2.11.4. Аналіз грошових потоків

Дані аналізу фінансових результатів повинні бути узгоджені з загальною оцінкою фінансового стану підприємства, що значною мірою залежить не від розмірів прибутку, а від спроможності підпри­ємства своєчасно погашати свої борги, тобто від ліквідності активів. Остання залежить від реального грошового обігу капіталу підприєм­ства, який проходить через розрахунковий та інші його рахунки. Тому бажана ефективність господарської діяльності, стійкий фінансовий стан будуть досягнуті лише за умови достатнього й узгодженого контролю за рухом прибутку, оборотного капіталу й коштів.

Особливістю формування інформації, яка використовується для аналізу фінансового стану, є метод нарахувань, а не касовий метод. Це означає, що отримані прибутки або зазнані втрати можуть не відповідати реальному припливу або відтоку коштів на підприємстві. У звіті може бути показаний достатній розмір прибутку, і тоді оцін­ка рентабельності буде високою, хоча в цей час підприємство може відчувати гостру нестачу коштів для свого функціонування. І навпа­ки, прибуток може бути незначним, а фінансовий стан підприємства цілком задовільним. Показані в звітності підприємства дані про фор­мування прибутку не дають повного уявлення про реальний процес руху коштів, адже прибуток є лише одним з факторів (джерел) фор­мування ліквідності балансу, іншими є кредити, позики, емісія цінних паперів, внески засновників тощо.

Основними джерелами інформації при проведенні аналізу гро­шових потоків є баланс (ф. № 1), звіт про фінансові результати (ф. № 2), рух грошових коштів (ф. № 3).

Розрахунок показників грошового потоку може здійснюватися двома методами — прямим і непрямим. Прямий метод дозволяє ро­бити припущення про ліквідність підприємства, детально розкрива­ючи рух засобів на його рахунках, але не показує взаємозв'язку от­риманого фінансового результату і зміни розміру коштів. Тому застосовується непрямий метод аналізу, який дозволяє пояснити причину розбіжностей між прибутком і, наприклад, скороченням коштів за період.

У «Звіті про рух грошових коштів» виділені три види діяльності підприємства:

операційна, тобто основна, наприклад, надходження коштів від покупців і перерахунок постачальникам;

інвестиційна, що полягає в придбанні і реалізації необоротних активів і фінансових інвестицій (якщо останні не є еквівален­тами грошових коштів), наприклад, сплата за основні кошти, надходження дивідендів;

фінансова діяльність, що приводить до зміни розміру і складу власного і позичкового капіталу, наприклад, отримання позик, виплата дивідендів.

Класифікація господарських операцій щодо складання «Звіту про рух грошових коштів» подана на рис. 2.18.

Як видно, класифікація господарських операцій передбачає та­кож їх поділ на звичайну і надзвичайну діяльність, що тісно пов'яза­но з класифікацією господарських операцій у «Звіті про фінансові результати». Цей поділ залежить від профілю підприємства. Наприк­лад, для інвестиційної компанії торгівля цінними паперами буде вва­жатися операційною діяльністю, тоді як для будівельної компанії — інвестиційною.

Мета класифікації руху грошових коштів по видах діяльності — надати користувачам інформацію, що дозволяє оцінювати вплив цих видів діяльності на фінансовий стан підприємства і суму його гро­шових коштів та їх еквівалентів.

На відміну від міжнародної практики П (С)БУ 4 передбачає вико­ристання лише непрямого методу визначення результату руху гро­шових засобів від операційної діяльності, в якій використовують два методи — прямий і непрямий. На рис. 2.19. схематично показана сутність непрямого методу складання звіту про рух грошових коштів.

Перевага непрямого методу порівняно з прямим полягає в на­явності інформації про відмінності між сумами чистого прибутку і грошових коштів.

Більш детально техніка непрямого методу розрахунку руху гро­шових коштів від операційної діяльності наведена далі. Коригування

 

 

Операційна                Інвестиційна               Фінансова

Реалізація / придбання оборотних операційних активів*:

-           реалізація продукції (товарів, робіт, послуг)

-           надходження коштів за оперативну оренду й т.ін.

