2.7.4. Аналіз відходів у виробництві

Кожний виробничий процес, пов'язаний з переробкою сировини, супроводжується утворенням різних відходів. Кількість відходів виз­начається, як правило, кількістю сировини, що переробляється, і комплектністю її використання. Чим повніше залучаються до ви­робництва всі компоненти, що містяться в сировині, тим менше втрат в її відходах.

Одним із завдань аналізу використання матеріальних ресурсів є аналіз відходів.

Зараз гостро стоїть питання використання відходів виробництва. Це пояснюється, з одного боку, великою кількістю відходів, що ут­ворюються в матеріальному виробництві, з іншого — напруженістю з придбанням багатьох видів ресурсів, наявністю галузей і вироб­ництв, які технологічно повністю можуть працювати на відходах ви­робництва, заощаджуючи при цьому значні кошти для інших цілей.

Розвиток виробничих сил України, добування і переробка всіх природних ресурсів супроводжуються зростанням абсолютного і питомого виходу відходів. Річні обсяги утворення відходів по всіх їх джерелах перевищують 2 млрд тон.

Задоволення потреби в матеріальних ресурсах за рахунок відходів і вторинних ресурсів, розвиток галузей і виробництв, що працюють на відходах виробництва, є результативним. Споживання вторинних матеріальних ресурсів ефективно реалізується в різних країнах.

Загалом у промисловості світу утилізація відходів становить при­близно 60 %, тоді як раніше цей показник становив 16 %.

Японія дає приклад цікавої ідеї створення біржі вторинної сиро­вини. Для діяльності такої біржі створена інформаційна система, яка збирає відомості про кількість і асортимент відходів і потребу в них. Всі підприємства, які використовують обладнання з переробки відходів, мають пільги. Особливо вони великі під час утилізації найбільш цінних і біологічно небезпечних відходів. Фінансова підтримка надається спеціалізованим підприємствам, що створюють­ся для переробки відходів. Зараз в Японії нараховується більше 40 великих підприємств такого роду, в створенні яких бере участь дер­жава. Досвід Японії в цій галузі становить великий інтерес для Ук­раїни. Ретельне вивчення і аналіз накопиченого зарубіжними краї­нами досвіду і використання його з урахуванням специфіки народного господарства України — найважливіше завдання, яке стоїть перед нашою країною.

На величину відходів, що виникають, впливають такі чинники:

обсяг виробництва;

структурні зміни;

оптимізація матеріально-технічного забезпечення;

якість сировини і матеріалів;

концентрація і спеціалізація виробництва;

характер технології та ін.

За джерелами утворення вторинні матеріальні ресурси поділя­ються на два основні види:

відходи виробництва (залишки сировини, матеріалів, на­півфабрикатів, що втратили повністю або частково однорідні споживчі властивості);

відходи споживання (вироби і матеріали, що втратили свої споживчі властивості внаслідок фізичного або морального зносу).

Виробничі відходи ділять на дві основні групи: відходи виробни­чого процесу і відходи виробничого споживання. З економічної точ­ки зору відходи виробництва залежно від можливості подальшого залучення до технологічного процесу поділяються на зворотні і не-зворотні. Структуру виробничих відходів показано на рис. 2.11.


Рис. 2.11. Зворотні і незворотні відходи виробництва

Зворотні відходи виробництва — це залишки сировини, мате­ріалів, які частково або повністю втратили споживчі якості початко­вого матеріалу і тому використовуються із зниженим виходом про­дукції або зовсім не використовуються за прямим призначенням.

Вони є вторинною сировиною для виготовлення додаткової про­дукції.

Незворотними вважаються відходи, які втратили свою мате­ріальну основу під час виробничого процесу.

Ці відходи зумовлені низьким рівнем техніки і технології вироб­ництва і не можуть бути використані в даних умовах.

За принципом зміни своїх первинних характеристик і власти­востей вторинні матеріальні ресурси поділяються на дві групи:

ті, що змінюють свої первинні характеристики і властивості, тобто вторинна сировина (металолом, макулатура і т.ін.);

ті, що не змінюють своїх первинних властивостей і характери­стик, тобто ділові відходи виробництва (метал, деревина).

