ризику на фінансові результати. Розгля-немо їх докладніше.

Найчастіше аналіз цінових рішень здійснюють за допомогою теорії ігор, яка досліджує оптимальні стратегії в ситуаціях ігрово- го характеру, де перетинаються інтереси двох чи більше конку- руючих сторін, які мають різні цілі. Термінологія теорії ігор за- позичена зі спортивних і азартних ігор: її учасники називаються гравцями,  а оцінка результату гри – виграшем (програшем). В ролі гравців можуть виступати окремі особи, колективи людей або цілі організації (підприємства), що переслідують свої цілі. Якщо в грі стикаються інтереси двох гравців, то вона називається парною грою, а якщо більше – множинною грою.

Залежно від характеру виграшу розрізняють три типи ігор: з позитивною, негативною і нульовою сумою виграшу.


 

Гра з позитивною сумою виграшу – гра, в якій сам процес змагання приносить користь всім його учасникам. Інакше кажучи, така гра вигідна не лише переможцеві, а й тому, хто програв, оскіль- ки в будь-якому разі і він отримає щось позитивне для себе. Така модель лежить в основі спортивної і наукової діяльності. Тому чим довше продовжується така гра, тим більше виграш для гравців.

Гра з нульовою сумою виграшу – змагання, в якому сума ви- грашів всіх учасників дорівнює нулю. Простіше кажучи, один гра- вець виграє рівно стільки, скільки програє інший.

Гра з негативною сумою виграшу – вид змагальної діяль- ності, в якій всі учасники змушені нести витрати, але навіть пере- можець може отримати виграш менший, ніж його витрати. Така гра гарантує витрати, але не гарантує обов’язкового отримання вигоди – наприклад, війни, дуелі, трудові конфлікти та ін. Той, що програв, ніколи не отримає для себе жодного виграшу. Більш того, чим довше триває така гра, тим ймовірніше, що навіть переможець врешті-решт вирішить для себе, що розпочинати гру було не варто.

Цікаво, що ціноутворення в багатьох випадках є грою з нега- тивною сумою виграшу, особливо це проявляється в сфері цінової конкуренції компаній. Насправді, чим довше триває цінова конку- ренція і чим запекліший характер вона має, тим сильніше підри- вається цінність для конкуруючих фірм того ринку, за який вони борються. Цінова конкуренція може перетворитися на гру з пози- тивною сумою виграшу лише за виняткових обставин:

•           якщо попит на даний товар високоеластичний, і зниження цін породжує різке його збільшення;

•           якщо збільшення попиту веде до такого зростання прода- жу, що відповідне йому зростання ви-робництва породжує ефект масштабу, достатній для компенсації початкового падіння прибутковості через зниження ціни.

От чому цінової конкуренції краще уникати. Перш ніж вплута-

тися в цінову боротьбу, варто по-дивитися на неї з позицій гравця, який приречений зазнати втрат навіть у разі перемоги. У цьому сенсі для менеджерів і фахівців з ціноутворення корисною є логіка компромісу і здатність «перемагати у війнах, не вступаючи в них».

Водночас найбільш простою і теоретично розробленою грою є гра двох осіб з нульовою сумою, яка і буде об’єктом нашого вивчен- ня при ухваленні рішення про ціну.

Рішення задач такого типу  потребує визначення  кількос- ті гравців, правил гри, можливих стратегій поведінки гравців і


 

можливих виграшів гравців (негативний виграш розуміють як програш).

В задачах про ціноутворення в якості гравців найчастіше виді- ляють фірму, яка встановлює ціну, і споживачів, які реагують на неї своїм попитом. Стратегії, тобто дії гравців, можуть бути кінце- вими і нескінченними. При дослідженні кінцевої гри складають матриці виграшів, а нескінченної – функції виграшів. При цьому як виграш використовують прибуток (збитки) підприємства від встановлення тієї чи іншої ціни. Таким чином, менеджер розгля- дає всі можливі ціни, очікуваний від них прибуток і обирає най- більш прийнятну ціну.

Для ухвалення цінового рішення менеджер розглядає всі аль- тернативи і стани природи. Альтернатива – напрям дії або стратегія, яку може вибрати той, хто ухвалює рішення (можлива ціна). Стан природи – ситуація, на яку менеджер не може вплину- ти або його вплив обмежений (обсяг попиту, погодні умови та ін.). Зрештою вибирається та альтернатива, яка у поєднанні зі станом природи дасть оптимальний грошовий результат.

Якщо це ситуація ризику, то найбільш загальним критерієм вибору альтернативи є величина очікуваної цінності (вартості) того чи іншого варіанту. Якщо ситуація невизначеності – то про- цедура рішення ухвалюється на основі інших критеріїв.

Методика аналізу в будь-якому разі включає побудову платіж- ної матриці (платіжної таблиці, таблиці рішень). Платіжна ма- триця – таблиця, в лівій частині якої записують всі альтернативи (ціни), у верхній частині – стани природи (попит, погода, доходи та ін.), а в центрі розміщують значення очікуваного грошового ре- зультату (прибутку), відповідного кожному поєднанню альтерна- тиви і природи.

Розглянемо в якості прикладу умовне підприємство, яке є вироб- ником авторучок, що їх воно реалізує гуртом місцевому невелико- му універмагу. Змінні витрати на одну авторучку становлять 5 грн, місячні постійні витрати – 1500 грн. Менеджери розглядають три варіанти роздрібної ціни – 6, 8 і 10 грн. Дослідження показали, що попит на ручки в регіоні може коливатися в межах 1000 – 1600 од. щомісяця. Менеджерам невідомі ймовірності появи того чи іншого рівня попиту, а відтак ми маємо справу з станом невизначеності.

Залежно від можливих змін попиту, які визначені суб’єктивно (на основі експертних оцінок), розраховані варіанти прибутку, які представлені у вигляді платіжної матриці (табл. 4.32).


 

Таблиця 4.32. Платіжна  матриця для підприємства «Агрус»

 

Стратегії фірми

(ціни, грн)

Стратегії споживачів (обсяги попиту, од.)

1000

1200

1400

1600

S1 = 6

–500

–300

–100

100

S2 = 8

4500

2100

2700

3300

S3 = 10

3500

4500

5500

6500

 

Якби ми розглядали ситуацію в стані визначеності, то оперу- вали б тільки одним-єдиним станом попиту, а платіжна матриця була б зведена до одного стовпця. В таких умовах менеджер точно знав би, що віддача з’явиться лише тоді, якщо буде впроваджена конкретна стратегія, і йому достатньо було тільки обрати страте- гію з найбільшою віддачею.

У випадках, коли менеджери можуть визначити ймовірність досягнення тієї чи іншої величини попиту, тобто при аналізі ризи- ку, зручно користуватися замість платіжної матриці методом де- рева рішень. Дерево рішень – це графічне зображення процесу, де визначені альтернативи рішень, стани природи і відповідна ним ймовірність грошової віддачі для кожної комбінації альтернатив і станів природи. Зазвичай використовують такі позначення:

 – вузол рішення, з якого можна вибрати одну чи кілька аль- тернатив;

О – вузол стану природи, з якого може з’явитися один стан при- роди.

Якщо в завданні є один тип альтернативи і один тип стану при- роди, то зручніше користуватися платіжною матрицею, а якщо іс- нує два чи більше послідовних рішень, причому подальші рішення базуються на попередніх, то варто будувати дерево рішень.

Далі для кожного варіанту обчислюють показник очікуваної грошової віддачі (Expected Monetary Value – EMV) – суму можли- вих значень віддачі (прибутку), зважених на ймовірність їх до- сягнення. Цей показник являє собою очікувану цінність певного варіанту і обчислюється так:

EMV = ∑А Р ,

і   і


 

де  Аі – значення прибутку для і-го стану природи; Рі – ймовірність настання і-го стану природи.

З цієї формули очевидно, що прогнозована вартість призна- чення тієї чи іншої ціни являє собою середньозважену вартість, в якій у якості вагових коефіцієнтів використовують ймовірності віддачі. Таким чином, можна стверджувати, що якби стратегію ціни застосовували б багато разів при аналогічних варіантах, то можна було б розраховувати на отримання середньої віддачі, яка і дорівнює величині EMV.

Критерієм вибору альтернативної ціни виступає максимальне значення EMV.


 

Вузли рішень

1

Ціна = 6


1000 (0,1)

1200 (0,2)

1400 (0,2)

1600 (0,5)

1000 (0,2)


 

Точка рішення


Ціна = 8

2

Ціна = 10

3


 

1200 (0,2)

1400 (0,2)

1600 (0,4)

1000 (0,1)

1200 (0,3)

1400 (0,5)

1600 (0,1)


 

Рис. 4.30. Дерево рішень

Продовжимо приклад. Припустімо, менеджери не можуть точно визначити, яким буде майбутній попит на авторучки при кожній можливій ціні, проте можуть приблизно визначити ймо- вірність його досягнення. Проведемо аналіз за допомогою дерева рішень (рис. 4.30), на якому позначені варіанти обсягів продажу за кожної ціни та в дужках ймовірність їхнього досягнення.


