3.8. ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТИВНОГО СПРИЙНЯТТЯ ЦІНИ СПОЖИВАЧАМИ


 

Ціна з погляду ви- робника і спожи- вача


Сприйняття ціни товару його вироб- никами і споживачами ніколи не збіга- ється. Так, з погляду виробника, будь-яка ціна – це структура, показана на рис.

3.23.  Виробник  усвідомлює  наявність


нижньої і верхньої її меж. Нижня межа ціни визначається витра- тами власного виробництва. Є дві межі собівартості: перша вихо- дить з повних витрат, друга – з прямих витрат. Верхня межа ціни визначається конкуренцією і попитом. Розрізняють три верхні межі: перша охоплює повні витрати і величину нормальної серед- ньогалузевого прибутку; другу визначає унікальністю товару; тре- тя виходить з ціни найбагатшого покупця.

Інакше виглядає сприйняття цін споживачами: воно зазви- чай набагато складніше. Розвиток сучасного підприємництва на нинішньому етапі увійшов до такої фази, що саме споживачів вважають найважливішою силою, що впливає на рівні цін, тому їхня кількість, структура і поведінка мають ключове значення для цінової політики продавця, навіть якщо він належить до розряду монополіста і має значну ринкову силу. Дотепер у практиці ціноут- ворення використовували побудовані в мікроекономіці спеціальні поведінкові моделі, що ґрунтуються на раціональності поведінки


покупців. Єдиним цільовим мотивом споживача вважали максимі- зацію споживчого корисного ефекту. Проте сучасні розробки і до- слідження в цій області дедалі більше доводять недосконалість, а часто і неспроможність багатьох постулатів. Зокрема з’ясувалося, що покупці досить часто при виборі товару і ціни ігнорують прин- цип оптимізації і діють спонтанно і емоційно. Наприклад, всупе- реч відомій «аксіомі» про прагнення до мінімізації витрат, покупці іноді взагалі не звертають уваги на ціну, чи, навпаки, надають їй надмірного значення.

 

 

Структура ціни

Ц І НА

Собівартість

Прибуток

 

Прямі витрати

 

Непрямі витрати

 

Нормальний (середньога- лузевий) при- буток

Додатковий прибуток

 

Ціни товарів

з унікальними властивостями

Ціна найбагат- шого по- купця

 

Нижня межа ціни (НМ)

НМ1

 

НМ2

 

 

 

 

 

 

 

Верхня межа ціни (ВМ)

 

 

ВМ1

 

ВМ2

 

ВМ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.23. Ціна з точки зору виробника

Через ці обставини, в теорію ціни дедалі частіше залучають нові моделі теорії поведінки, в яких розкриваються не тільки зв’язки «ціна – продажі», а й приховані мотиви поведінки покупців. В цих теоріях досліджують важкодоступні для вивчення аспекти людського сприйняття, відчуттів й оцінювань, на основі яких фор- мується відношення покупця до рівня ціни і товару. В більшості випадків продовжують виходити з того, що споживач прагне за найменшу ціну придбати найбільшу товарну цінність. Проте що таке з його точки зору «ціна» і «цінність»?


 

На думку покупця, ціна купівлі – це далеко не єдиний вид витрат на товар, що особливо сильно відчувається на прикладі товарів три- валого користування. Споживач прагне хоча б інтуїтивно вимірити сукупну вартість товару – всю суму витрат, прямо чи побічно пов’язаних з його придбанням. В сукупній вартості можуть бути присутніми і позитивні складові (витрати), і негативні (економія). Утворення сукупної вартості товару представлене на рис. 3.24.


 

СУКУПНА ВАРТІСТЬ ТОВАРУ


 Ціна купівлі

 Витрати на пошук товару

 Витрати на час купівлі

 Витрати на кредитування

=  Транспортні витрати     —

 Витрати на установку

 Експлуатаційні витрати

 Витрати на техобслуговування

 Витрати на запчастини і ремонт

 Витрати на утилізацію


 Знижки з ціни

   Доходи  від ліквідації

Е К О Н О М І Я


 

В И Т Р А Т И

Рис. 3.24. Формування сукупної вартості товару

Крім того, оскільки споживач отримує через купівлю товару певної споживчої цінності, то при порівнянні аналогічних товарів за критерієм «ціна – цінність» він обирає той товар, який приносить йому максимальну «очищену» вигоду – чисту споживчу цінність, яку обчислюють як різницю між сукупною вигодою від товару і су- купними витратами на його придбання і експлуатацію (рис. 3.25).


