АНОТАЦІЯ

О. Є. Мазур

РИНКОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2012


УДК  338.5(075.8)

ББК  65.422я73

М 13

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-48 від 20.01.2009 р.)

Рецензенти:

Сахацький М. П.– доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і маркетингу Одеської академії будівництва та архітектури;

Кучеренко В. Р. – доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Одеського інституту фінансів Українського державного університету

фінансів та міжнародної торгівлі;

Захарченко В. І. – доктор економічних наук, професор економіки та управ-

ління Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.


 

М 13


Мазур О. Є.

Ринкове ціноутворення. Навчальний посібник – К.: «Центр учбової літера-

тури», 2012. – 480 с.

ISBN 978-611-01-0344-2


 

В навчальному посібнику «Ринкове ціноутворення» розкриваються питання розроблення цінової стратегії компанії, ефективного застосування методів аналі- зу чинників ціноутворення, вибору підходів до встановлення ціни за наявних умов та обмежень, побудови оперативної цінової політики з урахуванням еконо- мічної кон’юнктури, що схильна до постійних змін.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих на-

вчальних закладів, викладачів економічних дисциплін (зокрема маркетингу і менеджменту), а також фахівців-практиків, діяльність яких пов’язана з встанов- ленням цін на товари і які цікавляться питаннями ефективного ціноутворення в ринкових умовах.


 

ISBN 978-611-01-0344-2


УДК 338.5(075.8)

ББК 65.422я73

© Мазур О. Є., 2012.

© «Центр учбової літератури», 2012.