 

Розрахуємо очікувану грошову віддачу (ЕМV) для кожного вузла: ЕМV(1) = –500 ∙ 0,1 – 300 ∙ 0,2 – 100 ∙ 0,2 + 100 ∙ 0,5 =

= –50 – 60 – 20 + 50 = –80 грн

ЕМV(2) = 1500 ∙ 0,2 + 2100 ∙ 0,2 + 2700 ∙ 0,2 + 3300 ∙ 0,4 =

= 300 + 420 + 540 + 1320 = 2580 грн

ЕМV(3) = 3500 ∙ 0,1 + 4500 ∙ 0,3 + 5500 ∙ 0,5 + 6500 ∙ 0,1 =

= 350 + 1350 + 2750 + 650 = 5100 грн

Найбільший прибуток обіцяє варіант 3, який передбачає вста- новлення ціни 10 грн.

Якби підприємство перебувало в стані невизначеності, і ймо- вірності попиту залежно від ціни були б невідомі, то при ухваленні рішення про ціну менеджерам варто було б орієнтуватися на мак- симінні стратегії, а також критерії Гурвіця й Севіджа.

Проведемо аналіз максимінних стратегій (табл. 4.33).

Таблиця 4.33. Застосування максимінних стратегій

 

Стратегії фірми (ціни, грн)

Стратегії споживачів

(обсяги попиту, од.)

Мінімум по рядках

Максимум по рядках

1000

1200

1400

1600

S1 = 6

–500

–300

–100

100

–500

100

S2 = 8

4500

2100

2700

3300

1500

3300

S3 = 10

3500

4500

5500

6500

3500

6500

Максимум по стовпцям

 

3500

 

4500

 

5500

 

6500

 

 

 

Підприємство може вибрати чотири стратегії:

1)  Максимізація максимальних результатів – найбільш оптимістичний прогноз, який обіцяє найкращий результат. Для цього знаходимо максимальні значення прибутку по рядках, з яких ясно, що найбільший прибуток 6500 грн до- сягається при виборі стратегії S3 – призначенні ціни 10 грн:

max (100, 3300, 6500) = 6500 грн.

Вибір стратегії, яка обіцяє надмірно оптимістичні результати, є недоцільним, адже прогноз може не здійснитися, і фірма зазнає збитків.

2) Максимізація мінімальних результатів (стратегія максиміна, або критерій Вальда) – вибір песимістичної


 

стратегії, яка обіцяє кращий з усіх найгірших результатів по кожній стратегії. Для цього розраховуємо мінімальні зна- чення прибутку по рядках і вибираємо з них максимальне:

max (–500, 1500, 3500) = 3500 грн.

Цей прибуток відповідає стратегії S3 (ціна 10 грн). Можна бути упевненим, що призначивши таку ціну, при будь-якій з умов кон’юнктури ринку чистий результат буде не гірший, ніж

3500 грн. Тому таку стратегію називають нижньою ціною гри, або максиміном. Максимінна стратегія є єдиною абсо- лютно надійною при ухваленні рішень в умовах невизначе- ності.

3) Мінімізація максимальних результатів (стратегія мінімакса) показує найгірший ре-зультат з усіх найкра- щих. Для цього по рядках підраховуємо максимальний при- буток і вибираємо з цих значень найменше:

min(100, 3300, 6500) = 100 грн.

Ця величина називається верхньою ціною гри, або мінімак- сом. Її використання забезпечує гарантований мінімальний при- буток з усіх максимальних результатів дії кожної стратегії. В на- шому прикладі це стратегія S1 (ціна 6 грн).

4)  Мінімізація мінімальних результатів – показує най- менший виграш (найбільшу втрату) з усіх можливих. Ви- бираємо найменше значення з мінімальних по рядках зна- чень:

min(–500, 1500, 3500) = –500 грн.

Якщо фірма прийме стратегію S1 і призначить ціну 6 грн, то вона має бути готова до того, що якщо попит виявиться найспри- ятливішим (1000 од.), вона зазнає збитків в розмірі 500 грн.

Остаточний вибір ціни здійснюється менеджером, виходячи із завдань компанії, її схильності до ризику, поточних показників прибутковості та ін.

Ще один критерій – критерій Гурвіця – дає змогу вибра- ти оптимальне рішення між двома крайнощами: максимаксною і максимінною стратегією, тобто між песимістичною оцінкою і надмірним оптимізмом. Ваговими факторами слугують при цьо- му коефіцієнт (ступінь) оптимізму х, який застосовують до мак- симаксної віддачі, та його доповнення  (1 – х), яке застосовують до максимінної віддачі. Тоді грошова віддача кожної стратегії дорівнює:


 

G = х ∙ Мах + (1 – х) ∙ Міn, де  Мах – значення максимуму по рядках, Міn – значення мінімуму по рядках.

Альтернатива (цінова стратегія) з найбільшою вартістю вели- чини G є оптимальною.

Значення коефіцієнту оптимізму перебуває в межах від 0 до 1, причому при х = 0, тобто при пе-симістичному настрої, отримуємо максимінну стратегію, а при х = 1, тобто налаштувавшись абсолю- тно оптимістично, – максимаксну. Отже, рішення, прийняте згід- но з критерієм Гурвиця, залежить від величина х, яка, своєю чер- гою, обумовлена власним відношенням менеджера, який приймає рішення, до ризику.

Так, якщо в нашому прикладі менеджер дотримується оптиміс- тичної оцінки попиту і вважає, що х = 0,7, тоді песимістична оцінка становитиме 1 – х = 1 – 0,7 = 0,3, а лінійні комбінації мінімального і максимального виграшів для кожної стратегії матимуть вигляд:

G1 = 0,7 ∙ 100 + 0,3 ∙ (–500) = – 80 грн (значення 100 і –500 виби- раємо по рядках як мінімальні і максимальні)

G2 = 0,7 ∙ 3300 + 0,3 ∙ 1500 = 2760 грн. G3 = 0,7 ∙ 6500 + 0,3 ∙ 3500 = 5600 грн. G = max (–80, 2760, 5600) = 5600 грн.

Таким чином, за критерієм Гурвіця найбільш раціональний ва- ріант ціни – 10 грн (стратегія S1).

Математична теорія ігор також пропонує скористатися кри- терієм мінімальних втрат (мінімізації ризику) – критерієм Се- віджа. Згідно з цим критерієм, потрібно обрати таку стратегію, за якої вели-чина втрат набуває мінімального значення в най- сприятливішій ситуації. Критерій Севіджа досліджує збитки, які являють собою втрати, що їх може зазнати підприємство від не- правильно прийнятого цінового рішення. Втрату вимірюють як різницю між максимально можливим виграшем при заданому стані природи і виграшу від обраної стратегії за того самого ста- ну природи.

Логіка розрахунку проста: якщо ми обрали стратегію, яка за- безпечує максимальну віддачу для певного стану природи в май- бутньому, то ми не рахуємо збитки. Але якщо ми обираємо будь- яку іншу стратегію, то втрата являє собою різницю між тим, що відбувається фактично, і тим, що можна було б отримати, ухва- ливши більш оптимальне рішення.


 

Таблиця 4.34. Матриця ризиків підприємства

 

Стратегії фірми

(ціни, грн)

Стратегії споживачів

(обсяги попиту, од.)

Максимум по рядках

1000

1200

1400

1600

S1 = 6

4000

4800

5600

6400

6400

S2 = 8

2000

2400

2800

3200

3200

S3 = 10

0

0

0

0

0

 

В нашому прикладі обчислимо максимальні значення прибут- ку по стовпцях і з них віднімемо значення прибутків, розташовані в центрі таблиці. В результаті отримаємо матрицю (табл. 4.34).

Наприклад, для стовпця, відповідного попиту 1000 од.:

3500 – (–500) = 4000

3500 – 1500 = 2000

3500 – 3500 = 0

За критерієм Севіджа мінімальні втрати забезпечує стратегія

S3, оскільки значення ризику тут мінімальне:

min r = min(6400, 3200, 0) = 0

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.  В чому полягає суть методів «витрати плюс»?

2.  Розкрийте переваги і недоліки методу встановлення ціни на основі змінних витрат.

3.  Як застосовують ефект досвіду при встановленні ціни?

4.  Розкрийте алгоритм встановлення ціни методом визначен- ня економічної цінності товару.

5.  В чому полягає метод PSM?

6.  За яких умов застосовують параметричні методи ціноутво- рення?

7.  В чому полягає метод питомої ціни?

8.  Якими є вади методу рангового оцінювання товару?

9.  Розкрийте суть і особливості тендерного ціноутворення.

10. Як встановлюють  ціну, орієнтуючись  на максимальний маржинальний прибуток?


 

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗКУ

1. Виробник холодильників планує результати діяльності на наступний рік, зазначені в таблиці. Потрібно розрахувати про- дажну ціну холодильника методами:

а)  повних витрат (повної собівартості);

б)  виробничих витрат (виробничої собівартості);

в)  змінних витрат;

г)  змінних виробничих витрат.

 

Обсяг виробництва, шт.