ЧИСТА СПОЖИВЧА ЦІННІСТЬ ТОВАРУ


Сукупна

=          споживча       —

цінність товару

для покупця


Сукупні витрати покупця


 

Рис. 3.25. Формування чистої споживчої цінності товару


 

Істотним недоліком представленої вище моделі є те, що вона діє тільки для добре інформованих покупців, які достатньо повно обізнані про властивості товару, можливості його використання, а також якщо їх турбує в першу чергу корисність товару. Це ха- рактерно для агентів з постачань крупних виробничих компаній, які займаються гуртовими закупівлями. Саме такі покупці доби- ваються оплати товару відповідно до його справжньої цінності. Проте відносно споживчих товарів розрахунок чистої споживчої цінності утруднений, і набагато частіше покупці орієнтуються на суб’єктивне сприйняття цін. Нижче розглянемо, які існують ефек- ти сприйняття ціни покупцями.


 

Сприйняття спо- живачами ціно- вих класів


Вивчення сприйняття покупцями цін є одним з ключових питань в теорії спо- живчої поведінки. Сприйняття ціни – це таке ухвалення інформації про ціни, за яко- го об’єктивно існуючі ціни і цінові сигнали


трансформуються на суб’єктивні цінові враження і в такому вигляді включаються в систему оцінок покупця. З складання окремих ефек- тів виникає підсумковий загальний ефект сприйняття рівня ціни, який потрібно досліджувати і враховувати в ціновій політиці фірми.

Сприйняття ціни – це її суб’єктивна оцінка покупцем. Вона за- лежить від особи споживача, його культурного рівня, величини отримуваного доходу, інформованості та ін. Люди розрізняються за силою чи інтенсивністю психологічних імпульсів, що формують споживчу оцінку, тому різні люди по-різному сприймають одні й ті самі ціни, що зрештою відбивається на обсязі продажів і прибутку.

Перший крок до вивчення купівельних відчуттів ціни – це до- слідження загального сприйняття товару як дорогого, нормаль- ного чи дешевого. Потім переходять до більш дробового ділення, що символізує ступінь дорожнечі чи дешевизни. Численні дослі- дження в цьому напрямі показали, що існують два типи порогових (рубіжних, граничних) значень ціни, за яких цінова оцінка товару стрибкоподібно змінюється, і, як наслідок, змінюється також і на- мір купити чи не купити товар.

Розрізняють абсолютні і відносні межі цін. Абсолютна верх- ня межа ціни означає готовність споживача до купівлі в майбут- ньому певної категорії товару чи товарної марки за деякою макси- мально допустимою ціною. Якщо фірма не враховує індивідуальну цінову готовність споживача, то виникає так званий споживчий


 

надлишок (рента споживача), тобто споживачі платять менше, ніж вони могли і були готові заплатити.

Абсолютна нижня межа ціни означає найнижчу ціну, яку покупець готовий заплатити за товар. Дуже важливо розуміти, що ця ціна в жодному разі не повинна дорівнювати нулю, оскільки за дуже низької ціни споживач починає сумніватися в товарі і взагалі відмовляється від купівлі. От чому будь-яка фірма, яка бере участь в ціновій конкуренції і знижує ціни, повинна бути готова довести, що зниження цін не пов’язане з якістю, інакше поріг буде пройде- ний і продажі впадуть.

Обсяг попиту


Тип товару

Дуже дешевий

Дешевий

Нормальний


 

Відносні цінові пороги

Ціна


 

Р1        Р2        Р3        Р4        Р5

Рис. 3.26. Відносні цінові пороги

Отже, абсолютні пороги окреслюють допустимий діапазон цін у зв’язку з товаром певної якості і властивостей. За межами верх- нього порогу споживач не може купити товар через недостатню платоспроможність, за межами нижнього порогу він не купує че- рез сумніви у якості.


