2.9.3. Аналіз витрат за елементами витрат та калькуляційними статтями

Вивчення структури витрат на виробництво та її зміни за звітний період з окремих елементів витрат, а також аналіз статей витрат фактично випущеної продукції є наступним етапом поглибленого, найбільш корисного аналізу собівартості продукції з метою визна­чення шляхів і джерел зниження витрат і збільшення прибутку.

Групування витрат за елементами характеризує всі витрати підприємства, включаючи витрати на роботи і послуги непромисло-вого характеру.

Найбільш загальними для багатьох галузей промисловості еле­ментами витрат є:

матеріальні витрати (сировина й основні матеріали; куповані комплектуючі вироби і напівфабрикати, роботи і послуги ви­робничого характеру; допоміжні матеріали; паливо та енергія зі сторони);

витрати на оплату праці, включаючи премії працівникам, зай­нятим в основній діяльності;

відрахування на соціальні заходи;

амортизація;

інші операційні витрати, до складу яких включаються всі інші витрати, не відображені в попередніх елементах.

Вивчення структури витрат по цих елементах, а також змін за звітний період дозволяє дати оцінку раціональності структури, а також зробити висновок про необхідність і можливість зміни у на­прямку зниження матеріало-, фондо-, енерго- та трудомісткості ви­робництва. За результатами такого аналізу визначається оцінка ха­рактеру виробництва і найважливіші напрямки пошуку резервів зниження собівартості продукції.

Порівняння питомої ваги відповідних елементів витрат за кілька звітних періодів дозволяє виявити зміни рівня витрат, обумовлені ступенем кооперування, впровадження нової техніки.

Розглянемо структуру витрат за економічними елементами на підприємстві за минулий і звітний роки (табл. 2.66).

Таблиця 2.66

Аналіз структури витрат за економічними елементами

 

 

Елементи витрат

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

питома вага, %

Матеріальні витрати

30158

71,213

31293

71,496

1135

3,764

Витрати на оплату праці

4327

10,217

3428

7,832

-899

-20,777

Відрахування на со­ціальні заходи

1933

4,564

1257

2,872

-676

-34,972

Амортизація основних фондів

4633

10,940

6343

14,492

1710

36,909

Інші витрати

1298

3,065

1448

3,308

150

11,556

Всього:

42349

100,0

43769

100,0

1420

3,353

Відхилення фактичних витрат за елементами в абсолютних су­мах показують лише загальні результати використання матеріаль­них, трудових і фінансових ресурсів, а не зміну собівартості продукції, тому що вони викликані також змінами в обсязі і структурі вироб­ництва продукції.

З наведених даних видно, що абсолютна сума усіх витрат на підприємстві збільшилася на 1420 тис. грн, або на 3,35 %. Це гово­рить про подорожчання продукції, що випускається, при зниженні випуску продукції з 36386 тис. грн до 34329 тис. грн.

Абсолютний розмір матеріальних витрат у звітному році порівня­но з минулим роком збільшився на 3,76 %, або на 1135 тис. грн, що свідчить про випуск матеріаломісткої продукції. Значно знизилися витрати на оплату праці — на 899 тис. грн (20,78 %) за рахунок збільшення поставок комплектуючих виробів. Знизилися також відрахування на соціальні заходи на 676 тис. грн (34,97 %) завдяки зниженню витрат на оплату праці. Значно збільшилися витрати на амортизацію — на 36,91 % (1710 тис. грн) через індексацію вартості основних засобів. На 24,81 % збільшилися інші витрати за рахунок збільшення накладних витрат.

Як додатковий показник для обґрунтування відповідного виснов­ку можна використовувати питому вагу розглянутих елементів вит­рат у вартості товарної продукції.

Для повного висновку про наявність резервів зниження цих вит­рат необхідно також вивчити витрати за їх функціональною роллю у виробничому процесі. Вони групуються за калькуляційними стат­тями витрат залежно від зв'язку з виробництвом, його організацією, обслуговуванням, управлінням та збутом.

Аналіз собівартості товарної продукції в розрізі калькуляційних статей витрат дозволяє зробити оцінку розміру економії або перевит­рат у зв'язку з відхиленнями фактичної собівартості від планової. Планування та облік за калькуляційними статтями дає можливість визначити цільові виправлення витрат, зв'язок з технологічним про­цесом, обчислити собівартість окремих одиниць продукції й узагаль­нити витрати за місцем їх виникнення. При такому аналізі собівар­тості продукції необхідно перевірити виконання плану за витратами у цілому, виявити причини економії або перевитрати за кожною статтею витрат, установити резерви подальшого зниження собівар­тості продукції.

Кількість і найменування калькуляційних статей у різних галу­зях промисловості неоднакові і встановлюються підприємством.

Витрати за статтями собівартості відрізняються від витрат за елементами тим, що вони відбивають витрати, пов'язані з виробниц­твом і реалізацією товарної продукції за даний звітний період. Вит­рати ж за елементами показують усі зроблені підприємством витра­ти ресурсів за звітний період, включаючи витрати на зростання залишків незавершеного виробництва, витрати, віднесені на рахунок витрат майбутніх періодів, тощо.


Групування витрат за статтями дозволяє характеризувати зв'я­зок витрат з результатами, їхню роль у технологічному процесі, уп­равлінні й обслуговуванні, у внутрішньогосподарському розрахунку, виділити прямі і непрямі, змінні і постійні витрати і тим самим по­вніше розкрити резерви їх економії.