100

Виробничі витрати, грн:

 

– змінні

25 000

– постійні

10 000

Витрати на збут і управління (операційні), грн

 

– змінні

4 000

– постійні

2 000

Інвестований капітал, грн

85 000

Мінімальна прибутковість капіталу, %

25

Цільовий прибуток, грн (0,25 ∙ 85 000)

21 250

 

2. Торгівельна організація реалізує уроздріб автомобілі кла- су «люкс». Закупівельна ціна автомо-біля становить 150 тис. грн, кількість закуплених автомобілів – 60 од., тож загальні змінні ви- трати  становлять 9 млн. грн. Постійні витрати організації – 1,2 млн. грн. За даними бухгалтерського обліку активі компанії оціню- ються у 6,5 млн. грн. Зазвичай керівництво вважає прийнятною рентабельність активів на рівні 20%. Потрібно визначити цільо- вий прибуток організації та обґрунтувати роздрібну ціну автомо- біля методами змінних витрат і повної собівартості. Якими будуть довгострокова та короткострокова нижні межі ціни?

3. Компанія «Електрика» складає телефонні апарати з деталей, які вона закуповує у інших ор-ганізацій. Упродовж планового пе- ріоду очікують показники, занесені в таблицю. Загальна вартість активів становить 1 млн. грн, бажана рентабельність активів –

20%. Необхідно визначити:

а)  прогнозну величину загального прибутку;


 

б)  ціну продажу одного телефону методами повних витрат (по- вної собівартості); виробничих витрат (виробничої собівар- тості); змінних виробничих витрат.

 

 

 

Показник

Сумарні витра- ти на 1 000 телефонів, грн

 

Витрати на

1 телефон, грн

1

Змінні виробничі витрати:

– прямі матеріальні витрати

– прямі трудові витрати

– змінні загальновиробничі витрати

 

35 000

24 000

7 000

 

35

24

7

2

Разом змінні виробничі витрати

66 000

66

3

Постійні загальновиробничі витрати

28 000

28

4

Операційні витрати:

– витрати на збут

– адміністративні витрати

 

24 000

22 000

 

24

22

5

Разом операційні витрати

46 000

46

 

Разом

140 000

140

 

4. Вартість автобусу становить 200 тис. грн, він розрахований на пробіг 300 тис. км. Витрата палива – 25 л на 100 км пробігу, вар- тість палива – 5 грн за літр. Через кожні 40 тис. км потрібно замі- нювати колеса (6 коліс за 1200 грн кожне), а через кожні 150 тис. км – заміна двигуна (його вартість – 2 500 грн). Вміст автобуса – 30 пасажирів, кожен з яких в середньому проїжджає 5 км. Потрібно визначити довгострокову нижню межу ціни одного квитка за різ- них варіантів пробігу автобуса:

а) 40 тис. км;  б) 150 тис. км;            в) 300 тис. км.

5.   Фотолабораторія проявляє та друкує фотокартки. Апарат для друку коштує 7500 грн. Для кожних 4000 фотографій потрібен розчин для проявлення, вартість якого становить 1200 грн. Ре- монт апарата передбачено після друку кожних 40 000 фотографій. Вартість ремонту – 750 грн. Пачка фо-топаперу у 250 листків ко- штує 100 грн. Потрібно розрахувати мінімальну ціну однієї фото- картки за умови друку:

а) 1000 фотокарток;  б) 10 000 фотокарток;

в) 100 000 фотокарток.


 

6.  Компанія «Комфорт» планує до виробництва три типи пластмасових табуреток. Очікувані витрати на їхнє виготовлення наведені в таблиці:

 

Показник

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Разом

1

Прямі (виробничі) витра- ти, грн

 

200 000

 

50 000

 

48 000

 

298 000

2

Загальнофірмові витрати, грн

 

40 000

 

27 000

 

21 000

 

88 000

3

Собівартість виготовлення, грн (ряд. 1 + ряд. 2)

 

240 000

 

77 000

 

69 000

386 000

4

Обсяг виробництва, од.

4 000

2 600

2 500

9 100

5

Планова собівартість  однієї табуретки, грн (ряд. 3: ряд. 4)

 

60

 

29,6

 

27,6

 

 

Потрібно:

а) визначити нижню довгострокову межу ціни для кожного типу табуреток без урахування та з урахуванням ПДВ (20%);

б) розрахувати відпускні ціни табуреток методами повної собі- вартості та виробничих витрат, якщо очікувані прибутки станов- лять: для табуреток типу 1 – 45 000 грн, типу 2 – 16 000 грн, типу

3 – 14 000 грн;

в) скоригувати відпускні ціни табуреток з урахуванням ПДВ.

7.   Компанія «Здорове волосся» здійснює гуртову торгівлю засо- бами для догляду за волоссям, в тому числі шампунями. Компанія за- мовляє у постачальника товар великими партіями, що складаються з кількох товарних позицій. В таблиці наведена інформація про роз- міри поставок та закупівельні ціни на шампуні різних найменувань:

 

Найменування товару

Кількість, од.

Закупівельна ціна, грн

Сума витрат, грн

«Едельвейс»

6 000

8,5

51 000

«М’яке волосся»

2 500

9,0

22 500

«Місячна ніч»

4 500

5,3

23 850

«Анти–лупа»

8 000

12,1

96 800

«Сонячний блиск»

6 000

13,0

78 000

Разом

27 000

272 150


 

Відомо,           що       постійні          витрати          підприємства становлять

56 500 грн і охоплюють заробітну плату менеджерів та адміністра- ції, канцелярські витрати, плату за оренду приміщення та інші управлінські витрати. Підприємство розраховує на 20%-у рента- бельність витрат. Потрібно розподілити постійні витрати на кожну товарну групу пропорційно частці її вартості в загальній вартості замовлення та визначити ціну продажу кожного шампуню.

8.   Компанія виробляє олівці, фломастери й авторучки. Ви- трати на їхнє виготовлення наведені в таблиці (грн), а планова рентабельність становить 15% до витрат.

 

Показники

Товари

Разом

Олівці

Фломастери

Авторучки

1. Кількість одиниць

15 000

8 000

18 000

41 000

2. Змінні витрати, в тому числі:

– на заробітну плату ви- робничих робітників

– на матеріали

 

38 400

16 500

21 900

 

17 500

3 400

14 100

 

65 000

34 600

30 400

 

120 900

54 500

66 400

3. Постійні витрати, грн

52 000

 

Потрібно розрахувати ціну кожного з трьох виробів, викорис- товуючи три способи розподілу постійних витрат:

а)  пропорційно заробітній платі виробничих робітників;

б)  пропорційно витратам на матеріали;

в)         пропорційно змінним витратам.

Порівняйте отримані ціни. Як пояснити розкид їхніх значень?

9.   На основі даних таблиці потрібно виконати калькуляцію собівартості продукції та визначити ціни двох видів товарів, якщо рентабельність (до собівартості) становить 20 %. Сумарні непрямі витрати потрібно розподіляти пропорційно зарплаті виробничих робітників з нарахуваннями.

 

 

Показники, грн

 

Разом

Товар А (на 1 од.)

Товар В (на 1 од.)

1. Заробітна плата виробничих робочих (з відра- хуваннями на соціальні потреби)

10

6

4


 

2. Основні матеріали

7

4

3

3. Зарплата адміністративно-управлінського пер- соналу з відрахуваннями

6

4. Оренда приміщення

12

5. Електрична енергія на технологічні цілі

5

2

3

6. Електрична енергія на освітлення цеху

2

7. Амортизація устаткування

8

8. Інші витрати

10

 

10. Фабрика виготовляє конверти і реалізує їх за ціною 0,5 грн за штуку. Щомісячно продається 300 000 конвертів, проте виробничі потужності фабрики завантажені не повністю, і обсяг виробницт-ва може бути збільшений до 400 000 конвертів на мі- сяць. Витрати на один конверт представлено в таблиці. Фабрика отримала замовлення на виробництво додаткової партії конвертів

50 000 шт., але за ціною 0,38 грн за штуку. Чи варто керівництву приймати пропозицію? Якщо так, то який додатковий прибуток вона отримає?

 

Статті витрат

Значення

1

Прямі матеріальні витрати на один конверт, грн

0,25

2

Пряма заробітна плата, грн

0,10

3

Разом змінні витрати, грн

0,35

4

Постійні непрямі витрати, грн

0,05

Разом

0,40

 

11. Фірма реалізує товар за ціною 30 тис. грн за тонну при обсязі виробництва 1000 тонн. Надходить пропозиція про продаж додатко- во 200 т продукту за ціною 22 тис. грн за тонну. Необхідно оцінити доцільність ухвалення пропозиції, якщо прямі витрати становлять

20 тис. грн за 1 т, а сумарні непрямі (умовно постійні) витрати – 5 000 тис. грн в розрахунку на весь обсяг виробництва. Чи спроможеться фірма отримати додатковий прибуток? В якому розмірі?

12. Компанія  використовує  свої  виробничі  потужності  на

80% і випускає 1000 од. продукції. Повні витрати дорівнюють


 

100 тис. грн, рентабельність продукції – 20 %. Потрібно визначити інтер-вал ціни від беззбитковості до рентабельності на рівні 20 %.

13. Підприємство випускає три види продукції - А, Б і В, для яких відомо:

– обсяг виробництва товарів (одиниць):    А – 600, Б – 200, В – 100;

– виторг від реалізації продукції (тис. грн):           А – 150, Б – 400, В – 385;

– прямі витрати (тис. грн):   А – 70, Б – 150, В – 200;

– непрямі витрати (тис. грн):           380.

Потрібно визначити найбільш рентабельні види продукції по відношенню:

а) до повних витрат;

б) до прямих витрат.