 

Відносні межі ціни представляють функцію споживчої оцін- ки усередині цінового інтервалу між абсолютними порогами. Тоді мова йде про рівень, чи ступінь, прийнятності ціни. Приклад сприйняття відносних порогів представлений на рис. 3.26. Точ- на кількість відносних порогів не може бути визначена: вона зале- жить від типу товару, характеристик сегменту покупців та інших чинників.


 

Психологічні ефек- ти впливу цін на обсяг продажів


Як відомо, обсяг продажу як функція ціни може бути рівнянням простої ліній- ної залежності чи її нелінійною варіацією з відхиленнями за типом цінових порогів. В обох випадках залежність ціни від об-


сягу продажів зворотна. Проте часто можна створити такі умови, коли зростання цін, всупереч логіці, призводить до несподіваних змін попиту і виторгу. Розглянемо найцікавіші ефекти.

Обсяг

Q3

Q4


Q1, Q2


 

Ефект низької якості


 

Ефект високої якості


Ефект ціни


Ціна


Р1        Р2        Р3        Р4

Рис. 3.27. Крива рівня суб’єктивних цін і їхній вплив на обсяг збуту компанії

Крива рівня суб’єктивних цін. Суб’єктивне сприйняття цін виражається в тому, що покупці, змінюючи свій попит, прямо ви- значають динаміку кривої продажів компанії. Відома крива рівня


 

суб’єктивних цін, що показує, як змінюється обсяг збуту товару за різних цін (рис. 3.27). Вона демонструє три ефекти:

1)  ефект низької якості – якщо ціна товару потрапляє в діапазон Р1 – Р2, то обсяг збуту буде найнижчим: таку ціну більшість покупців вважатимуть неприйнятною в тому сен- сі, що для них вона автоматично свідчить про надзвичайно низьку якість товару;

2)  ефект високої якості – при зростанні ціни від Р2 до Р3 об- сяг продажів і виторг росте: покупці приймають товар, вва- жаючи його прийнятним з точки зору задоволення потреб і за рівнем витрат на купівлю;

3)  ефект ціни – після досягнення рівня ціни Р4 попит і виторг падають, причому інколи навіть нижче за початковий рі- вень: для більшої частини покупців така ціна виявляється дуже високою.

Обсяг продаж

Q1

Q3

Q2


 

Р1        Р2


Ціна


Рис. 3.28. Встановлення «непрямих» цін

Непрямі ціни. В ряді випадків за рекомендаціями психоло- гів нова ціна встановлюється «непрямо», тобто її прямо, жорстко, функціонально не пов’язують з поточними змінами обсягу про- дажів. Так, на рис. 3.28 чітко простежується тенденція: вища


 

ціна (Р2) спричинила зниження обсягу збуту. Здавалося б, варто понизити ціну, але менеджери можуть вчинити і навпаки, підви- щивши її до рівня Р3. Як показує практика ціноутворення, продажі при цьому можуть зрости, знову-таки унаслідок психологічного сприйняття покупців.

Ефект товарів класу «люкс» і товарів Гіфена. Як відомо, зростання цін на два типи товарів – вищої і нижчої категорії – при- зводить до підвищення обсягу збуту. У першому випадку це відбу- вається в результаті показної поведінки платоспроможних верств населення, а в другому – через побоювання малозабезпечених по- купців ще більшого зростання ціни (рис. 3.29).

Обсяг продаж

Q2

Q1


 

Р1        Р2


Ціна


 

Рис. 3.29. Зростання ціни на товари вищої і нижчої категорії

Незакруглені ціни. Знижуючи ціну, продавці часто встанов- люють її дещо нижче за кругле число, тобто роблять відступ від круглого числа, а не навпаки, до круглого числа. Крім того, чим вище абсолютна величина ціни, тим помітніше повинен бути від- ступ від круглого числа. Цю залежність попиту ілюструє рис. 3.30.

