1.6. МЕТОДИ, ТЕХНІКА, ПРОЦЕДУРИ ЕКОНОМІЧНОГО

ДОСЛІДЖЕННЯ

На відміну від методології методи і процедури дослідження — це система більш-менш формалізованих правил формування, об­робки і аналізу інформації. Але й тут методологія відіграє важли­ву роль, перш за все у виборі тих чи інших прийомів для вивчення поставленої проблеми.

Ні вітчизняна, ні зарубіжна практика не дають чіткого визначен­ня прийомів дослідження. Одну і ту саму систему дій деякі автори


називають методами, другі — технікою, треті — процедурами або ме­тодикою, а інколи і методологією.

У нашому випадку ці положення викладені у схемі 1.4.

МЕТОД

Основний спосіб збору інформації, її оброб­ки і аналізу кінцевих результатів (логарифміч­ний, відносних величин тощо).


Подпись: Конкретно-наукові методи

Статистичного аналізу Анкетування Експертних оцінок Делфи Монографічний аналіз Графічний Кореляційно-регресійний аналіз Багатофакторні моделі


 

Схема 1.4. Методи економічного дослідження


ТЕХНІКА


Сукупність спеціальних прийомів щодо оптимізації і ефективного використання відпо­відних методів аналізу.

МЕТОДИКА


Поняття, в котрому сконцентровані тех­нічні прийоми, пов'язані з певним методом дос­лідження, операції, їх послідовність і взаємо­зв'язок.


 

Наприклад, під час накопичення даних аналітик розробляє таб­лиці та інструкції щодо їхнього заповнення відповідними службами підприємства. В нашому випадку таблиці з техніко-економічними показниками — це інструмент, а інструкція розрахунків показників — це методика.

 

 

ПРОЦЕДУРА

 

 

 

Послідовність всіх операцій, що складають

 

загальну систему дій і способів організації еко­номічного аналізу.

 

Тобто це інтегроване поняття, яке стосується системи прийомів збору і обробки техніко-економічної інформації.

Наприклад, аналіз формування господарського механізму під­приємства і розробка ефективної системи управління витратами структурних підрозділів складається приблизно із 60 процедур. Кож­на з них — це ніби закінчене мініатюрне емпіричне дослідження, але яке органічно складає загальну теоретико-методологічну програму. Так, одна із процедур присвячена опису підсистеми «виробництво». Використаємо для цього мінімальний набір параметрів: ПП — про­дуктивність праці і ЧР — чисельність працівників. Тоді випуск про­дукції ВП, очевидно, визначиться залежністю:

ВП = ПП X ЧР.

У цьому контексті визначаємо два основних фактори — людсь­кий і технологічний (складовими останнього є інтенсивний і екстен­сивний елементи), людський фактор, у свою чергу, є складним по­няттям. Він впливає на кінцевий результат (ВП) рівнем диференціації в оплаті праці, силою матеріальних стимулів (тобто «цінністю гро­шей»), а також змінами середнього рівня оплати праці при відповід­них змінах продуктивності праці. Аналіз вищепереліченого — це і будуть процедури. Частина їх використовує один і той же метод збору даних (кількісний аналіз), але різну техніку (по підприємству, по цеху, по ділянці, бригаді і конкретних робітниках), інша частина може вирізнятися особливістю методу або технічних прийомів, які не ви­користовуються в інших процедурах.