14. Повні витрати фірми на одиницю виробу склали в поточно- му році 3000 грн. При розрахунку ціни фірма закладає коефіцієнт прибутковості (частку прибутку в ціні) 20 %. В умовах інфляції спо- стерігається зростання витрат на 200 грн. Потрібно розрахувати:

а)  ціну виробу в поточному році;

б)  ціну виробу, яка повністю відшкодовувала б витрати фірми і зберегла б прибуток (на одиницю виробу) в попередньому розмірі;

в)  ціну, яка не лише відшкодувала б витрати, а й забезпечила коефіцієнт прибутковості 20 %.

15. Фірма інвестувала у виробництво свого товару капітал у розмірі 240 000 грн та очікує на досягнення рентабельності 10%. При цьому змінні витрати на виготовлення товару становлять

1050 грн, а постійні витрати підприємства – 90 000 грн. Аналіз економічної кон’юнктури дав змогу сформулювати два сценарії розвитку ринку і прогнозу продаж товару:

•           песимістичний – продаж на рівні 90 000 шт.;

•           оптимістичний – продаж на рівні 150 000 шт.

Потрібно розрахувати граничну ціну, ціну беззбитковості і ці- льову ціну для товару за різних варіантів розвитку економічної кон’юнктури?


 

16. Компанія планує запустити у виробництво новий тип то- вару. Очікується, що середні змінні витрати становитимуть 35 грн, постійні витрати – 25 000 грн, у виробництво інвестовано 35

000 грн капіталу. Маркетологи визначили, що за песимістичними оцінками прогноз продаж становитиме 5 тис. од., за оптимістич- ними – 12 тис. од., а найімовірнішим є збут на рівні 8 тис. од. од. Для кожного варіанту потрібно визначити:

а)  яку граничну ціну можна встановити на новий товар (ко- роткостроковий ліміт ціни);

б)  чому дорівнює ціна беззбитковості;

в)  яка ціна здатна забезпечити рентабельність інвестованого капіталу на рівні 20%;

г)  яка ціна здатна забезпечити 25%-у рентабельність виторгу; д)  беручи до уваги мету – досягнення 25% рентабельності ви- торгу, розрахувати маржинальний прибуток на одиницю товару, сукупний маржинальний прибуток та валовий при-

буток при найімовірнішому прогнозі продажу.

17. Парфумерна фірма закупила і запустила в дію нове обладнан- ня для виробництва рідкого крему для рук, інвестувавши в це 410 тис грн. Продуктивність нового обладнання – 120 тис. флаконів крему на рік. Змінні витрати на одиницю продукції 1,35 грн, постійні витрати на виробництво і збут товару 69 600 грн на рік. Використовуючи метод надбавок, визначте ціну нового крему, якщо фірма хоче отримувати

22% прибутку від ціни продажу товару. Перевірте, чи буде виконана при цьому додаткова умова, висунута керівництвом фірми: отримува- ти щорічно не менше 15 % прибутку на інвестований капітал.

18. Фірма «Лотос», що виробляє світлотехнічну продукцію, за- пустила нову технологічну лінію для виробництва світильників, інвестувавши в неї 1,5 млн грн. Плановий випуск нової продукції

– 50 000 світильників на рік. Змінні витрати на одиницю продукції

12 грн. Постійні витрати на виробництво і збут продукції 320 тис грн на рік. Визначте ціну нового світильника:

а)  за умови, що ця фірма хоче встановити надбавку в розмірі 20%:

•           від собівартості товару;

•           від ціни його продажу;

б)  якщо фірма хоче отримувати 20% прибутку з інвестицій щорічно.


 

19. Підприємство виготовляє виріб А. Згідно з річним кошто- рисом:

– відпускна ціна одиниці продукції           20 грн

– змінні витрати на одиницю продукції    6 грн

– загальні постійні витрати             200 000 грн

– прибуток     250 000 грн

Рівень прибутку вважається неприйнятним, тому є альтерна- тивні пропозиції:

 

Пропозиція

Результат

Зменшити відпускну ціну на 15 %

Збільшення обсягу продаж на 8 %

Збільшити відпускну ціну на 10 %

Зменшення обсягу продаж на 5 %

 

Необхідно:

а)  визначити точку беззбитковості за даними кошторису;

б)  розрахувати за даними кошторису, на яку величину (у %) необхідно змінити відпускну ціну, щоб отримати прибуток у розмірі 350 000 грн;

в)  розрахувати річну суму прибутку по кожній пропозиції та обрати найвигіднішу

20. Підприємство «Кераміка», виходячи з 75%-го завантаження виробничих потужностей включило до своєї виробничої програми випуск керамічних тарілок у кількості 5000 штук на місяць. Повні витрати, розраховані на основі калькуляції собівартості, станови- ли 21 000 грн. Прийнятна норма окупності капіталу – 20%. Тарілки надходять до кінцевого споживача через гуртового та роздрібного продавця. Потрібно заповнити таблицю (націнки у відсотках окру- гляти до цілих чисел).

 

 

Суб’єкт

 

Показники

 

Сума на 1

од. виро- бу, грн

Націнка, %

 

до ціни

до по- вних витрат

Фірма

«Кераміка»

1. Повні витрати

2. Прибуток

3. Ціна підприємства

...

...

...

...

...


 

Гуртова організація

1. Витрати

2. Гуртова націнка

3. Гуртова ціна

...

...

...

23

...

Роздрібна організація

1. Витрати

2. Роздрібна націнка

3. Роздрібна ціна

...

...

...

...

23

 

21. Фірма прогнозує річний випуск нового виробу 40 000 од. Змінні витрати на 1 од. – 30 грн., постійні – 20 грн. Проект вимагає додаткового фінансування (кредиту) у розмірі 10 тис. грн, величи- на якого погашатиметься за рахунок прибутку при 20% річних. Якою має бути мінімальна ціна нового виробу?

22. Дано: постійні витрати підприємства 500 000 грн, середні змінні витрати 50 грн. Дайте відповіді на запитання:

а)  яким повинен бути обсяг беззбиткового виробництва при ринковій ціні 60 грн;

б)  якою має бути критична ціна, щоб покрити всі витрати, якщо на ринку виявлено попит у ро-змірі 25 000 од.;

в)  скільки одиниць товару потрібно продати за цією ціною для отримання цільового прибутку 100 000 грн;

г)  якою має бути  ціна для  отримання  цільового  прибутку

100 000 грн при прогнозованому обсязі виробництва 20 000 од.

23. Підприємство використовує ефект досвіду на рівні 80%. Витрати на першу одиницю виробу становили 10 грн. Потрібно:

а)  визначити рівняння кривої досвіду та зобразити її на графіку;

б)  обґрунтувати нижні межі відпускної ціни на партії виробів до 16 одиниць.

24. Ефект досвіду підприємства становить 70%. Витрати на першу тисячу виробів становили 20 000 грн. Потрібно:

а)  визначити рівняння кривої досвіду та зобразити її на гра- фіку;

б)  обґрунтувати нижні межі відпускної ціни на партії виробів до 8 тис. одиниць.

25. Підприємство використовує в ціноутворенні ефект досвіду і має інформацію про зниження кумулятивних витрат на одиницю продукції щодо автомобільних коліс (за роками випуску). Гуртова


 

ціна продажу колеса становить 140 грн. Собівартість виготовлення на другий рік становила 105 грн. З метою захоплення більшої част- ки ринку підприємство вирішує знизити ціну. Яку ціну слід було встановити у 3-му році випуску в розрахунку на 20%-у рентабель- ність? Як зміниться відповідь, якщо йдеться про 5-й рік випуску?

 

Роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Відсоток зниження витрат

 

100

 

86

 

84

 

79

 

76

 

72

 

68

 

64

 

62

 

26. Дані темпи зниження середніх кумулятивнх витрат на фільтри тонкої очистки за роками випуску. Фільтр марки «А» входить до пара- метричного ряду, для якого наведені ці дані, і продається на ринку за ціною 10 грн. З метою розширення ринку підприємство випрішує зни- зити ціну. Яку ціну варто встановити на цей фільтр, якщо виходити із витрат 4-го року випуску та у розрахунку на 20%-у рентабельність?

 

Роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Відсоток зниження витрат

 

100

 

88

 

82

 

78

 

75

 

72

 

70

 

69

 

69

 

27. Десять тижнів тому підприємство започаткувало вироб- ництво нового продукту і виробляє 100 од. щотижня. З бухгал- терських записів можна дізнатися, що питомі витрати упродовж усього часу були такими, як зазначено в таблиці. За допомогою електронних таблиць EXCEL потрібно:

а)  зобразити криву досвіду компанії і визначити її рівняння;

б)  розрахувати  питомі  витрати  при  обсязі  виробництва

2000 од., вважаючи усі фактори незмінними.

 

 

Тиждень

Сукупний обсяг виробництва, од.

Питомі витрати, грн

1

2

5

8

10

100

200

500

800

1000

12,51

10,01

7,46

6,41

5,97


 

28. Упродовж першого місяця питомі витрати на новий про- дукт становили 50 грн. Наприкінці першого місяця сукупний об- сяг виробництва подвоївся, ціни на ресурси залишилися постій- ними, і не проводилося жодних вдосконалень технологічного про- цесу. Проте витрати знизилися до 40 грн, оскільки персонал набув певного досвіду виробництва цього продукту. Якого зниження ви- трат варто очікувати наприкінці 3-го і 4-го місяців, вважаючи усі фактори незмінними?