Якщо Р2 – кругла цифра, то повинна виконуватися нерівність, що показує отримання додаткового виторгу виробника:

(Р3 - P2) ∙ (Q3 – Q2) < (Р2 – Р1) ∙ (Q2 – Q1).


 

Зазначена нерівність ґрунтується на тому, що підвищення ціни з 29,9 до 30 грн викликає більше падіння попиту, ніж підвищення ціни з 30 до 31 грн. Чому? Ціна 29,9 грн сприймається в діапазоні

30 грн, на відміну від 31 грн, яка здається ближчою до 40 грн. При незакругленій ціні у покупця виникає відчуття, що він заощадив.

Обсяг продаж

Q1

Q2

Q3

Ціна

Р1=29,9           Р2 =30             Р3 =31

Рис. 3.30. Ефект незакруглених цін

Незакруглені ціни допомагають споживачам залишатися в своїх цінових уявленнях і водночас купувати дорожчий товар. По- купець, не готовий витратити, наприклад, 6 грн за авторучку, ви- тратить на неї 3,97 з такою ж вірогідністю, що й 2 грн, оскільки вона знаходиться в інтервалі цін, які він визначив для себе як при- йнятний (наприклад, від 1 до 4 грн).

Незакруглені ціни ефективніше використовуються у поєднанні з тактикою «приємні оку цифри», до яких належать 2, 3, 6, 8, 9, на відміну від 1, 4, 7.

Порядкові ефекти. «Ефект порядку» був виявлений амери- канськими психологами в середині 60-х рр.: двом групам випро- бовуваних показували однакові набори товарів з восьми товарних груп, причому одній групі – ціни в порядку убування, іншій – в по- рядку зростання.  Кожному респонденту пропонували оцінити,


 

наскільки занижена чи завищена ціна в кожній товарній групі. Без огляду на те, що обидві групи бачили один і той самий ціновий набір, респонденти показали різні результати. Ті, хто бачив ціни в спадному порядку, сформували вищі відносні ціни, ніж ті, хто ба- чив їх в зростаючому порядку. Мабуть, при формуванні відносних цін покупці приписують більшу вагу тим цінам, які вони побачили першими в ціновому ряду. «Ефект порядку» має величезного зна- чення для управління продажами. Цей прийом вже отримав свій термін – «продажі зверху вниз» і активно застосовується, напри- клад, в ріелтерському бізнесі і торгівлі автомобілями: продавці по- чинають показ товарів з верхівки цінового діапазону, навіть якщо покупець хоче подивитися дешевші товари. Особливо ефективно

«ефект порядку» експлуатують в мерчандайзингу, наприклад, в гіпермаркетах: зростання продажів дорогих продуктів забезпе- чується їхнім особливим розташуванням «на рівні очей», оскільки саме цей товар побачать першим.


 

Сприйняття споживачами змін цін


Не менш важливою проблемою ціно- утворення є вивчення сприйняття спо- живачами змін цін – їхнього рівня, інтен- сивності, частоти, часу та ін. Емпіричні дослідження виявили наявність віднос-


ності сприйняття, яку зокрема добре ілюструє теорія перспектив, котра оцінює різні позитивні й негативні наслідки купівлі і яку останніми роками активно застосовують в теорії ціноутворення. Ця теорія пропонує оцінювати як сприятливі перспективи прибу- ток, а як несприятливі – збитки. Тут йдеться не про пряме психоло- гічне сприйняття цінових відмінностей, а про порівняльну оцінку ризику вибору тієї чи іншої цінової альтернативи.

Цінові сприйняття і оцінки виражаються через функції ефек- ту N(p), в яких порівнюються альтернативні суб’єктивні оцінки споживачем прибутків і збитків від купівлі товару за різними ці- нами (вищими чи нижчими). При цьому базою для порівняння виступає рівень ціни, який покупці вважають для себе звичним. Його називають по-різному – ціна-представник, довідкова ціна, референтна, кодова.