Реалізація / придбання фінансових інвестицій (поточних і необорот­них)

Надходження / вилу­чення власного капі­талу

Розрахунки за поточни­ми операційними зо­бов'язаннями**:

-           оплата постачальни­ків і підрядчиків

-           виплата заробітної плати, тощо.

Реалізація / придбан­ня основних засобів, нематеріальних та ін­ших необоротних ак­тивів

Отримання / пога­шення позик

Отримання доходів май­бутніх періодів

Реалізація / придбан­ня майнових комплек­сів

Інші надходження грошових коштів за результатом фінансо­вої діяльності

Сплата витрат майбут­ніх періодів

Отримання процентів

Сплата дивідендів

Сплата процентів за ба­нківськими кредитами і позиками

Отримання дивідендів

Інші платежі: - викуп раніше ви­пущених акцій

Сплата податку на при­буток ***

Інші надходження

-           виплати орендода­вцю за фінансову оренду і т.ін.

-           п.

Інші платежі

+(-)

+(-)      +(-)

 

Надзвичайна

Операційна

Інвестиційна

Фінансова

* Операційні активи — запаси, дебіторська заборгованість по розра­хунках за товари, роботи, послуги і т.ін.

** Операційні зобов'язання — кредиторська заборгованість по розра­хунках за товари, роботи, послуги й т.ін.

*** Тільки того, який безпосередньо не стосується інвестиційної або фінансової діяльності підприємства.

Рис. 2.18. Класифікація господарських операцій щодо складання «Звіту про рух грошових коштів»


Звіт про фінансові результати

Зміни залишків на балансових рахунках Статті Звіту про фінансові результати


Звіт про рух грошових коштів


 


 

Нараховані доходи

Нараховані витрати


Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування


±


Доходи і витрати, не пов'язані зі

зміною грошових коштів у звітному періоді

Чиста сума грошових коштів,

отриманна у

звітному періоді


 

Рис 2.19. Сутність непрямого методу складання звіту про рух грошових коштів

прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування за цим методом відбувається в такій послідовності:

на негрошові статті (амортизацію матеріальних і нематеріаль­них необоротних активів, нараховану протягом звітного періоду; нереалізовані збитки (прибутки) від курсових різниць; витрати на сплату процентів за користування банківськими кредитами і пози­ками, нараховані протягом звітного періоду; збільшення (зменшен­ня) забезпечень);

на фінансові результати, що не пов'язані з операційною діяльністю;

на зміни залишків за статтями оборотних активів і поточних зобов'язань;

на зміни внаслідок надзвичайних подій.

Розглядаючи зміни забезпечень, оборотних активів, поточних зобов'язань, а також руху засобів внаслідок надзвичайних подій, до уваги беруть тільки ті, які пов'язані з операційною діяльністю.

Інформація, необхідна для заповнення розділу I «Звіту про рух грошових коштів», береться з:

«Звіту про фінансові результати»;

«Балансу»;

аналітичних даних бухгалтерського обліку.

За результатами аналізу статей звітності і даних обліку будуть розраховані надходження або витрати грошових коштів, які запису­ються у відповідних графах «Звіту про рух грошових коштів».

Таблиця 2.96 Техніка визначення чистого руху грошових коштів від операційної діяльності (розділ I «Звіту про рух грошових коштів»)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (р. 170) чи витрати (р. 170)

Розділ 1 «Фінансові результати» «Звіту про фінансові результати»

+          -

I. Негрошові статті

 

• амортизація матеріальних і немате­ріальних необоротних активів, що нарахована протягом звітного періоду

 

Рядок 260 розділу II «Елементи опе­раційних витрат» «Звіту про фінан­сові результати»

 

• нереалізований збиток від курсо­вих різниць

• нереалізований прибуток від курсових різниць

Рядок 130 «Інші витрати» розділу 1 «Фінансові результати» (субраху­нок «Втрати від неопераційних кур­сових різниць»)* «Звіту про фінан­сові результати»

Рядок 130 «Інші прибутки» роз­ділу 1 «Фінансові результати» (субрахунок «Прибуток від не-операційних курсових різниць»)* «Звіту про фінансові результати»

• витрати на сплату процентів за

користування банківськими креди­тами і позиками, нараховані протя­гом звітного періоду

 

