3.4. ПЕРЕХРЕСНА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ

Перехресна  еластичність   попиту  –   відсоткова  змі- на попиту на товар при зміні на 1% ціни іншого, можливо, взаємопов’язаного з ним товару. Вона показує відсоток зсуву кривої попиту, оскільки зміна ціни на інший товар належить до нецінових чинників попиту. Обчислюється перехресна еластич- ність також двома методами – точкової та дугової еластичності.

Варіант 1. Якщо відома функція попиту товару Х від ціни то- вару Y, а також конкретна ринкова ціна Рy, для якої потрібно роз- рахувати еластичність, то слід використовувати формулу:

Рy

Eхy = Q’(Рy ) ––––– , Q(Рy )

де Eхy  – коефіцієнт перехресної еластичності попиту товару Х

за ціною товару Y;

Q’(Рy ) – похідна функції попиту товару Х за ціною товару Y; Q(Рy ) – обсяг попиту товару Х при ціні товару Y.


 

Варіант 2. Якщо відомі початкові та кінцеві значення попиту на товар Х і ціни товару Y, причому зміна ціни не перевищує 5%, то використовується формула:


%∆Q


∆Q       ∆Р


E  = ––––––х  = –––– х : ––––y,

y

 

х

 

y

 
хy        %∆Р    Q         Р

де  Qх – початкова кількість товару Х; Ру   – початкова ціна товару Y;

у

 
∆Р – зміна ціни товару Y;

х

 
∆Q – зміна кількості товару Х.

Так само, як і у випадку з цінової еластичністю, зважаючи на незначну різницю змін, не має принципового значення, яке зі зна- чень P та Q обрати як початкові, а які – кінцеві, оскільки результа- ти суттєво не відрізнятимуться.

Метод дугової еластичності використовується за відсут- ності функції попиту, а також якщо зміни між початковими і на- ступними значеннями Q і Р можуть бути досить значними (понад

5%). Тоді замість значень Qх та Ру (початкових або наступних) роз- раховуються їхні середні арифметичні.

Перехресна еластичність інтерпретується таким чином.

Якщо Eхy > 0, то товари взаємозамінювальні,  тобто при під- вищенні ціни одного товару збільшується попит на його товар-за- мінник. В цьому разі:

%∆Q  >0


Eхy


= ––––––х––––– > 0 .

y

 
%∆Р >0


 

Якщо Eхy < 0, то товари взаємодоповнювальні, тобто при під- вищенні ціни одного товару попит на інший товар знижується. В цьому разі:

%∆Q < 0


Eхy


= –––––––х ––––– < 0 .

y

 
%∆Р >0


Якщо Eхy = 0, то товари незалежні, тобто зміна ціни на один товар не впливає на попит на інший товар. В цьому разі:


 

%∆Q = 0


Eхy


= –––––––––х–––––––– = 0 .

y

 
%∆Р < або > 0


 

При аналізі коефіцієнта перехресної еластичності слід зважати на ряд обмежень:

•           його можна використовувати для визначення наявності ефек- ту замінювання чи доповнення товарів тільки при невеликих змінах цін. За наявності значних цінових коливань радше за все значення коефіцієнта еластичності спотворить ефект до- ходу, оскільки внаслідок зниження ціни одного товару поку- пець вивільняє частину доходу й збільшує споживання інших товарів, не обов’язково пов’язаних з цим товаром;

•           потрібно враховувати рівень цін досліджуваних товарів: якщо різниця цін взаємозамінювалльних товарів значна, то, найймовірніше, при зростанні ціни на дешевий товар споживачі не активізуватимуть попит на дорогий товар;

•           коефіцієнт перехресної еластичності на товар Х за ціною товару Y не дорівнює коефіцієнту перехресної еластичності на товар Y за ціною товару Х. Ця властивість називається асиметричною еластичністю. Наприклад, зниження цін на м’ясо збільшить попит на кетчуп, а зростання ціни на кетчуп навряд чи вплине на попит на м’ясо.

У табл. 3.4 представлено напрями цінової політики, які слід

впроваджувати, залежно від значення коефіцієнта перехресної еластичності.

Таблиця 3.4. Використання перехресної еластичності в ціноутворенні

 

Значення перехресної еластичності

 

Тип товарів

 

Рекомендації

у ціноутворенні

 

Результати

 

Eхy > 0

Взаємозаміню- вальні

 

Зниження рівня ціни

Витіснення конкурента з ринку

 

Eхy < 0

Взаємодопов- нювальні

Стабілізація й підви- щення ціни

Скорочення попиту на товар конкурента

 

Eхy = 0

 

Незалежні

Ціноутворення без урахування цін конку- рента

Відсутність впливу на зміну попиту на товари конкурента


 

Приклад 3.4


 

Попит на паперові шпалери може бути описаний фор- мулою Qх = 300 – 0,75Ру, де Ру   – ціна на шпалерний клей, грн. Якщо ціна клею становить 10 грн, то пере-


хресна еластичність попиту на шпалери дорівнює:

                                  Р            10

E  = Q’(Р ) ––––––y–– = – 0,75 ∙ ––––––––––––––– = – 0,026% < 0,


хy        y


Q (Рy )            300 – 0,75 ∙ 10


тому товари є взаємодоповнювальними.