Теорія перспектив показала, що функція суб’єктивного ефек- ту від зниження цін має нелінійний, S-образний вигляд і є асиме- тричною щодо базової ціни (рис. 3.31). З цього факту випливає три висновки.


 

Висновок 1. У міру зростання абсолютної величини базової ціни, відносні зміни цін  (і зростання, і зниження) оцінюються дедалі нижче і нижче. Цей висновок відповідає, по суті, закону зменшення граничної корисності, хоча мова йде про «корис- ність» цінових змін. Інакше кажучи, гострота реакції покупця на зміну цін притупляється у міру збільшення базової ціни, тобто старту змін, і у відчуттях споживача виконуються такі нерів- ності:

N(+300) – N(+l00) > N(+1200) – N(+1000)  і  N(–300) – N(–100) >

>N(–1200) – N(–1000).

От чому, зокрема, фірми стараються, якщо можливо, про- давати товари в комплектах і наборах. Тут втрачається відчуття верхньої допустимої ціни окремих частин, а відповідне підвищен- ня ціни всього набору сприймається не так хворобливо. Адже для споживача в цьому разі характерне таке сприйняття:

N(–400) < N(–300) + N(–100).

Але вірно і зворотне: додатковий ціновий виграш (ефект прибут- ку) від двох цінових змін щодо недорогих товарів (наприклад, час- тин товарного набору) вище, ніж ефект однієї відповідної за вели- чиною знижки з ціни на дорогий товар (наприклад, на весь набір товарів).

N(+300) + N(+100) > N(+400).

Тому знижки з ціни вигідніше робити якомога більш дробними, щоб примножити позитивний психологічний ефект від них.

Висновок 2. Позитивна оцінка прибутків від зниження цін змі- нюється повільніше (тобто лінія ефекту йде вгору від базової ціни плавніше, пологіше), ніж негативна оцінка збитків від підвищення цін (тобто лінія йде вниз від базової ціни крутіше). Цю закономір- ність визначають як «неприйняття втрат» споживачем: спо- живач гостріше сприймає погіршення своїх шансів (перспектив), ніж їхнє поліпшення. Він швидше готовий боротися за утримання вже досягнутого, ніж за додаткові переваги. Цей психологічний феномен називають ще «ефектом володіння». Гіркота очікува- них втрат виявляється, таким чином, явно сильнішою, ніж радість


 

майбутніх прибутків. Формально це цінове сприйняття виража- ється так:

N(–100) > N(+100).

Оцінка прибутку –

позитивний ефект N(p)

N(+1200)

N(+1000)


 

Втрати


N(+300)


(грн)    Прибутки


–1200  –1000  –300     –100


+100  + 300     +1000 +1200


(грн)


 

N(–100)

N(–300)

Оцінка втрат –

негативний  ефект N(p)

Рис. 3.31. Функції суб’єктивної оцінки ефекту від зміни цін

Висновок 3. Споживач оцінює не стільки абсолютну вели- чину ціни, скільки відносну – різницю між фактичною ціною і ціною-базою. Тому дуже важливим моментом в ціновому сприй- нятті є вибір споживачем ціни як бази для порівняння: саме від неї багато в чому залежить реакція споживача на її зміну. Так, підвищення ціни звичайного кухонного столу з 200 грн на 100 грн сприймається як значне збільшення, а таке саме збільшення ціни дорогого письмового бюро, який коштує 4000 грн, може за- лишитися майже непоміченим і жодним чином не відобразиться на споживчому виборі. Для практичного застосування цієї тези фірмі потрібно однозначно з’ясувати, як утворюється референт- на ціна, тобто ціна якого товару стає відправним пунктом для по- рівняння.


 

Інший приклад: було проведене опитування покупців, яким пропонували можливість заощадити на купівлі домашнього кіно- театру за 500 дол. [12, с.561]. При цьому, якщо вартість апарату становила 2000 дол., то 68% опитаних були готові його придбати; в разі, якщо ціна була в 6 разів вище (12 000 дол.), тільки 15% по- купців згодилися на купівлю. У першому випадку покупці відчува- ли цінову різницю в 30%, в другому – в 4%, незважаючи на те, що абсолютна різниця дорівнювала 500 дол. в обох випадках.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.  Якими є форми представлення попиту на товар?