Для відображення ефективності використання відходів застосо­вується показник рівня втрат від невикористання відходів.

Він обчислюється відношенням невживаних відходів до їх за­гальної кількості.

Ці показники доцільно використовувати для порівняльного аналізу.

Величина матеріальних витрат на виробництво багато в чому залежить від розміру і ступеня раціональності використання відходів.

Визначимо вплив зворотних відходів на випуск продукції (табл. 2.47).

Таблиця 2.47

Аналіз впливу зворотних відходів на випуск продукції

 

Показники

2005 рік

2006 рік

Сировина і матеріали, тис. грн

30,98

33

Зворотні відходи за ціною можливого

 

 

використання, тис. грн

0,19

0,175

Зворотні відходи за ціною початкової

 

 

сировини, тис. грн

-

0,68

Випуск товарної продукції, тис. грн

134

135

1.         Знаходимо зміну в сумі зворотних відходів:

0,175 — 0,19 = -0,015 (тис. грн).

2.         Визначимо, у скільки разів первинна сировина дорожча за
вартість відходів:

0,68 : 0,175 = 3,886.

3.         Знаходимо вартість збільшення зворотних відходів за первин-
ною ціною:

-0,015 х 3,886 = -0,058 (тис. грн).

4.         Визначимо необхідну кількість сировини і матеріалів на 1 грн
товарної продукції на рівні матеріальних витрат минулого року:

30,98 : 135 = 0,229 (грн).

5.         Встановимо додатковий випуск продукції за рахунок скорочен-
ня зворотних відходів відносно рівня попереднього року:

-0,015 / 0,229 = -0,0655 (тис. грн).

Таким чином, за рахунок того, що в звітному 2002 р. була скоро­чена кількість зворотних відходів на 0,015 тис. грн, збільшився ви­пуск продукції на 0,0655 тис. грн.


Розв'язування

При визначенні впливу величини зворотних відходів на випуск продукції необхідно провести такі розрахунки:

1)         На підставі вихідних даних визначимо зміну в сумі зворотних
відходів:

486 — 475 = 11 (тис. грн).

2)         Потім визначимо, в скільки разів первинна сировина дорожче
за вартість відходів:

800/486 = 1,6 (разів).

3)         Визначимо вартість збільшення зворотних відходів за ціною
первинної сировини:

11 • 1,6 = 17,6 (тис. грн).

4)         Визначимо, скільки потрібно сировини і матеріалів на 1 грн
ТП (при споживанні сировини і матеріалів на рівні минулого року, а
випуску продукції на рівні звітного року):

13027/37499 = 0,3474 грн.

5)         Встановимо вплив на випуск продукції зворотних відходів:

ВП = МВ/Мм = 17,6/0,3474 = 50,66 (тис. грн).

Розв'язування на ПК

Створіть електронну таблицю і введіть в неї вихідні дані і фор­мули*.

Показник

Базисний рік

Звітний рік

1. Сировина і матеріали, тис. грн

13027

13235

2. Зворотні відходи за ціною можливого вико­ристання, тис. грн

475

486

3. Зворотні відходи за ціною сировини, тис. грн

х

800

4. Випуск товарної продукції, тис. грн

х

37499

 

 

 

Зміна в сумі зворотних відходів

= С5-В5

 

Індекс збільшення вартості відходів

=С6/С5

 

Вартість збільшення зворотних відходів за ці­ною первинної сировини

= В9*В10

 

Кількість сировини на 1 грн продукції

=В4/С7

 

Вплив на випуск продукції зворотних відходів

= В11/В12

 

!!! Порівняйте результати, одержані на ПК і одержані при округ­ленні проміжних значень.

Висновок

За рахунок збільшення зворотних відходів втрати у випуску про­дукції склали 50,66 тис. грн. Це і є одним із резервів збільшення випуску продукції.

Задача

Визначити додатковий випуск продукції за рахунок економного використовування матеріальних ресурсів за вихідними даними: План випуску виробу «А» = 800 шт.

