2.9.2. Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції

Узагальнюючий показник собівартості продукції — витрати на одну гривню продукції, що є важливим та наочним, по-перше, через свою універсальність: може розраховуватися в будь-який галузі ви­робництва і, по-друге, через здатність наочно показувати прямий зв'язок між собівартістю продукції і прибутком. Визначається він відношенням загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції до вартості зробленої продукції в діючих цінах.

У процесі аналізу слід вивчити динаміку витрат на одну гривню продукції і провести міжгосподарські порівняння за цим показником.
 

ПВ


З.


КУВР„ х Уд1 х Ві) + А


 

Вплив цих факторів на зміну витрат на одну гривню товарної продукції розраховується способом ланцюгової підстановки за дани­ми табл. 2.63 і за наведеними далі даними про випуск продукції:Дані про випуск продукції, тис. грн

за планом

X (УВПіпл х Ціпл )   96 000;

фактично при плановій структурі і планових цінах

Е (УВПіф

X (УВПіф х Ціпл ) ±ЛВПстр        98 500; фактично за цінами плану

Ціпл)   100 800;

Е (УВПіф

фактично за фактичними цінами

Ціф)    104 300.


Таблиця 2.64

Розрахунок впливу чинників на зміну суми витрат на 1 грн виготовленої продукції

Чинники

 

Затрати на 1 грн про­дукції, коп.

обсяг вироб­ництва

струк­тура вироб­ництва

рівень змінних витрат

сума по­стійних витрат

відпускні ціни на продук­цію

План = 77952:96000 =

План

План

План

План

План

= 0,8120

 

 

 

 

 

Ум1 = 79372:98500 =

Факт

План

План

План

План

= 0,8058

 

 

 

 

 

Ум2 = 80640:100800 =

Факт

Факт

План

План

План

= 0,8000

 

 

 

 

 

Ум3 = 82723:100800 =

Факт

Факт

Факт

План

План

= 0,8206

 

 

 

 

 

Ум4 = 84168:100800 =

Факт

Факт

Факт

Факт

План

= 0,8350

 

 

 

 

 

Факт = 84168:104300=

Факт

Факт

Факт

Факт

Факт

= 0,8070

 

 

 

 

 

Кг = 80,7 - 81,2 = = -0,5 коп.

-0,62

-0,58

+2,06

+ 1,44

-2,80

Аналітичні розрахунки, наведені в табл. 2.64, показують, що розмір витрат на одну гривню продукції змінився за рахунок таких фак­торів:

зменшення обсягу виробництва продукції 80,58 — 81,20 = -0,62 коп.;
зміни структури виробництва         80,00 — 80,58 = -0,58 коп.;

рівня змінних витрат            82,06 — 80,00 = +2,06 коп.;

розміру постійних витрат    83,50 — 82,06 = +1,44 коп.;

підвищення цін на продукцію         80,70 — 83,50 = -2,80 коп.

Зростання рівня постійних і перемінних витрат, як уже зазнача­лося, обумовлене, з одного боку, підвищенням ресурсоємності ви­робництва, а з іншого — збільшенням вартості спожитих ресурсів.


Зміни витрат на одну гривню продукції


Зміна витрат випуску продукції

Зміна обсягів випуску продукції

І_

Зміна рівня ресурсоємності

Зміна структури випуску продукції

Зміна суми постійних витрат

Зміна вартості спожитих ресурсів


 

Зміна середнього рівня відпускних цін на продукцію

 

 

 

 

Зміна цін у зв'язку з інфляцією

 

Зміна якості продукції

 

Зміна ринків збутку


 

Рис. 2.14. Взаємозв'язок факторів, що визначають рівень витрат на гривню продукції


За рахунок першого фактора витрати на карбованець продукції збільшилися на 0,3 коп. (303 : 100 800 X 100) і за рахунок другого — на 3,2 коп. (3225 : 100 800 X 100).

Після цього можна визначити вплив досліджуваних факторів на зміну суми прибутку. Для цього необхідно абсолютні прирости витрат на одну гривню продукції за рахунок кожного фактора по­множити на виторг за фактичний обсяг реалізації продукції за пла­новими цінами (табл. 2.65):

ДП. =АУЗХІ х £ (УРПф х Цш ).

З наведених даних видно, що збільшенню прибутку сприяли зростання рівня відпускних цін, обсягу випуску продукції і зміна її структури.

Негативний вплив на прибуток спричинили такі фактори, як ріст цін на спожиті ресурси (зовнішній фактор) і підвищення рівня ре-сурсоємності продукції (внутрішній фактор).