2.  Як розраховують цінову еластичність попиту?

3.  Яким чином застосовувати знання про еластичність попи- ту в ціноутворенні?

4.  Назвіть ознаки взаємозамінювання товарів, з точки зору перехресної еластичності попиту.

5.  Як розрахувати інтегральний приріст попиту, спричине- ний різними факторами?

6.  Якими методами у практиці оцінюють попит і його еластич- ність?

7.  Розкрийте суть концепції оптимізації ціни на основі ціннос- ті і витрат.

8.  Чим відрізняються погляди на ціну виробника і споживача?

9.  Як використати при ціноутворенні сприйняття споживача- ми цінових класів?

10. Як споживачі сприймають підвищеня цін? Зниження цін?

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗКУ

1. При ціні 15 грн за 1 кг цукерок денний попит становив 400 кг, а після зниження ціни до 12 грн – 450 кг. Чому дорівнює цінова еластичність попиту в точці та дугова еластичність? Якщо ціна на цукерки та обсяг їхніх продаж повернеться до початкового рівня, чи збережуться значення дугової та точкової еластичності?


 

2. Фірма «Будівник» підвищила відпускну ціну на цеглу з 200 до

250 грн за 1000 штук. Ринок цегли відреагував зниженням попиту на 20%. Визначте, чи є попит еластичним.

3. Німецький виробник мобільних телефонів проводив ціновий експеримент щодо моделі А. Звичайна ціна телефону цієї моделі –

600 євро, за цією ціною її купували 24% покупців нових мобільних телефонів. Для виявлення реакції на ціну, компанія випробовува- ла три рівні цін упродовж трьох місяців у трьох регіонах. Регіони були обрані таким чином, щоб вони представляли ринок в ціло- му та були зіставними. В результаті експерименту було отримано дані, зазначені в таблиці.Потрібно визначити форму та побудува- ти функцію попиту, розрахувати еластичність попиту та надати рекомендації щодо ціни телефону.

 

Ціна, євро

Відсоток покупців, які придбали модель А

600

450

300

26

41

45

4. При ціні товару 8000 грн фірма реалізує 100 од. товару, а при ціні 10 000 грн – 60 од. Визначити коефіцієнт еластичності попиту та зробити висновки про доцільність зміни ціни.

5. Коли ціна товару А зросла з 10 до 15 грн, споживання товару Б підвищилось з 50 до 75 од. Розрахувати коефіцієнт перехресної еластичності та визначити, якими є ці товари – замінниками або взаємодоповнювальними?

6. На основі даних таблиці знайти перехресну еластичність попиту на товар Б до ціни товару А та перехресну еластичність попиту на товар Г до ціни товару В. Зробити висновки про взаємо- залежність товарів.

 

 

Товар

Обсяг попиту, од.

Ціна, грн

До зміни

Після зміни

До зміни

Після зміни

А

15

18

Б

200

450

В

30

24

Г

30

30


 

7. Функція попиту на товар Х має вигляд Qd = 8 – Рх + 0,4Ру, де Рх і Ру – роздрібні ціни товарів Х і Y. Потрібно знайти коефіцієнти прямої та перехресної еластичності попиту на товар Х при Рх = 4 і Ру = 5. До якої категорії належать ці товари?

8. Функція попиту на товар А має вигляд Qd = 8 – РА + 0,4РБ, де РА і РБ – роздрібні ціни товарів А і Б. Потрібно знайти коефіцієнти прямої та перехресної еластичності попиту на товар А за ціною то- вару Б, якщо РА = 2 і РБ = 3. Зробіть висновок про тип зв’язку між товарами.

9. Функція попиту на товар А становить Qd = 65 – 0,2РА + 0,34РБ

+ 0,003 І, де РА і РБ – ціни товарів А і Б, І – дохід споживача. Відомо,

що ціна товару А – 100 грн, Б – 500 грн, а дохід дорівнює 5 000 грн.