Рядок 140 «Фінансові витрати» роз­ділу 1 «Фінансові результати» (суб­рахунок «Проценти за кредит») «Звіту про фінансові результати»

 

+

♦ збільшення забезпечень** | ♦ зменшення забезпечень**

Розділ II «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» Балансу (рядок 430, графа 4 мінус графа 3, за винятком неопераційних)

+          -

Продовження табл. 2.96

2. Фінансові результати, що пов'язані з інвестиційною та фінансовою

діяльністю


Подпись: • збитки від неопераційної (інвес¬тиційної і фінансової) діяльності
• прибутки від неопераційної (інвестиційної і фінансової) діяльності


Сума по рядках 110-130 мінус сума по рядках 160-140 «Звіту про фі-
нансові результати» (за винятком нереалізованих прибутку або збитку
            від курсових різниць)          

+

3. Зміни залишків «оборотних активів» поточних зобов'язань** за

статтями Балансу

Зменшення:

Збільшення:

• дебіторської заборгованості

• дебіторської заборгованості

Рядки 150, 160, 170, 180, 200, 210, 220 Балансу (графа 4 мінус графа 3, за винятком не пов'язаних з операційною діяльністю: дебіторської за­боргованості по векселях отриманих, по авансах виданих, по внутріш­ніх розрахунках, іншій поточній дебіторській заборгованості, інших оборотних активах)

• товарних запасів                        | • товарних запасів

Рядки 100-140 Балансу (графа 4 мінус графа 3)

• витрат майбутніх періодів           | • витрат майбутніх періодів

Рядок 270 Баланси (графа 4 мінус графа 3, за винятком неопераційних)

Збільшення:

Зменшення:

• поточних зобов'язань

• поточних зобов'язань

Сума по рядках 520-580, 600-610 Балансу (графа 4 мінус графа 3, за винятком неопераційних: векселів виданих; розрахунків з бюджетом (по податку на прибуток); по внут­рішніх розрахунках; інших поточних зобов'язань)

Сума по рядках 520-580, 600-610 Балансу (графа 4 мінус графа 3, за винятком неопера-ційних: векселів виданих; розрахунків з бюджетом, по внутрішніх розрахунках, інших поточних зобов'язань)

• доходи майбутніх періодів             • доходи майбутніх періодів

Рядок 630 Балансу (графа 4 мінус графа 3)

 

Грошові кошти від операційної діяльності

Рядок 120 «Звіту про рух грошових коштів»

Продовження табл. 2.96

 

Оплачені:

• проценти

 

Сума визначається за даними обліку

 

• податки на прибуток

 

Сума визначається за даними обліку, за винятком податку, не пов'язаного з операційною діяльністю

 

=

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

Звіт про рух грошових коштів
            (рядок 150 = рядок 120 - рядки 130-140)   

           

            4. Рух коштів від надзвичайних подій      

Рядок 160 «Звіту про рух грошових коштів» (сума визначається за дани­ми обліку, за винятком подій, не пов'язаних з операційною діяльністю)


Чистий рух коштів від операційної діяльності


Надходження по статті

1. Витрати по статті

2. Рух грошових

коштів


 

Статті розділу II «Звіту про рух грошових коштів» заповнюються на основі:

зміни залишків по статтях необоротних активів у Балансі;

пов'язаних з ними статей «Звіту про фінансові результати»;

даних аналітичного обліку.
Продовження табл. 2.97

 

- необоротних активів

250

Х

Рядки 010, 020, 030, 050, 070 розділу 1 активу Балансу (графа 4 мінус графа 3, за виключенням майнових комплексів), дані аналітичного обліку

- майнових комплексів

260

Х

Рядок 010 розділу I ак­тиву Балансу (графа 4 мінус графа 3, суми ви­значаються за даними обліку (за вирахуванням грошових коштів, реалі­зованих у складі ком­плексів)

Інші платежі

270

Х

Рядки 050, 070 розділу 1 активу Балансу (гра­фа 4 мінус графа 3)

=

Чистий рух коштів до надзвичай­них подій

280

Сума по рядках 180­230 мінус сума по ряд­ках 240-270 «Звіту про рух грошових коштів»

Сума по рядках 180­230 мінус сума по ряд­ках 240-270 «Звіту про рух грошових коштів»