29. Середня ринкова ціна пральної машини – 1500 грн, загаль- ні витрати на організацію її використання (доставка, монтаж та навчання покупця) становлять 80 грн. Упродовж 10-річного тер- міну використання машина потребуватиме близько 5 тис. грн. Конструкторський відділ компанії «Чистота на 100%» розробляє дві моделі пральної машини такого типу. Перша модель дає змогу знизити витрати на організацію використання до 40 грн, а експлу- атаційні витрати – до 3 тис. грн; друга – не заощаджує витрат по- купця, але дає змогу підвищити якість прання і продаватиметься за ціною 1700 грн. Потрібно розглянути різні варіанти ціни кожної моделі машини та надати рекомендації щодо цих варіантів.

30. Компанія «Чистота на 100%» розробила продукт «Сельвен», який сприяє пом’якшенню тканин при їхньому пранні та заощаджує пральний порошок на 20%. Продукт призначений для побу-тових пральних машин будь-якого типу. На 1 кг прального порошку достат- ньо застосовувати 200 г «Сельвену», щоб отримати бажаний ефект. Се- редньорічна витрата порошку для родини з чотирьох осіб становить 8 кг. Ціна 1 кг порошку – 7 грн. Яку максимальну ціну слід встановити на

1 кг продукту «Сельвен», щоб покупець не відчув грошової економії?

31. Споживач має вибір – встановити водяний лічильник чи сплачувати за воду виходячи з кількості осіб, що проживають у помешканні. Звісно, лічильник дозволить платити чітко за витра- чену воду, але він потребує значних витрат на придбання та вста- новлення. Відомо, що родина з трьох осіб в середньому за місяць витрачає не більше 6 куб. м холодної води, ціна 1 куб. м – 1,2 грн. Якщо лічильника немає, то одна людина щомісячно має сплачува- ти з розрахунку 3 куб. м води, незалежно від фактичного спожи- вання води. Потрібно визначити:


 

а)  яку ціну на лічильник варто встановити, щоб споживач не збільшив власні витрати на воду (виходячи з розрахунку на рік);

б)  чи за цієї ціни споживач отримає економію на другий рік;

в)  якою буде його сумарна економія за три роки, якщо на тре- тій рік потрібно перепломбувати лічильник та сплатити за це 70 грн?

32. Споживач має вибір – придбати газовий лічильник  чи сплачувати за газ, виходячи з площі помешкання. Відомо, що в середньому на приміщення 100 кв. м оплата за газ нарахову- ється за нормативом 100 куб. м газу на місяць, незалежно віж фактичного споживання. Тариф за  користування  газом  (за

1 куб. м газу) – 1 грош. од., фактичне споживання газу (в середньо- му за місяць) – 80 куб. м. Виробник лічильників хоче визначити ціну, яку слід встановити на лічильник, щоб не виросли витрати споживачів за споживання газу. Яку ціну варто йому встановити? Яку економію отримає споживач у перший рік? У другий?

33. За відсутності газового лічильника споживачі сплачують за газ виходячи з площі помешкання, яка в середньому становить

80 куб. м. Ціна з 1 куб. м – 0,5 грн. В середньому щомісячно спожи- вання газу сягає 60 куб. м. Якою має бути максимальна вартість газового лічильника та його встановлення за цих умов? З якого року споживач, встановивши лічильник, почне отримувати еко- номію? Визначте її величину за 5 років.

34. Фабрика «Морська хвиля» виробляє засоби догляду за шкі- рою. Наступного року керівництво  запроваджує у виробництво нову лінію зволожувального крему для обличчя. Для обґрунтуван- ня прийнятної ціни нового крему відділ маркетингу провів опиту- вання потенційних покупців – відвідувачів відділу косметики міс- цевого супермаркету. До опитування було залучено 150 жінок, які за віком становили цільовий сегмент компанії. Їм розповідали про якість майбутнього крему і пропонували 5 рівнів цін на нього. Від- повіді щодо максимально прийнятної ціни розподілилися так, як це показано в таблиці. Потрібно визначити:

а)  яку ціну слід встановити на новий крем, якщо мета компанії

– забезпечити швидке входження товару на ринок;


 

б)  яким буде оптимістичний проноз річного обсягу продаж, якщо в опитуванні брали участь 1% споживачів цільового ринку і компанія прогнозує, що в середньому обсяг купівлі однією особою становитиме 2 банки на рік.

 

Ціна, грн

15

20

25

30

35

Кількість відповідей, осіб

 

33

 

42

 

54

 

15

 

6

 

35. З метою визначення ціни на нову кавоварку фірма-вироб- ник провела тестування потенцій-них покупців. З переліку цін від

20 до 50 грн з кроком 5 грн їм пропонували обрати дві ціни, які сприймаються як надто висока і надто низька. Результати відпо- відей наведені в таблиці. Визначте оптимальну ціну методом PSM.

 

Ціна, грн

Нижній ліміт, %

Верхній ліміт, %

20

25

30

35

40

45

50

4

41

34

11

8

2

0

0

1

7

8

44

38

2

 

36. Компанія впроваджує у виробництво новий допоміжний агрегат для складання велосипедів. Покупці агрегатів – заводи з виробництва мобільної техніки (мотоциклів, велосипедів та ін.), кількість яких в даній місцевості становить 9. Компанія провела опитування агентів з продажу вказаних заводів методом трьох рів- нів ціни (П – прийнятні ціни; В – високі; Н – низькі). Отримано дані, зазначені в таблиці. Потрібно визначити середній діапазон прий- нятних, низьких та високих цін агрегату, підкріпивши відповідь графічно.

 

 

Заводи

Ціна, грн

8 000

8 400

8 800

9 200

9 600

10 000

1

Н

Н

П

П

П

П

2

Н

Н

П

П

П

В


 

3

Н

Н

П

П

В

В

4

Н

П

П

П

В

В

5

Н

Н

Н

П

П

В

6

П

П

П

В

В

В

7

П

П

В

В

В

В

8

Н

Н

П

В

В

В

9

Н

П

В

В

В

В

 

37. Потенційним покупцям пропонують анкету, яка містить такі питання:

•           Якби Ви вирішили купити товар X, то яку найвищу ціну го- тові заплатити?

•           Якою може бути, на Ваш погляд, найнижча ціна на товар X? Результати після обробки анкетних даних представлені в та-

блиці. Яку ціну слід встановити на даний товар?

 

Можливі ціни, грн

Покупці, для яких ціна є надто високою, %

Покупці, для яких ціна є надто низькою, %

7,49

0

5

7,99

0

27

8,49

2

48

8,99

15

13

9,49

46

6

9,99

34

1

10,49

3

0

 

38. Торгова фірма реалізує товар за ціною 30 грн/шт. Опиту- вання, проведене на замовлення фірми, дало змогу визначити, яким чином кількість щоденних купівель залежить від ймовірної ціни товару (див. таблицю). Яку ціну встановить фірма, якщо ме- неджери поставили за мету максимізацію доходу?

 

 

Ціна, грн

Кількість покупців, які придбали

1 шт.

2 шт.

3 шт.

4 шт.

20

90

75

55

30

30

80

65

45

20

40

65

50

30

5

50

45

30

10

0


 

39. Залежність  цін  та  двох  показників якості  паперу  для друку можуть  бути  представлені  у  вигляді  рівняння  регресії: Ц = –57 + 0,288Х1 + 0,75Х2, де Х1 – щільність 1 кв. м, Х2 – білизна, %. Якщо з’явився новий папір, що має щільність 110 г на кв. м і білиз- ну 80%, то якою має бути його ціна?

В

 
40. Регресійне рівняння залежності ціни відцентрового насоса моделі «А» від техніко-економічних параметрів має такий вигляд: РА = 395,60 + 205,7ХА, де ХА – подача води відцентровим насосом в м3/год. Якою буде розрахункова ціна насоса моделі «В», для якого Х  = 370м3/год.?

41. Фірма планує випуск нового електродвигуна потужністю

60 кВт. Скориставшись методом питомої ціни, визначте, яку ціну потрібно встановити на цей двигун, якщо у якості базового засто- сувати електродвигун вартістю 90 тис. грн і потужністю 10 кВт.

42. Визначите ціну на нову модель побутового комбайну для різки овочів, який замінює попередню модель. Головним техніч- ним параметром комбайну є його продуктивність (кг/година) при нарізці овочів, яка для старої моделі становила 200, а для нової – сягає 600 кг на годину. Гуртова ціна старого комбайну була вста- новлена на рівні 350 грн.

43. Потрібно  визначити  собівартість  товару,  якщо  відомо, що матеріальні витрати на його виробництво становлять 30 грн. Структура собівартості аналогічної продукції, що випускає це під- приємство, є такою: матеріальні витрати – 60%, заробітна плата

– 25%, інші витрати – 15%.

44. Потрібно визначити ціну виробництва нового приладу для вимірювання тиску, що замінює стару модель за ціною 120 грн. Сума матеріальних витрат – 50 грн, їхня питома вага в повній собівартос- ті – 45%. Норма окупності капіталовкладень задана на рівні 20%.