Розрахуйте пряму еластичність за ціною, еластичність за доходом та перехресну еластичність щодо товару А.

10. В таблиці наведені приклади цінової та перехресної елас- тичності попиту на три товари. Для яких товарів попит є еластич- ним та нееластичним за ціною? Який вплив має зміна ціни першо- го товару на споживання інших? Зробіть висновок відносно харак- теру залежності між товарами.

 

 

Товар

 

Коефіцієнт цінової еластичності

Коефіцієнти перехресної еластичності

Товар 1

Товар 2

Товар 3

1

0,23

0,07

0,03

2

1,25

0,14

0,33

3

0,68

0,12

0,52

 

11. Коефіцієнт цінової еластичності попиту становить  –0,5, а еластичність попиту за доходом +0,9. Як зміниться обсяг попиту на товар, якщо його ціна знизиться на 3%, а доходи споживачів зростуть на 4%?

12. Попит на картоплю характеризується такими показника- ми еластичності: за ціною  –0,6, за доходом +0,8. Прогнозується, що в наступному році загальний рівень цін не зміниться, доходи населення зростуть на 4%, а ціна картоплі підвищиться на 5%. На- скільки зміниться величина попиту на картоплю?

13. Як зміниться обсяг попиту на товар, якщо його ціна знизи- лася на 2%, доходи споживачів зросли на 5%, коефіцієнт цінової


 

еластичності попиту становить –0,5, а еластичність попиту за до- ходом +0,8?

14. Упродовж року реальні доходи населення скоротилися в се- редньому на 20%. На товар А на початку року витрачалось 35% сі- мейного бюджету, а наприкінці – 30%, на товар Б – 25% і 34%, від- повідно. За допомогою формули дугової еластичності розрахувати коефіцієнти еластичності попиту за доходом та зробити висновки щодо характеру товарів.

15. В таблиці наведені дані про структуру витрат родини за два роки. Припускаючи незмінність цін, розрахувати коефіцієнти еластичності попиту за доходом та зробити висновки про харак- тер товарів.

 

 

Товар

Витрати, грн

Частка в бюджеті, %

Коефіцієнт еластичності

Характер товару

2007

2008

2007

2008

1

2

3

4

5

6

7

1

2200

2800

...

...

...

...

2

800

1500

...

...

...

...

3

700

400

...

...

...

...

4

300

300

...

...

...

...

Разом

4000

5000

100

100

 

16. За одиничної еластичності попиту ціна товару зросла на

2%. Як має змінитися попит (обсяг продаж), щоб виторг залишив- ся незмінним?

17. Цінова еластичність попиту становить –2,5. Як має зміни- тися ціна, щоб кількість проданого товару підвищилась у 2 рази?

18. Виробник пилососів за три роки знизив ціну з 1000 до 500 грн, а потім до 300 грн. Відповідно, попит зріс з 10 000 до 30 000 од., а потім до 40 000 од. на рік. Покажіть з точки зору теорії елас- тичності попиту, до якого рівня треба було знижувати ціну.

19. Квиток в цирк коштує 4 грн, при цьому цирк відвідують 200 осіб на день. Цирк розрахований на 325 глядачів. Директор вва- жає, що попит на квитки високоеластичний (Еd  = –5) та вирішує знизити ціну на квитки до 3,5 грн. Визначте, чи вірне це рішен- ня. Чи дасть воно змогу заповнити 125 глядацьких місць та як змі- ниться після цього виторг?


 

20. В таблиці представлена залежність попиту на футбольний матч від ціни квитка. Потрібно:

 

Ціна, грн

85

65

45

30

20

10

5

Попит (кількість квитків), тис.

5

15

30

45

60

85

100

 

а)  розрахувати коефіцієнти еластичності для кожної ціни;

б)  накреслити графік попиту, відзначити зони еластичного та нееластичного попиту;

в)  визначити, яку ціну слід встановити, щоб отримати макси- мальний дохід.

