2.9.5. Аналіз собівартості окремих видів продукції

Для більш глибокого вивчення причин зміни собівартості про­дукції аналізують звітні калькуляції по окремих виробах, порівню­ють фактичний рівень витрат на одиницю продукції з плановим і даними минулих років у цілому і за статтями витрат.

Залежність собівартості одиниці продукції від даних факторів показана на рис. 2.16.


 
Вплив факторів першого порядку на зміну рівня собівартості одиниці продукції вивчають за допомогою факторної моделі:

С =-А^-+А,

1   VВПІ     1

де: С — собівартість І-го виду продукції;

a.         — сума постійних витрат, віднесена на і-й вид продукції;

b.         — сума перемінних витрат на одиницю і-го виду продукції;
vвп. — обсяг випуску і-го виду продукції у фізичних одиницях.

Використовуючи цю модель і дані табл. 2.74, зробимо розраху­нок впливу факторів на зміну собівартості виробу а методом лан­цюгової підстановки:

Спл =Ле^ + Вт = 6912000 + 2800 = 4000 грн; пл   УВП      пл     5760


Подпись: Апл + В = 6912000 УВПф     пл     5040

Сум1 =т^ + Впл = ^^ + 2800 = 4171,4 грн;


Подпись: = Аф п 7056000 /ум2 = \ВПФ '~Т     5040

С 2 =   ^- + В  =          + 2800 = 4200 грн;

ф


„        Аф         7056000   п,пп   /САА

Сум 2 =—— + Вф =  + 3100 = 4500 грн.


ум2   VВПф     ф     5040


Загальна зміна собівартості одиниці продукції складає: вс   = сф — с  = 4500 — 4000 = +500 грн,

заг       ф          пл        1    7

у тому числі за рахунок зміни

а)         обсягу виробництва продукції:

встк = с . — с  = 4171,4 — 4000 = +171,4 грн;

УПВ    умі       пл        7          7      ^   '

б)         суми постійних витрат:

вс = с 2 — с , = 4200 — 4171,4 = +28,6 грн;

а          ум2      ум1      7          7      1    7

в)         суми питомих перемінних витрат:

всь = сф — сум2 = 4500 — 4200 = +300 грн.

Аналогічні розрахунки роблять по кожному виду продукції (табл. 2.75).

Таблиця 2.75 Аналіз собівартості окремих видів продукції

 

 

 

 

Вид продукції

Обсяг випуску продукції,

Постійні ви-

Змінні витрати

 

ум.одиниць

 

трати,

тис. грн

на одиницю, грн

план

факт

план

факт

план

факт

А

5760

5040

6912

7056

2800

3100

Б

5600

5544

7840

8981

3600

3500

В

2743

3168

6035

6209

3500

3600

Г

1920

2688

4078

5392

3750

3744

 

Собівартість одиниці продукції, грн

Зміна собівартості, грн

Вид продукції

зага­льна

у тому числі за рахунок

 

план

умов. 1

умов. 2

факт

 

VВП

А

 

А

4000

4171,4

4200

4500

+500

+171,4

+28,6

+300

Б

5000

5014,0

5220

5120

+120

+14,0

+ 106,0

+ 100

В

5700

5400,0

5460

5560

-140

-300,0

+60,0

+ 100

Г

5874

5270,0

5750

5750

-124

-604,0

+486,0

-6


с = 7056000 х 0,95 + 3100

Ця ж модель може бути використана і для прогнозування рівня собівартості й фінансових результатів. Припустимо, що в наступно­му році очікується спад виробництва на 20 % через відсутність пла­тоспроможного попиту на дану продукцію. Питомі змінні витрати залишаються на тому ж рівні. Постійні витрати можуть скоротитися тільки на 5 %. За таких умов собівартість 1 одиниці продукції складе:

6703200   „.АА          _

3100 = 4762,5 грн,

5040 х 0,8       4032

що на 262,5 грн перевищує показники звітного року.


Потім більш детально вивчають собівартість одиниці продукції за кожною статтею витрат, для чого фактичні дані порівнюють із плановими чи даними за минулі періоди (табл. 2.76).

Наведені дані показують, що перевитрата коштів відбулася по всіх статтях за винятком загальновиробничих витрат. Особливо значною є перевитрата по матеріальних витратах і енергії на технологічні цілі.

Алогічні розрахунки робляться по кожному виду продукції. Ви­явлені відхилення є об'єктом факторного аналізу.