+(-)

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Визначається за да­ними обліку

Визначається за даними обліку

=

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

Рядок 280 + (-) рядок 290 «Звіту про рух грошових коштів»

Рядок 280 + (-) рядок 290 Звіту про рух гро­шових «коштів»

Показники по статтях розділу III «Звіту про рух грошових кош­тів» визначаються на основі змін залишків по статтях власного капі­талу, довгострокових зобов'язань і поточних зобов'язань по позиках у Балансі.
Чистий рух коштів до над­звичайних по­дій

370

Сума по рядках 310-330 мінус сума по рядках 340­360 «Звіту про рух грошо­вих коштів»

Сума по рядках 310-330 мінус сума по рядках 340-360 «Звіту про рух грошових коштів

+ (-)

Рух коштів від

надзвичайних

подій

380

Визначається за даними обліку

Визначається     за даними обліку

=

Чистий рух коштів від фі­нансової дія­льності

390

Рядок 370 +(-) рядок 380 «Звіту про рух грошових коштів»

Рядок 370 +(-) ря­док 380 «Звіту про рух грошових кош­тів»

Отже, для визначення більшості показників «Звіту про рух гро­шових коштів» необхідні дані аналітичного обліку, що підтверджу­ють фактичну сплату або отримання грошових коштів.

Про правильно складений «Звіт про рух грошових коштів» свідчить рівність загальної суми зміни грошових коштів, розрахова­ної для всіх видів діяльності, сумі зміни залишків грошових коштів у Балансі:


Баланс


Звіт про рух грошових коштів


Зміна залишків по стат­тях грошових коштів і їх еквівалентів (показ­ники рядків 230, 240, графа 4 мінус графа 3)


Чистий рух грошових коштів від опера-
ційної діяльності (рядок 170)          

Чистий рух грошових коштів від інвес-
тиційної діяльності (рядок 300)      


 

Чистий рух грошових коштів від фі-
нансової діяльності (рядок 390)      

Безпосередньо у «Звіті про рух грошових коштів» відповідні показники визначаються таким чином:

сів на залишок коштів


Залишки ко­штів на поча­ток періоду

410

Сума по рядках 230, 240 розділу II активу Балансу

Х

+(-)

Вплив зміни    1

420  1

 

 

 

 

 

 

Збитки або прибутки від нереалізованих курсо-
вих різниць, використаних при підготовці розді-
лу^     

 

Залишок ко-

 

Рядок 410 розділу II пасиву

 

штів на кінець

 

Балансу +(-) +(-) рядок

 

року

 

400 розділу II пасиву Балан­су +(-) рядок 420 розділу II пасиву Балансу = сума по рядках 230, 240 розділу II активу Балансу

Х

 

На основі даних балансу, звіту про фінансові результати і анал­ітичних даних бухгалтерського обліку заповнюється звіт про рух грошових коштів (табл. 2.100). Для більш об'єктивної характеристи­ки змін в операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності підприє­мства потрібно порівняти підсумки звітного й попереднього періодів та зробити висновки про відхилення, що відбулися.
Продовження табл. 2.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код рядка

За звітний період

Стаття

Надход­ження

Витрати

1

2

3

4

необоротних активів

190

-

Х

майнових комплексів

200

 

 

Отримані:

210

16

Х

відсотки

дивіденди

220

-

Х

Інші надходження

230

-

Х

Придбання:

240

X

 

Фінансових інвестицій

 

Необоротних активів

250

X

60

Майнових комплексів

260

X

120

Інші платежі

270

X

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

136

 

Рух коштів від надзвичайних подій

290

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної

300

136

 

діяльності

 

3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

386

Х

Отримання позики

320

-

х

Інші надходження

330

-

х

Погашення позик

340

X

100

Сплачені дивіденди

350

X

-

Інші платежі

360

X

-

Чистий рух коштів до надзвичайних

370

286

 

подій

 

Рух коштів від надзвичайних подій

380

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяль-

390

286

 

ності

 

Чистий рух коштів за звітний період

400

2235

 

Залишок коштів на початок року

410

470

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок

420

 

905

коштів

 

Залишок коштів на кінець року

430

860

X