Метод ціноутворення – це конкретний спосіб, прийом, су- купність  послідовних  дій щодо  визначення  та  обґрунтування ціни конкретного товару. Існує чимало методів ціноутворення (рис. 4.1). Їхнє  розділення на групи є доволі умовним і залежить від того, який чинник домінує при визначенні ціни і, відповідно, з якого чинника розпочинається її обґрунтування. Наприклад, ме- тоди, що базуються на попиті, означають, що базову ціну товару встановлюють передусім на основі вивчення попиту споживачів, на витратах – на базі розрахунку середніх витрат, на конкуренції – з урахуванням цін конкурентів і т.д.

Отримана в результаті застосування будь-якого методу ціна не обов’язково є кінцевою, у багатьох випадках вона потребує до- даткового коригування, зокрема до неї можуть бути застосовані інші методи ціноутворення. Інакше кажучи, така ціна є базисною, або базовою. Приміром, ціна, визначена на основі попиту, може бути скоригована за допомогою методів взаємозв’язаного ціноут- ворення та методів, що ґрунтуються на конкуренції. Крім того, її обов’язково потрібно зіставити з витратами і перевірити на при- бутковість. Досить часто ціну визначають водночас кількома ме- тодами, а потім здійснюють вибір остаточної ціни.

Загалом застосування методів ціноутворення – процес дуже індивідуальний, який залежить від багатьох факторів (мети ком- панії, професіоналізму та інформованості менеджерів, ринкової ситуації тощо), тому в цій сфері формулювання будь-яких конкрет- них рекомендацій неможливе.


 


Методи витратного ціноутворення («ви- трати плюс»)

• Метод повних витрат

(повної собівартості)

• Метод виробничих витрат (виробничої со- бівартості)

• Метод змінних витрат

• Метод змінних вироб- ничих витрат

• Ціноутворення на основі кривої досвіду


Методи ціноутворення, що ґрунтуються на попиті

• Метод визначення економіч- ної цінності товару для покупця

• Метод максимально при- йнятної ціни

• Метод PSM

• Метод трьох рівнів ціни

• Метод вивчення намірів про купівлю

• Метод опитування експертів з визначенням їхніх само- оцінок


Методи ціноутворення з орієнтацією

на конкуренцію

• Метод орієнтації на поточні ціни

• Метод проходження за ціновим лідером

• Тендерне ціноутворення (метод запечатаного конверта)

• Метод аналізу цінового позиці- ювання

• Метод встановлення ціни на осно- ві коефіцієнта ринкової сили

• Метод ціноутворення на основі цінових класів


 


Ціноутворення з орієнтацією

на максимальний прибуток

• Встановлення ціни, яка максимізує валовий прибуток

• Встановлення ціни, яка максимізує маржи- нальний прибуток (суму покриття)


ОСНОВНІ МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ


Ціноутворення в умовах:

• Ризику

• Невизначеності


 

Параметричні методи

• Агрегатний метод

• Метод структурної аналогії

• Метод  кореляційно-регресійного аналізу

• Метод питомої ціни

• Простий бальний метод

• Бальний метод з урахуванням ваго- вих індексів

• Метод розподілу 100 балів

• Метод рангового оцінювання пара- метрів товару

• Комплексний бальний метод з вико- ристанням товару-еталону

Рис. 4.1. Основні методи встановлення ціни