45. Потрібно на основі методу питомої ціни визначити гурто- ву ціну нового продукту – карбаміду з вмістом азоту 48%. Вихідна інформація про ціни і значення основного параметра виробу на- ведена в таблиці. Скоригуйте отриману ціну на коефіцієнт гальму- вання 0,93.


 

 

Гуртова ціна за 1 т, грн

Розмір основного параметру, %

 

Питома ціна, грн

350

335

315

311

305

40

42

43

45

46

8,75

7,98

7,33

6,91

6,63

 

46. Під час опитування були визначені інтегральні оцінки від- ношення споживачів до товару пе-вної марки. Ці оцінки, які пред- ставляють суму оцінок по окремим атрибутам товару з урахуван- ням вагів значущості цих атрибутів, для шести конкуруючих ма- рок мають такі значення: А1 = 1,05; А2 = 1,06; А3 = 1,08; А4 = 1,10; А5 = 0,96; А6 = 0,80. Середня ціна товару становить 60 грн. Визна- чите розрахункові ціни для кожної марки.

47. Для  товарної  групи  «металургійні  верстати»  розроблені шкали бальних оцінок основних па-раметрів. Один з видів цих верстатів прийнятий за базовий. Його ціна 10 тис. грн. Підприєм- ство освоює новий верстат цієї групи. Експертна оцінка основних параметрів базового верстата – 20 балів, нового – 26 балів. Визна- чте прийнятну ціну нового верстата.

48. Потрібно визначити ціни на подарункові косметичні набо- ри «Магія», «Сонячна мрія» і «Містерія», використовуючи метод роз- поділу 100 балів. Дані для аналізу наведені в таблиці. Середньо- ринкова ціна аналогічних наборів становить 70 грн.

 

Параметр якості

Коефіцієнт вагомості

«Магія», бали

«Сонячна мрія», бали

«Містерія», бали

Дизайн Декор Гармонійність Упаковка

0,35

0,25

0,3

0,1

40

33

30

45

35

33

45

30

25

33

25

25

 

49. Необхідно розрахувати відпускну ціну на новий автомобіль бальним методом за умови таких експертних оцінок основних па- раметрів якості:


 

 

Автомо- білі

Параметри

Комфортабельність

Надійність

Прохідність

 

Бали

Ваговий коефіцієнт

 

Бали

Ваговий коефіцієнт

 

Бали

Ваговий коефіцієнт

Базовий

45

0,2

70

0,4

80

0,4

Новий

50

0,2

83

0,4

80

0,4

 

Ціна базової моделі 135 000 грн.

50. Ціна базової моделі холодильника становить 1 800 грн. Не- обхідно визначити відпускну ціну на новий холодильник. У якості найважливіших властивостей вибрано чотири параметра холо- дильної камери, оцінки яких представлені в таблиці:

 

 

Моделі

Параметри

Енергоекономіч- ність

 

Розміри

Комфортабель- ність

 

Екологічність

 

Бали

Ваговий коефіці- єнт

 

Бали

Ваговий коефіці- єнт

 

Бали

Ваговий коефіці- єнт

 

Бали

Ваговий коефіці- єнт

Базовий

70

0,5

70

0,1

65

0,3

56

0,1

Новий

78

0,5

63

0,1

80

0,3

56

0,1

 

51. Було проведено оцінювання якості товарів А, В і С в порів- нянні з еталоном. Отримані результати представлені в таблиці:

 

Параметри

Товар А

Товар В

Товар С

Ціна, грн за 1 одиницю

720

780

Індивідуальні індекси якості в порівнянні з еталоном

0,88

0,82

0,91

 

Виконайте такі завдання:

а)  визначте, яку ціну варто запропонувати для товару А, по- слідовно приймаючи за базові товари В і С;

в)  припустімо, що на товар А встановлено ціну 800 грн, яка виявилася найбільш прийнятною для споживачів з погля- ду поєднання «ціна-якість». Проаналізуйте, наскільки об- ґрунтованими є ціни товарів В і С, і яке коригування до них треба застосувати.


 

52. Швейне підприємство «Альфа» розробило нову модель чо- ловічої демісезонної куртки. По-передні розрахунки показують, що фірма може запропонувати модель на місцевий ринок за ціною

2 500 грн. На ринку пропонуються аналогічні вироби фірми «Бета»

і «Гамма» за ціною, відповідно, 1900 і 2100 грн. В таблиці наведено:

•           перелік параметрів товару, що справляють вплив на попит;

•           важливість кожного параметра для споживачів;

•           оцінку параметрів товару власної фірми і товарів конкурую- чих фірм (за 10-бальною шкалою).

 

 

Параметри товару

Важливість (зна- чущість) параметра для спожи- вачів, %

Оцінка параметрів в балах

 

«Альфа»

 

«Бета»

 

«Гамма»

Якість матеріалу покриття

20

8

9

6

Якість підкладкового матеріалу

7

7

8

5

Якість фурнітури

12

10

5

6

Відповідність моді

23

10

8

7

Якість строчки

10

5

6

8

Якість обробки коміра

6

10

10

5

Наявність            вітронепроникного шару

 

22

 

10

 

 

Разом:

100

 

Потрібно:

а) розрахувати середньозважені індекси якості товарів;

б) прийнявши за еталон товар «Бета», визначити, чи може фір- ма «Альфа» сподіватися на реалізацію своєї продукції за за- планованою ціною, а також чи є обґрунтованою ціна товару

«Гамма».

53. Для оцінювання ринкового стану компанії X треба визначи- ти конкурентоспроможність її послуг. Сфера діяльності компанії – ресторанний бізнес. У якості конкурентів вибрано послуги компа- ній ресторанної галузі, з якими компанія X брала участь в тендері. Порівняння проводиться за найважливішими характеристиками послуг, визначених експертним шляхом під час проведення мар-


 

кетингового дослідження. Методика оцінки конкурентоспромож- ності послуг є такою: вибрані характе-ристики послуг компаній порівнюють з «ідеальною послугою», яка відповідає всім вимогам покупців. Кожна характеристика «ідеальної послуги» отримує ін- декс 100, а кожен параметр оцінюваних послуг – індекс 100, якщо повністю відповідає «ідеальній послузі», і менше 100, якщо не від- повідає. Узагальнення результатів містить таблиця:

 

 

Характеристика

 

Параметр «ідеальної послуги»

Значущість кожного параметра %

 

Смакові якості блюд

100 – «дуже смачно» (визнача- ють клієнти на фокус-групі)

 

20

Якість продуктів  і сировини

100 – «натуральна сировина»

15

Оновлювання меню

100 – щомісяця

5

 

Відповідність дизайну корпора- тивному стилю компанії

100 – повністю дотримано кор- поративний  стиль за допомогою дизайну інтер’єру та ін.

 

10

Можливість організації корпо- ративних свят

100 – завжди є можливість орга- нізації

 

15

 

Відстрочення платежу

100 – 100% відстрочення пла- тежу

 

20

Наявність всіх дозвільних документів і відповідність міжна- родним стандартам ISO 2000

 

100  — наявність  сертифікатів   і стандартів ISO 2000

 

15

Разом

100

100

 

Відома також оцінка конкурентоспроможності послуг компанії Х і послуг-конкурентів в порівнянні з «ідеальною послугою», яка представлена в таблиці:

 

 

Характеристика

Зважений індекс порівняно з еталоном, %

Компанія X

Компанія Y

Компанія Z

Смакові якості блюд

85

70

70

Якість продуктів  і сировини

100

100

80

Оновлювання меню

60

70

60

Відповідність  дизайну   корпора- тивному стилю компанії

 

100

 

70

 

100


 

Можливість організації корпора- тивних свят

 

100

 

70

 

100

Відстрочення платежу

50

80

50

Наявність  всіх дозвільних доку- ментів і відповідність міжнародним стандартам ISO 2000

 

50

 

50

 

100

 

Середні ціни послуг компаній X, Y, Z становлять 15 грн, 35 грн і

20 грн. Використовуючи комплексний бальний метод, треба здій- снити аналіз цінової політики послуг компанії X.

54. Упродовж 2009–2010 рр. відбулася стабілізація збуту на ринку судових вимірювальних пристроїв. Компанія «Маріна» одна з перших вдалася до вдосконалення пристроїв. Її мета – розши- рення частки ринку за рахунок розвитку диференціації цін. Для обґрунтування рівня цін проведено опитування покупців, під час якого було:

•           визначено показники якості (у фокус-групах з’ясовувалося, на які властивості товарів і послуг споживачі звертають увагу);

•           виявлено вагову оцінку показників якості (визначалося, які властивості товару покупці сприймають як найбільш важ- ливі);

•           оцінено конкурентів (проводилося анкетування, в якому споживачі оцінювали стан конкурентів за вибраними по- казниками);

•           виявлено переваги, пов’язані з ціною і якістю (покупців про- сили вказати найбільш привабли-ве співвідношення ціна/ якість, яке потім використовувалося для сегментування ринку).

