2.11.7. Оцінка потенційного банкрутства підприємства

Одним з основних завдань аналізу є оцінка ступеня близькості підприємства до банкрутства. Існують критерії формального і нефор­мального характеру, за якими підприємство може бути визнано не­спроможним (банкрутом).

У 1968 р. відомим західним економістом Альтманом був запро­понований метод, що дозволяє в першому наближенні розділити об'єкти, які господарюють, на потенційних банкрутів і не банкрутів.

Індекс Альтмана — це функція від деяких показників, що харак­теризують економічний потенціал підприємства і результати його роботи за минулий період.

У загальному вигляді показник, який називається 7-рахунком Альтмана, має такий вигляд:

^-рахунок - 1,2 х К1 +1,4 х К2 + 3,3 х К3 + 0,6 х К4 + 1,0 х К5,

де показники К1, К2, К3, К4, К5 розраховуються за такими форму­лами:

^    Власний оборотний капітал   „ _ Нерозподілений прибуток

К =      ; К2 —            ;

Всього активів          Всього активів

Прибуток до сплати відсотків   „ _  Власний капітал

К3 —  ; К4 ——        -           ;

Всього активів          Позичковий капітал

Т.    Обсяг продажу

К5 =    .

Всього активів

Залежно від значення 7-рахунку встановлюється ступінь ймовір­ності банкрутства (табл. 2.105).

Метод Альтмана застосовується насамперед для великих акціо­нерних компаній, яких в Україні небагато. Тому для вітчизняних підприємств існує інший підхід до прогнозування можливого банк­рутства.Показниками для оцінки задовільності структури балансу є:

коефіцієнт поточної ліквідності (покриття), Кп;

коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами, Кок;

коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності, Кув. Вказані вище показники розраховуються за даними балансу за

такими формулами:

К = Оборотні засоби в запасах, витратах та інших активах;
п          Найбільш термінові зобов язання

К =      Оборотні засоби        ;

Кпр = Розрахований Кп

ок   Оборотні засоби в запасах, витратах та інших активах '

ув   Кпв   Встановлений Кп

К..

На відміну від показників Кп і Кок коефіцієнт Кув є достатньо штучною конструкцією, в чисельнику якої прогнозне значення кое­фіцієнта поточної ліквідності, розрахованого на перспективу, а в знаменнику — його нормативне, «нормальне» значення.

Дані показники мають такий економічний зміст:

коефіцієнт Кп характеризує загальну забезпеченість підпри­ємства оборотними коштами для проведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань підприємства;

коефіцієнт К характеризує частку власних оборотних коштів у загальній їхній сумі;

коефіцієнт Кув показує наявність реальної можливості підпри­ємства відновити або втратити свою платоспроможність про­тягом визначеного періоду.

Підставою для визнання структури балансу незадовільною, а підприємство неплатоспроможним є виконання однієї з таких умов: К < 2 або К < 0,1.

п          ок        7