2.9.6. Оперативний аналіз собівартості продукції

Важливу роль у зниженні собівартості продукції відіграє опера­тивний економічний аналіз. За його допомогою своєчасно оцінюються господарські ситуації з формування собівартості продукції, що ви­пускається, виявляються негативні впливи та недоліки у роботі, внут­рішньогосподарські резерви покращання використання виробничих ресурсів та оперативно приймаються управлінські рішення щодо усунення негативних причин та мобілізації резервів зниження со­бівартості продукції. Кілька разів на місяць (як правило, через 5-10 днів) складається відомість відхилень собівартості продукції, де вка­зуються причини відхилень та їх розміри на день і з початку місяця.

При оперативному аналізі витрат матеріалів використовують дані оперативного обліку руху матеріалів і дані табельного обліку. Опе­ративний аналіз витрат матеріалів включає постійний контроль за наявністю необхідних запасів матеріалів на складах і контроль за дотриманням стандартів витрат, що дає змогу своєчасно вживати відповідних заходів. Для аналізу забезпечення матеріалами може використовуватися відомість наявності матеріалів на початок кож­ного дня, яка ведеться по кожному виду сировини, матеріалів, за­куплених напівфабрикатів.

Важливою умовою дотримання стандартів на оплату праці на підприємстві і в його структурних підрозділах є забезпечення що­денного контролю та оперативного аналізу її витрачання для всіх категорій персоналу і видів оплати праці.

Залежно від обсягу виробництва фонд заробітної плати поділяєть­ся на постійну і змінну частини, яким переважно відповідає годинна та відрядна форми оплати праці.

Годинний фонд пропорційно залежить від чисельності персона­лу, відпрацьованого кожним працівником часу, і оплати праці за одиницю часу. При щоденній зміні чисельності персоналу відповід­но змінюється годиний фонд заробітної плати. Тому щоденний кон­троль за зміною чисельності кожної категорії персоналу, який пере­буває на погодинній оплаті, дає змогу визначити відхилення від стандартного фонду зарплати для кожного структурного підрозділу та підприємства загалом.

Відхилення визначається як добуток абсолютної зміни чисельності кожної категорії персоналу на їх стандартну середньоденну заробітну плату. Далі з'ясовують причини зміни чисельності кожної категорії персоналу і розробляють заходи щодо регулювання ситуації.

Оперативний контроль за витратами на додаткову оплату праці здійснюється в момент її нарахування з дотриманням чинних на підприємстві положень.

Найчастіше виділяють такі порушення:

— доплати, пов'язані з відхиленням від нормальних умов вироб­ництва: невідповідність матеріалів, заготовок технічним умо­вам; невідповідність припусків, які викликають необхідність


додаткової обробки; підвищена твердість металу; нестан­дартність, заміни; невідповідність інструментів, устаткуван­ня; незадовільна наладка устаткування; невідповідність розря­ду робіт розряду робітників; виправлення дефектів при складанні або випробуванні;

доплати за понадурочні роботи, за роботу в нічний час;

оплата простоїв;

оплата браку та його виправлення не з вини робітника та інше. Організація оперативного контролю й аналізу за витрачанням

відрядного фонду заробітної плати має деякі особливості. Складність полягає в тому, що продуктивність на початок періоду, що аналі­зується, відрізняється від стандартної для даного періоду, що суттє­во впливає на відхилення фактично нарахованої зарплати від її стан­дартного денного фонду. Щоб визначити вплив цієї відмінності, фактичну трудомісткість кожного виду продукції зіставляють зі стан­дартною для періоду, що аналізується, у структурних підрозділах і отриманий результат множать на щоденний випуск продукції.

Інформація про ці відхилення дає можливість вжити заходів щодо підвищення ефективності виробництва, спрямованих на зниження трудомісткості продукції.

Оперативний контроль і аналіз змін чинних норм часу та розці­нок і відхилень від них здійснюється за даними первинних доку­ментів: повідомлень про зміну норм, доплатних листків та інших, які групуються за певні проміжки часу з урахуванням обсягів вироб­ництва, залежно від причин і винуватців. Далі відхилення сумують наростаючим підсумком.

Оперативний аналіз собівартості продукції передбачає також численні оптимізаційні розрахунки, які становлять інформаційну базу оперативного управління. Це, насамперед: мінімізація витрат дефі­цитних видів сировини і матеріалів. Такі оптимізаційні розрахунки проводять за допомогою таблиць абсолютної чутливості до застосу­вання замінників, матричних моделей.