Отримані дані стали підставою для складання такої таблиці:

 

 

Параметри

Значу- щість па- раметра,

%

Оцінка рівня параметрів, бал

 

«Марі- на»

 

«Бриз»

 

«Мрія»

 

«Вітри- ло»

Час впровадження

30

10

8

4

4

Надійність

20

9

10

7

7

Простота в роботі

10

8

10

8

9


 

Точність вимірювання

10

9

7

8

8

Узгодженість даних

10

10

7

6

7

Торгівельна марка

20

10

7

10

9

Ринкова ціна, грн

12 200

14 300

12 400

18 500

 

Потрібно обґрунтувати ціну пристрою фірми «Маріна» відносно решти товарів та оцінити додаткову (упущену) вигоду підприєм- ства від наявної ціни.

55. Розглядається питання ціноутворення на послуги Бізнес- центра. Вид діяльності – надання в оренду повністю мебльованих офісних приміщень з підведеними комунікаціями, організованою ін-фраструктурою і додатковими послугами. Основні приміщення – мебльовані офіси, переговорні кімнати, конференц-зали. Додаткові послуги – телекомунікації, секретарська і технічна підтримка, по- слуги кур’єрських служб, туристичних компаній, послуги з харчу- вання та ін. Бізнес-центр конкурує з трьома компаніями, що нада- ють схожі послуги. Після проведення опитування споживачів щодо якості послуг були отримані такі дані (за 10-бальною шкалою):

 

 

Основні параметри

Оцінка зна- чущості па- раметрів  для споживачів

 

Бізнес- центр

 

Конку- рент 1

 

Конку- рент 2

 

Конку- рент 3

1. Місце розташування

0,1

10

5

5

8

2. Інфраструктура

0,08

9

5

5

6

3. Комплексність надання по- слуг

 

0,04

 

10

 

6

 

5

 

6

4. Якість інтер’єру і меблів

0,04

9

5

5

6

5. Якість обслуговування

0,04

10

5

4

4

6. Гнучкість умов

0,08

9

8

7

6

7. Наявність  додаткових по- слуг

 

0,02

 

10

 

5

 

5

 

4

8. Якість телекомунікацій

0,05

9

7

6

7

9. Імідж торгівельної марки

0,05

10

4

2

4

10.   Співвідношення   ціна  /

якість

 

0,5

 

8

 

8

 

8

 

7

Ціна офісу на 2 робочих міс- ця, грн

 

 

10 000

 

7 500

 

4 500

 

6 000


 

Потрібно за допомогою методу рангового оцінювання розроби- ти рекомендації по ціноутворенню Бізнес-центра і оцінити цінову політику його конкурентів.

56. Акціонерне товариство «Нельс» розглядає питання про вхо- дження на ринок однієї з країн Дальнього Сходу з холодильниками марок «Сивіль» і «Зейн». Основним конкурентом вважаються холо- дильники марки «Лейла». Параметри якості холодильників і вар- тісні характеристики наведені в таблиці.

 

 

Параметр

 

Одиниці вимірювання

Марка холодильника

 

Коефіцієнт вагомості параметра,

%

 

«Сивіль»

 

«Зейн»

 

«Лейла»

1. Надійність (ресурс)

Тис. годин

130

100

130

30

2. Температура низько- температурного            відді- лення (НТВ)

–15

–12

–12

19

3. Місткість НТВ

Куб. дм

50

40

60

20

4. Дизайн

Бали за 10-баль- ною шкалою

6

4

5

15

5. Обсяг

л

280

250

240

16

6.Ціна придбання

дол.

1700

1400

1700

7.  Сумарні витрати за весь термін експлуатації

дол.

4500

6600

5000

 

Наскільки обґрунтованими є ціни нових холодильників? Дайте відповідь на це питання, викори-стовуючи метод рангових оцінок.

57. Підприємство ВАТ «Авто», що працює на ринку вантажних перевезень, оцінює конкуренто-спроможність своїх послуг. По- ставлено завдання визначити основні чинники, що впливають на по-пит, і скоригувати цінову політику. З’ясовано, що основними конкурентами підприємства є компанії «Блискавка» і «Вінд». Порів- няння проводилося за найбільш важливими характеристиками послуг, визначених в процесі опитування замовників – усього 74 організацій, що працюють з ВАТ «Авто» на договірних відносинах. Замовникам було запропоновано оцінити за 10-бальною систе- мою, які умови роботи з перевізником мають для них найбільше


 

значення при укладанні договору. Результати опитування пред- ставлені в таблиці:

 

Умови роботи

Кількість відповідей

Дотримання термінів виконання обсягу роботи (10 балів –

100% дотримання термінів)

 

592

Оперативність ухвалення заявки на техніку до виконання

(Надання техніки на об’єкт протягом години – 10 балів)

 

888

Можливість відстрочення платежу (10 балів – 100% від- строчення платежу)

 

1184

Надання додаткових пільг (10 балів – 100% знижка на по- слуги контрагентів)

 

296

 

На підставі цих даних було отримано інформацію про важли- вість кожного із вказаних параметрів:

•           дотримання термінів виконання обсягу роботи – 20%;

•           оперативність ухвалення заявки на техніку до виконання –

30%;

•           можливість відстрочення платежу – 40%;

•           надання додаткових пільг – 10%.

Оцінку конкурентоспроможності послуг підприємства і послуг- конкурентів в порівнянні з «ідеальною послугою» можна предста- вити так:

 

 

Індекси конкурентоспроможності в порівнянні з «ідеальною послугою»

«Авто»

«Блискавка»

«Вінд»

Дотримання термі- нів

 

50

 

90

 

80

Оперативність

75

70

90

Відстрочення            пла- тежу

 

100

 

80

 

80

Додаткові пільги

10

10

 

Потрібно оцінити обґрунтованість середнього тарифу підпри- ємства «Авто» в порівнянні з конкурентами, якщо він становить

1200 грн, а тарифи конкурентів – 1500 грн і 1700 грн, відповідно.

58. У таблиці представлені дані про ціни і значення основного параметра виробу.


 

 

 

Ціна, грн

Величина основного параметра, ум. од.

1

500,0

5

2

450,0

65

3

400,0

80

4

332,5

95

 

Використовуючи метод питомих показників, потрібно роз- рахувати ціну нового аналогічного виробу, що доповнює параме- тричний ряд і основний якісний параметр якого становить 105.

59. Фірма  придбає гуртом килимове покриття за ціною 25 грн за 1 кв. м та продає його уроздріб з надбавкою 30%, тобто по

32,5 грн за 1 кв. м. Маркетингові дослідження показали, що при цій ціні цінова еластичність попиту становить  –3,8. Чи є опти- мальною за таких умов роздрібна ціна?

60. Проведіть аналіз ціноутворення для фірми, яка розробляє оферту для участі в тендері. Об’єкт конкурсу – проект на надання послуг харчування під час проведення міжнародної конференції. Середні змінні витрати фірми на одну послугу становлять 50 грн. Фірма розглядає 5 варіантів цін, ймовірності отримання контрак- ту за кожною ціною зазначені в таблиці. Яку ціну слід запропону- вати, якщо мета фірми:

а) максимізація прибутку;

б) виживання в гострій конкурентній боротьбі.

 

 

Варіант

Можливий рівень ціни оферти, грн

Ймовірність виграшу торгів

1

2

3

4

5

100

90

80

70

60

0,18

0,23

0,35

0,44

0,52

 

61. Мерія оголосила  конкурс на ремонт фасадів своєї будів- лі. Фірма «Наш будинок», яка братиме участь в конкурсі, під- рахувала, що ремонт обійдеться їй в 600 000 грн. Аналіз пока- зав, що діапазон можливих цін конкурентів перебуває в межах


 

540 000 – 720 000 грн. Фірма вирішує розглянути можливі ціни в межах вказаного діапазону і визначити остаточну ціну оферти. Ґрунтуючись на даних таблиці, потрібно здійснити відповідні роз- рахунки і дати відповіді на такі питання:

а)  якою є нижня межа ціни фірми;

б)  яку ціну слід запропонувати, якщо ставиться мета: макси- мізувати прибуток; вижити за рахунок додаткового замов- лення?

 

Діапазон можливих цін, тис. грн.

Ймовірність отримання замовлення за даною ціною, %

540

555

570

585

600

615

630

645

660

675

690

705

720

100

95

90

76

59

34

18

5,4

1,6

0,2

0

0

0

 

62. Відомі функції попиту і витрат підприємства: Q = 800 – 4Р, ТС = 5000 + 20Q. Потрібно знайти ціну, яка б максимізувала вало- вий прибуток компанії. Яким за цієї ціни буде обсяг продажу?

63. Функція попиту компанії має вигляд Р = 4 – 4Q, функція су- купних витрат ТС = 75 + 2Q – 5Q2 . Потрібно визначити обсяг ви- робництва й ціну, які оптимізують результати діяльності компанії.

64. Функція попиту підприємства має вигляд Q = 75 – 0,5Р (тис. од.), функція сукупних витрат ТС = 10 + Q2  (тис. грн). Потрібно:

а)  визначити параметри оптимуму (обсяг виробництва, ціну й прибуток) підприємства;

б)  визначити, що з ними станеться, якщо постійні витрати зростуть на 50 тис. грн..

65. Функція ринкового попиту на продукцію монополіста має

вигляд  Р = 14 – 5Q, а функція його сукупних витрат ТС = 5 + 2Q.


 

Потрібно визначити величину прибутку і сукупного доходу фірми в умовах оптимуму.

