ВСТУП

Реалії сучасного стану розвитку ринку такі, що підприємствам, щоб вижити в умовах сьогодення, необхідно впроваджувати сучасні техно­логії управління бізнесом. Діяльність підприємства заради прибутку вже не актуальна. Прибуток — не мета, а одна з можливих умов існу­вання підприємства на ринку (важливий не прибуток, а методи його досягнення). Нині ринок динамічний, і його правила змінюються швидко. Наш ринок вже вийшов зі стану екстенсивного розвитку, коли збільшення обсягів прямо пропорційно збільшувало прибуток. Із ура­хуванням викладеного, сучасні технології управління бізнесом для багатьох підприємств — це предмет першої необхідності.

Розбудова державності передбачає докорінні зміни не лише в політичному, соціальному, духовному, а й в економічному житті народу України. В цьому розумінні провідну роль відіграє промис­лове виробництво, яке в даний час перебуває в тривалому застої через відсутність цілісної державної ідеології його розвитку. Після розпаду СРСР промисловість України була поставлена перед необхідністю функціонування в умовах ринку, що призвело до зменшення обсягів виробництва, зниження коефіцієнта використання основних фондів, руйнування систем підготовки і перепідготовки кадрів, росту армії безробітних та інших соціальних негативів.

Динамізм сучасного розвитку соціально-економічних відносин в Україні визначає необхідність підвищення ефективності діяльності підприємств, фірм, посилення відповідальності за кінцеві результати діяльності всіх суб'єктів системи господарювання.

Внаслідок цього виникає гостра необхідність зростання значення економічного аналізу, тому що підприємства, фірми мають життєву потребу в застосуванні методів рішення задач, спрямованих на чітке, реальне уявлення свого сьогоденного положення в бізнесі України та своєчасне вироблення стратегії щодо поліпшення прогнозуючих результатів своєї діяльності, свого бізнесу та тактики управління.

Сучасний рівень розвитку засобів обчислювальної техніки доз­воляє зробити якісний стрибок у напрямі вдосконалення прийомів і методів системи господарювання на ієрархічних рівнях управління.


Відповідно до точки зору В. Кежуна, системний підхід в органі­зації та управлінні виражається, перш за все, в концепції, що «органі­зація (підприємство) — це сукупність злагодженої діяльності, яка складається як з технічних факторів, так і економічних, соціологіч­них і психологічних. Виходячи з цього, кожне управлінське рішення повинно враховувати множину аспектів, що впливають на якість рішень, а це означає, що треба використовувати всі методи його оптимізації» (1974, с. 84).

Ефективність управління економічними процесами на підприєм­ствах значною мірою визначається впровадженням у сферу управ­ління сучасних інформаційних технологій.

Економічний аналіз як наука дає багатий арсенал методів, засобів і прийомів поглибленого вивчення фінансово-господарської діяль­ності підприємств. Результати діяльності будь-якого підприємства цікавлять як зовнішніх користувачів (у першу чергу інвесторів, кре­диторів, акціонерів, споживачів і виробників), так і внутрішніх (ке­рівників підприємства, працівників, адміністративно-управлінських структурних і підвідомчих підрозділів). Дуже важливим є станови­ще підприємств на ринку, для чого необхідно оцінити стратегію їхньо­го розвитку.