На виробництво одного виробу використовується сталь, прокат і кольорові метали.

 

 

План

Факт

Сталь

100 кг

95 кг

Прокат

50 кг

48 кг

Кольорові метали

20 кг

18 кг

Розв'язування

Відхилення по кожному найменуванню матеріалів складають: сталь: 95 — 100 = -5 кг; прокат: 48 — 50 = -2 кг; кольорові метали: 18 — 20 = -2 кг.

Підрахуємо масу заощаджених матеріалів на всю програму:

сталь: 5 х 800 = 4000 кг;

прокат: 2 х 800 = 1600 кг;

кольорові метали: 2 х 800 = 1600 кг. Визначимо, скільки можна одержати виробів із заощаджених матеріалів:

сталь: 4000/100 = 40 виробів;

прокат: 1600/50 = 32 вироби;

кольорові метали: 1600/20 = 80 виробів.

Розв'язування на ПК

Створіть електронну таблицю і введіть в неї вихідні дані й фор­мули*.

 

 

План

Факт

Відхи­лення

Маса зао­щаджених матеріалів

Вироби із заоща­джених

матеріалів

Сталь

100 кг

95 кг

=В4-С4

=Э4*$В$8

=Е4/В4

Прокат

50 кг

48 кг

=В5-С5

=Э5*$В$8

=Е5/В5

Кольорові метали

20 кг

18 кг

=В6-С6

=Э6*$В$8

=Е6/В6

 

 

 

 

 

 

План випуску ви­робу «А»

800

шт

 

 

 

Із заощаджених матеріалів можна одержати

=МИН (Р4Т6)

шт

 

 

 

Примітка. У вічці вихідних даних не можна вводити текст «кг». Щоб цей напис з'явився, необхідно встановити відповідний формат комірок В4:Е6

виділіть діапазон В4:Е6;

викличте з меню Формат > Комірки > закладка Число;

виберіть Числові формати (всі формати);

введіть тип 0 «кг».

Висновок

На підставі одержаних розрахунків визначили, що із заощадже­них матеріалів можна одержати 32 вироби.

Задача

Визначте збільшення собівартості за рахунок надпланових зво­ротних відходів за такими даними (тис. грн):

 

Показники

План

Факт

Зворотні відходи за ціною можливого викори­стання

1119

1157

Вартість відходів за ціною початкової сировини

-

5558

Розв'язування

1) Розрахуємо коефіцієнт співвідношення зворотних відходів за ціною початкової сировини і зворотних відходів за ціною можливо­го використання:

5558/1157 = 4,8.

Визначимо вартість надпланових відходів за ціною первинної сировини:

(1157 — 1119) х 4,8 = 182,4. Визначимо дорожчання собівартості:

(182,4 — (1157 — 1119)) = 144,4.

Розв'язування на ПК

Створіть електронну таблицю і введіть в неї початкові дані й формули*.

 

Показники

План

Факт

Зворотні відходи за ціною можливого викорис­тання

1119

1157

Вартість відходів за ціною початкової сировини

-

5558

Коефіцієнт співвідношення зворотних відхо­дів за ціною початкової сировини і зворотних відходів за ціною можливого використання

 

= С5/С4

Вартість понадпланових відходів за ціною первинної сировини

 

= (С4-В4)*С6

Дорожчання собівартості

 

= С7-(С4-В4)

!!! Порівняйте результати, одержані на ПК і одержані при округ­ленні проміжних значень.

Висновок

Таким чином, за рахунок того, що відбулося збільшення зворот­них відходів, дорожчання собівартості склало 144,4 тис. грн.

Без створення дійової, ефективної системи обліку і стимулюван­ня використання відходів і вторинних ресурсів усі кроки, спрямо­вані на поліпшення використання матеріальних ресурсів, виявлять­ся безрезультатними, тому необхідне вжиття окремих заходів щодо створення ефективного механізму обліку і стимулювання викорис­тання відходів і вторинних матеріальних ресурсів у виробництві.