66. Діяльність  підприємства характеризується такою систе- мою рівнянь: Qd = 200 – Р, ТС = 0,5 + 2Q, ТR = Q – Q2 . Визначте:

а)  обсяг виробництва і ціну, що забезпечують максимізацію прибутку, а також його величину;

б)  обсяг виробництва і ціну, що забезпечують максимізацію сукупного виторгу, а також відповідну величину прибутку.

67. Ринкове тестування нової продукції фармацевтичної фірми показало, що в умовах насиченої пропозиції попит на нові ліки є еластичний і значною мірою залежить від ціни їхнього продажу. В такій ситуації менеджери фірми вирішили використати модель ціноутворення, що базується на попиті. Проведені дослідження, під час яких ціна однієї упаковки нових ліків знижувалась від 4,92 до 3,52 грн, показали, що взаємозв’язок між ціною і попитом ви- значається рівнянням Q = 5613 – 8,83Р. Змінні витрати фірми на одиницю продукції становлять 2,12 грн, постійні витрати на ви- робництво і збут продукції за квартал – 2369 грн. Визначте:

а)  оптимальну ціну ліків, при якій фірма має максимальний поточний прибуток;

б)  рівень збуту, якого можна досягнути за такої ціни;

в)  прибуток, який отримає фірма з одиниці продукції (у відсо- тках до собівартості).

68. Для визначення ціни на новий товар парфумерна фірма

«Ліна» вирішила використати модель ціноутворення, що базуєть- ся на попиті. Було проведене ринкове тестування нових парфумів при різних рівнях цін у діапазоні від 8,6 грн до 4,1 грн. Обсяг збуту при тому зріс від 3280 одиниць до 6976 одиниць. Кореляційно-ре- гресійний аналіз показав, що взаємозв’язок між ціною і попитом визначає рівняння регресії Q = 9454 – 810Р. Постійні витрати фір- ми на виробництво і збут продукції 7450 грн за квартал, змінні ви- трати на одиницю продукції 3,7 грн. Визначте:

а)  оптимальну ціну товару методом максимізації поточного прибутку;

б)  рівень збуту, який відповідає оптимальній ціні;

в)  собівартість продукції при даному рівні виробництва і збуту;

г)  рівень критичного збуту при даній ціні, нижче якого фірма

не отримуватиме прибутків.


 

69. Виробник чайних сервізів впроваджує на ринок нову мо- дель, яка розрахована на 6 персон і включає чашки, блюдця, чай- ник та цукорницю. Маркетологи після проведення дослідження потенційних покупців дійшли висновку, що найпривабливішими цінами для споживачів є 180 та 200 грн. Проте яку ціну варто при- значити? Для відповіді на це питання були визначені варіанти обсягів продаж за кожної ціни та їхні ймовірності, які зазначені в таблиці. За допомогою розрахунку очікуваної грошової віддачі по- трібно допомогти маркетологам ухвалити остаточне рішення.

 

 

Очікуваний продаж, тис. грн

 

Ймовірність

 

Ціна 180 грн

100

250

300

450

0,2

0,3

0,3

0,2

 

Ціна 200 грн

200

250

300

0,3

0,3

0,4

 

70. Підприємство планує запропонувати ринку нову модель сканера, для якої характерна підвищена швидкість сканування. Маркетологи розглядають чотири варіанти ціни – 800, 900, 1000 і

1100 грн, для кожного з яких вони визначили прогнозований гро- шовий потік (чистий прибуток плюс амортизація) на найближчі два роки, залежно від стану ринкової кон’юнктури (таких станів 5

– максимально сприятливий, сприятливий, нормальний, неспри- ятливий, максимально несприятливий). Також суб’єктивно визна- чені ймовірності отримання такого потоку при кожному з станів. Скориставшись даними таблиці, потрібно побудувати дерево рі- шень і визначити оптимальну ціну на новий сканер.

 

 

Очікуваний грошовий потік, млн грн

 

Ймовірність

 

Ціна 800 грн

10

20

30

40

50

0,05

0,15

0,4

0,25

0,15


 

 

Ціна 900 грн

15

16

18

20

22

0,1

0,2

0,3

0,25

0,15

 

Ціна 1000 грн

14

16

19

20

23

0,2

0,2

0,15

0,25

0,2

 

Ціна 1100 грн

18

25

26

28

30

0,15

0,1

0,2

0,3

0,25

 

71. Підприємство має п’ять альтернатив  встановлення ціни нового товару – 3, 5, 7, 10 і 12 грн. Менеджери визначили варіан- ти попиту при кожній ціні, а також майбутні прибутки (тис. грн), хоча ймовірності отримання грошових результатів визначити не вдалося. За допомогою даних таблиці проведіть аналіз цінових рішень в умовах невизначеності та визначте оптимальну ціну за критеріями максиміну, Гурвиця і Севіджа. Менеджери дотриму- ються оптимістичної оцінки попиту на рівні 0,8.

 

 

Обсяги попиту, тис. од.

100

150

180

200

S1 = 3

6

6

6

4

S2 = 5

25

7

7

–15

S3 = 7

10

20

7

–1

S4 = 10

19

16

9

–2

S5 = 12

20

15

15

–3

 

Як зміниться відповідь, якщо після ґрунтовного аналізу попиту менеджерам вдалося визначити об’єктивну ймовірність досягнен- ня попиту: 20% – для 100 тис. од., 65% – для 150 тис. од., 10% – для

180 тис. од. і 5% – для 200 тис. од.?


 

72. Фірма має дані про можливі рівні попиту при різних рівнях цін, а також приблизні значення прибутків. Скориставшись дани- ми таблиці, обґрунтуйте оптимальну ціну. Які умови представлені в задачі – ризику, невизначеності чи визначеності?

 

 

Обсяги попиту, тис. од.

450

460

480

500

S1 = 15

11

15

9

6

S2 = 18

13

4

14

7

S3 = 20

10

10

10

10

S4 = 22

9

11

15

13

S5 = 25

8

3

7

5

 

73. Є такі дані про наслідки альтернативних цінових рішень стосовно телефонних апаратів, залежно від стану конкуренції

 

 

Очікуваний прибуток у тис. грн

(ймовірність його досягнення)

Конкуренція слабка

Конкуренція помірна

Конкуренція сильна

Ціна 300 грн

6000 (0,6)

700(0,3)

30(0,1)

Ціна 350 грн

1500(0,4)

1300(0,3)

200(0,3)

 

Ґрунтуючись на методах визначення оптимального рішення в умовах ризику, потрібно обґрунтувати найкращу ціну на теле- фони.

74. Підприємство вирішує, вкласти 350 000 грн у виробництво нового товару чи інвестувати їх в альтернативний проект з 10%-ю віддачею. На рисунку зображено дерево рішень підприємства, яке враховує стан ринкової конкуренції, ціну самого підприємства та можливі ціни конкурентів. Визначте, чи варто започатковувати виробництво нового товару чи відмовитись від нього, надавши пе- ревагу альтернативному проекту.


 


 

Ціна фірми

Висока


Рівень ціни конкурента, віддача у тис. грн, (ймовірність)

Висока  150 (0,4) Середня –50 (0,5)

Низька   –250 (0,1)


 

Відсутність збуту


Збут


Конкуренція

(0,8)

Відсутність конкуренції (0,2)


 

Сере

 
Серед- ня

Низь

 
Низька


 

Висока   200 (0,1)

Середня 100 (0,6) Низька   –100 (0,3)

Висока 150 (0,1) Середня 50 (0,2) Низька  –50 (0,7)

Висока 650

Середня 450

Низька  250


 

75. Експерти визначили три можливих рівня ціни на новий ви- ріб – оптимістичний (15 грн), нормальний (12 грн) і песимістичний (10 грн). Змінні витрати на одиницю виробу становлять 4 грн. На підставі даних таблиці потрібно побудувати дерево рішень і визна- чити оптимальну ціну, розрахувавши для цього очікувану грошову віддачу. У якості віддачі прийняти маржинальний прибуток.

 

 

Обсяг ви- торгу, тис. грн

Ймовірність досягнення виторгу

 

Ціна 15 грн

1000

1200

1300

0,2

0,6

0,2

 

Ціна 12 грн

1400

1500

1600

0,2

0,6

0,2


 


 

Ціна 10 грн


 

1700

1800

1850


0,2

0,6

0,2


 

76. Торгове підприємство має 500 нерозпроданих суконь, се- редня ціна яких становить 200 грн, а витрати на їхнє придбання у виробника — 120 грн. Підприємство знає, що товар зазнає впли- ву швидкої зміни моди і в майбутньому може не знайти покупців. Якщо його вчасно не продати, то це призведе до збільшення тор- гівельних витрат на підтримання товарних запасів. Підприємство вирішує знизити ціни, щоб забезпечити додатковий попит на сук- ні і вирішує розглянути 4 варіанти зниження ціни – на 20, 30, 40 і 50%. Коефіцієнти еластичності попиту на сукні фірми невідомі, але за даними спеціалізованої компанії, еластичність попиту на товари цього типу становлять 1,5; 2,33; 2 і 1,8 для зниження ціни, відповідно, на 20, 30, 40 і 50%. Потрібно визначити оптимальний розмір зниження ціни на сукні, за якого втрати торгівельного під- приємства будуть мінімальними. Оцінка оптимізму менеджменту дорівнює 0,8.