21. У таблиці наведено дані щодо обсягу попиту на товар при різних значеннях ціни. Потрібно, використовуючи формулу дуго- вої еластичності, розрахувати коефіцієнти цінової еластичності попиту, а також величину загального виторгу від продажу товару. Побудувати графік попиту та виторгу і визначити ціну, при якій дохід від продажу максимальний. За яких значень ціни попит на товар є еластичним і нееластичним?

 

Ціна, грн

2,1

1,8

1,5

1,2

0,9

0,6

0,3

Обсяг попиту, тис. шт.

25

30

35

40

45

50

55

 

22. Маркетингові дослідження дали такі результати: еластич- ність попиту за ціною на шампунь А становить –3, на шампунь Б дорівнює –2,8; перехресна еластичність попиту на шампунь А за ціною шампуню Б становить 4, еластичність попиту за доходом на шампунь А дорівнює 1,2, на шампунь Б дорівнює 2. Знайти:

а)  як зміниться попит на шампунь А та виторг від його прода- жу, якщо ціна шампуню Б знизиться на 2%;

б)  як зміниться попит на шампуні А і Б, а також їхній виторг, якщо дохід покупців зросте на 5%;

в)  як зміниться попит і виторг від шампуню Б, якщо його ціна знизиться на 10%;

г)  як відреагують покупці шампуню А на підвищення його ціни на 15%.

23. Сільськогосподарське підприємство, що вирощує огірки, виділило чотири групи покупців на місцевому ринку. На основі


 

даних таблиці потрібно побудувати функцію ринкового попиту на огірки та визначити, як змінюється еластичність попиту мірою зростання ціни. Чи є попит еластичним?

 

 

Показник

Групи покупців

1

2

3

4

Ціна 1 кг, грн

4

6

8

4

6

8

4

6

8

4

6

8

Обсяг попиту на одного покуп-

ця в місяць, кг

 

8

 

6

 

5

 

7

 

5

 

4

 

6

 

3

 

2

 

3

 

2

 

1

Чисельність групи, осіб

60

80

150

40

 

24. В результаті цінового експерименту отримано дані про ціну і обсяг продажу. Які занесено в таблицю. За допомогою комп’ютерної програми EХCEL визначити апроксимуючу функцію попиту, пере- віривши її точність за допомогою коефіцієнта детермінації.

 

 

Квартал

 

Ціна, грн

Обсяг про- дажу,  тис.

шт.

1

2

3

4

20

25

30

35

300

310

340

380

 

25. За даними таблиці потрібно визначити дугову еластичність попиту і скласти лінійне рівняння попиту, враховуючи, що індекс споживчих цін за 2007 рік становив 1,12.

 

Роки

Ціна, грн

Обсяг продажу, шт.

2010

2011

800

870

250

240

 

26. В ціновому експерименті задіяні два магазини, обсяг про- даж та ціни наведено в таблиці:

 

 

Контрольний магазин

Експериментальний ма- газин

До експери- менту

Після експе- рименту

До експе- рименту

Після експе- рименту


 

Ціна, грн

25

25

25

30

Обсяг продаж, шт.

12

13

12

15

 

Визначити коефіцієнт еластичності попиту та вивести функ- цію попиту.

27. Підприємство виводить на ринок новий продукт. Методом експертних оцінок отримано максимально та мінімально можливі рівні цін та відповідні ним обсяги збуту. Потрібно вивести рівнян- ня попиту та розрахувати виторг в діапазоні цін 10 –15 грн з інтер- валом 1 грн. За якої ціни досягається максимальний виторг? Якою є еластичність у цій ціні?

 

 

Мінімальний рівень ціни та відповідний обсяг збуту

Максимальний рівень ціни та відповідний обсяг збуту

Ціна, грн

Збут, од.

10

25 000

15

18 000

 

28. Опитування потенційних користувачів нової моделі мо- більного телефону показало залежність цін від обсягу попиту (див. таблицю). Прогнозна місткість цільового ринку – 500 тис. телефо- нів щорічно. Обґрунтувати ціну нової моделі телефону та побуду- вати криву ймовріності купівель і графік виторгу.

 

Ціна, грн

Частка анкетованих,

для яких ціна прийнятна, %

300

700

900

1100

44

30

24

16